Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA BANKÓW ZRZESZAJĄCYCH I SPÓŁDZIELCZYCH W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE 2007-2013 FALENTY 2008r. ANDRZEJ WOLSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA BANKÓW ZRZESZAJĄCYCH I SPÓŁDZIELCZYCH W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE 2007-2013 FALENTY 2008r. ANDRZEJ WOLSKI."— Zapis prezentacji:

1 ROLA BANKÓW ZRZESZAJĄCYCH I SPÓŁDZIELCZYCH W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE FALENTY 2008r. ANDRZEJ WOLSKI

2 Warunki niezbędne do skutecznego zarządzania kryzysem na rynkach finansowych: - źródła finansowania - współpraca decydentów - rzeczowa dyskusja /porozumienie ponad podziałami/ i unikanie tworzenia sensacji - EDUKACJA - ZAUFANIE INTERESARIUSZY Misja BS – prezentacja stabilności sektora /płynność, wizerunek, nowoczesność, związek z potrzebami środowisk lokalnych /absorpcja/ 2

3 3 Zadaniem spółdzielni kredytowych jest dawać oszczędzającym jak największą pewność, pożyczki udzielać tym, którzy na nie zasługują i dają dostateczną pewność, a przez to – stojąc na gruncie prawnym – podnosić dobrobyt naszego społeczeństwa. Ks. Piotr Wawrzyniak

4 4 Cechy banku spółdzielczego: Bank o silnych związkach z miejscem lokalizacji (historia, relacje biznesowe i pozabiznesowe), Bank z polskim kapitałem Bank z lokalnym ośrodkiem decyzyjnym Bank o pełnym/kompleksowym zakresie usług Bank powszechny – łatwo i wszędzie dostępny Bank, którego jednym z celów statutowych jest rozwój obszarów wiejskich Bank obsługujący projekty realizowane ze środków unijnych Atuty Banku Spółdzielczego w programach rozwoju

5 5 Cechy banku spółdzielczego Lokalność Rozwój, ożywienie gospodarcze celem działania Działanie w obszarze UE Autorytet i zaufanie publiczne Cechy programów kierowanych do środowisk i obszarów wiejskich

6 POTENCJAŁ SEKTORA 6

7 Liczba placówek BS w liczbie placówek ogółem

8 Liczba osób zatrudnionych w bankach - Kadra dobrze wykształcona - Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: NBP, dane według stanu na III kw. 2007

9 Liczba pracowników BS w liczbie pracowników ogółem

10 Źródło: NBP 2007 Fundusze własne sektora banków spółdzielczych w latach (w mln zł.)

11 Udział funduszy własnych BS w funduszach własnych ogółem Źródło: NBP 2007

12 Suma funduszy własnych banków spółdzielczych w roku 2007 to 3 miejsce całym sektorze

13 Jakość portfela kredytowego Jakość portfela kredytowego – należności zagrożone w latach To odzwierciedlenie kondycji gospodarki i stanu obrotu gospodarczego -Wysoki udział należności zagrożonych przyczyną niższej rentowności w niektórych okresach i trudności w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług. Źródło: NBP, 2007

14 Źródło: NBP 2007 Jakość portfela kredytowego banków spółdzielczych Jakość portfela kredytowego banków spółdzielczych – należności zagrożone w latach

15 Wynik finansowy netto oraz podatek dochodowy sektora bankowego w latach Mln zł - Bardzo wysokie obciążenia w następstwie nieprzyjaznych rozwiązań podatkowych. Źródło: NBP, 2007

16 Wyniki finansowe netto banków spółdzielczych w latach Mln zł Źródło: NBP, 2007

17 Zyskowność banków w latach ROA ROE Źródło: NBP, stan na III kw 2007

18 Efektywność kosztowa banków Źródło: NBP, stan na 2007

19 Depozyty sektora niefinansowego w mln zł Źródło: NBP, stan na 2007

20 Depozyty BS od sektora niefinansowego w mln zł Źródło: NBP, stan na 2007

21 Udział depozytów BS w depozytach ogółem % Źródło: NBP, stan na 2007

22 Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego w mld zł Źródło NBP 2007* (wartość dla samorządów za II kw 2007) *

