Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
Terenowy organ administracji ogólnej Terenowe organy administracji specjalnej

3 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
Terenowe organy administracji specjalnej zespolone są z wojewodą. Zespolenie to ma charakter personalny i kompetencyjny. Zespolenie personalne polega na tym, iż wojewoda powołuje kierowników zespolonych służb i inspekcji w porozumieniu z właściwym ministrem lub po zasięgnięciu jego opinii. Zespolenie kompetencyjne polega na tym, że wojewoda koordynuje działalność administracji zespolonej, np. składane są mu doroczne sprawozdania.

4 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
Kompetencje wojewody jako organu administracji państwowej o kompetencji ogólnej reprezentuje Rząd RP w województwie odpowiada za wdrażanie polityki państwa w województwie wykonuje inne zadania państwowe, np. podpisuje kontrakty wojewódzkie, koordynuje prace administracji zespolonej, nadzoruje prace podporządkowanej adm. Państwowej w trybie instancyjnym, nadzoruje działalność samorządu tylko pod względem zgodności z prawem kieruje pracami urzędu wojewódzkiego

5 SAMORZĄD TERYTORIALNY
Wspólnota osób zamieszkujących województwo SAMORZĄD WOJEWÓDZKI SAMORZĄD POWIATOWY Wspólnota osób zamieszkujących powiat Wspólnota osób zamieszkujących gminę SAMORZĄD GMINNY

6 SAMORZĄD TERYTORIALNY
Samorząd terytorialny tworzy lokalna wspólnota mieszkańców zamieszkujących dane terytorium. Cechy: Ma osobowość prawną, własny majątek, Działa autonomicznie, jego samodzielność podlega kontroli sądowej i prawnej Organy samorządu wybierane są w sposób demokratyczny w wyborach bezpośrednich lub pośrednich, Ma prawo stanowienia prawa lokalnego Ustrój określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzne

7 ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Samorząd gminny Organ stanowiący Organ wykonawczy Rada Gminy Urząd Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu Prezydium komisja komisja Wójt, Burmistrz, Prezydent komisja komisja

8 Zadania samorządu gminnego
WŁASNE ZLECONE Utrzymanie czystości, wywóz śmieci, utylizacja odpadów Drogi gminne, opieka nad cmentarzami, stadionami Szkoły podstawowe, żłobki, przedszkola Gminne ośrodki zdrowia, kultury Akta stanu cywilnego Rejestracja pojazdów

9 Organy samorządu powiatowego
ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Organy samorządu powiatowego Organ wykonawczy Organ wykonawczy Organ stanowiący Rada Powiatu Urząd Powiato-wy Zarząd Starosta

10 Zadania samorządu powiatowego
Własne Szkoły średnie, Szpitale powiatowe, poradnie Domy opieki społecznej Transport i drogi międzygminne Przeciwdziałanie bezrobociu, PUP Zlecone Kordynacja działalności Komendy Policji, PSP, PIOŚ

11 Organy samorządu wojewódzkiego
Samorząd wojewódzki Organy samorządu wojewódzkiego Organ wykonawczy Organ stanowiący Zarząd Marszałek Urząd Marszałko-wski Sejmik wojewódzki

12 Zadania samorządu wojewódzkiego
Realizuje politykę rozwoju regionalnego całego województwa poprzez: Projekty regionalne finansowane z UE Kontrakty regionalne z funduszy strukturalnych, spójności, rozwoju regionów wiejskich Nadzoruje wojewódzkie szpitale, WZOZ Nadzoruje wojewódzkie instytucje kultury (teatr, filharmonia, woj.biblioteka publ. Odpowiada za drogi wojewódzkie Inicjuje powstawanie państwowych wyższych uczelni zawodowych


Pobierz ppt "TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google