Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 22 październik 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 22 październik 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 22 październik 2008 r.
Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa, 22 październik 2008 r.

2 % Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych
i ubankowienie gospodarstw domowych % Źródło: ABD (dane średnioroczne) Pentor Bus (dane średnioroczne) 2007 Dane wstępne NSP’ NSP’2002 Liczba mieszkańców w wieku , ,4 Liczba gospodarstw domowych , ,0 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie , ,84

3 Fundusze własne sektora bankowego
w latach (w mln zł.) - Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Źródło: KNF, dane. 2008

4 Utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej (mln PLN)
- Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN Źródło: NBP

5 Wysokość wpłat na Fundusz Pomocowy do BFG (mln PLN)
- To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora. Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN Źródło: BFG

6 Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2008
-Nieprzyjazne rozwiązania podatkowe przyczyną trudności w oferowaniu klientom banków niektórych produktów -Problemy z oczyszczaniem sektora Mln zł Źródło: KNF, 2008

7 Fundusze własne sektora bankowości spółdzielczej
Źródło: NBP

8 Aktywa sektora bankowego
Źródło: KNF

9 Aktywa do PKB w 2006 Źródło: EBC

10 Aktywa sektora bankowego w porównaniu do aktywów „spółek matek” polskich banków
MLD zł Źródło: KNF

11 Banki komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych
LICZBA BANKÓW W POLSCE Banki komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych Spadek liczby BS to m.in.. Efekt osiągnięcia 1 mln.€ funduszy własnych 11 Źródło: NBP

12 Liczba instytucji kredytowych (2006)
Źródło: KNF

13 Liczba placówek bankowych
Źródło: KNF. 2008

14 Liczba oddziałów przypadająca na mln mieszkańców (2006)
Źródło: KNF

15 Liczba osób zatrudnionych w bankach
Kadra dobrze wykształcona Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: KNF, 2008

16 Depozyty sektora niefinansowego w mln zł
Źródło: KNF, stan na 2008

17 Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego w mld zł
* Źródło KNF 2008

18 Kredyty mieszkaniowe *Z danych na sierpień 2008 roku portfel kredytów hipotecznych wzrósł do162,5 mld zł.

19 Bankowość Internetowa (dane kwartalne)
19 Źródło ZBP

20 Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (w tys
Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (w tys. sztuk) Źródło: NBP

21 Rozwój sieci bankomatów w Polsce
Źródło: NBP

22 Gdzie jesteśmy? Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce w latach 2000-2007
Lp. Kryterium 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 1. Liczba rachunków a’ vista 0,38 0,45 0,48 0,52 0,58 0,63 0,70 2. Liczba zrealizowanych poleceń przelewu 11,18 13,38 13,26 16,22 19,04 21,08 24,06 27,15 3. Liczba zrealizowanych poleceń zapłaty 0,01 0,03 0,06 0,12 0,2 0,29 4. Liczba wydanych kart płatniczych 0,3 0,41 0,47 0,53 5. Liczba transakcji kartami płatniczymi 1,42 2,34 3,15 4,07 5,28 6,92 9,28 12,11 6. Liczba transakcji dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych 12,82 15,87 16,53 20,46 24,52 28,3 33,7 39,74 * Dane szacunkowe

23 Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 2006 r.
Źródło: ECB Statistical Data Warehouse

24 Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2006 r.
Źródło: ECB Statistical Data Warehouse

25 na milion mieszkańców w 2006 r.
Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS oraz imprinterów) na milion mieszkańców w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse

26 Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 2006 r.
Żródło: ECB Statistical Data Warehouse

27 Liczba transakcji kartami płatniczymi na 1 mieszkańca w 2006 r.
Żródło: ECB Statistical Data Warehouse

28 Liczba poleceń przelewu na 1 mieszkańca w 2006 r.
Żródło: ECB Statistical Data Warehouse

29 Liczba poleceń zapłaty na 1 mieszkańca w 2006 r.
Żródło: ECB Statistical Data Warehouse

30 Liczba transakcji bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi na 1 mieszkańca w 2006 r.
Żródło: ECB Statistical Data Warehouse