23 Kredyty BS dla podmiotów sektora niefinansowego w mld zł Źródło: NBP, stan na 2007

24 Udział udzielonych kredytów przez BS w kredytach ogółem %

25 25 BANKI W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE

26 26 WNIOSKI Z OKRESU Banki spełniły ważną rolę w finansowaniu inwestycji okresie Były podstawowymi dostarczycielami kapitału zewnętrznego oraz instytucjami wsparcia beneficjenta (informacja i doradztwo). Ponad połowa wnioskodawców działań inwestycyjnych (niektóre działania- nawet ok. 70%), korzystała z tej formy finansowania zewnętrznego. 2. Beneficjentami są często klienci banków. Nie ma powodu wydłużać, dublować i utrudniać w urzędach procesów oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych zweryfikowanych przez bank- profesjonalną instytucję zaufania publicznego partycypującą finansowo w ryzyku projektu. 3.Konieczność sfinansowania projektów: aby ułatwić dostęp do finansowania zewnętrznego – niezbędna jest współpraca administracji w zakresie uwzględnienia komercyjnych instrumentów finansowych w systemie realizacji projektów.

27 Ceny z 2004 r. Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Norweskiego mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009) Fundusze UEBudżet UE Wsp ó łfinansowanie krajoweRAZEM EFRR, EFS, FS 67,3 Środki publiczne11,9 85,6 Środki prywatne6,4 EFR - ROW13,2x3,917,1 EF Rybacki 0,7x0,1 0,8 Tzw. polityki lizbońskie (7 Program ramowy, wspieranie konkurencyjności, TENs, program edukacyjny i in.) oraz dot. bezpieczeństwa i obywatelstwa UE 4,3*xx RAZEM85,5108 Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro 1. ŚRODKI UE NA LATA Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe mld euro

28 1. CO SIĘ ZMIENIŁO OD WRZEŚNIA 2007r. ? 1.Ruszyły działania inwestycyjne PO/RPO (rynek ok. 64 mld euro) 2.Uruchomiono nabór wniosków w działaniach PROW ( Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ) ; (PROW - rynek ok.16 mld euro) 3.Uruchomiono nabór zgłoszeń instytucji finansowych w ramach Programu CIP ( Compatitive And Innovative Framework Programme) - Instrumenty Finansowe dla MSP; 4.Sejm w czerwcu br. uchwalił ustawę o n.f.w.d.i.- prace nad kredytem technologicznym z udziałem banków weszły w fazę końcową (rynek 3 mld zł); 5.Rozpoczęto poważne rozmowy (MŚ/NFOŚ) o otwarciu systemu finansowania przedsięwzięć ekologicznych na banki komercyjne i spółdzielcze (rynek 66 mld zł); 6.Na wskutek aprecjacji złotego ubyło 40 mld zł z puli środków UE ; Polska zwróciła 300 mln zł niewykorzystanych lub nieprawidłowo wykorzystanych środków z okresu przedakcesyjnego; 7.Ruszyła akcja MRR Proste Fundusze ws. naprawy nowego systemu;

29 Środki UE są wdrażane za pomocą 26 programów. Programy są uruchamiane sukcesywnie. Rozpoczęcie naborów wniosków w ramach większości programów operacyjnych NSRO ( Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ) miało bezpośredni wpływ na wzrost liczby i wartości wniosków beneficjentów. Według stanu na 31 sierpnia 2008 r. nabory wniosków rozpoczęto już dla wszystkich ramowych, krajowych i 16 regionalnych programów. W ramach krajowych programów operacyjnych NSRO uruchomiono ok. 30% wszystkich działań przewidzianych do realizacji. W ramach NSRO do realizacji w ramach wszystkich Programów Operacyjnych przewidziano ogółem 533 działania. 1. ŚRODKI UE NA LATA

30 2. BZ/BS JAKO BENEFICJENCI 1)modernizacje/innowacje w sektorze bankowości spółdzielczej (źródła: m.in.: PO IG ( Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ), RPO ( Regionalny Program Operacyjny )–podejście zróżnicowane regionalnie) 2) podnoszenie kwalifikacji pracowników (PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki ) 3) banki jako pośrednicy finansowi w: CIP, PO/RPO- JEREMIE ( Joint European Resources For Micro And Medium Enterprises ), 7PR ( Siódmy Program Ramowy );

