Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P OLSKI S EKTOR B ANKOWY P OLSKI S EKTOR B ANKOWY K RZYSZTOF P IETRASZKIEWICZ P REZES Z WIĄZKU B ANKÓW P OLSKICH Warszawa, 22 październik 2008 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P OLSKI S EKTOR B ANKOWY P OLSKI S EKTOR B ANKOWY K RZYSZTOF P IETRASZKIEWICZ P REZES Z WIĄZKU B ANKÓW P OLSKICH Warszawa, 22 październik 2008 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 P OLSKI S EKTOR B ANKOWY P OLSKI S EKTOR B ANKOWY K RZYSZTOF P IETRASZKIEWICZ P REZES Z WIĄZKU B ANKÓW P OLSKICH Warszawa, 22 październik 2008 r. 1

2 2 Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych i ubankowienie gospodarstw domowych Źródło: ABD 2000-2005 (dane średnioroczne) Pentor Bus 2000-2005 (dane średnioroczne) 2007 Dane wstępne NSP1988 NSP2002 Liczba mieszkańców w wieku 15+28268,831288,4 Liczba gospodarstw domowych11970,413337,0 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84 %

3 3 Fundusze własne sektora bankowego w latach 1993-2008 (w mln zł.) - Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Źródło: KNF, dane. 2008

4 Utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej (mln PLN) Łącznie w latach 1993 – 2005 utracone dochody banków z tytułu stosowania rezerwy obowiązkowej wyniosły 27,2 mld PLN Źródło: NBP - Negatywny wpływ na przychody sektora i warunki świadczonych usług dla klientów

5 5 Wysokość wpłat na Fundusz Pomocowy do BFG (mln PLN) Dodatkowo banki wpłaciły łącznie 626 mln PLN na fundusz ochrony środków gwarantowanych, które to środki zostały przekazane deponentom upadłych banków Łącznie w latach 1995 – 2005 na fundusz pomocowy i fundusz ochrony środków gwarantowanych banki wpłaciły do BFG 2,49 mld PLN - To klienci i właściciele banków wnieśli największy wkład w finansowanie bezpieczeństwa sektora. Źródło: BFG

6 6 Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach 1993 - 2008 Mln zł -Nieprzyjazne rozwiązania podatkowe przyczyną trudności w oferowaniu klientom banków niektórych produktów -Problemy z oczyszczaniem sektora Źródło: KNF, 2008

7 7 Źródło: NBP Fundusze własne sektora bankowości spółdzielczej

8 8 Aktywa sektora bankowego Źródło: KNF

9 9 Aktywa do PKB w 2006 Źródło: EBC

10 10 Aktywa sektora bankowego w porównaniu do aktywów spółek matek polskich banków MLD zł Źródło: KNF

11 11 LICZBA BANKÓW W POLSCE Banki komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych Źródło: NBP

12 Liczba instytucji kredytowych (2006) 12 Źródło: KNF

13 13 Liczba placówek bankowych Źródło: KNF. 2008

14 14 Liczba oddziałów przypadająca na mln mieszkańców (2006) Źródło: KNF

15 15 Liczba osób zatrudnionych w bankach - Kadra dobrze wykształcona - Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: KNF, 2008

16 16 Depozyty sektora niefinansowego w mln zł Źródło: KNF, stan na 2008

17 17 Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego w mld zł Źródło KNF 2008 *

18 18 Kredyty mieszkaniowe *Z danych na sierpień 2008 roku portfel kredytów hipotecznych wzrósł do162,5 mld zł.