31 * Średnia EU nie obejmuje Wielkiej Brytanii (brak dostępnych danych).
Udział gotówki w M r. % * Średnia EU nie obejmuje Wielkiej Brytanii (brak dostępnych danych). Źródło: Obliczenia własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

32 System płatniczy i Obrót bezgotówkowy
System płatniczy- zbiór podmiotów, instrumentów , procedur, mechanizmów, systemów płatności umożliwiających obieg pieniądza…. Umożliwia funkcjonowanie gospodarki Obrót bezgotówkowy- rozliczenia pieniężne bez użycia gotówki Jest kluczowym elementem nowoczesnej gospodarki

33 Obrót bezgotówkowy Szybki, Wygodny, Tani, Bezpieczny Efektywny, Elastyczny Przynosi korzyści całemu społeczeństwu

34 System płatniczy Polski system płatniczy jest szybki, nowoczesny, efektywny, pan-europejski (SEPA), a jednak…. NADAL wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych w Polsce daleko odbiega od średniej UE…

35 Obrót bezgotówkowy- TAK !
Gotówka nie „stanieje”, a obrót bezgotówkowy- TAK: Konkurencja Spadające ceny technologii, telekomunikacji,…. Gotówka nie będzie bezpieczniejsza, a obrót bezgotówkowy- TAK: EMV, PIN, biometria, …. Gotówka nie będzie ani wygodniejsza, ani bardziej trendy, a obrót bezgotówkowy- TAK: Internet, Gadu- Gadu, Skype, portale społecznościowe, bankowość mobilna, Mikropłatności, NFC, … Karty płatnicze o różnych kształtach i wzorach, aplikacje płatności bezstykowych w breloczkach, zegarkach, ….

36 Partnerstwo strategiczne
Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce banki, firmy infrastrukturalne, samorządy i administracja publiczna

37 Europa też walczy z gotówką…
22 mld EUR rocznie- koszty i straty z tytułu obiegu gotówki dla 9 największych państw UE Ok. 1/3 wydanych banknotów- głównie nominały 500 i 200 EUR- pozostaje poza obiegiem Jednolity Obszar Płatności w Euro oraz Dyrektywa o Usługach Płatniczych- integracja pan-europejskiego systemu płatniczego i harmonizacja regulacji dot. usług płatniczych Dialog z KE i EBC nt. możliwych form wspierania obrotu bezgotówkowego

38 SEPA i PSD Program budowy wspólnego, otwartego, konkurencyjnego i efektywnego rynku europejskiego Pełna elektronizacja i automatyzacja płatności w EUR: Interoperacyjność Pełen zasięg w SEPA Wystandaryzowane instrumenty Harmonizacja prawna

39 Kongres Gospodarki Elektronicznej
Cele: -Kongres ma na celu wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk -Dostarczenie wiedzy o znaczeniu gospodarki elektronicznej dla rozwoju kraju, firm i obywateli -Sprzyjanie rozwojowi nowoczesnych technologii, bezpieczeństwie gospodarki elektronicznej -Przedstawienie rekomendacji dotyczącej regulacji, standardów i dobrych praktyk

40 W kierunku e-Gospodarki
Obrót bezgotówkowy + e- Administracja = Nowoczesne Państwo Przykłady: Elektroniczny dostęp do rejestrów i urzędów SEKAP, ePUAP, … Karty miejskie (Poznań, Wrocław, …) Karty świadczeniowe

41 Samorządy- najbliżej obywatela
W ramach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności współpracujemy z samorządami lokalnymi, które są jednym z najbardziej istotnym elementów popularyzacji obrotu bezgotówkowego Samorządy lokalne są otwarte na innowacje- wdrażają elektroniczne instrumenty płatnicze, ponieważ widzą ogromne, wymierne i niewymierne, korzyści Współpraca sektora bankowego z samorządami jest niezbędnym warunkiem rozwoju obrotu bezgotówkowego; może być też kluczem do problemu „nieubankowienia”

