Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie Obronne Wrocław, 14 grudnia 2012 r.. KONSTYTUCJA RP Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie Obronne Wrocław, 14 grudnia 2012 r.. KONSTYTUCJA RP Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie Obronne Wrocław, 14 grudnia 2012 r.

2 KONSTYTUCJA RP Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. (Art. 84) Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny. (Art. 85. ust. 1)

3 Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, (…) należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela(…) Z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY

4 CELE NADRZĘDNE FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok Zapewnienie ciągłości świadczenia usług medycznych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny W ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności w czasie pokoju i wojny, wykonując zadania obronne w Dziale Zdrowie, określone postanowieniami obowiązujących aktów prawnych, należy mieć na uwadze zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia, skutkom klęsk żywiołowych i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, tryb realizacji zadań, na potrzeby obronne państwa w zakresie m.in. warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Ustawa o powszechnym obowiązku obrony…)

5 USTAWA O WOJEWODZIE… Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) Art. 22 pkt 2 - wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania : - zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, - zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego /.../, - klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania skutków ww. zagrożeń Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

6 USTAWA O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa - Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1590, z późn. zm.; Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie: promocji i ochrony zdrowia, gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, obronności, bezpieczeństwa publicznego, Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

7 PRAWO ATOMOWE organy i jednostki organizacyjne administracji samorządu województwa Zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe przy realizacji działań interwencyjnych (takich jak np. ewakuacja, podawanie preparatów ze stabilnym jodem czy czasowe lub stałe przesiedlenie ludności) organy i jednostki organizacyjne administracji samorządu województwa są podporządkowane wojewodzie. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

8 PODSTAWOWE ZADANIA OBRONNE OCHRONY ZDROWIA stworzenie warunków do zabezpieczenia zdrowia i życia ludności (formalno-prawnych, planistycznych, organizacyjnych, logistycznych, itp.);stworzenie warunków do zabezpieczenia zdrowia i życia ludności (formalno-prawnych, planistycznych, organizacyjnych, logistycznych, itp.); przygotowanie i utrzymanie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;przygotowanie i utrzymanie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny; łagodzenie (likwidacja) skutków kryzysu oraz ograniczenie powstawania strat masowych;łagodzenie (likwidacja) skutków kryzysu oraz ograniczenie powstawania strat masowych; wsparcie systemu ochrony zdrowia Służb Mundurowych RP (MON, MSWiA, ABW)wsparcie systemu ochrony zdrowia Służb Mundurowych RP (MON, MSWiA, ABW) realizacja obowiązków Państwa - Gospodarza względem wojsk sojuszniczych, wynikających z programu Wsparcie Państwa - Gospodarza (HNS - Host Nation Support)realizacja obowiązków Państwa - Gospodarza względem wojsk sojuszniczych, wynikających z programu Wsparcie Państwa - Gospodarza (HNS - Host Nation Support) Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

9 ROZPORZĄDZENIE RM Z DNIA 27 CZERWCA 2012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach – Dz.U. z 2012r.poz. 741 Organami właściwymi do organizowania, nakładania, nadzorowania i uruchamiania realizacji zadań obronnych, są: 1) wojewoda - w odniesieniu do właściwych terytorialnie: a) jednostek samorządu terytorialnego, b) podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem tworzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym c)podmiotów leczniczych innych niż niebędących przedsiębiorcami, na wniosek właściwego miejscowo starosty; 2) Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - w odniesieniu do podmiotów leczniczych utworzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

10 ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI nowe lub pojawiające się choroby; nowe lub pojawiające się choroby; przypadkowe uwolnienie lub celowe użycie środków biologicznych, chemicznych lub promieniotwórczych; przypadkowe uwolnienie lub celowe użycie środków biologicznych, chemicznych lub promieniotwórczych; klęski żywiołowe (pożary, powodzie, susze, trzęsienia ziemi, huraganowe wiatry); klęski żywiołowe (pożary, powodzie, susze, trzęsienia ziemi, huraganowe wiatry); Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

11 Następstwa wtórne sytuacji kryzysowej o niepomyślnym przebiegu: zniszczenie infrastruktury sanitarnej, prowadzące do wzrostu zagrożenia epidemicznego;zniszczenie infrastruktury sanitarnej, prowadzące do wzrostu zagrożenia epidemicznego; rozprowadzenie drobnoustrojów chorobotwórczych i substancji toksycznych na obszarze objętych działaniami terrorystycznymi;rozprowadzenie drobnoustrojów chorobotwórczych i substancji toksycznych na obszarze objętych działaniami terrorystycznymi; skażenie / zakażenie dostępnych zapasów żywności oraz sieci wodociągowej;skażenie / zakażenie dostępnych zapasów żywności oraz sieci wodociągowej; wyczerpanie możliwości leczniczych jednostek ochrony zdrowia, niewydolność dostępnego na co dzień transportu sanitarnego;wyczerpanie możliwości leczniczych jednostek ochrony zdrowia, niewydolność dostępnego na co dzień transportu sanitarnego; wyczerpanie zapasów leków w magazynach szpitalnych, aptekach, hurtowniach;wyczerpanie zapasów leków w magazynach szpitalnych, aptekach, hurtowniach; Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok


Pobierz ppt "Szkolenie Obronne Wrocław, 14 grudnia 2012 r.. KONSTYTUCJA RP Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google