Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Terenowe organy administracji publicznej Organy administracji państwowej Organy administracji samorządowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Terenowe organy administracji publicznej Organy administracji państwowej Organy administracji samorządowej."— Zapis prezentacji:

1 1 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Terenowe organy administracji publicznej Organy administracji państwowej Organy administracji samorządowej

2 2 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ Wojewoda 16 WKZ Kurator IS, IH, IB, IOR IW… ARRR, AOŚ AON PSP, KWP, KWSG Terenowy organ administracji ogólnej Terenowe organy administracji specjalnej

3 3 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ Terenowe organy administracji specjalnej zespolone są z wojewodą. Zespolenie to ma charakter personalny i kompetencyjny. Zespolenie personalne polega na tym, iż wojewoda powołuje kierowników zespolonych służb i inspekcji w porozumieniu z właściwym ministrem lub po zasięgnięciu jego opinii. Zespolenie kompetencyjne polega na tym, że wojewoda koordynuje działalność administracji zespolonej, np. składane są mu doroczne sprawozdania.

4 4 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ Kompetencje wojewody jako organu administracji państwowej o kompetencji ogólnej 1. reprezentuje Rząd RP w województwie 2.odpowiada za wdrażanie polityki państwa w województwie 3.wykonuje inne zadania państwowe, np. podpisuje kontrakty wojewódzkie, 4.koordynuje prace administracji zespolonej, 5.nadzoruje prace podporządkowanej adm. Państwowej w trybie instancyjnym, 6.nadzoruje działalność samorządu tylko pod względem zgodności z prawem 7.kieruje pracami urzędu wojewódzkiego

5 5 SAMORZĄD TERYTORIALNY SAMORZĄD WOJEWÓDZKI Wspólnota osób zamieszkujących województwo Wspólnota osób zamieszkujących powiat SAMORZĄD POWIATOWY Wspólnota osób zamieszkujących gminę Wspólnota osób zamieszkujących gminę SAMORZĄD GMINNY

6 6 SAMORZĄD TERYTORIALNY Samorząd terytorialny tworzy lokalna wspólnota mieszkańców zamieszkujących dane terytorium. Cechy: Ma osobowość prawną, własny majątek, Działa autonomicznie, jego samodzielność podlega kontroli sądowej i prawnej Organy samorządu wybierane są w sposób demokratyczny w wyborach bezpośrednich lub pośrednich, Ma prawo stanowienia prawa lokalnego Ustrój określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzne

7 7 ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Samorząd gminny Rada Gminy Wójt, Burmistrz, Prezydent Organ stanowiący Organ wykonawczy Urząd Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu komi sja Prezydium komi sja

8 8 Zadania samorządu gminnego ZADANIA WŁASNE ZLECONE Utrzymanie czystości, wywóz śmieci, utylizacja odpadów Drogi gminne, opieka nad cmentarzami, stadionami Szkoły podstawowe, żłobki, przedszkola Gminne ośrodki zdrowia, kultury Akta stanu cywilnego Rejestracja pojazdów

9 9 ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Organ wykonawczy Organ stanowiący Rada Powiatu Zarząd Starosta Organy samorządu powiatowego Urząd Powiato- wy

10 10 Zadania samorządu powiatowego Własne –Szkoły średnie, –Szpitale powiatowe, poradnie –Domy opieki społecznej –Transport i drogi międzygminne –Przeciwdziałanie bezrobociu, PUP Zlecone Kordynacja działalności Komendy Policji, PSP, PIOŚ

11 11 Samorząd wojewódzki Organy samorządu wojewódzkiego Organ stanowiący Organ wykonawczy Sejmik wojewódzki Zarząd Marszałek Urząd Marszałko -wski

12 12 Zadania samorządu wojewódzkiego Realizuje politykę rozwoju regionalnego całego województwa poprzez: –Projekty regionalne finansowane z UE – Kontrakty regionalne z funduszy strukturalnych, spójności, rozwoju regionów wiejskich Nadzoruje wojewódzkie szpitale, WZOZ Nadzoruje wojewódzkie instytucje kultury (teatr, filharmonia, woj.biblioteka publ. Odpowiada za drogi wojewódzkie Inicjuje powstawanie państwowych wyższych uczelni zawodowych


Pobierz ppt "1 TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Terenowe organy administracji publicznej Organy administracji państwowej Organy administracji samorządowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google