42 W stronę Samorządów Samorządy potrzebują wsparcia także od strony legislacyjnej: Przepisy umożliwiające wypłatę świadczeń w formie bezgotówkowej (np. Ust. o świadczeniach rodzinnych) Przepisy regulujące kontakt z właściwymi organami podatkowymi w formie elektronicznej oraz regulowanie zobowiązań podatkowych, jak również zwrotu podatku jedynie w formie bezgotówkowej (Ordynacja podatkowa) Likwidacja obowiązku przyjmowania wpłat gotówkowych w kasach urzędów Zastąpienie regulowanych gotówkowo opłat skarbowych itp. instrumentami elektronicznymi

43 STRATEGIA Podsumowując…
Technologia jest narzędziem, które już posiadamy Innowacje wdrażane w życie stają się praktyką W tych dziedzinach możemy zapożyczać, iść za trendami wykreowanymi gdzieś indziej… Dla pełnego sukcesu potrzebne jest jeszcze to COŚ… STRATEGIA

44 Rozwój obrotu bezgotówkowego
STRATEGIA Prawo e-Gospodarka Edukacja i Promocja Rozbudowa infrastruktury technicznej

45 Kapitał FPK w Polsce w latach 1999 - 2007
Źródło: KSFP

46 Kapitał pożyczkowy, liczba i wartość pożyczek na 31. 12. 2007 r
Kapitał pożyczkowy, liczba i wartość pożyczek na r. oraz ich dynamika Źródło: PSFP

47 Współfinansowanie krajowe
ŚRODKI UE NA LATA Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro Fundusze UE Budżet UE Współfinansowanie krajowe RAZEM EFRR, EFS, FS 67,3 Środki publiczne 11,9 85,6 Środki prywatne 6,4 EFR - ROW 13,2 x 3,9 17,1 EF Rybacki 0,7 0,1 0,8 Tzw. polityki lizbońskie (7 Program ramowy, wspieranie konkurencyjności, TENs, program edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa i obywatelstwa UE 4,3* 85,5 108 Ceny z 2004 r. Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009)

48 ŚRODKI UE NA LATA Środki UE są wdrażane za pomocą 26 programów i ok. 600 działań !. Programy są uruchamiane sukcesywnie. Rozpoczęcie naborów wniosków w ramach większości programów operacyjnych NSRO miało bezpośredni wpływ na wzrost liczby i wartości wniosków beneficjentów. Według stanu na 31 sierpnia 2008 r. nabory wniosków rozpoczęto już dla wszystkich ramowych, krajowych i 16 regionalnych programów. W ramach krajowych programów operacyjnych NSRO uruchomiono ok. 30% wszystkich działań przewidzianych do realizacji. W ramach NSRO do realizacji w ramach wszystkich Programów Operacyjnych przewidziano ogółem 533 działania.

49 Programy operacyjne 2004 – 2006 Rola banków
Banki komercyjne i spółdzielcze Kredyty (w tym pomostowe), obligacje, leasing Instrumenty zabezpieczające: np. gwarancje bankowe, poręczenia Działania 2.3, SPO WKP – specjalna, pozytywna rola banków Rachunki bankowe, akredytywy Eksperci bankowi (udział w panelach ekspertów, komisjach oceny, komitetach monitorujących i sterujących) Akcja promocyjno-informacyjna nt. funduszy unijnych Utworzenie FPU i udział we wdrażaniu Bank Gospodarstwa Krajowego Operator budżetowych środków na prefinansowanie, Obsługa Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU), Kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i kapitału zalążkowego (SPO WKP,PO,RPO)

