Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 1 Warszawa, 25 marca 2013 r.

2 Założenia i warunki aktualizacji RIS dla Mazowsza przyjęta w 2008 r. – cel główny i cele strategiczne nadal aktualne Projekty systemowe w zakresie RIS dla Mazowsza dot. budowy systemu monitoringu i podstaw ewaluacji oraz MSODI; brak projektu wprost odnoszącego się do aktualizacji RIS Nowe dokumenty strategiczne na poziomie UE, kraju i województwa – zapewnienie spójności Warunki ex ante dla perspektywy finansowej UE 2014- 2020 – wymogi KE w zakresie RIS3 2 Warszawa, 25 marca 2013 r.

3 RIS3 – wymagania KE wg RIS3 Guide określenie inteligentnej specjalizacji regionu rozdział nt. Agendy cyfrowej klastry kluczowe technologie wspomagające zielony wzrost innowacje społeczne przemysły kreatywne 3 Warszawa, 25 marca 2013 r.

4 Diagnoza Metaanaliza wyników badań, raportów z zakresu potencjału gospodarczego, naukowego i społecznego Mazowsza Analiza dokumentów strategicznych poziomu krajowego i regionalnego: –Krajowy Program Badań –Polska Mapa Infrastruktury Badawczej –Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki –Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego –Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego –Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa –Program Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 r. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Inteligentne Mazowsze Robocze spotkania konsultacyjne wniosków z diagnozy (grudzień, luty, marzec) 4Warszawa, 25 marca 2013 r.

5 Jak zdefiniować inteligentną specjalizację dla regionu? Próba całościowego spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki oraz ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego i specyfiki gospodarczej regionu Brak wyraźnej dominacji określonych branż przemysłu w regionie Nadwyżka usług w porównaniu ze średnią wartością dla całego kraju Wysoka aktywność innowacyjna sektora usług w porównaniu z innymi województwami Największy i najbardziej wszechstronny potencjał naukowy specjalizacja województwa, subregionów? 5Warszawa, 25 marca 2013 r.

6 Modele zmian strukturalnych wg RIS3 Guide Transformacja – przejście od istniejącego do nowego sektora w oparciu o istniejące zasoby i kompetencje (np. sektor optyczny i medyczny w Austrii) Modernizacja – technologiczne usprawnienia w ramach istniejących sektorów w oparciu o technologie ogólnego zastosowania (np. sektor papierniczy w Finlandii); Dywersyfikacja – poszerzenie działalności na nowe sektory w oparciu o wykorzystanie efektów synergii (np. przemysł lotniczy i kosmiczny we Francji) Radykalna transformacja – utworzenie nowego sektora w oparciu o pewne dostępne zasoby i kompetencje (np. wykorzystanie ICT w archeologii we Włoszech) 6Warszawa, 25 marca 2013 r.

7 analiza wyników badań, wnioski i interpretacje spotkania konsultacyjne wstępne ustalenia, wskazanie obszarów i próba ich powiązania konsultacje pisemne powiązanie obszarów dla efektów synergii w ramach spotkań konsultacyjnych projekt ram dla inteligentnej specjalizacji konsultacje społeczne dokumentu 7Warszawa, 25 marca 2013 r.

8 Obszary gospodarcze (o profilu przemysłowym) Sektor rolno-spożywczy Chemia Medycyna Sektor elektromaszynowy Energetyka Technologie wiodące Biotechnologia ICT Nanotechnologie Elektronika i fotonika Procesy usługowe Usługi B2B Usługi B+R 8Warszawa, 25 marca 2013 r.

9 Określenie inteligentnej specjalizacji dla Mazowsza w oparciu o zidentyfikowanie łańcuchów powiązań i sprzężeń zwrotnych między: poszczególnymi obszarami gospodarczymi poszczególnymi technologiami wiodącymi obszarami gospodarczymi a technologiami wiodącymi 9Warszawa, 25 marca 2013 r.

10 10Warszawa, 25 marca 2013 r. Sektor rolno-spożywczy żywność ekologiczna dietetyka Usługi B+R Usługi B2B genetyka ochrona roślin opakowania odpady przetwórstwo energetyka

11 Harmonogram konsultacje robocze – grudzień 2012 r.-kwiecień 2013 r. konsultacje pisemne obszarów IS – kwiecień 2013 r. wstępny projekt – kwiecień 2013 r. konsultacje społeczne – kwiecień-maj 2013 r. projekt RIS3 – maj 2013 r. 11Warszawa, 25 marca 2013 r.

12 Dziękuję malgorzata.rudnicka@mazovia.pl rsi@mazovia.pl www.innowacyjni.mazovia.pl www.msodi.mazovia.pl 12Warszawa, 25 marca 2013 r.


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google