Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Olsztyn 20 luty 2009 r. Waldemar Redmer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Olsztyn 20 luty 2009 r. Waldemar Redmer."— Zapis prezentacji:

1 1 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Olsztyn 20 luty 2009 r. Waldemar Redmer

2 2

3 3 Bezpośrednią przyczyną awarii systemu elektroenergetycznego w nocy 7-8 kwietnia 2008 r. był szczególnie niekorzystny splot warunków atmosferycznych prowadzący do licznych uszkodzeń linii elektroenergetycznych

4 4 Temperatura powietrza

5 5 Prędkość wiatru Charakterystyczne prędkości wiatru wg PN-77/B Strefa I – Szczecin – 20 m/s Strefa II – Goleniów – 24 m/s Strefa IIa – Świnoujście – 27 m/s Kierunek wiatru wg IMiGW: 16:00÷21:00 – PN i PN-ZACH, 3÷6 m/s 22:00÷01:00 – ZACH-PN, 3÷4 m/s 02:00÷14:00 – ZACH, 4÷8 m/s

6 6 Rodzaje opadu Początkowo intensywny opad deszczu, a później śniegu z deszczem i śniegu Początkowo intensywny opad deszczu, a później śniegu z deszczem i śniegu Suma opadów 8: do 8: lokalnie 48 l/m 2 w równoważniku wodnym (4,8 cm/m 2 ) Suma opadów 8: do 8: lokalnie 48 l/m 2 w równoważniku wodnym (4,8 cm/m 2 ) Lokalnie odnotowana gęstość śniegu: Lokalnie odnotowana gęstość śniegu:

7 7 Niewielki pobór energii elektrycznej w godzinach nocnych z 07 na był przyczyną schłodzenia przewodów napowietrznych linii energetycznych do temperatury zamarzania śniegu, co sprzyjało osadzaniu się sadzi.

8 8

9 9

10 10 Wielkości Obciążeń Przewodów Sadzią Ciężar sadzi na jednym przewodzie długości 300 m: 45,2 300 = N = 13,56 kN

11 11 Upadek słupów

12 12 Zniszczenia konstrukcji na skutek przeciążenia przewodów

13 13 Formy zniszczenia słupów Złamania słupów 220 kV 110 kV

14 14

15 15

16 16 Zniszczenia kaskadowe Linia 220 kV Linia 110 kV Linia 15 kV

17 17

18 18

19 19

20 20 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

21 21

22 Około godz. 20, dnia r. w zachodniej części województwa zaczyna padać intensywny deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem Zasięg opadów deszczu i deszczu ze śniegiem

23 23 Powiat gryfiński: gminy północne liczba ludności ok Powiat kamieński: cały liczba ludności ok Powiatu gryficki: gminy południowe liczba ludności ok Powiat goleniowski: cały liczba ludności ok Powiat policki cały liczba ludności ok Powiat pyrzycki północne gminy liczba ludności ok Powiat stargardzki: bez miasta Stargard Szczeciński liczba ludności ok Szczecin dzielnice lewobrzeża liczba ludności ok Świnoujście liczba ludności ok Razem o godz dnia 8.04 w województwie zachodniopomorskim ok mieszkańców pozbawionych było energii elektrycznej Rozmiar katastrofy w województwie zachodniopomorskim w godzinach porannych dnia r.

24 Przebieg zdarzeń w dniu 8 kwietnia 2008 r – awaria głównej linii energetycznej 220 kV Morzyczyn – Police, zasilającej Szczecin od wschodu; 3.30 – awaria głównej linii energetycznej 220 kV Krajnik – Glinki, zasilającej Szczecin od południa, - awarie trzech linii energetycznych 110 kV ; - awarie licznych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia zasilających w prąd miejscowości w zachodnich powiatach województwa. Powyższe awarie linii energetycznych spowodowały: - przerwę w pracy elektrociepłowni Szczecin oraz Pomorzany w Szczecinie, - awarię 900 stacji transformatorowych, - brak prądu w lewobrzeżnej części Szczecina oraz miejscowościach na obszarze powiatów: stargardzkiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfińskiego, pyrzyckiego, gryfickiego, łobeskiego, miasta Świnoujście, polickiego, w tym ZCh. Police.

