Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Terytorialny system ratownictwa Systemy ratownictwa terytorialnego – regionalnego/lokalnego jako odpowiedź na zagrożenia procesów funkcjonowania i rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Terytorialny system ratownictwa Systemy ratownictwa terytorialnego – regionalnego/lokalnego jako odpowiedź na zagrożenia procesów funkcjonowania i rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Terytorialny system ratownictwa Systemy ratownictwa terytorialnego – regionalnego/lokalnego jako odpowiedź na zagrożenia procesów funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych wynikające z katastrof, sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych itp. stanowią czynnik o specyficznym znaczeniu powodujący wzrost nasilenia procesów przepływu ludzi, środków technicznych, informacji. Cechą wyróżniającą działania ratownicze jest czas jako kryterium decydujące o skutkach zdarzeń powodujących zagrożenia. Stąd szczególne znaczenie przypisuje się zarządzaniu logistycznemu w ratownictwie. Działalność służb ratowniczych dotyczy gaszenia pożarów, ratownictwa medycznego, elektrycznego, chemicznego, ekologicznego, a także ratownictwa w czasie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń wymagających ratowania życia ludzkiego i mienia materialnego oraz przywracania normalnego stanu funkcjonowania określonego obszaru rzeczywistości Stan działalności służb ratowniczych w Polsce budzi poważne zastrzeżenia, stąd wskazuje się na konieczność integracji działań dotyczących procesów przepływu zasobów ludzkich, rzeczowych i informacyjnych w sytuacjach zagrożeń i zdarzeń zagrażających życiu, mieniu, środowisku, w celu poprawy jakości ratownictwa. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy władz lokalnych i regionalnych

2 Podstawa prawna: art. 92 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872) oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578, z późniejszymi zmianami), § 5 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 1998 roku w sprawie składu oraz szczegółowych zasad i trybu powoływania zespołów do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa (Dz.U. Nr 166 poz.1259)

3 Centrum Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego – tańsze rozwiązanie problemu W maju 2002 roku polski parlament uchwalił pakiet ustaw określających stany kryzysowe, wyjątkowe i wojenne państwa. Ustawa o stanach wyjątkowych i kryzysowych nakłada na władze terenowe (województwo i powiat) konieczność utworzenia do końca 2004 roku ośrodków zarządzających – kierowania i dowodzenia, które otrzymały nazwę Centrów Zarządzania Kryzysowego (CZK ).

4 Zagrożenie – zdarzenie zagrażające życiu ludzi, mieniu lub środowisku mogące wywołać lub prowadzące bezpośrednio do kryzysu Kryzys – bezpośrednie następstwo zagrożenia prowadzące do naruszenia lub zerwania więzów społecznych przy równoczesnym zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych Centrum Zarządzania Kryzysowego – odpowiednio przygotowane pomieszczenie wraz z zapleczem technicznym umożliwiające pracę Zespołowi Reagowanie Kryzysowego i innym organom doradczym Prezydenta miasta. Zespół Reagowania Kryzysowego - organ doradczo-wykonawczy Prezydenta miasta działający w sytuacji zagrożenia lub kryzysu, w skład którego wchodzą Miejskiego Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

5 Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchamiane jest w sytuacji zagrożenia lub powstania kryzysu w celu koordynowania działań jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz pozostałych służb i inspekcji z działaniami podmiotów mogących uruchomić swój potencjał do celów ratownictwa w granicach administracyjnych miasta na polecenia lub zlecenie Prezydenta Miasta.

6 Wszystkie miejskie jednostki organizacyjne, spółki komunalne oraz służby inspekcje i straże wchodzące w skład samorządowej administracji zespolonej W przypadku wystąpienia zagrożenia: Niezwłocznie - drogą telefoniczną, faksową, radiową lub osobiście przekazują informację o zaistniałym stanie Niezwłocznie - drogą telefoniczną, faksową, radiową lub osobiście przekazują informację o zaistniałym stanie Służba dyżurna Straży Miejskiej Służba dyżurna Straży Miejskiej Informacja powinna zawierać zwięzły opis zaistniałego zdarzenia oraz podjętych działań Informacja powinna zawierać zwięzły opis zaistniałego zdarzenia oraz podjętych działań W oparciu o uzyskaną informację służba dyżurna Straży Miejskiej przeprowadza wstępną analizę skali zagrożenia i w razie potrzeby uzupełnia dane W oparciu o uzyskaną informację służba dyżurna Straży Miejskiej przeprowadza wstępną analizę skali zagrożenia i w razie potrzeby uzupełnia dane

7 Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Osoba upoważniona przez Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Osoba upoważniona przez Kierownika Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Wiceprezydent Miasta sprawujący ogólny nadzór nad zadaniami Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Wiceprezydent Miasta sprawujący ogólny nadzór nad zadaniami Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Prezydent Miasta Wiceprezydent upoważniony do zastępowania Prezydenta Miasta Wiceprezydent upoważniony do zastępowania Prezydenta Miasta Wydaje polecenie do uruchomienia Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Polecenie uruchomienia Centrum Zarządzania Kryzysowego wszczyna procedurę powiadamiania osób funkcyjnych Zespołu Reagowania Kryzysowego realizowaną przez służbę dyżurną Straży Miejskiej Informuje o zagrożeniu wnioskuje o uruchomienie w CZRiK funkcji kryzysowych Służba dyżurna Straży Miejskiej

8 SHCEMAT FUNKCJONALNY CENTRUM ZARZĄDZANIA REGIONALNEGO I KRYZYSOWEGO Schemat działania : CENTRUM ZARZĄDZANIA REGINALNEGO I KRYZYSOWEGO Służba DyżurnaZespół Reagowania Straży Miejskiej Kryzysowego SWD Policji Straż PożarnaCentrum Powiadamiania Ratunkowego Dysp. Kanalizacji i Wodociągów Dysp.Transportu Miejskiego Dysp. Oczyszczalni Miasta Dysp. Energetyki i Ciepłowni Dysp. Pogotowia Ratunkowego Dyspozytor Obrony Cywilnej Dysp. Straży Pożarnej Dysp. Pogotowia Gazowego Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Wydział Spraw Społecznych Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wydział Spraw Społecznych Inspektorat Weterynarii Inspektorat Ochrony Środowiska Łączność radiowa Stałe łącza telefoniczne Sieć informatyczna Miejska baza danych


Pobierz ppt "Terytorialny system ratownictwa Systemy ratownictwa terytorialnego – regionalnego/lokalnego jako odpowiedź na zagrożenia procesów funkcjonowania i rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google