19 Bankowość Internetowa (dane kwartalne) 19 Źródło ZBP

20 20 Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (w tys. sztuk) Źródło: NBP

21 21 Rozwój sieci bankomatów w Polsce Źródło: NBP

22 22 Gdzie jesteśmy? Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce w latach 2000-2007 Lp. Kryterium20002001200220032004200520062007 * 1. Liczba rachunków a vista 0,380,450,480,520,58 0,630,70 2. Liczba zrealizowanych poleceń przelewu 11,1813,3813,2616,2219,0421,0824,0627,15 3. Liczba zrealizowanych poleceń zapłaty 0,010,030,060,120,20,290,380,48 4. Liczba wydanych kart płatniczych 0,30,380,450,410,470,530,630,70 5. Liczba transakcji kartami płatniczymi 1,422,343,154,075,286,929,2812,11 6. Liczba transakcji dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych 12,8215,8716,5320,4624,5228,333,739,74 * Dane szacunkowe

23 23 Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w 2006 r. Źródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

24 24 Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2006 r. Źródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

25 25 Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS oraz imprinterów) na milion mieszkańców w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

26 26 Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

27 27 Liczba transakcji kartami płatniczymi na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

28 28 Liczba poleceń przelewu na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

29 29 Liczba poleceń zapłaty na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

30 30 Liczba transakcji bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi na 1 mieszkańca w 2006 r. Żródło: ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/.

31 31 Udział gotówki w M1 2006 r. Źródło: Obliczenia własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse http://sdw.ecb.europa.eu/. * Średnia EU nie obejmuje Wielkiej Brytanii (brak dostępnych danych). %

32 System płatniczy i Obrót bezgotówkowy System płatniczy- zbiór podmiotów, instrumentów, procedur, mechanizmów, systemów płatności umożliwiających obieg pieniądza…. –Umożliwia funkcjonowanie gospodarki Obrót bezgotówkowy- rozliczenia pieniężne bez użycia gotówki –Jest kluczowym elementem nowoczesnej gospodarki

33 Szybki, Wygodny, Tani, Bezpieczny Efektywny, Elastyczny Przynosi korzyści całemu społeczeństwu Obrót bezgotówkowy

34 System płatniczy Polski system płatniczy jest szybki, nowoczesny, efektywny, pan-europejski (SEPA), a jednak…. NADAL wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych w Polsce daleko odbiega od średniej UE…

35 Obrót bezgotówkowy- TAK ! Gotówka nie stanieje, a obrót bezgotówkowy- TAK: –Konkurencja –Spadające ceny technologii, telekomunikacji,…. Gotówka nie będzie bezpieczniejsza, a obrót bezgotówkowy- TAK: –EMV, PIN, biometria, …. Gotówka nie będzie ani wygodniejsza, ani bardziej trendy, a obrót bezgotówkowy- TAK: –Internet, Gadu- Gadu, Skype, portale społecznościowe, bankowość mobilna, Mikropłatności, NFC, … –Karty płatnicze o różnych kształtach i wzorach, aplikacje płatności bezstykowych w breloczkach, zegarkach, ….

36 Partnerstwo strategiczne Strategia rozwoju obrotu bezgotówko wego w Polsce banki, firmy infrastrukturalne, samorządy i administracja publiczna

37 Europa też walczy z gotówką… 22 mld EUR rocznie- koszty i straty z tytułu obiegu gotówki dla 9 największych państw UE Ok. 1/3 wydanych banknotów- głównie nominały 500 i 200 EUR- pozostaje poza obiegiem Jednolity Obszar Płatności w Euro oraz Dyrektywa o Usługach Płatniczych- integracja pan-europejskiego systemu płatniczego i harmonizacja regulacji dot. usług płatniczych Dialog z KE i EBC nt. możliwych form wspierania obrotu bezgotówkowego

38 SEPA i PSD Program budowy wspólnego, otwartego, konkurencyjnego i efektywnego rynku europejskiego Pełna elektronizacja i automatyzacja płatności w EUR: –Interoperacyjność –Pełen zasięg w SEPA –Wystandaryzowane instrumenty Harmonizacja prawna

39 39 Cele: -Kongres ma na celu wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk -Dostarczenie wiedzy o znaczeniu gospodarki elektronicznej dla rozwoju kraju, firm i obywateli -Sprzyjanie rozwojowi nowoczesnych technologii, bezpieczeństwie gospodarki elektronicznej -Przedstawienie rekomendacji dotyczącej regulacji, standardów i dobrych praktyk Kongres Gospodarki Elektronicznej