25 WPŁYW AWARII NA FUNKCJONOWANIE INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

26 RODZAJ ŁĄCZNOŚCIDZIAŁANIE /FUNKCJONOWANIE System łączności telefonicznej - przewodowej Działa tam, gdzie nie wykorzystywano aparatów telefonicznych zasilanych z sieci energetycznej System łączności telefonicznej – mobilnej /TK/ Realizowała tylko połączenia alarmowe, częściowo funkcjonował operator TK Plus InternetNie funkcjonował Łączność w systemie reagowania kryzysowego Funkcjonowała we wszystkich centrach zarządzania kryzysowego łączność radiotelefoniczna posiadająca awaryjne zasilanie z akumulatorów ŁĄCZNOŚĆ Wpływ katastrofy na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej

27 Transport kolejowy - unieruchomiona linia kolejowa Szczecin – Świnoujście z powodu uszkodzenia trakcji elektrycznej -Szczecin – Stargard Szczeciński – brak zasilania /użycie lokomotyw spalinowych/ Wpływ katastrofy na funkcjonowanie infrastruktury krytycznej Transport i komunikacja

28 Transport drogowy Poważne utrudnienia na wszystkich drogach objętych opadami śniegu

29 Zaopatrzenie w wodę - duże ujęcia wody były zasilane własnymi agregatami prądotwórczymi, -małe ujęcia wody nie posiadające własnych agregatów prądotwórczych były zasilane agregatami przewoźnymi, dostarczonymi przez Państwową Straż Pożarną i Jednostki Wojskowe /od drugiego dnia awarii/, - agregaty prądotwórcze były też używane rotacyjnie do napełniania zbiorników hydroforowych i utrzymania minimalnego ciśnienia w sieci wodociągowej - do części miejscowości gdzie nie było możliwości dostarczenia agregatów prądotwórczych woda dowożona była beczkowozami

30 Szpitale Wszystkie szpitale z obszaru objętego katastrofą energetyczną zasilane były z awaryjnych źródeł zasilania. - szpitale nie prowadziły planowych zabiegów operacyjnych za wyjątkiem nagłych przypadków i sytuacji ratujących życie, Zaopatrzenie w paliwo Stacje paliwowe na obszarze objętym katastrofą nie prowadziły sprzedaży ze względu na brak zasilania. Uruchomiono awaryjny system zaopatrzenia szpitali w paliwo przez prywatnego dystrybutora.

31 - -nie funkcjonuje komunikacja tramwajowa w Szczecinie, - nie funkcjonuje system zaopatrzenia w energię cieplną, - występują utrudnienia w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków, - nieczynna jest sieć handlowa, w tym centra handlowe, - nieczynne są banki oraz bankomaty, - przerwana zostaje praca w zakładach produkcyjnych, a w tym w: Stoczni Szczecińskiej Nowa, Stoczni Remontowej Gryfia, Porcie Morskim Szczecin – Świnoujście, ZCh. Police i w 4 dużych zakładach przetwórstwa mięsnego, - ograniczono działalność szkół i przedszkoli, nie przeprowadzono w 13 szkołach egzaminów dla szóstoklasistów, - nie działają kasy fiskalne, ale artykuły podstawowe m.in. leki, środki higieniczne, żywność są sprzedawane. Pozostałe utrudnienia

32 Działanie systemu zarządzania kryzysowego w czasie awarii AKTUALNY STAN PRAWNY

33 POWINNOŚĆ KOMPETENCYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. O ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE (Dz. U. Nr 80 z 2001 r. poz. 872) Art. 15. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności: 4) zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach, 4a) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, Art Wojewoda może wydawać, w zakresie wykonywania funkcji przedstawiciela Rady Ministrów, polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 15 pkt 4 i 4a, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

