Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Łódź 27.05.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Łódź 27.05.2008."— Zapis prezentacji:

1 Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Łódź

2 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych Źródło: NBP 2007 III kw. 2 SZANSE: POTENCJAŁ SEKTORA BANKOWEGO

3 Źródło: NBP LICZBA PLACÓWEK BANKOWYCH

4 - Kadra dobrze wykształcona - Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: NBP, *dane według rodzaju banków za III kw LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W BANKACH

5 5 WYKSZTAŁCENIE KADR BANKOWYCH podstawowe i niepełne średnie wykształcenie średnie wykształcenie wyższe Raport Związku Banków Polskich: Kadry polskiej bankowości 2006

6 6 FUNDUSZE WŁASNE SEKTORA BANKOWEGO W LATACH (W MLN ZŁ.) - Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Źródło: NBP,. 2007

7 7 Źródło: NBP 2007 FUNDUSZE WŁASNE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W LATACH (W MLN ZŁ.)

8 8 AKTYWA/PKB EUROPA w 2006 r Źródło: ECB Mln Euro

9 LICZBA INSTYTUCJI KREDYTOWYCH W POLSCE – 5 miejsce w UE

10 10 DEPOZYTY SEKTORA NIEFINANSOWEGO W MLN ZŁ Źródło: NBP 2007

11 11 KREDYTY DLA PODMIOTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO W MLD ZŁ Źródło NBP 2007* (wartość dla samorządów za II kw 2007)

12

13 Źródło: NBP Średnie ważone oprocentowanie – kredytów mieszkaniowych ogółem w %

14 14 POZIOM MARŻY ODSETKOWEJ W LATACH Przyczyny zmniejszenia: Długotrwałe obniżanie stóp procentowych Stabilny i niski wskaźnik inflacji Rosnąca konkurencja Zmniejszanie kosztów Wzrastające ubankowienie wpływa na obniżanie jednostkowego kosztu kredytu Źródło: NBP, dane według stanu na III kw. 2007

15 15 JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO NALEŻNOŚCI ZAGROŻONE W LATACH To odzwierciedlenie kondycji gospodarki i stanu obrotu gospodarczego -Wysoki udział należności zagrożonych przyczyną niższej rentowności w niektórych okresach i trudności w oferowaniu bardziej atrakcyjnych warunków świadczenia usług. Źródło: NBP, 2007

16 16 Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk) Źródło: NBP

17 BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 2006 Q42007 Q4 Klienci indywidualni (liczba umów) Aktywni klienci indywidualni Mali i Średni przedsiębiorcy (liczba umów) Aktywni mali i średni przedsiębiorcy Klienci korporacyjni (liczba umów) Aktywni klienci korporacyjni Bankowość Internetowa 17

18 SEKTOR BANKOWY – POTENCJAŁ I SZANSE Ludzie, doświadczenie i doskonała kondycja polskich banków- są szansą w procesie absorpcji; W wielu programach uwzględniono postulaty sektora finansowego ws. ułatwień w dostępie do finansowania zewnętrznego; Polski sektor bankowy posiada wys. fundusze własne pozwalające na dalszy dynamiczny rozwój akcji kredytowej;

19 SZANSE Polski sektor bankowy na tle innych krajów UE Pod względem aktywów polski sektor bankowy jest relatywnie mały na tle na tle krajów starej UE krajów starej UE- ale … Pekao i PKO BP należą do grona największych banków w Europie Polski sektor jest największy wśród nowych krajów UE Niski poziom ubankowienia gospodarki dający szanse na dalszy rozwój Koncentracja sektora nie odbiega od standardów UE Struktura własnościowa sektora zbliżona do innych nowych członków UE w UE Polski sektor bankowy należy do najzyskowniejszych i najbezpieczniejszych w UE Źródło: KNF

20 SZANSE REALNY DIALOG SEKTORÓW PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO: - profesjonalizm i konsekwencja i w programowaniu i w działaniu; - wiedza ekonomiczna i język komunikacji; - konsultacje rozwiązań na uczciwych warunkach; - zaufanie; UŁATWIANIE BENEFICJENTOM DOSTĘPU DO KAPITAŁU ZEWNĘTRZNEGO ODSTĘPOWANIE OD INSTRUMENTÓW BEZWROTNYCH NA RZECZ INSTRUMENTÓW ODNAWIALNYCH/ZWROTNYCH