40 W kierunku e-Gospodarki Obrót bezgotówkowy + e- Administracja = Nowoczesne Państwo Przykłady: –Elektroniczny dostęp do rejestrów i urzędów –SEKAP, ePUAP, … –Karty miejskie (Poznań, Wrocław, …) –Karty świadczeniowe

41 Samorządy- najbliżej obywatela W ramach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności współpracujemy z samorządami lokalnymi, które są jednym z najbardziej istotnym elementów popularyzacji obrotu bezgotówkowego Samorządy lokalne są otwarte na innowacje- wdrażają elektroniczne instrumenty płatnicze, ponieważ widzą ogromne, wymierne i niewymierne, korzyści Współpraca sektora bankowego z samorządami jest niezbędnym warunkiem rozwoju obrotu bezgotówkowego; może być też kluczem do problemu nieubankowienia

42 W stronę Samorządów Samorządy potrzebują wsparcia także od strony legislacyjnej: –Przepisy umożliwiające wypłatę świadczeń w formie bezgotówkowej (np. Ust. o świadczeniach rodzinnych) –Przepisy regulujące kontakt z właściwymi organami podatkowymi w formie elektronicznej oraz regulowanie zobowiązań podatkowych, jak również zwrotu podatku jedynie w formie bezgotówkowej (Ordynacja podatkowa) –Likwidacja obowiązku przyjmowania wpłat gotówkowych w kasach urzędów –Zastąpienie regulowanych gotówkowo opłat skarbowych itp. instrumentami elektronicznymi

43 Podsumowując… Technologia jest narzędziem, które już posiadamy Innowacje wdrażane w życie stają się praktyką W tych dziedzinach możemy zapożyczać, iść za trendami wykreowanymi gdzieś indziej… Dla pełnego sukcesu potrzebne jest jeszcze to COŚ…STRATEGIA

44 Rozwój obrotu bezgotówkowego Prawoe-Gospodarka Edukacja i Promocja Rozbudowa infrastruktury technicznej STRATEGIA

45 45 Kapitał FPK w Polsce w latach 1999 - 2007 Źródło: KSFP

46 46 Kapitał pożyczkowy, liczba i wartość pożyczek na 31.12.2007 r. oraz ich dynamika Źródło: PSFP

47 Ceny z 2004 r. Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009) Fundusze UEBudżet UE Wsp ó łfinansowanie krajoweRAZEM EFRR, EFS, FS 67,3 Środki publiczne11,9 85,6 Środki prywatne6,4 EFR - ROW13,2x3,917,1 EF Rybacki 0,7x0,1 0,8 Tzw. polityki lizbońskie (7 Program ramowy, wspieranie konkurencyjności, TENs, program edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa i obywatelstwa UE 4,3*xx RAZEM85,5108 Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro ŚRODKI UE NA LATA 2007-2013 Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro

48 Środki UE są wdrażane za pomocą 26 programów i ok. 600 działań !. Programy są uruchamiane sukcesywnie. Rozpoczęcie naborów wniosków w ramach większości programów operacyjnych NSRO 2007-2013 miało bezpośredni wpływ na wzrost liczby i wartości wniosków beneficjentów. Według stanu na 31 sierpnia 2008 r. nabory wniosków rozpoczęto już dla wszystkich ramowych, krajowych i 16 regionalnych programów. W ramach krajowych programów operacyjnych NSRO uruchomiono ok. 30% wszystkich działań przewidzianych do realizacji. W ramach NSRO 2007- 2013 do realizacji w ramach wszystkich Programów Operacyjnych przewidziano ogółem 533 działania. ŚRODKI UE NA LATA 2007-2013