50 Programy operacyjne 2007 – 2015 Rola banków
Polski sektor bankowy reprezentowany jest profesjonalnie i skutecznie przez Związek Banków Polskich i uczestniczy we wszystkich etapach programowania nowej perspektywy finansowej. Rząd uwzględnił wiele z postulatów środowiska bankowego na dotychczasowym etapie programowaniu nowej perspektywy finansowej. Gorzej z samorządem regionalnym. Prace programowe prowadzone z udziałem wielu instytucji i środowisk nadal trwają. Udział banków w procesie absorpcji zależy w dużej mierze także od nich samych. W tej sferze, jak w wielu innych obszarach gospodarki, obowiązują bowiem zasady konkurencji Banki jako potencjalni beneficjenci: modernizacja techniczna polskiego sektora bankowości spółdzielczej Banki ubiegają się o fundusze unijne jako przedsiębiorstwa (POIG, RPO) podnoszenie kwalifikacji Banki jako przedsiębiorstwa ubiegają się o środki unijne w POKL pomoc techniczna- na wsparcie w akcji promocyjno-informacyjnej prowadzonej w sieci banków spółdzielczych (szczególnie na terenach wiejskich) Współdziałanie sektora bankowego i MRR (w tym banków spółdzielczych) przy promocji jest jeszcze rozważane. Nie zostały jeszcze podjęte ostateczne decyzje.

51 Programy operacyjne 2007 – 2015 Rola banków: - instytucja otoczenia beneficjenta
niektóre koszty usług bankowych jako koszty kwalifikowane informacja i promocja absorpcji do środowisk beneficjentów 3) doradztwo dla beneficjentów 4) finansowanie beneficjentów i projektów (głównie inwestycyjnych) 5) ułatwienia i udział w ocenie finansowej projektów: ocena bankowa elementem oceny projektów (np. PO IG, PO IŚ, RPO); 6) udział przedstawicieli sektora w panelach ekspertów 7) Fundusz Kredytu Technologicznego- nowe, szersze otwarcie na wniosek ZBP, 8) FPU- nowe, szersze otwarcie na wniosek ZBP,

52 Programy 2007 – 2015 Rola banków: - bank beneficjentem
1) unowocześnienie polskiego sektora bankowości spółdzielczej (źródła: m.in.: PO IG – priorytet IV, V, VI, VIII, RPO – podejście zróżnicowane regionalnie) 2) podnoszenie kwalifikacji pracowników (PO KL – priorytet II, VIII) 3) wsparcie w akcji promocyjno-informacyjnej prowadzonej w sieci banków spółdzielczych (szczególnie na terenach wiejskich) (PO PT i PT w PO) – prace trwają; 4) banki które otrzymają zlecenie na ocenę finansową projektów /nie finansowanych z udziałem kredytu/ – wynagrodzenie z PT 5) banki jako pośrednicy finansowi EFI w JEREMIE (RPO) 6) banki beneficjentami Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP ).

53 Podmioty polityki rozwoju
Programy operacyjne 2007 – 2013 Rola banków: - partner społeczno-gospodarczy rządu Partnerem dla rządu jest Izba a nie poszczególne banki. Podstawy prawne: tzw. rozporządzenie ogólne 1083/2006 ws. absorpcji , ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (a poprzednio ustawa o NPR), ustawa o izbach gospodarczych, zarządzenia i wytyczne IZ, IP, IW ws. komitetów monitorujących i paneli ekspertów 2) Polskie banki są od wielu lat profesjonalnie reprezentowane w procesie absorpcji środków UE przez Związek Banków Polskich. Obserwuje się i ceni intensywne zaangażowanie izby także na wszystkich polach budowanego nowego systemu absorpcji środków UE. 3) ZBP jest także uczestnikiem Komitetów Monitorujących oraz forów ewaluacyjnych 4) ZBP jako partner społeczno-gospodarczy może ubiegać się o dofinansowanie działań informacyjno- promocyjnych, szkoleniowych oraz na usługi proinnowacyjne 5) ZBP będzie pełnił rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla CIP Banki jako potencjalni beneficjenci: modernizacja techniczna polskiego sektora bankowości spółdzielczej Banki ubiegają się o fundusze unijne jako przedsiębiorstwa (POIG, RPO) podnoszenie kwalifikacji Banki jako przedsiębiorstwa ubiegają się o środki unijne w POKL pomoc techniczna- na wsparcie w akcji promocyjno-informacyjnej prowadzonej w sieci banków spółdzielczych (szczególnie na terenach wiejskich) Współdziałanie sektora bankowego i MRR (w tym banków spółdzielczych) przy promocji jest jeszcze rozważane. Nie zostały jeszcze podjęte ostateczne decyzje.