34 GŁOWNE KOMPETENCE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. O ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE – Wydaje akty prawa miejscowego dla obszar ó w nie uporządkowanych aktami prawa powszechnie obowiązującego. – Planuje reagowanie kryzysowe wojew ó dztwa ustalając między innymi kompetencje poszczeg ó lnych os ó b funkcyjnych. – Koordynuje przebiegiem reagowania na sytuacje kryzysowe o wymiarze ponad powiatowym. – Wnioskuje o: wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, użycie Sił Zbrojnych RP. – Ogłasza: pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii, uruchomienie działań interwencyjnych w obliczu zagrożenia radiacyjnego. – Monitoruje stan bezpieczeństwa wojew ó dztwa oraz informuje, alarmuje i ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami. – Udziela wsparcia zagrożonym powiatom siłami i środkami z innych powiat ó w. – Wnioskuje o wsparcie potencjału reagowania kryzysowego wojew ó dztwa zachodniopomorskiego siłami i środkami z wojew ó dztw ościennych lub wydzielonych z zasob ó w krajowych.

35 AKTUALNY STAN PRAWNY Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Art. 1. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.

36 POWINNOŚĆ KOMPETENCYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Wojewoda Wojewódzkie zespolone służby, inspekcje i straże Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wojewódzkie Zespół Zarządzania Kryzysowego Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

37 POWINNOŚĆ KOMPETENCYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. Nr 89, poz. 590) Starosta Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Komórka organizacyjna starostwa powiatowego właściwa do spraw zarządzania kryzysowego Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

38 Wójt, burmistrz, prezydent miasta Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Komórka organizacyjna urzędu gminy właściwa do spraw zarządzania kryzysowego Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Może tworzyć: POWINNOŚĆ KOMPETENCYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. Nr 89, poz. 590)

39 ZALEŻNOŚCI SŁUŻBOWE w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego WOJEWODA STAROSTA POWIATU SYTUACJA KRYZYSOWA STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (W zakresie zarządzania kryzysowego)

40 WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

41 SYSTEM REAGOWANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTOWIE POWIATÓW SĄSIEDNIE WOJEWÓDZTWA NIEMIECKIE LANDY NADGRANICZNE ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU RESORTOWE STRUKTURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZĄDOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA WOJEWÓDZKIE STANOWISKA KIEROWANIA, SŁUŻBY OPERACYJNO- DYSPOZYTORSKIE POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W O J E W O D A MONITOROWANIE, ANALIZA UZYSKIWANYCH DANYCH, PROGNOZOWANIE ZDARZEŃ ZABEZPIECZENIE OPERACYJNO – TECHNICZNE I INFORMACYJNE SYSTEM ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA LUDNOŚCI INICJOWANIE DZIAŁAŃ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

42 WOJEWODZKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI – przewodniczący DYREKTOR WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – zastępca przewodniczącego STALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU KIEROWNICY ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORGANY ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ INNI CZOŁONKOWIE ZESPOŁU INNE OSOBY ZAPROSZONE DO UDZIAŁU W PRACACH ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELE ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE ZAPEWNIA FUNKCJONOWANIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GRUPA OPERACYJNA DORAŹNIE 40

43 STALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

44 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KIEROWNICY ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH

45 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANY ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ

46 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO INNI CZOŁONKOWIE ZESPOŁU

47 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEDSTAWICIELE ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

48 48 PODJĘTE DZIAŁANIA W CELU OGRANICZENIA SKUTKÓW AWARII

49 49 Godz , dnia r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje od Biura Prognoz Meteorologicznych w Szczecinie ostrzeżenie nr 16 o intensywnych opadach deszczu przechodzących w deszcz ze śniegiem. Ostrzeżenie przewiduje silne opady deszczu i deszczu ze śniegiem w ciągu najbliższych 18 godzin, do mm. Przewidywane są utrudnienia komunikacyjne i na terenach zurbanizowanych.

50 50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z procedurą rozsyła w godz – ostrzeżenia do mediów /17/ i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ogniw ważnych dla systemu zarządzania kryzysowego województwa /33/. Łącznie 50 odbiorców.