49 Programy operacyjne 2004 – 2006 Rola banków Banki komercyjne i spółdzielcze –Kredyty (w tym pomostowe), obligacje, leasing –Instrumenty zabezpieczające: np. gwarancje bankowe, poręczenia –Działania 2.3, 2.2.1 SPO WKP – specjalna, pozytywna rola banków –Rachunki bankowe, akredytywy –Eksperci bankowi (udział w panelach ekspertów, komisjach oceny, komitetach monitorujących i sterujących) –Akcja promocyjno-informacyjna nt. funduszy unijnych –Utworzenie FPU i udział we wdrażaniu Bank Gospodarstwa Krajowego –Operator budżetowych środków na prefinansowanie, –Obsługa Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU), –Kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i kapitału zalążkowego (SPO WKP,PO,RPO)

50 Programy operacyjne 2007 – 2015 Rola banków Polski sektor bankowy reprezentowany jest profesjonalnie i skutecznie przez Związek Banków Polskich i uczestniczy we wszystkich etapach programowania nowej perspektywy finansowej. Rząd uwzględnił wiele z postulatów środowiska bankowego na dotychczasowym etapie programowaniu nowej perspektywy finansowej. Gorzej z samorządem regionalnym. Prace programowe prowadzone z udziałem wielu instytucji i środowisk nadal trwają. Udział banków w procesie absorpcji zależy w dużej mierze także od nich samych. W tej sferze, jak w wielu innych obszarach gospodarki, obowiązują bowiem zasady konkurencji

51 1)niektóre koszty usług bankowych jako koszty kwalifikowane 2) informacja i promocja absorpcji do środowisk beneficjentów 3) doradztwo dla beneficjentów 4) finansowanie beneficjentów i projektów (głównie inwestycyjnych) 5) ułatwienia i udział w ocenie finansowej projektów: ocena bankowa elementem oceny projektów (np. PO IG, PO IŚ, RPO); 6) udział przedstawicieli sektora w panelach ekspertów 7) Fundusz Kredytu Technologicznego- nowe, szersze otwarcie na wniosek ZBP, 8) FPU- nowe, szersze otwarcie na wniosek ZBP, Programy operacyjne 2007 – 2015 Rola banków: - Programy operacyjne 2007 – 2015 Rola banków: - instytucja otoczenia beneficjenta

52 Programy 2007 – 2015 Rola banków: - Programy 2007 – 2015 Rola banków: - bank beneficjentem 1) unowocześnienie polskiego sektora bankowości spółdzielczej (źródła: m.in.: PO IG – priorytet IV, V, VI, VIII, RPO – podejście zróżnicowane regionalnie) 2) podnoszenie kwalifikacji pracowników (PO KL – priorytet II, VIII) 3) wsparcie w akcji promocyjno-informacyjnej prowadzonej w sieci banków spółdzielczych (szczególnie na terenach wiejskich) (PO PT i PT w PO) – prace trwają; 4) banki które otrzymają zlecenie na ocenę finansową projektów /nie finansowanych z udziałem kredytu/ – wynagrodzenie z PT 5) banki jako pośrednicy finansowi EFI w JEREMIE (RPO) 6) banki beneficjentami Programu ramowego UE na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP 2007-2013).

53 Podmioty polityki rozwoju Programy operacyjne 2007 – 2013 Rola banków: - Programy operacyjne 2007 – 2013 Rola banków: - partner społeczno-gospodarczy rządu 1)Partnerem dla rządu jest Izba a nie poszczególne banki. Podstawy prawne: tzw. rozporządzenie ogólne 1083/2006 ws. absorpcji 2007- 2013, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (a poprzednio ustawa o NPR), ustawa o izbach gospodarczych, zarządzenia i wytyczne IZ, IP, IW ws. komitetów monitorujących i paneli ekspertów 2) Polskie banki są od wielu lat profesjonalnie reprezentowane w procesie absorpcji środków UE przez Związek Banków Polskich. Obserwuje się i ceni intensywne zaangażowanie izby także na wszystkich polach budowanego nowego systemu absorpcji środków UE. 3) ZBP jest także uczestnikiem Komitetów Monitorujących 2007-2013 oraz forów ewaluacyjnych 4) ZBP jako partner społeczno-gospodarczy może ubiegać się o dofinansowanie działań informacyjno- promocyjnych, szkoleniowych oraz na usługi proinnowacyjne 5) ZBP będzie pełnił rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla CIP 2007-2013.

