Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej

2 Wydział Zarządzania Kryzysowego I.PODSTAWA PRAWNA I CELE. II.ETAPY NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ. III.ZABEZPIECZENIE NIESIENIA POMOCY. IV.WARIANTY DZIAŁAŃ POMOCOWYCH. V.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. VI.UWAGI.

3 Wydział Zarządzania Kryzysowego I.PODSTAWA PRAWNA I CELE. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. (Dz.U. 2004 nr 64, poz.593) Głównymi celami działania systemu pomocy społecznej jest zapewnienie: szybkiego niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej, aby pomoc w pierwszej kolejności trafiła do osób najbardziej jej potrzebujących.

4 Wydział Zarządzania Kryzysowego II.ETAPY NIESIENIA POMOCY SPOŁECZNEJ. 1.ETAP PRZYGOTOWAWCZY. 2.ETAP RATOWNICTWA I PIERWSZEJ POMOCY. 3.ETAP POMOCY DOCELOWEJ. 4.ETAP ODTWARZANIA ZASOBÓW POMOCY.

5 Wydział Zarządzania Kryzysowego ETAP PRZYGOTOWAWCZY sprawdzenie możliwości wsparcia przez sąsiednie placówki pomocy społecznej. Obejmuje on działania w okresie, kiedy prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia wzrasta. dokonanie wstępnego bilansu potencjalnych potrzeb i możliwości ich zaspokajania, przygotowanie ludzi, sprzętu i środków pomocy do reagowania na określoną sytuację kryzysową, Zadania:

6 Wydział Zarządzania Kryzysowego ETAP RATOWNICTWA I PIERWSZEJ POMOCY Obejmuje on działania w momencie wystąpienia zagrożenia. Zadania: Organizacja dla poszkodowanych elementarnych warunków związanych z bytowaniem: zapewnienie miejsc schronienia w przeznaczonych na ten cel obiektach użyteczności publicznej (szkoły, hotele, ośrodki wczasowe), zapewnienie pomocy żywnościowej (woda butelkowana, suchy prowiant, ciepły posiłek), zaopatrzenie w koce, śpiwory, ciepłą odzież, środki sanitarne.

7 Wydział Zarządzania Kryzysowego ETAP POMOCY DOCELOWEJ Obejmuje on działania w sytuacji kryzysowej. Poprzedzony jest szczegółowym rozpoznaniem sytuacji indywidualnych osób czy rodzin, zestawionych w bilans lokalnych potrzeb i środków. Zadania: Sporządzenie bilansu lokalnych potrzeb i środków i na tej podstawie: ustalenie do kogo w pierwszej kolejności powinna zostać skierowana pomoc, udzielanie pomocy uwzględniającej głównie potrzeby bytowe, organizacja usług opiekuńczych, rehabilitacji oraz poradnictwa m.in. psychologicznego.

8 Wydział Zarządzania Kryzysowego ETAP ODTWARZANIA ZASOBÓW POMOCY Obejmuje działania mające na celu odtwarzanie zużytych zasobów. Zadania: Rozpoczęcie działań w momencie gdy 50% zapasów została już wydana. Dokonanie analizy na szczeblu powiatowym i przekazanie do WCZK informacji o : – niewykorzystanych środkach, – małych zapas lub braku określonych zasobów, – możliwościach niesienia pomocy, – możliwościach przekazania zasobów między placówkami.

9 Wydział Zarządzania Kryzysowego III.ZABEZPIECZENIE NIESIENIA POMOCY Aktualizowanie bazy danych: o miejscach do tymczasowego zakwaterowania, o zasobach artykułów pierwszej potrzeby – żywność, środki czystości i opatrunkowe, odzież, koce, śpiwory, latarki, itp., o powierzchniach magazynowych, o środkach transportowych, o wolontariuszach. Zapewnienie ciągłego przepływu informacji: o możliwościach i sposobach gromadzenia darów dla ofiar sytuacji kryzysowych – jakie artykuły, dokąd dostarczać, jakim transportem, itp., o wydawaniu darów dla pojedynczych osób i organizacji zajmujących się niesieniem pomocy potrzebującym.

10 Wydział Zarządzania Kryzysowego IV.WARIANTY DZIAŁAŃ POMOCOWYCH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dotarcie służb społecznych do miejsc pobytu lub tymczasowego schronienia osób poszkodowanych, celem zdiagnozowania sytuacji. Zorganizowanie warunków podstawowego bytowania: żywność, odzież, środki czystości. Utworzenie systemu informacyjnego o możliwościach pomocy dla poszkodowanych. Poszerzanie rozpoznania potrzeb u osób i rodzin spoza zgrupowań w tymczasowych ośrodkach. Koordynowanie akcji pomocy instytucji sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Uruchomienie poradnictwa specjalistycznego i pomocy psychologicznej. Monitoring pomocy i opracowywanie raportów.

11 Wydział Zarządzania Kryzysowego V.ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. Organizacje pozarządowe wspierają organy władzy w wykonywaniu ich statutowych powinności na rzecz osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Do najważniejszych organizacji pozarządowych należą: Polski Czerwony Krzyż, Caritas, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, WOPR, Ochotnicze Straże Pożarne. Organizacje pozarządowe potrzebują wsparcia: zapewnienia lokalowego do prowadzenia działalności społecznej, zapewnienia powierzchni magazynowych do gromadzenia zebranych darów, pomocy w transporcie i rozładunku darów, wsparcia w promowaniu ich działalności społecznej.

12 Wydział Zarządzania Kryzysowego VI.UWAGI. 1.Pomoc psychologiczna dla poszkodowanych w sytuacji kryzysowej. 2.Akcja informacyjna dla poszkodowanych w sytuacji kryzysowej.


Pobierz ppt "Organizacja i niesienie pomocy socjalnej ofiarom klęski żywiołowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google