Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDMIOT: ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDMIOT: ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 PRZEDMIOT: ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA "COPERNICUS" WE WROCŁAWIU PRZEDMIOT: ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Prowadzący: dr inż. Adam Sosnowski p.22

2 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
ILOŚĆ GODZIN: 30/18 WYKŁADÓW: 27/18 godz. ĆWICZEŃ: 3 godz. ZALICZENIE NA OCENĘ

3 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
1. Założenia współczesnej polityki bezpieczeństwa /2 godz. (stacjonarne/niestacjonarne) 2. Teoretyczne aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych /2 godz.

4 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
3. Zarządzanie systemem obronnym państwa - 2/0 godz. 4. Pozamilitarne ogniwa obronne w systemie bezpieczeństwa /2 godz. 5. Rola i zadania Obrony Cywilnej w systemie bezpieczeństwa /4 godz. 6. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na szczeblu państwa /2 godz.

5 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
7. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na szczeblu lokalnym – 4/2 godz. 8. Działanie systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych – 4/2 godz. 9. Wybrane zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa /2 godz. 10. Plan reagowania kryzysowego - ćwiczenie /0 godz.

6 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA student powinien: ROZUMIEĆ: pojęcie bezpieczeństwa narodowego, obronności, systemu obronnego, konstytucyjne i ustawowe obowiązki obrony, charakter i zakres zagrożeń i wyzwań,

7 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA student powinien: POSIADAĆ WIEDZĘ O: organizacji sił zbrojnych, obrony cywilnej, założeniach strategii bezpieczeństwa, zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych, podziale zadań na poszczególne poziomy administracji i obywateli w stanie klęski żywiołowej, systemie ratowniczym.

8 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
ZAKRES WIEDZY DO OPANOWANIA student powinien: POTRAFIĆ OKREŚLIĆ: zagrożenia nadzwyczajne życia ludzkiego, mienia i środowiska, sposoby przeciwdziałania i samoobrony w sytuacjach zagrożeń, organy i instytucje w sferze ochrony ludności,

9 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Zaliczenie przedmiotu: Dla obecnych na 20 godzinach wykładów Ustalenie tematu i treści pracy do dnia r. : Osobiście w dniu zjazdów (zajęć) Za pośrednictwem internetu Adres: Uwaga dla korzystających z internetu 1. W Outlook‘u w rubryce „temat” wpisać „ZWSK” 2. W treści informacji podać swoje imię i nazwisko

10 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Zaliczenie przedmiotu: Dla obecnych na mniej niż 20 godzinach wykładów Kolokwium pisemne w dniu 14 czerwca 2007r. godz sala 28

11 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Zaliczenie przedmiotu: Student pisze samodzielnie pracę na wybrany osobiście temat (w zakresie przedmiotu) po uzgodnieniu jego treści z wykładowcą do r. (Należy wybrać i uzgodnić temat pracy zaliczeniowej) Student powinien wykazać się znajomością realiów zarządzania bezpieczeństwem państwa. Praca powinna być napisana w edytorze tekstu Word, format doc. Objętość pracy 4 strony (± 5%), czcionka 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5.

12 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
Zaliczenie przedmiotu: Złożenie W TERMINIE pracy do oceny za pośrednictwem internetu (z podaniem imienia i nazwiska składającego) Praca powinna spełniać wymagania formalne Termin złożenia pracy: r.

13 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
PROPONOWANA TEMATYKA PRAC : Założenia współczesnej strategii i polityki bezpieczeństwa państwa, zagrożenia. Konstytucyjna funkcja państwa, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Podstawy polskiej polityki bezpieczeństwa, doktryna polityczna; wojenna, zagrożenia i wyzwania, kryzysy militarne, zagrożenia poza militarne. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych poza militarnych. Kryzys i strategia kryzysowa. Zadania i kompetencje administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie planowania i zarządzania. Zadania i kompetencje organów służb ratowniczych, porządkowych i organizacji pozarządowych. Procedury zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

14 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
PROPONOWANA TEMATYKA PRAC : Rola i zadania obrony cywilnej w systemie bezpieczeństwa państwa. System ochrony ludności Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań ochorny ludności. Powszechna samoobrona ludności.

15 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
PROPONOWANA TEMATYKA PRAC : Ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych zagrożeń: stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny. Tryb wprowadzenia i zniesienia poszczególnych stanów. Zasady działania organów władzy publicznej; zakres ograniczeń wolności i praw człowieka, obywatela, ochrona ludności, mienia i dóbr kultury, Rola i zadania policji, państwowej straży pożarnej i straży miejskiej w ochronie ludności i mienia.

16 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
PROPONOWANA TEMATYKA PRAC : Zespół Reagowania Kryzysowego. Zadania i skład, wyposażenie i miejsce pracy zespołu Systemy wspomagania decyzji, Podstawy zwoływania zespołu. Zasady działania i organizacja pracy zespołu na szczeblu gminy i powiatu, Analiza stanu zagrożenia, Wypracowanie decyzji w sytuacji zagrożenia.

17 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
PROPONOWANA TEMATYKA PRAC: Centrum Powiadamiania Ratunkowego: rola miejsce CPR w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, zadania, skład, wyposażenie CPR, procedury postępowania w przypadku otrzymania zgłoszenia o zagrożeniu. Działania ratownicze: podstawowe pojęcia, zasady prowadzenia akcji ratunkowej, cel i zakres współdziałania jednostek i służb, organizacja łączności, zabezpieczenie logistyczne, kierowanie i koordynacja działań ratowniczych.

18 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
PROPONOWANA TEMATYKA PRAC: Terroryzm. Przestępczość zorganizowana. Wpływ działań terrorystycznych na bezpieczeństwo obywateli. Procedury postępowania służb ratowniczych, policji i straży miejskiej podczas zdarzenia wywołanego działaniem terrorystycznym. Sposoby zachowania się ludności.

19 ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
PROPONOWANA TEMATYKA PRAC : Rola mediów w stanach nadzwyczajnych zagrożeń. Komunikacja społeczna i znaczenie mediów w stanach zagrożenia, . Prawo obywateli do informacji, obieg informacji na stanowiskach kierowania, Sposoby informowania społeczeństwa, planowanie działań informacyjnych. Zadania i kompetencje służb ratowniczych, porządkowych i organizacji pozarządowych. Procedury zarządzania w sytuacjach kryzysowych, Ochrona ludności, mienia i dóbr kultury, Prowadzenie akcji ratunkowej, kierowanie i koordynacja działań ratowniczych.


Pobierz ppt "PRZEDMIOT: ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google