Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Warszawa, 25 marca 2013 r.

2 Założenia i warunki aktualizacji
RIS dla Mazowsza przyjęta w 2008 r. – cel główny i cele strategiczne nadal aktualne Projekty systemowe w zakresie RIS dla Mazowsza dot. budowy systemu monitoringu i podstaw ewaluacji oraz MSODI; brak projektu wprost odnoszącego się do aktualizacji RIS Nowe dokumenty strategiczne na poziomie UE, kraju i województwa – zapewnienie spójności Warunki ex ante dla perspektywy finansowej UE – wymogi KE w zakresie RIS3 Warszawa, 25 marca 2013 r.

3 RIS3 – wymagania KE wg RIS3 Guide
określenie inteligentnej specjalizacji regionu rozdział nt. Agendy cyfrowej klastry kluczowe technologie wspomagające zielony wzrost innowacje społeczne przemysły kreatywne infrastruktura badawcza/ centra kompetencji otoczenie biznesu sprzyjające innowacyjności (szczególnie MŚP większe wykorzystanie inżynierii finansowej kształcenie ustawiczne w B+R infrastruktura badawcza/ centra kompetencji/ parki naukowe, technologiczne Internacjonalizacja Kapitał społeczny Umiejętności Sieciowanie/ Łącznie uniwersytetów Przedsiębiorczość i inkubatory przedsiębiorczości Otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości szczególnie MŚP Innowacyjne zamówienia publiczne Warszawa, 25 marca 2013 r.

4 Diagnoza Metaanaliza wyników badań, raportów z zakresu potencjału gospodarczego, naukowego i społecznego Mazowsza Analiza dokumentów strategicznych poziomu krajowego i regionalnego: Krajowy Program Badań Polska Mapa Infrastruktury Badawczej Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Program Rozwoju Przedsiębiorczości do 2020 r. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Inteligentne Mazowsze Robocze spotkania konsultacyjne wniosków z diagnozy (grudzień, luty, marzec) Warszawa, 25 marca 2013 r.

5 Jak zdefiniować inteligentną specjalizację dla regionu?
Próba całościowego spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki oraz ścisłe powiązanie działalności badawczo-rozwojowej, rozwoju kapitału ludzkiego i specyfiki gospodarczej regionu Brak wyraźnej dominacji określonych branż przemysłu w regionie Nadwyżka usług w porównaniu ze średnią wartością dla całego kraju Wysoka aktywność innowacyjna sektora usług w porównaniu z innymi województwami Największy i najbardziej wszechstronny potencjał naukowy specjalizacja województwa, subregionów? Warszawa, 25 marca 2013 r.

6 Modele zmian strukturalnych wg RIS3 Guide
Transformacja – przejście od istniejącego do nowego sektora w oparciu o istniejące zasoby i kompetencje (np. sektor optyczny i medyczny w Austrii) Modernizacja – technologiczne usprawnienia w ramach istniejących sektorów w oparciu o technologie ogólnego zastosowania (np. sektor papierniczy w Finlandii); Dywersyfikacja – poszerzenie działalności na nowe sektory w oparciu o wykorzystanie efektów synergii (np. przemysł lotniczy i kosmiczny we Francji) Radykalna transformacja – utworzenie nowego sektora w oparciu o pewne dostępne zasoby i kompetencje (np. wykorzystanie ICT w archeologii we Włoszech) Warszawa, 25 marca 2013 r.

7 Warszawa, 25 marca 2013 r. Zadanie Termin Diagnoza styczeń/luty 2013
wnioski i interpretacje analiza wyników badań, spotkania konsultacyjne wskazanie obszarów i próba ich powiązania wstępne ustalenia, konsultacje pisemne powiązanie obszarów dla efektów synergii w ramach spotkań konsultacyjnych projekt ram dla inteligentnej specjalizacji konsultacje społeczne dokumentu Zadanie Termin Diagnoza styczeń/luty 2013 Konsultacje robocze wniosków z Diagnozy stanowiące podstawę dla propozycji inteligentnej specjalizacji marzec/kwiecień 2013 Opiniowanie i rekomendacje marzec/kwiecień 2013 Konsultacje społeczne marzec/kwiecień 2013 Określenie wstępnych obszarów inteligentnej specjalizacji marzec 2013 Akceptacja ZW marzec 2013 Określenie celów i kierunków działań marzec 2013 Określenie systemu wdrażania i mechanizmów koordynacji marzec 2013 Określenie mechanizmów aktualizacji kwiecień 2013 Wstępny projekt RIS3 (I wersja) kwiecień 2013 Konsultacje społeczne oraz rekomendacje i opiniowanie kwiecień 2013 Wstępny projekt RIS3 (II wersja) kwiecień/Maj 2013 Projekt RIS3 Mazovia maj 2013 Uchwalenie RIS3 Mazovia czerwiec 2013 Warszawa, 25 marca 2013 r.

8 Obszary gospodarcze (o profilu przemysłowym) Sektor rolno-spożywczy
Chemia Medycyna Sektor elektromaszynowy Energetyka Technologie wiodące Biotechnologia ICT Nanotechnologie Elektronika i fotonika Procesy usługowe Usługi B2B Usługi B+R Warszawa, 25 marca 2013 r.

9 poszczególnymi obszarami gospodarczymi
Określenie inteligentnej specjalizacji dla Mazowsza w oparciu o zidentyfikowanie łańcuchów powiązań i sprzężeń zwrotnych między: poszczególnymi obszarami gospodarczymi poszczególnymi technologiami wiodącymi obszarami gospodarczymi a technologiami wiodącymi Warszawa, 25 marca 2013 r.

10 Sektor rolno-spożywczy
Biotechnologia Nanotechnologia ICT genetyka Usługi B+R Usługi B2B ochrona roślin Sektor rolno-spożywczy żywność ekologiczna przetwórstwo energetyka dietetyka odpady opakowania Warszawa, 25 marca 2013 r.

11 Harmonogram konsultacje robocze – grudzień 2012 r.-kwiecień 2013 r.
konsultacje pisemne obszarów IS – kwiecień 2013 r. wstępny projekt – kwiecień 2013 r. konsultacje społeczne – kwiecień-maj 2013 r. projekt RIS3 – maj 2013 r. Warszawa, 25 marca 2013 r.

12 Dziękuję malgorzata.rudnicka@mazovia.pl rsi@mazovia.pl
Warszawa, 25 marca 2013 r.


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu – stan prac Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google