31 1)finansowanie beneficjentów i projektów (głównie inwestycyjnych); 2)niektóre koszty usług bankowych = koszty kwalifikowane; 2)informacja i promocja dla beneficjentów; 3) doradztwo; 4) udział w ocenie finansowej projektów: ocena banku elementem oceny projektu w PO IG ( Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ), PO IŚ ( Infrastruktura i Środowisko ), PO RPW ( Rozwój Polski Wschodniej ), RPO ( Regionalny Program Operacyjny ); 6) udział przedstawicieli sektora w panelach ekspertów; 7) Fundusz Kredytu Technologicznego, FPU ( Fundusz Poręczeń Unijnych )- nowe otwarcie ; 2) 3. BZ/BS JAKO OTOCZENIE BENEFICJENTÓW

32 Banki kontynuują zasadniczo podstawowe formy zaangażowania. Głównymi usługami oferowanymi podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie unijne są kredyty pomostowe i inwestycyjne-uzupełniające wkład własny, instrumenty rozliczeniowe i zabezpieczające. Skala akcji kredytowej jest jeszcze niewielka, ale w działaniach inwestycyjnych programów krajowych z wstępnych informacji wynika że ponad 50% projektów jest współfinansowane za pomocą kredytu. Brak na razie wiarygodnych danych nt. zakresu i jakości akcji kredytowej. ZBP przygotowuje pierwsze badanie ankietowe pod koniec bieżącego roku. 3. BZ/BS JAKO OTOCZENIE BENEFICJENTÓW

33 KLIENCI BANKÓW BENEFICJENTAMI Przedsiębiorcy, w tym przede wszystkim MSP Rolnicy JST- szczególnie te najmniejsze NGO Kościół 1) W okresie Banki (w tym BGK) udzieliły łącznie ok szt. kredytów i pożyczek o wartości ok. ponad 20 mld zł, obsługując głównie przedsiębiorców, rolników, jst. W tym, kontestowane przez prywatny sektor bankowy, prefinansowanie budżetowe (z udziałem BGK) jednostek sektora publicznego w programach operacyjnych wyniosło: zawartych umów na kwotę 9 223,01 mln zł. 2)Środki polskich beneficjentów (publicznych i prywatnych) niezbędne dla realizacji w tych latach projektów refundowanych środkami UE wyniosą ponad 80 mld euro. Popyt na finansowanie zewnętrzne w ramach ww. zapotrzebowania szacowane jest na ok mld zł. Według różnych szacunków w ciągu najbliższych kilku lat przychód sektora bankowego z marży kredytów unijnych może wynieść pomiędzy 650 mln-1 mld zł. Oprócz marży banki będą zarabiały na instrumentach gwarancyjnych i rozliczeniowych związanych z finansowanymi projektami. 3. BZ/BS JAKO OTOCZENIE BENEFICJENTÓW

34 34 Struktura podmiotowa klientów obsługiwanych w Punktach Doradztwa Unijnego w sieci banków spółdzielczych Obszary współpracy: Absorpcja środków UE 3. BZ/BS JAKO OTOCZENIE BENEFICJENTÓW

35 OBSZARY WARTE SZCZEGÓLNEGO POLECENIA BS –Innowacyjne inwestycje MŚP; –OZE (Odnawialne Źródła Energii); –Turystyka, w tym agroturystyka; 3. BZ/BS JAKO OTOCZENIE BENEFICJENTÓW

36 4. OCENA PRZYGOTOWANIA SEKTORA BS Mocne strony: -Bliskość beneficjenta -Doświadczenie -Specjalizacja -Elastyczność Słabe strony: -Ograniczenia systemowe i kapitałowe -Mniejsze środki /własne/na szkolenia kadr i akcje promocyjne -Brak efektu skali Podsumowanie: -W wybranych działach procesu absorpcji BS radzą sobie b. dobrze (np. PROW( Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ); inne programy- głównie działania dla MSP); -BZ/BS w l osiągnęły dużo lepsze wyniki niż np. SKOK-i;

37 5. GŁÓWNE PROBLEMY/ZAGROŻENIA 1.Brak jednolitych procedur = w tych samych sprawach różnorodność nieuzasadnionych rozwiązań, widoczny brak koordynacji programów i narzędzi 2.Powtarzanie przez administrację realizującą nowe programy starych błędów: ( np. zmiany reguł dostępu do środków w trakcie gry, awarie generatorów, niespójne lub opóźnione interpretacje przepisów wdrożeniowych, brak konsultowania rozwiązań wdrożeniowych z partnerami społeczno-gospodarczymi); 3.Niedoszacowanie projektów = głównie problem rosnących cen materiałów i robocizny. Na wszystkie projekty środków nie wystarczy. Więcej- nie wystarczy ich nawet na te które już są przyjmowane do realizacji- v. casus projektów infrastrukturalnych; 4.Niedostosowanie prawa polskiego do norm UE (np. problemy z prawem ochrony środowiska)