54 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH BGK + BANKI KOMERCYJNE Stan Funduszu: na dzień 31.12.2007 r.:989 072,380tys. zł. Operator: BGK + współpraca z bankami komercyjn. Cel: wspieranie podmiotów realizujących w Polsce projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, ale od 2006r. także projekty inne, rokujące powodzenie. Główne warunki: Poręczenie/gwarancja/regwarancja do 80% wartości kredytu/przedsięwzięcia/kontraktu Max. równowartość w złotych 5 mln euro Podstawowe zabezpieczenie – weksel własny

55 Krajowy Punkt Kontaktowy CIP Instrumenty finansowe dla MŚP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP

56 GŁÓWNE PROBLEMY/ZAGROŻENIA 1.Brak jednolitych procedur= w tych samych sprawach różnorodność nieuzasadnionych rozwiązań, widoczny brak koordynacji programów i narzędzi 2.Powtarzanie przez administrację realizującą nowe programy starych błędów: (np. zmiany reguł dostępu do środków w trakcie gry, awarie generatorów, niespójne lub opóźnione interpretacje przepisów wdrożeniowych, brak konsultowania rozwiązań wdrożeniowych z partnerami społeczno-gospodarczymi); 3.Niedoszacowanie projektów= głównie problem rosnących cen materiałów i robocizny. Na wszystkie projekty środków nie wystarczy. Więcej- nie wystarczy ich nawet na te które już są przyjmowane do realizacji- v. casus projektów infrastrukturalnych; 4.Niedostosowanie prawa polskiego do norm UE (np. problemy z prawem ochrony środowiska)

57 GŁÓWNE PROBLEMY/ZAGROŻENIA 4.Nieuzasadnione systemowe blokowanie beneficjentom ze strony niektórych instytucji publicznych ułatwień w dostępie do finansowania zewnętrznego: (np. poprzez zakazy zabezpieczeń /cesji wierzytelności/, oceny projektów /promesy/). 5. Opóźnienia w uruchamianiu środków nowego okresu programowania (skutki- wiele projektów nie będzie można już zrealizować; preferowanie projektów szybkich ale nie do zawsze najlepszych; np. aprecjacja złotego= mniej środków niż planowano); 6. Rotacja kadr w administracji odpowiedzialnej za absorpcję; 4.Dyskusyjne przygotowanie innych uczestników otoczenia beneficjenta – np. firm konsultingowych i szkoleniowych; 7. Traktowanie banków przez niektóre agendy rządowe nie jak sojusznika, lecz jak konkurenta (np. NFOS, ARiMR, RIF); 8. Stereotypowe postrzeganie banków – także banków spółdzielczych przez wielu urzędników i jako podmiotów niewłaściwych do wsparcia publicznego;

58 ZAGROŻENIA POZAABSORPCYJNE Spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce, inflacja, wzrost stóp procentowych; Zaburzenia na rynkach finansowych i spadek zaufania do sektora finansowego; malejąca płynność sektora; Nowe, surowsze wymogi kapitałowe i ostrożnościowe dla banków; Brak zmian podatkowych pożądanych dla rozwoju rynku instrumentów finansowych w Polsce; Powolny wzrost od 2007r. wartości należności poniżej standardu; W 2007r. wartość zobowiązań wobec sektora niefinansowego wyższa niż należności od tego sektora; Ewentualne konflikty polityczne, rotacja kadr, przygotowanie administracji