51 51 Najważniejsze działania podejmowane przez wojewódzką administrację rządową. I dzień katastrofy /8 kwietnia/ 1. Uruchomienie pracy zespołów zarządzania kryzysowego - wojewódzkiego – praca na dwóch stanowiskach w Urzędzie Miasta Szczecin i Urzędzie Wojewódzkim /posiedzenia w odstępach 2 – 3 godziny. Zakończone konferencją prasową/, - powiatowych i gminnych – praca całodobowa z wykorzystaniem systemu łączności radiotelefonicznej Wojewody i PSP 2. Nadawanie komunikatów radiowych do mieszkańców, przy wykorzystaniu rozgłośni zlokalizowanych poza Szczecinem 3. Uruchomienie komunikacji autobusowej w Szczecinie. 4. Odwołanie obowiązku uczestnictwa w zajęciach szkolnych – szkoły otwarte. 5. Monitoring funkcjonowania: - szpitali – wzmocnienie agregatami, dowóz paliwa i wody, zorganizowanie punktu dializ, apel o przyjmowanie pacjentów w przychodniach, - systemu wodno – kanalizacyjnego – kontrola zrzutu ścieków, przygotowanie sprzętu do dowozu wody /PSP, SZ/, - zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku – np.. ZCh Police, wzmocnienie agregatem urządzeń do chłodzenia instalacji z amoniakiem.

52 52 6. Monitorowanie prac związanych z przywracaniem energii 7. Wystąpienie do Ministra Finansów o uruchomienie sprzedaży podstawowych produktów żywnościowych z pominięciem kas fiskalnych – ręczna rejestracja sprzedaży. 8. Zorganizowanie zwiększonej ilości patroli na ulicach: policja, wojsko /żandarmeria / straż graniczna. 9. Wywóz produktów mrożonych z marketów – samochodami chłodniami do magazynów rejonowych. 10. Uruchomienie pomocy społecznej. 11. W związku ze zmniejszoną ilością pociągów – pociągi pośpieszne zatrzymywane są na wszystkich stacjach. 12. Przywracanie energii w I kolejności na elektrociepłowni w Szczecinie.

53 KALENDARIUM DZIAŁAŃ SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w dniu 8 kwietnia 2008 r – powołanie w Szczecinie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego; 5.15 – pierwsze posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego; 6.00 – spotkanie członków wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego; wspólne posiedzenie wojewódzkiego i miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego pod przewodnictwem Wojewody Zachodniopomorskiego i Prezydenta Szczecina; 7.00 – 9.00 – zbierają się zespoły reagowania kryzysowego w powiatach: goleniowskim, polickim, stargardzkim, kamieńskim; – zbierają się zespoły zarządzania kryzysowego w gminach objętych awarią energetyczną oraz dodatkowo w mieście Kamień Pomorski i Trzebiatów ze względu na wystąpienie zagrożenia powodziowego. 8 kwietnia odbywają się wspólne posiedzenia wojewódzkiego i miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, na których omawiana jest aktualna sytuacja energetyczna, przeciwpowodziowa oraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Szczecinie i na obszarze powiatów objętych sytuacją kryzysową. Posiedzenia zespołów kończyły się każdorazowo konferencjami prasowymi, w ramach których przekazywane były dla mediów dane o aktualnej sytuacji w Szczecinie i na obszarze województwa. Od dnia 9 kwietnia Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje w Urzędzie Wojewódzkim zachowując tryb pracy podobny jak dzień wcześniej Wojewoda Zachodniopomorski wraz z Komendantem Wojewódzkim PSP jedzie do miejscowości objętych awarią i uczestniczy w posiedzeniach powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego m.in. w Starostwie Powiatowym w Goleniowie i Kamieniu Pomorskim.

54 SCHEMAT KIEROWANIA /ZARZĄDZANIA/ WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WCZK Prezydent Szczecina MCZK Starosta Policki PCZK Starosta Kamieński PCZK Starosta Goleniowski PCZK Starosta Stargardzki PCZK Starosta Gryficki PCZK Starosta Gryfiński PCZK Prezydent Świnoujścia MCZK GCZK-7GCZK-3GCZK-2GCZK-3GCZK-2GCZK-5 Wojewódzkie służby, inspekcje, straże i jednostki organizacyjne wchodzące w skład systemu reagowania kryzysowego

55 Działania podjęte w związku z awarią Pomoc dla mieszkańców W związku z zaistniałą awarią sieci energetycznej Wojewoda zwrócił się do jednostek samorządu terytorialnego, z obszaru dotkniętego skutkami awarii energetycznej, o: -zorganizowanie niezbędnej pomocy dla mieszkańców w zakresie m.in. dostaw żywności, - wody oraz innego niezbędnego zaopatrzenia, - objęcie - przez Ośrodki Pomocy Rodzinie, opieką osób potrzebujących pomocy, - zapewnienie warunków do skorzystania z urządzeń sanitarnych ( kąpiele, opieka nad dziećmi).

