Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEMAT: SZARLOTA 13-17.05.2013 r.. ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE pk. POMORZE-2013 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI POMORZE-2013 WBiZK PmUW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEMAT: SZARLOTA 13-17.05.2013 r.. ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE pk. POMORZE-2013 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI POMORZE-2013 WBiZK PmUW."— Zapis prezentacji:

1 TEMAT: SZARLOTA 13-17.05.2013 r.

2 ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE pk. POMORZE-2013 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI POMORZE-2013 WBiZK PmUW

3 1.PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. 2.TEMAT I CELE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. 3.MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. 4.SKŁAD KIEROWNICTWA ĆWICZENIA I ZESPOŁU AUTORSKIEGO - STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA. 5. ZAKRES WYKONANYCH DOKUMENTÓW I PRACY KIEROWNICTWA ĆWICZENIA. 6. ORGANIZACJI ŁĄCZNOŚCI W CZASIE ĆWICZENIA. 7. DYSKUSJA NT. SCENARIUSZA PRZEBIEGU ĆWICZENIA. 8. PODSUMOWANIE. ZAGADNIENIA POMORZE-2013

4 PODSTYAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA. POMORZE-2013 1.Art. 2 oraz art. 20, ust. 2, pkt. 7, ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, t.j) 2.§4, pkt 2 oraz §5, ust. 3, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 150 z późn. zm). 1.Wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego na lata 2011-2016. 1.Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa pomorskiego w latach 2013 - 2022. 1.Plan szkolenia obronnego województwa pomorskiego na 2013 r.

5 TEMAT Funkcjonowanie administracji publicznej podczas wykonywania zadań z zakresu obrony i zarządzania kryzysowego województwa POMORZE-2013

6 TERMIN ĆWICZENIA 23 – 25 PAŹDZIERNIK 2013 R. POMORZE-2013 REJON ĆWICZENIA - Miasto Gdańsk, -Miasto Gdynia, -Powiat Nowodworski

7 MIEJSCE MSD ĆWICZĄCE SIŁY UM Gdańsk, UM Gdynia, SP Nowy Dwór Gd. Służby zespolone, Inspekcje i Straże, Współdziałające siły MON i MSW KIEROWNICTWO ĆWICZENIA POMORZE-2013

8 CELE ĆWICZENIA Doskonalić: Współdziałanie stanowiska kierowania wojewody pomorskiego z organami administracji rządowej zespolonej, niezespolonej i samorządowej województwa w wykonywaniu zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny. POMORZE-2013

9 CELE ĆWICZENIA Zgrywać: Obsadę Stanowiska Kierowania Wojewody Pomorskiego oraz innych ćwiczących elementów w wykonywaniu zadań obronnych zgodnie z przyjętym Planem działania stosownie do zmieniającej się sytuacji operacyjnej. POMORZE-2013

10 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić: 1. Zdolność ćwiczących organów administracji rządowej i samorządowej do koordynacji i kierowania podległymi strukturami podczas prowadzenia operacji obronnej zgodnie ze strukturą i relacjami określonymi w ramach systemu kierowania obroną województwa. POMORZE-2013

11 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić: 2. Relacje kierowania, obiegu informacji oraz system meldunkowo – sprawozdawczy pomiędzy elementami stanowiska kierowania Wojewody Pomorskiego oraz podległymi mu ćwiczącymi stanowiskami i organami. POMORZE-2013

12 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić: 3. Efektywność przyjętych rozwiązań w zakresie zapewnienia ochrony zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych ludności oraz tworzenia warunków do jej przetrwania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny. POMORZE-2013

13 CELE ĆWICZENIA Sprawdzić: 4. Poprawność przyjętych procedur odtwarzania normalnego stanu funkcjonowania województwa po likwidacji powstałych zagrożeń. POMORZE-2013

14 CELE ĆWICZENIA Zbadać: Zasadność przyjętych rozwiązań w zakresie realizacji współdziałania pomiędzy Stanowiskiem Kierowania Wojewody Pomorskiego a organami administracji samorządowej województwa pomorskiego oraz współdziałającymi organami. POMORZE-2013

