Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Śliwiński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Śliwiński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE."— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Śliwiński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W ASPEKCIE OCHRONY WÓD PROJEKT CIVILARCH Seminarium szkoleniowe Gorzów Wielkopolski, marca 2010 r. Instytut Ochrony Środowiska, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Instrument Finansowy Ochrony Ludności Fot. Artur Wójtowicz, WBiZK LUW

2 Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organ ó w administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środk ó w. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

3 Zarządzanie kryzysowe – to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) Fot. Artur Wójtowicz, WBiZK LUW

4

5 SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO System – gr. systema – rzecz złożona Organizacja systemu – struktura relacji między poszczególnymi elementami w formie sieci, a także własności tych relacji. Specjalistyczne siły ratownicze Administracja publiczna Służby porządkowe Służby nadzoru i kontroli Służby monitorowania zagrożeń Inne

6 określenie wspólnego celu dla niezależnie działających struktur KOORDYNACJA określenie działań priorytetowych dla osiągnięcia celu uporządkowanie współdziałania harmonizacja wzajemnego stosunku współdziałających struktur zsynchronizowanie działań cząstkowych w czasie i przestrzeni zapewnienie wsparcia działającym instytucjom wiodącym Fot. Artur Wójtowicz, WBiZK LUW

7 POZIOM 1Prezes Rady Ministrów Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego POZIOM 2Wojewoda Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego POZIOM 3Starosta Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego POZIOM 4 Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego STRUKTURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA POSZCZEGÓLNYCH POZIOMACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

8 Prezes Rady Ministrów Wojewodowie KOORDYNACJA Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Starostowie Struktury szczebla powiatowego - PZZK Struktury szczebla wojewódzkiego - WZZK Struktury szczebla centralnego, RZZK Czynniki wchodzące do działań na wniosek Wojewody Czynniki wchodzące do działań na wniosek Starosty Czynniki wchodzące do działań na wniosek Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta Struktury szczebla gminnego, GZZK branżowa, resortowa administracyjna SCHEMAT KOORDYNACJI DZIAŁAŃ

9 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda. Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) WOJEWODALUBUSKI

10 URZĄD GMINY URZĄD GMINY URZĄD GMINY URZĄD GMINY URZĄD GMINY STAROSTWO POWIATOWE RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA KW Państwowej Straży Pożarnej ADMINISTRACJA NIEZESPOLONA Szef Wojew ó dzkiego Sztabu Wojskowego KW Policji Kurator Oświaty Wojew ó dzki Inspektor Farmaceutyczny Państwowy Wojew ó dzki Inspektor Sanitarny Wojew ó dzki Inspektor Ochrony Środowiska Inne przepisy, porozumienia Wojew ó dzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojew ó dzki Lekarz Weterynarii ADMINISTRACJA ZESPOLONA Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojew ó dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Generalna Dyrekcja Dr ó g Krajowych i Autostrad Regionalna Dyrekcja Las ó w Państwowych Telewizja, radio, prasa WOJEWODA LUBUSKI URZĄD WOJEW Ó DZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

11 Siatka bezpieczeństwa - zestawienie potencjalnych zagrożeń ze wskazaniem podmiotu wiodącego przy ich usuwaniu oraz podmiotów współpracujących. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

12 STRUKTURA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

13

14

15

16

17

18 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Jarosław Śliwiński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google