56 Ochrona zdrowia /lekarz koordynator z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Medycznego/ Monitorowano funkcjonowanie szpitali. Szpitalne oddziały intensywnej terapii i oddziały dializ w województwie zasilane były agregatami własnymi lub dostarczonymi przez straż pożarną. Dyrektorom szpitali przekazano telefon kontaktowy do dystrybutora zaopatrującego agregaty prądotwórcze w paliwo. Utrzymywano stały kontakt telefoniczny z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego nie odnotowała zwiększonej ilości wezwań do zachorowań, nie zanotowano również wezwań związanych z zaistniałym zdarzeniem.

57 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawy sanitarno – epidemiologiczne Podjęto natychmiastowe działania kontrolne w hurtowniach i sklepach spożywczych w zakresie przechowywania artykułów spożywczych, zwłaszcza mrożonych. W czasie kontroli ustalono, że żywność wymagająca przechowywania w chłodzie była: -przechowywana w podstawionych pod sklepy samochodach chłodniach w monitorowanej temperaturze, odpowiedniej dla asortymentu żywności - przetransportowana do magazynów rejonowych dużych sieci handlowych. Część żywności nietrwałej mikrobiologicznie, w tym przetwory mleczne, wędliny, mięso, mrożonki została wycofana z obrotu w ramach działań wynikających z kontroli wewnętrznych. Monitorowano jakość wody przeznaczonej do spożycia a także sytuację pod kątem zagrożenia epidemiologicznego w szpitalach.

58 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - sprawy weterynaryjne Inspektorzy powiatowych inspekcji weterynaryjnych podjęli działania kontrolne z możliwością podejmowania decyzji o utylizacji żywności, która w wyniku braku dopływu prądu do urządzeń chłodniczych mogła ulec zepsuciu. Duże fermy drobiowe, pozostające bez podstawowego zasilania, zasilano zastępczo z agregatów prądotwórczych. Zasilanie zastępcze znacznie podniosło koszty produkcji w fermach. Sytuacja w chłodniach składowych jest opanowana.

59 Sytuacja w oświacie Z uwagi na niedogrzanie pomieszczeń, brak dostaw ciepła i energii elektrycznej 8 kwietnia, zajęcia lekcyjne we wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych odwołano. 9 kwietnia w wielu miejscowościach zajęcia skrócono, bądź odwołano. Odwołano sprawdzian szóstoklasistów w 8 szkołach podstawowych na terenie Szczecina oraz w 5 w terenie ( Stargard Szczeciński, Koszewo, Sowno, Grzedzice, Goleniów). Wojewódzki Kurator Oświaty na bieżąco informował Wojewodę o ilości placówek oświatowych, w których nie prowadzone były zajęcia szkolne z powodu awarii zasilania energetycznego.

60 Siły i środki uczestniczące w likwidacji skutków katastrofy energetycznej Policja funkcjonariuszy, w tym 112 ze Szkoły Policji w Pile, 140 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji w Szczecinie, 65 funkcjonariuszy ruchu drogowego, - 71 radiowozów -nie odnotowano zdarzeń o charakterze kryminalnym lub chuligańskim - mających związek z awarią sieci energetycznych. Państwowa Straż Pożarna Ratownicy PSP – ok. 250 dziennie Samochody ratownicze – 6 /Poznań, Gorzów, Warszawa, Opole, Wrocław/ Samochody pożarnicze – ok. 55 dziennie Agregaty prądotwórcze – ok. 106 dziennie Motopompy – ok. 47 dziennie

61 Siły Zbrojne RP /średnio w ciągu dnia/ - 65 żołnierzy - 15 samochodów - 2 pojazdy ciężkie - 4 agregatów prądotwórczych - 3 motopompy - lekkie pokrycie drogowe - most niskowodny Żandarmeria Wojskowa żołnierzy - 12 samochodów Pomorski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie - 70 funkcjonariuszy - 8 samochodów

