Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zespoły tematyczne Pierwsze plenarne spotkanie grupy eksperckiej Przysiek,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zespoły tematyczne Pierwsze plenarne spotkanie grupy eksperckiej Przysiek,"— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zespoły tematyczne Pierwsze plenarne spotkanie grupy eksperckiej Przysiek, 12.06.2012

2 Cel działania zespołów tematycznych 2 Celem działania jest wykonanie analizy strategicznej oraz opracowanie celów strategicznych i kierunków działań proinnowacyjnych. Analiza ma za zadanie określenie mocnych i słabych stron regionu oraz stojących przed nim szans i zagrożeń, z uwzględnieniem zmian zachodzących w samym regionie, jak również w jego otoczeniu. Analiza, na podstawie której będą formułowane cele strategiczne oraz kierunki działań proinnowacyjnych, uwzględni długofalowość planowania Regionalnej Strategii Innowacji.

3 Etapy przygotowawcze 3 Zostały poddane analizie czynniki pozwalające na sformułowanie diagnozy sytuacji oraz determinant innowacyjności regionu w takich obszarach jak: gospodarka, edukacja, nauka, społeczności lokalne. Została dokonana identyfikacja różnych środowisk i osób mających wpływ na rozwój innowacyjności oraz wdrażanie przyszłych celów RSI WKP. W dniach 30-31.05.2012 rozesłano 170 indywidualnych maili zapraszających na dzisiejsze spotkanie. Została przeprowadzona analiza wyjściowa mająca na celu identyfikację kluczowych aspektów niezbędnych do realizacji dalszych etapów

4 Harmonogram pracy zespołów tematycznych 4 12.06.2012 Faza I – zapoznanie z wynikami analiz godz. 11:00 -14:00 13.06 – 25.06Badanie ankietowe – ankiety rozsyłane mailowo 26.06.2012Faza II – wypracowywanie wizji godz. 12:00 -15:00 rozwoju regionu 27.06 – 09.07Badanie ankietowe – ankiety rozsyłane mailowo 10.07.2012Faza III - wypracowywanie scenariuszy rozwoju regionu godz. 10:00 -12:30Zespoły tematyczne nr 1 i 2 godz. 13:00 -15:30Zespoły tematyczne nr 3 i 4

5 Harmonogram pracy zespołów tematycznych (c.d.) 5 11.07 – 01.08Konsultacje społeczne scenariuszy rozwoju regionu. Konsultacje będą przeprowadzane w drodze e-mailowej oraz ankiet wypełnianych w systemie informatycznym (na stronie uruchomionej przez Urząd Marszałkowski). 02.08.2012Faza IV - cele strategiczne oraz kierunki działań proinnowacyjnych godz. 10:00 -12:30Zespoły tematyczne nr 3 i 4 godz. 13:00 -15:30Zespoły tematyczne nr 1 i 2

6 Opisy zespołów tematycznych 6 Zespół nr 1: Nauka i badania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw. Potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny województwa kujawsko- pomorskiego w zakresie komercjalizacji i transferu technologii oraz przygotowania kadr dla gospodarki Potrzeby sektora nauki i techniki w województwie kujawsko-pomorskim Identyfikacja najważniejszych dyscyplin naukowych w województwie kujawsko-pomorskim oraz ich powiązań z gospodarką Analiza barier współpracy jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami w regionie Kierunki rozwoju jednostek naukowo-badawczych w regionie w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności regionu Rozwój procesów współpracy nauki i gospodarki, transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości innowacyjnej i akademickiej

7 Opisy zespołów tematycznych (c.d.) 7 Zespół nr 2: Innowacyjna gospodarka. Priorytetowe branże w województwie Kierunki rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw Budowa i rozwój klastrów Wsparcie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw Oczekiwania przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego wobec Regionalnego Systemu Innowacji Główne bariery współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowo- badawczymi

8 Opisy zespołów tematycznych (c.d.) 8 Zespół nr 3: Proinnowacyjne otoczenie. Potencjał instytucji otoczenia biznesu w regionie Oczekiwania jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw wobec instytucji otoczenia biznesu Poziom i zakres usług proinnowacyjnych w regionie Kierunki rozwoju instytucji otoczenia biznesu w regionie E-gospodarka – rozwój infrastruktury proinnowacyjnej, w tym systemów ICT oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu Działania samorządów regionalnych na rzecz rozwoju innowacyjności

9 Opisy zespołów tematycznych (c.d.) 9 Zespół nr 4: Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie. Edukacja na rzecz innowacyjności w regionie Promocja Regionalnej Strategii Innowacji Identyfikacja i promocja dobrych praktyk Plan działań promocyjnych na rzecz rozwoju postaw innowacyjnych w regionie Budowa konsensusu regionalnego na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie

10 Dane kontaktowe Wykonawcy 10 Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa tel. (022) 256 39 00, fax. (022) 256 39 10 email: biuro@pag-uniconsult.plbiuro@pag-uniconsult.pl Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, bpietrzak@pag-uniconsult.plbpietrzak@pag-uniconsult.pl Tel. (biuro j.w.), tel. kom. 505 058 720


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zespoły tematyczne Pierwsze plenarne spotkanie grupy eksperckiej Przysiek,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google