54 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH BGK + BANKI KOMERCYJNE
Stan Funduszu: na dzień r.:989 072,380tys. zł. Operator: BGK + współpraca z bankami komercyjn. Cel: wspieranie podmiotów realizujących w Polsce projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, ale od 2006r. także projekty inne, rokujące powodzenie. Główne warunki: Poręczenie/gwarancja/regwarancja do 80% wartości kredytu/przedsięwzięcia/kontraktu Max. równowartość w złotych 5 mln euro Podstawowe zabezpieczenie – weksel własny

55 „Instrumenty finansowe dla MŚP”
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) „Instrumenty finansowe dla MŚP” Krajowy Punkt Kontaktowy CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” przy Związku Banków Polskich

56 GŁÓWNE PROBLEMY/ZAGROŻENIA
Brak jednolitych procedur= w tych samych sprawach różnorodność nieuzasadnionych rozwiązań, widoczny brak koordynacji programów i narzędzi Powtarzanie przez administrację realizującą nowe programy starych błędów: (np. zmiany reguł dostępu do środków „w trakcie gry”, awarie generatorów, niespójne lub opóźnione interpretacje przepisów wdrożeniowych, brak konsultowania rozwiązań wdrożeniowych z partnerami społeczno-gospodarczymi); Niedoszacowanie projektów= głównie problem rosnących cen materiałów i robocizny. Na wszystkie projekty środków nie wystarczy. Więcej- nie wystarczy ich nawet na te które już są przyjmowane do realizacji- v. casus projektów infrastrukturalnych; Niedostosowanie prawa polskiego do norm UE (np. problemy z prawem ochrony środowiska)

57 GŁÓWNE PROBLEMY/ZAGROŻENIA
Nieuzasadnione systemowe blokowanie beneficjentom ze strony niektórych instytucji publicznych ułatwień w dostępie do finansowania zewnętrznego: (np. poprzez zakazy zabezpieczeń /cesji wierzytelności/, oceny projektów /promesy/). 5. Opóźnienia w uruchamianiu środków nowego okresu programowania (skutki- wiele projektów nie będzie można już zrealizować; preferowanie projektów „szybkich” ale nie do zawsze najlepszych; np. aprecjacja złotego= mniej środków niż planowano); 6. Rotacja kadr w administracji odpowiedzialnej za absorpcję; Dyskusyjne przygotowanie innych uczestników „otoczenia beneficjenta” – np. firm konsultingowych i szkoleniowych; 7. Traktowanie banków przez niektóre agendy rządowe nie jak sojusznika, lecz jak konkurenta (np. NFOS, ARiMR, RIF); 8. Stereotypowe postrzeganie banków – także banków spółdzielczych przez wielu urzędników i jako podmiotów niewłaściwych do wsparcia publicznego;

58 ZAGROŻENIA „POZAABSORPCYJNE”
Spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce, inflacja, wzrost stóp procentowych; Zaburzenia na rynkach finansowych i spadek zaufania do sektora finansowego; malejąca płynność sektora; Nowe, surowsze wymogi kapitałowe i ostrożnościowe dla banków; Brak zmian podatkowych pożądanych dla rozwoju rynku instrumentów finansowych w Polsce; Powolny wzrost od 2007r. wartości należności poniżej standardu; W 2007r. wartość zobowiązań wobec sektora niefinansowego wyższa niż należności od tego sektora; Ewentualne konflikty polityczne, rotacja kadr, przygotowanie administracji