59 REKOMENDACJE - ADMINISTRACJA REALNY DIALOG SEKTORÓW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO: - profesjonalizm i konsekwencja i w programowaniu i w działaniu; - wiedza ekonomiczna i język komunikacji; - konsultacje rozwiązań na uczciwych warunkach; - zaufanie; UŁATWIANIE BENEFICJENTOM DOSTĘPU DO KAPITAŁU ZEWNĘTRZNEGO ODSTĘPOWANIE OD INSTRUMENTÓW BEZWROTNYCH NA RZECZ INSTRUMENTÓW ODNAWIALNYCH, ZWROTNYCH ROZWÓJ PPP

60 60 CZY BANKOM WARTO ZAUFAĆ ? CZY BANKI SIĘ SPRAWDZIŁY ?

61 61 OCENA USŁUG BANKÓW TAM GDZIE WŁĄCZONO JE W SYSTEM ABSORPCJI ŚRODKÓW UE Usługi banków związane z Działaniem 2.3 SPO- WKP zostały stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawców, którzy z nich korzystali. Źródlo: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007.

62 62 POTRZEBA DORADCY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI BANKI PARP RIF FIRMY DORADCZE AD PARP PKD Źródło: Raport końcowy Poziom absorpcji przez MŚP środków SPO WKP 2004-2006, WYG International/PSDB; MRR, czerwiec 2007.

63 Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ PARTNER I DORADCA ROLNIKÓW W SPO ROLNYM 2004-2006 - wnioskujący o wsparcie UE rolnicy otrzymywali kredyty

64 64 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NAJLEPIEJ W SPO WKP 2004-2006 ponieważ stworzono im odpowiednie (choć nie idealne) warunki do wspierania tych projektów. Źródło: Ewaluator ABR OPINIA na podstawie danych PARP

65 65 Źródło: Opracowanie własne ZBP na podstawie danych PARP, 2007r. BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE SPO WKP 2004-2006 WYNIKI PODDZIAŁANIA 2.2.1. SPO WKP. NAJWAŻNIEJSZA, OSTATNIA RUNDA (STAN WG DANYCH PARP NA 15.X.2007r) W KTÓREJ WŁĄCZONO BANKI

66 66 Banki biorą udział w procesach finansowania projektów 2007- 2013 z udziałem środków UE. Głównymi programami w których postawiono na innowacyjność: PO IG, 16 RPO – Banki uczestniczą w obsłudze beneficjentów. PO IG: pierwsze rundy aplikacyjne dla przedsiębiorców: - dz. 1.4-4.1: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - dz.4.2: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego - dz.4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym BANKI WSPÓŁFINANSUJĄ PONAD 50% PROJEKTÓW ! INNE PROGRAMY: nabory wniosków powoli są uruchamiane; w wielu nadal problemy z ułatwianiem beneficjentom dostępu do finansowania ze strony administracji wdrażającej ; na razie brak danych nt. % zaangażowania banków; CZY BANKI SPRAWDZĄ SIĘ TAKŻE W 2007-2013 ?

67 67 Do najważniejszych elementów infrastruktury bankowej w zakresie rozwoju systemów wymiany informacji, systemu płatniczego, nowych kanałów dostępu i dystrybucji usług finansowych, ich niezawodności i bezpieczeństwa zalicza się: Biuro Informacji Kredytowej SA InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA Krajową Izbę Rozliczeniową SA Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich Centrum Informacji Gospodarczej Systemy Wymiany Informacji infrastruktura/zasoby

68 Związek Banków Polskich Systemy Wczesnego Ostrzegania - 3 mln informacji o charakterze ostrzegawczym System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomości - ponad 440 tys. transakcji Biuro Informacji Kredytowej 55 mln rachunków bankowych 22,5 mln osób InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej 2,2 mln informacji o zaległych zobowiązaniach Systemy Wymiany Informacji zasoby i potencjał Banków 68