15 OSOBY FUNKCYJNE KIEROWNIK ĆWICZENIA Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski ZASTĘPCY KIEROWNIKA ĆWICZENIA Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk Dyrektor WBiZK PmUW Ryszard Sulęta SZEF SZTABU KIEROWNICTWA ĆWICZENIA/SZEF ZESPOŁU AUTORSKIEGO Z- ca Dyrektora WBiZK PmUW Jarosław Kopczyński Z-CA SZEFA ZESPOŁU AUTORSKIEGO Kierownik OOiB WBiZK Roman Dłutek POMORZE-2013

16 OSOBY FUNKCYJNE SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO Kierownik OPC WBiZK – Alina Petruczenko; Kierownik OLiRM – Zbigniew Kmiecik; St. Inspektor Wojewódzki w OPC – Andrzej Stasiak; St. Inspektor Wojewódzki w OLiRM – Aneta Wiszowata; Inspektor Wojewódzki w OOiB – Sławomir Knap; wyznaczeni przedstawiciele z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Urzędu Miasta Gdańska, Urzędu Miasta Gdyni, Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, POMORZE-2013

17 OSOBY FUNKCYJNE SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO (c.d.) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. inne osoby funkcyjne: Rzecznik prasowy Wojewody Pomorskiego – Pan Roman Nowak POMORZE-2013

18 KIEROWNIK ĆWICZENIA Zespół zabezpieczenia stanowiska kierowania ćwiczeniem Zespół analizy, oceny i omówienia Grupa omówienia oraz oceny STRUKTURA KIEROWNICTWA ĆWICZENIA SZTAB KIEROWNICTWA ĆWICZENIA Szef sztabu ćwiczenia/ Szef Zespołu Autorskiego Zespół Autorski/ Grupa podawania wiadomości Centrum koordynacyjne Zastępca szefa sztabu kierownika ćwiczenia Grupa bezpieczeństwa dystrybucji informacji bosm. Witold MISIAK Grupa zabezpieczenia logistycznego ćwiczenia Ćwiczące powiaty POMORZE-2013

19 Stanowisko kierowania Prezydenta RP Stanowisko Kierowania Wojewody Pomorskiego Komendy Powiatowe PSP Komendy Powiatowe Policji Schemat podległości Stanowisk Kierowania w województwie pomorskim oraz relacje przekazywania informacji Stanowiska kierowania jednostek powiatowych Stanowisko Kierowania Starosty Powiatu ………. Stanowisko Kierowania Wójta Gminy ………… Jednostki Organizacyjne Gminy 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 2. Placówki Oświatowe 3. Sołectwa 4. SPZOZ 5. Apteki 6. OSP Komendy Wojewódzka PSP w Gdańsku Kuratorium Oświaty W Gdańsku Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Woj. Insp. Jak. Handl. Art. Rol-Spoż. W Gdyni Woj. Insp. Ochr. Rośl. i Nasien. w Gdańsku Woj. Insp. Insp. Farmac. w Gdańsku Woj. Insp. Ochr. Środow. w Gdańsku Komendy Powiatowe Policji Komenda Powiatowa Policji Komendy Powiatowe PSP Komenda Powiatowa PSP Woj. Insp. Insp. Handl. w Gdańsku Woj. Insp. Weterynarii w Gdańsku Woj. Urząd Ochr. Zabyt. w Gdańsku Woj. Insp. Nadzoru Budowl. w Gdańsku Stanowisko Kierowania Marszałka Województwa Pomorskiego Stanowiska kierowania zespolonych służb, inspekcji, straży województwa pomorskiego Komendy Powiatowe PSP Komendanci komisariatów Policji Komendy Powiatowe PSP Powiatowy Zarząd Dróg Komendy Powiatowe PSP Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Inspektorat Budowlany

20 POMORZE-2013 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego KW PSP KW Policji UM na prawach powiatu (Gdańsk, Gdynia) Starostwo Urzędy Gmin SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI RADIOTELEFONICZNEJ Sieć radiotelefoniczna kierowania, współdziałania i alarmowania Nowy D. Gd.

21 OCZEKIWANY STAN KOŃCOWY Przeprowadzenie ćwiczenia wojewódzkiego ma na celu doskonalenie praktycznych umiejętności indywidualnych składów osobowych Stanowisk Kierowania podczas realizacji procesu kierowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny POMORZE-2013


Pobierz ppt "TEMAT: SZARLOTA 13-17.05.2013 r.. ĆWICZENIE WOJEWÓDZKIE pk. POMORZE-2013 POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI POMORZE-2013 WBiZK PmUW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google