59 REKOMENDACJE - ADMINISTRACJA
REALNY DIALOG SEKTORÓW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO: - profesjonalizm i konsekwencja i w programowaniu i w działaniu; - wiedza ekonomiczna i język komunikacji; - konsultacje rozwiązań na uczciwych warunkach; - zaufanie; UŁATWIANIE BENEFICJENTOM DOSTĘPU DO KAPITAŁU ZEWNĘTRZNEGO ODSTĘPOWANIE OD INSTRUMENTÓW BEZWROTNYCH NA RZECZ INSTRUMENTÓW ODNAWIALNYCH, ZWROTNYCH ROZWÓJ PPP

60 CZY BANKOM WARTO ZAUFAĆ ?
CZY BANKI SIĘ SPRAWDZIŁY ?

61 OCENA USŁUG BANKÓW TAM GDZIE WŁĄCZONO JE W SYSTEM ABSORPCJI ŚRODKÓW UE
Usługi banków związane z Działaniem 2.3 SPO- WKP zostały stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawców, którzy z nich korzystali. Źródlo: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007. 61

62 „NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI”
POTRZEBA DORADCY „NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI” PKD AD PARP FIRMY DORADCZE BANKI RIF PARP Jak wynika z badań dot. Programów operacyjnych znacząca rola instytucji finansowych w działaniach informacyjno-promocyjnych bazowała przede wszystkim na szerokiej dostępności informacji. Informację przekazywaną przez banki można uznać za najbardziej dostępną, gdyż była rozprowadzana w oddziałach banków zaangażowanych w promocję zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach. Potwierdza to rysunek, który wskazuje, ze to właśnie banki (z własnej woli) były tym elementem systemu promocji działania 2.3, który był „najbliżej” przedsiębiorcy. Źródło: Raport końcowy „Poziom absorpcji przez MŚP środków SPO WKP ”, WYG International/PSDB; MRR, czerwiec 2007. 62 62

63 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ PARTNER I DORADCA ROLNIKÓW W SPO „ROLNYM” wnioskujący o wsparcie UE rolnicy otrzymywali kredyty Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym „Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4” przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007

64 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NAJLEPIEJ W SPO WKP ponieważ stworzono im odpowiednie (choć nie idealne) warunki do wspierania tych projektów. 64 Źródło: Ewaluator ABR OPINIA na podstawie danych PARP

65 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE SPO WKP WYNIKI PODDZIAŁANIA SPO WKP. NAJWAŻNIEJSZA, OSTATNIA RUNDA (STAN WG DANYCH PARP NA 15.X.2007r) W KTÓREJ WŁĄCZONO BANKI 65 Źródło: Opracowanie własne ZBP na podstawie danych PARP, 2007r.

66 CZY BANKI SPRAWDZĄ SIĘ TAKŻE W 2007-2013 ?
Banki biorą udział w procesach finansowania projektów z udziałem środków UE. Głównymi programami w których postawiono na innowacyjność: PO IG, 16 RPO – Banki uczestniczą w obsłudze beneficjentów. PO IG: pierwsze rundy aplikacyjne dla przedsiębiorców: dz : Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R dz.4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego dz.4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym BANKI WSPÓŁFINANSUJĄ PONAD 50% PROJEKTÓW ! INNE PROGRAMY: nabory wniosków powoli są uruchamiane; w wielu nadal problemy z ułatwianiem beneficjentom dostępu do finansowania ze strony administracji wdrażającej ; na razie brak danych nt. % zaangażowania banków;

67 Systemy Wymiany Informacji infrastruktura/zasoby
Do najważniejszych elementów infrastruktury bankowej w zakresie rozwoju systemów wymiany informacji, systemu płatniczego, nowych kanałów dostępu i dystrybucji usług finansowych, ich niezawodności i bezpieczeństwa zalicza się: Biuro Informacji Kredytowej SA InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA Krajową Izbę Rozliczeniową SA Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich Centrum Informacji Gospodarczej