69 Systemy ZBP wczesne ostrzeganie w systemie płatniczo- rozliczeniowym i kredytowym, ograniczanie ryzyka wyłudzeń i oszustw AKCEPTANCI BANKOWY REJESTR DOKUMENTY ZASTRZEŻONE POJAZDY POSIADACZE nowe S YSTEM O Z AGROŻENIACH Z O BSZARU R YZYKA O PERACYJNEGO (ZORO) S YSTEM W CZESNEGO O STRZEGANIA O Z AGROŻENIACH (SWOZ) 69

70 AKCEPTANCI Przeznaczony dla Agentów Rozliczeniowych Przeciwdziała oszustwom i nadużyciom dokonywanym w punktach akceptujących transakcje dokonywane kartami płatniczymi Identyfikuje nierzetelnych przedsiębiorców, akceptantów kart płatniczych, u których: dokonano płatności skradzionymi kartami, zarejestrowano nieuprawnione przekazanie informacji o karcie przeprowadzono transakcje pomimo braku autoryzacji 70

71 1 073 038 71 podstawowe narzędzie wykorzystywane w pierwszej fazie oceny ryzyka dostępny dla podmiotów spoza sektora bankowego poprzez InfoMonitor

72 72 Ogólnokrajowy system anty-oszukańczy (ponad 147 tys. zastrzeżeń nowych dokumentów tożsamości w 2008 r.) Ponad 1 mld zapytań rocznie 22 tys. placówek uczestniczących w Systemie Pozwala uniknąć strat w wysokości kilkudziesięciu mln zł rocznie (transakcje oszukańcze, pranie pieniędzy, próby nieuprawnionego przewłaszczenia środków pieniężnych) Przeznaczony dla wszystkich podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności identyfikują osoby na podstawie dokumentów tożsamości

73 Ogólnokrajowa Baza Zastrzeżeń 73

74 System POJAZDY Eliminowanie z rynku skradzionych pojazdów i ograniczanie ryzyka związanego z ich obrotem Podstawowe narzędzie do oceny i bieżącego monitorowania ryzyka związanego z pojazdem jako przedmiotem transakcji Baza danych - zbiór identyfikujący ponad 700 tys. pojazdów mechanicznych i ich elementów składowych zarejestrowanych przez Policję jako skradzione Zakres danych obejmuje w szczególności: numery identyfikacyjne pojazdu, marki i typy pojazdów, numery silników, numery rejestracyjne, numery kart pojazdów 74

75 zbiór informacji niedostępnych w innych systemach wymiany informacji dotyczących osób lub przedsiębiorstw, które w szczególności: - posługują się kradzionymi kartami - nie spłacają zadłużenia powstałego w wyniku użycia karty - często przekraczają dopuszczalny limit Dlaczego warto korzystać ? 75

76 76 Planowane, nowe wdrożenia w Bankach System ZORO (Zdarzenia z Obszaru Ryzyka Operacyjnego) informacje o stratach finansowych i potencjalnych z obszaru ryzyka operacyjnego modelowanie ryzyka operacyjnego analiza scenariuszowa, jakościowa i ilościowa budowanie wzorców (benchmarków) w oparciu o miary sektorowe System SWOZ (System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach) informacje o próbach i przestępstwach w obrocie finansowym schematy oszustw na szkodę Banków opisy zdarzeń niosących zagrożenie dla bezpieczeństwa Banków Informacje służące do ujawnienia międzynarodowego terroryzmu System Podmoduł-F – faza uzgodnień; wyodrębnienie z Systemu BR informacje o fikcyjnych podmiotach (f-ma krzak) lub osobach (słup) informacje o przedkładających fałszywe dokumenty lub składających nieprawdziwe oświadczenia

77 System AMRON sposób na wypełnianie przez Banki wymogów regulacji nadzorczych: –Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków –Rekomendacja J dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości –Rekomendacja F –Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie –Nowa Umowa Kapitałowa 77