62 WSTĘPNE WNIOSKI PO AWARII

63 Konieczne jest zaopatrzenie jednostek organizacyjnych ważnych dla funkcjonowania administracji publicznej oraz gwarantujących świadczenie usług społecznych w urządzenia awaryjnego zasilania elektroenergetycznego Konieczne jest opracowanie i uruchomienia programu edukacyjnego, mającego na celu zapoznanie mieszkańc ó w z potencjalnymi zagrożeniami charakterystycznymi dla poszczeg ó lnych powiat ó w oraz sposobami optymalnych zachowań Konieczna jest rozbudowa system ó w kierowania i informowania, wykorzystywanych przez organy samorządu terytorialnego w procesie reagowania kryzysowego Wstępne wnioski

64 Sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego przyczyniło się do ograniczenia rozmiarów katastrofy Szybkie zwołanie Zespołów Zarządzania Kryzysowego pozwoliło na koordynację działań od momentu powstania sytuacji kryzysowej Wspólne informowanie mieszkańców o skutkach katastrofy i postępach w prowadzeniu akcji ratowniczej umożliwiło jednolity przekaz i niezakłóconą pracę centrów zarządzania kryzysowego PODSUMOWANIE

65 65 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

66 66 Powołanie Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 154/2008 z dnia 22 kwietnia 2008r. Określenie przyczyn i skutków katastrofy elektroenergetycznej zaistniałej w części województwa zachodniopomorskiego. Zbilansowanie strat i szkód powstałych w wyniku katastrofy elektroenergetycznej oraz kosztów prowadzenia działań ratowniczych. Opracowanie założeń do Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego.

67 67 Raport Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej WNIOSKI I ZALECENIA

68 68

69 69 Bezpośrednie przyczyny katastrofy energetycznej Obciążenia sadzią przewodów linii energetycznych przekroczyły znacznie, co najmniej o kilkadziesiąt procent, przyjęte w obliczeniach normowe wartości katastrofalne, Dodatkowym czynnikiem, mającym wpływ na przebieg zdarzeń i rozległość uszkodzeń, były obfite opady deszczu w okresie poprzedzającym awarię, co spowodowało podniesienie poziomu wód gruntowych i w efekcie rozmiękczenie gruntu, Efektem było obniżenie stabilności posadowienia zarówno słupów linii elektroenergetycznych jak i rosnących w pobliżu linii drzew.

70 70 Skutki ekonomiczne katastrofy energetycznej KOSZTY AKCJI RATOWNICZEJ: ,34 zł KOSZTY AKCJI RATOWNICZEJ: ,34 zł KOSZTY PONIESIONE PRZEZ ZAKŁADY, FIRMY, SPÓŁKI, SZPITALE: ,12 zł KOSZTY PONIESIONE PRZEZ ZAKŁADY, FIRMY, SPÓŁKI, SZPITALE: ,12 zł KOSZTY PONIESIONE PRZEZ POWIATY I GMINY : ,41 zł KOSZTY PONIESIONE PRZEZ POWIATY I GMINY : ,41 zł CAŁKOWITE KOSZTY: ,87 zł CAŁKOWITE KOSZTY: ,87 zł Koszty niedostarczonej energii elektrycznej oszacowano na kwotę powyżej 60 milionów zł.

71 71 Raport dostrzega potrzebę powołania stałego zespołu : Wojewódzkiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego

72 72

73 73 Powołanie Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 435/2008 z dnia 30 września 2008r.

74 74 ZADANIA WOJEWÓDZKIEJ RADY ds. BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO 1. Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń wynikających z Raportu Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej w aglomeracji szczecińskiej i części województwa zachodniopomorskiego. 2. Nadzór nad powstaniem oraz wdrażaniem Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego. 3. Monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego na terenie województwa zachodniopomorskiego. 4. Inicjowanie działań i projektów związanych z rozwojem energetyki na terenie województwa zachodniopomorskiego. 5. Monitorowanie realizacji planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. 6. Wspieranie działań samorządu województwa w zakresie tworzenia projektów planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz oraz ciepło. 7. Inicjowanie działań wspierających rozwój energetyki odnawialnej.

75 75 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Olsztyn 20 luty 2009 r. Waldemar Redmer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google