68 Systemy Wymiany Informacji
zasoby i potencjał Banków Związek Banków Polskich Systemy Wczesnego Ostrzegania - 3 mln informacji o charakterze ostrzegawczym System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomości - ponad 440 tys. transakcji Biuro Informacji Kredytowej 55 mln rachunków bankowych 22,5 mln osób InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej 2,2 mln informacji o zaległych zobowiązaniach

69 Systemy ZBP wczesne ostrzeganie w systemie płatniczo- rozliczeniowym i kredytowym, ograniczanie ryzyka wyłudzeń i oszustw AKCEPTANCI BANKOWY REJESTR DOKUMENTY ZASTRZEŻONE POJAZDY POSIADACZE nowe System o Zagrożeniach z Obszaru Ryzyka Operacyjnego (ZORO) System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach (SWOZ)

70 AKCEPTANCI Przeznaczony dla Agentów Rozliczeniowych
Przeciwdziała oszustwom i nadużyciom dokonywanym w punktach akceptujących transakcje dokonywane kartami płatniczymi Identyfikuje nierzetelnych przedsiębiorców, akceptantów kart płatniczych, u których: dokonano płatności skradzionymi kartami, zarejestrowano nieuprawnione przekazanie informacji o karcie przeprowadzono transakcje pomimo braku autoryzacji

71 Prezentacja dla Rady Nadzorczej BIK SA
podstawowe narzędzie wykorzystywane w pierwszej fazie oceny ryzyka dostępny dla podmiotów spoza sektora bankowego poprzez InfoMonitor 71

72 Ponad 1 mld zapytań rocznie
Ogólnokrajowy system anty-oszukańczy (ponad 147 tys. zastrzeżeń nowych dokumentów tożsamości w 2008 r.) Ponad 1 mld zapytań rocznie 22 tys. placówek uczestniczących w Systemie Pozwala uniknąć strat w wysokości kilkudziesięciu mln zł rocznie (transakcje oszukańcze, pranie pieniędzy, próby nieuprawnionego przewłaszczenia środków pieniężnych) Przeznaczony dla wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności identyfikują osoby na podstawie dokumentów tożsamości 72

73 Ogólnokrajowa Baza Zastrzeżeń
73

74 System POJAZDY Eliminowanie z rynku skradzionych pojazdów i ograniczanie ryzyka związanego z ich obrotem Podstawowe narzędzie do oceny i bieżącego monitorowania ryzyka związanego z pojazdem jako przedmiotem transakcji Baza danych - zbiór identyfikujący ponad 700 tys. pojazdów mechanicznych i ich elementów składowych zarejestrowanych przez Policję jako skradzione Zakres danych obejmuje w szczególności: numery identyfikacyjne pojazdu, marki i typy pojazdów, numery silników, numery rejestracyjne, numery kart pojazdów

75 Dlaczego warto korzystać ?
zbiór informacji niedostępnych w innych systemach wymiany informacji dotyczących osób lub przedsiębiorstw, które w szczególności: posługują się kradzionymi kartami nie spłacają zadłużenia powstałego w wyniku użycia karty często przekraczają dopuszczalny limit

76 Planowane, nowe wdrożenia w Bankach
System ZORO (Zdarzenia z Obszaru Ryzyka Operacyjnego) informacje o stratach finansowych i potencjalnych z obszaru ryzyka operacyjnego modelowanie ryzyka operacyjnego analiza scenariuszowa, jakościowa i ilościowa budowanie wzorców (benchmark’ów) w oparciu o miary sektorowe System SWOZ (System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach)‏ informacje o próbach i przestępstwach w obrocie finansowym schematy oszustw na szkodę Banków opisy zdarzeń niosących zagrożenie dla bezpieczeństwa Banków Informacje służące do ujawnienia międzynarodowego terroryzmu System „Podmoduł-F” – faza uzgodnień; wyodrębnienie z Systemu BR informacje o fikcyjnych podmiotach (f-ma „krzak”) lub osobach („słup”) informacje o przedkładających fałszywe dokumenty lub składających nieprawdziwe oświadczenia