78 System AMRON Uczestnicy - 26 banków, których łączny udział w rynku kredytowania hipotecznego przekracza 90 % Ponad 2400 pracowników banków dysponuje imiennymi certyfikatami dostępu do AMRON Zasoby danych w bazie AMRON to już ponad 440 tys. Banki pobierają miesięcznie ok. 45 tys. raportów A i B Przejście na nową wersję – styczeń 2009 78

79 System AMRON dynamika zasilania bazy 79

80 Akcjonariusze: 1.Bank Gospodarki Żywnościowej SA 2.Bank Handlowy w Warszawie SA 3.Bank Millennium SA 4.Bank Pekao SA 5.Bank Polskiej Spółdzielczości SA 6.Bank Zachodni WBK SA 7.BRE Bank SA 8.ING Bank Śląski SA 9.Kredyt Bank SA 10.Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 11.PKO Bank Polska SA 12.Narodowy Bank Polski 13.Związek Banków Polskich KIR S.A. – firma infrastrukturalna do obsługi systemu płatniczego w Polsce. Sprawnie i bezpiecznie realizuje międzybankowe, bezgotówkowe transakcje płatnicze. W 2007 r. KIR S.A. rozliczyła ponad 1 mld transakcji płatniczych. Jest jedną z największych izb rozliczeniowych w Europie 80 D z i a ł a l n o ś ć Prowadzenie systemów rozliczeniowych ELIXIR oraz EuroELIXIR zawierających mechanizm obliczenia wzajemnych należności i zobowiązań oraz gwarancji rozrachunku Standaryzacja w zakresie transakcji płatniczych Prowadzenie usług odczytu optycznego – zamiana papierowych dokumentów na postać plików elektronicznych z automatycznym rozpoznawaniem zapisanych informacji Świadczenie usług podpisu elektronicznego Prowadzenie Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków (EBPP) - transfer faktur, rachunków lub informacji o płatnościach w postaci dokumentów elektronicznych Prowadzenie systemu rozliczeń transakcji internetowych PayByNet

81 81 Raporty BIK, ocena punktowa klienta BIKSco a kredyty nieregularne mln%

82 System Informacji Gospodarczej 82

83 Raporty InfoMonitora 83

84 Budowanie zaufania na rynku usług finansowych Działania informacyjno- edukacyjne skierowane do Klientów Banków Upowszechnianie wiedzy nt. potrzeby ograniczania ryzyka w biznesie Poprawa płynności finansowej Klientów Banków i ich kontrahentów

85 Zaufanie na rynku usług finansowych Jakość prawa, pewność działania systemów bezpieczeństwa Jakość praktyk regulacyjnych i nadzorczych Kwalifikacje i profesjonalizm kadr System ochrony depozytów Stopień rozwoju i poziom ratingów wewnętrznych Jakość ratingów zewnętrznych, audytu, rzeczoznawców Przestrzeganie zasad dobrej praktyki Systemy wymiany informacji gospodarczej ich rzetelność, potrzeba współpracy rejestrów publicznych i prywatnych Reguły i jakość ładu korporacyjnego oraz stopień ich przyswajania 85 Pakiet zaufania i pakiet stabilności finansowej N B P Ministerstwo Finansów Z B P

86 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH jako solidny partner społeczno-gospodarczy Rządu i Samorządów 1. status 2. zakres kompetencji 3. formy współpracy 4. doświadczenia – w tym best practice 5. wnioski i rekomendacje 86

87 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Forum Bankowe - Marzec Kongres Gospodarki Elektronicznej – Maj Konferencja Bankowości Spółdzielczej Falenty - Wrzesień Kongres Zarządzania Ryzykiem - Październik Kongres Podatkowy Kongres Finansowania Nieruchomości – Listopad

88 88 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WWW.ZBP.PL


Pobierz ppt "P OLSKI S EKTOR B ANKOWY P OLSKI S EKTOR B ANKOWY K RZYSZTOF P IETRASZKIEWICZ P REZES Z WIĄZKU B ANKÓW P OLSKICH Warszawa, 22 październik 2008 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google