38 5. GŁÓWNE PROBLEMY/ZAGROŻENIA 4.Nieuzasadnione systemowe blokowanie beneficjentom ze strony niektórych instytucji publicznych ułatwień w dostępie do finansowania zewnętrznego: (np. poprzez zakazy zabezpieczeń /cesji wierzytelności/, oceny projektów /promesy/). 5. Opóźnienia w uruchamianiu środków nowego okresu programowania (skutki- wiele projektów nie będzie można już zrealizować; preferowanie projektów szybkich ale nie do zawsze najlepszych; aprecjacja złotego = mniej środków niż planowano. Na dziś ubyło już ok..40 mld zł); 6. Rotacja kadr w administracji odpowiedzialnej za absorpcję; 4.Dyskusyjne przygotowanie innych uczestników otoczenia beneficjenta – np. firm konsultingowych i szkoleniowych; 7. Traktowanie banków przez niektóre agendy rządowe nie jak sojusznika, lecz jak konkurenta (np. NFOŚ, ARiMR, RIF-Regionalna Instytucja Finansująca); 8. Stereotypowe postrzeganie banków – także banków spółdzielczych przez wielu urzędników i jako podmiotów niewłaściwych do wsparcia publicznego;

39 5. ZAGROŻENIA POZAABSORPCYJNE Spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce, inflacja, wzrost stóp procentowych; Zaburzenia na rynkach finansowych i spadek zaufania do sektora finansowego; malejąca płynność sektora; Nowe, surowsze wymogi kapitałowe i ostrożnościowe dla banków; Brak zmian podatkowych pożądanych dla rozwoju rynku instrumentów finansowych w Polsce; Powolny wzrost od 2007r. wartości należności poniżej standardu; W 2007r. wartość zobowiązań wobec sektora niefinansowego wyższa niż należności od tego sektora; Nie wystarczające współdziałanie w środowisku bankowości spółdzielczej

40 6. REKOMENDACJE 1.Bieżące monitorowanie zmian (publikatory IW /IZ ( Instytucja Wdrażająca/Instytucja Zarządzająca ) + Grupa Robocza ZBP ds. Absorpcji UE); 2.Dalsze szkolenie kadr 3.Wspólne produkty sektora spółdzielczego- /co najmniej na poziomie regionalnym/ z wykorzystaniem środków UE; 4.Rozwój współpracy z funduszami poręczeniowymi /np. FPU ( Fundusz Poręczeń Unijnych ), fundusze regionalne/ 5.Informowanie ZBP o napotkanych problemach i nieprawidłowościach w procesie absorpcji

41 6. REKOMENDACJE - ADMINISTRACJA REALNY DIALOG SEKTORÓW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO: - profesjonalizm i konsekwencja i w programowaniu i w działaniu; - wiedza ekonomiczna i język komunikacji; - konsultacje rozwiązań na uczciwych warunkach; - zaufanie; UŁATWIANIE BENEFICJENTOM DOSTĘPU DO KAPITAŁU ZEWNĘTRZNEGO ODSTĘPOWANIE OD INSTRUMENTÓW BEZWROTNYCH NA RZECZ INSTRUMENTÓW ODNAWIALNYCH, ZWROTNYCH ROZWÓJ PPP

42 42 CZY BANKI SIĘ SPRAWDZIŁY ?

43 43 OCENA USŁUG BANKÓW TAM GDZIE WŁĄCZONO JE W SYSTEM ABSORPCJI ŚRODKÓW UE Usługi banków związane z Działaniem 2.3 SPO- WKP zostały stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawców, którzy z nich korzystali. Źródlo: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007.

44 44 POTRZEBA DORADCY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

45 45 POTRZEBA DORADCY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI BANKI PARP RIF FIRMY DORADCZE AD PARP PKD Źródło: Raport końcowy Poziom absorpcji przez MŚP środków SPO WKP , WYG International/PSDB; MRR, czerwiec 2007.