77 System AMRON sposób na wypełnianie przez Banki wymogów regulacji nadzorczych:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków Rekomendacja J dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości Rekomendacja F Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie Nowa Umowa Kapitałowa

78 Przejście na nową wersję
System AMRON Uczestnicy banków, których łączny udział w rynku kredytowania hipotecznego przekracza 90 % Ponad 2400 pracowników banków dysponuje imiennymi certyfikatami dostępu do AMRON Zasoby danych w bazie AMRON to już ponad 440 tys. Banki pobierają miesięcznie ok. 45 tys. raportów A i B Przejście na nową wersję – styczeń 2009

79 System AMRON dynamika zasilania bazy

80 Akcjonariusze: D z i a ł a l n o ś ć
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Millennium SA Bank Pekao SA Bank Polskiej Spółdzielczości SA Bank Zachodni WBK SA BRE Bank SA ING Bank Śląski SA Kredyt Bank SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA PKO Bank Polska SA Narodowy Bank Polski Związek Banków Polskich KIR S.A. – firma infrastrukturalna do obsługi systemu płatniczego w Polsce. Sprawnie i bezpiecznie realizuje międzybankowe, bezgotówkowe transakcje płatnicze. W 2007 r. KIR S.A. rozliczyła ponad 1 mld transakcji płatniczych. Jest jedną z największych izb rozliczeniowych w Europie D z i a ł a l n o ś ć Prowadzenie systemów rozliczeniowych ELIXIR oraz EuroELIXIR zawierających mechanizm obliczenia wzajemnych należności i zobowiązań oraz gwarancji rozrachunku Standaryzacja w zakresie transakcji płatniczych Prowadzenie usług odczytu optycznego – zamiana papierowych dokumentów na postać plików elektronicznych z automatycznym rozpoznawaniem zapisanych informacji Świadczenie usług podpisu elektronicznego Prowadzenie Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków (EBPP) - transfer faktur, rachunków lub informacji o płatnościach w postaci dokumentów elektronicznych Prowadzenie systemu rozliczeń transakcji internetowych PayByNet

81 Raporty BIK, ocena punktowa klienta BIKSco a kredyty nieregularne
mln % W 2004 r należności zagrożone blisko 15% w 2007r – 5,2%. Wzrost liczby sprzedanych raportów = spadek należności zagrożonych

82 System Informacji Gospodarczej

83 Raporty InfoMonitora Konsument (osoba fizyczna) zł, przedsiębiorca zł

84 Budowanie zaufania na rynku usług finansowych
Działania informacyjno- edukacyjne skierowane do Klientów Banków Upowszechnianie wiedzy nt. potrzeby ograniczania ryzyka w biznesie Poprawa płynności finansowej Klientów Banków i ich kontrahentów

85 Zaufanie na rynku usług finansowych
Jakość prawa, pewność działania systemów bezpieczeństwa Jakość praktyk regulacyjnych i nadzorczych Kwalifikacje i profesjonalizm kadr System ochrony depozytów Stopień rozwoju i poziom ratingów wewnętrznych Jakość ratingów zewnętrznych, audytu, rzeczoznawców Przestrzeganie zasad dobrej praktyki Systemy wymiany informacji gospodarczej ich rzetelność, potrzeba współpracy rejestrów publicznych i prywatnych Reguły i jakość ładu korporacyjnego oraz stopień ich przyswajania N B P Pakiet zaufania i pakiet stabilności finansowej Ministerstwo Finansów Z B P

86 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH jako solidny partner społeczno-gospodarczy Rządu i Samorządów 1. status 2. zakres kompetencji 3. formy współpracy 4. doświadczenia – w tym best practice 5. wnioski i rekomendacje

87 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
Forum Bankowe - Marzec Kongres Gospodarki Elektronicznej – Maj Konferencja Bankowości Spółdzielczej „Falenty” - Wrzesień Kongres Zarządzania Ryzykiem - Październik Kongres Podatkowy Kongres Finansowania Nieruchomości – Listopad

88 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Warszawa, 22 październik 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google