46 46 Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPO ROLNYM

47 Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO PARTNER I DORADCA ROLNIKÓW W SPO ROLNYM

48 Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ PARTNER I DORADCA ROLNIKÓW W SPO ROLNYM wnioskujący o wsparcie UE rolnicy otrzymywali kredyty

49 49 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NAJLEPIEJ W SPO WKP ( Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ) ponieważ stworzono im odpowiednie (choć nie idealne) warunki do wspierania tych projektów. Źródło: Ewaluator ABR OPINIA na podstawie danych PARP

50 50 Źródło: Opracowanie własne ZBP na podstawie danych PARP, 2007r. BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE SPO WKP WYNIKI PODDZIAŁANIA SPO WKP. NAJWAŻNIEJSZA, OSTATNIA RUNDA (STAN WG DANYCH PARP NA 15.X.2007r) W KTÓREJ WŁĄCZONO BANKI

51 Krajowy Punkt Kontaktowy CIP Instrumenty finansowe dla MŚP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP

52 Wartość Dodana 52 Dźwignia finansowa środków Programu z prywatnym kapitałem - z wniesionym wkładem przez pośredników finansowych w postaci instytucji finansowych (np. banków, funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, etc.); Zwiększenie ilości środków dostępnych dla MSP. Elastyczność w zakresie doboru instrumentów finansowych; Możliwość skorzystania z wiedzy, doświadczenia i dodatkowych środków Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w zakresie wsparcia sektora MSP; Możliwość montażu finansowego z udziałem środków innych programów współfinansowanych środkami UE; Obniżenie stopnia ingerencji w reguły gry rynkowej; Zwiększanie podaży kredytów dla MŚP poprzez wspieranie instytucji finansowych w procesach ulepszenia procedur oceny wiarygodności finansowej MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji

53 53 Instrumenty finansowe dla MŚP : Pośrednicy finansowi: Instytucje finansowe m.in. banki, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, fundusze kapitałowe, instytucje leasingowe, Anioły Biznesu itp. Beneficjenci pośredni (końcowi): MŚP W rezultacie program ma umożliwić MŚP łatwiejsze pozyskanie środków finansowych na inwestycje związane z wiedzą (innowacje i eko-innowacje, transfer technologii). Instrumenty mają zachęcić te instytucje do aktywniejszego i szerszego finansowania MŚP na różnych etapach rozwoju (na etapie zakładania, w fazie startu, ekspansji czy na etapie transferu firmy).

54 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji High Growth and Innovative SME Facility Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP GIFCBSSMEG SME Guarantee Facility System poręczeń dla MŚP Capacity Building Scheme System rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego Instrumenty finansowe dla MŚP Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP): Budżet 1,13 mld EUR Program CIP nie zapewnia bezpośredniego finansowania MŚP. Zawiera szereg działań zachęcających i wspierających instytucje finansowe w aktywniejszym i szerszym finansowaniu MŚP.

55 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji PROPOZYCJA DLA SEKTORA/ DLA BANKÓW ZRZESZAJĄCYCH BS: Zapoznanie z CIP- Instrumenty Finansowe dla MŚP- we wszystkich BZ zorganizowano w okresie czerwiec- sierpień seminaria; Utworzenie konsorcjum – większe szanse na sukces w programie ramowym UE; Wspólne opracowanie produktu kredytowego dla innowacyjnych MŚP objętego gwarancją EFI; Wspólne aplikowanie o wsparcie EFI w ramach SMEG i CBS;

56 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji Badanie zainteresowania Potencjalnych Beneficjentów – instytucji pośredniczących CIP – Instrumenty Finansowe dla MŚP (wyniki wstępne): Pierwszy wniosek aplikacyjny już złożony!

57 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 Komponent Instrumenty finansowe MŚP ul. Kruczkowskiego 8 00 – 380 Warszawa tel/fax Strona internetowa: Infolinia mailowa: Krajowe Punkty Kontaktowe są finansowane przez Ministra Gospodarki i koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

58 58 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ŻYCZĘ SUKCESÓW!


Pobierz ppt "ROLA BANKÓW ZRZESZAJĄCYCH I SPÓŁDZIELCZYCH W PROCESIE ABSORPCJI ŚRODKÓW UE 2007-2013 FALENTY 2008r. ANDRZEJ WOLSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google