21 OBSZARY WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM BANKOWYM 1.Obsługa informacyjna 2.Doradztwo 3.Finansowanie: Standardowe instrumenty finansowe Standardowe instrumenty finansowe Współfinansowanie projektów z dotacją UE Współfinansowanie projektów z dotacją UE Finansowanie z udziałem środków publicznych i partnerów instytucjonalnych: EBI, EFI, EBOiR, BŚ, BGK; Finansowanie z udziałem środków publicznych i partnerów instytucjonalnych: EBI, EFI, EBOiR, BŚ, BGK; Partnerstwo Publiczne-Prywatne Partnerstwo Publiczne-Prywatne 4.Zabezpieczenie ryzyk 5.Monitoring 6.Obsługa rozliczeń 7.Wymiana informacji gospodarczej 8.Stały dialog i współpraca: klient/beneficjent-bank/ZBP- inst. publ. 21

22 STRUKTURA FINANSOWANIA PROJEKTÓW * PERSPEKTYWA FINANSOWA ** ZGODNIE Z PROJEKTEM USTAWY O URUCHAMIANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ Całkowity koszt projektu: Koszty kwalifikowane (100%) Koszty niekwalifikowane Środki z funduszu UE Wkład własny Obligacje, Kredyty, Dotacje rozwojowe, Środki własne Obligacje, Kredyty, Środki własne

23 SZANSE Dobry kierunek: - wspólnotowy: 1.JEREMIE 2.JESSICA 3.RSFF W 7 PR 4.INSTRUMENTY FINANSOWE CIP - krajowy: 1.nowy kredyt technologiczny w PO IG CZY ZOSTANIE ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIAMI KE REALNIE WŁĄCZONY SEKTOR PRYWATNY – W TYM BANKI KRAJOWE ?

24 24 SZANSE Banki będą także szerzej zaangażowane w finansowanie JST, np. w RPO. Przy ZBP działa międzybankowa Regionalna Sieć Kontaktowa w ramach której sektor bankowy reprezentowany jest wobec władz samorządowych w regionach REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

25 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE SPO WKP ponieważ stworzono im odpowiednie (choć nie idealne) warunki do wspierania tych projekt ó w. Źródło: Ewaluator ABR OPINIA na podstawie danych PARP

26 Źródło: Opracowanie własne ZBP na podstawie danych PARP, 2007r. BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE SPO WKP WYNIKI PODDZIAŁANIA SPO WKP. NAJWAŻNIEJSZA, OSTATNIA RUNDA (STAN WG DANYCH PARP NA 15.X.2007r) W KTÓREJ WŁĄCZONO BANKI

27 27 Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPO ROLNYM

28 Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO PARTNER I DORADCA ROLNIKÓW W SPO ROLNYM

29 Źródło: Opracowanie ZBP na podstawie danych zawartych w Raporcie Końcowym Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Agrotec Polska S.A., Agrotec SPA i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, styczeń 2007 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ PARTNER I DORADCA ROLNIKÓW W SPO ROLNYM wnioskujący o wsparcie UE rolnicy otrzymywali kredyty

30 30 OCENA USŁUG BANKÓW TAM GDZIE WŁĄCZONO JE W SYSTEM ABSORPCJI ŚRODKÓW UE Usługi banków związane z Działaniem 2.3 SPO-WKP zostały stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawców, którzy z nich korzystali. Źródlo: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007.

31 31 POTRZEBA DORADCY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI BANKI PARP RIF FIRMY DORADCZE AD PARP PKD Źródlo: Raport końcowy Poziom absorpcji przez MŚP środków SPO WKP , WYG International/PSDB; MRR, czerwiec 2007.

32 AMRON (System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami) AKCEPTANCI BANKOWY REJESTR (BR) DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (DZ) POJAZDY (719 tys. pojazdów mechanicznych) POSIADACZE SARFiN (System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości) SWOZ (System Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach) w budowie ZORO (System o Zagrożeniach z Obszaru Ryzyka Operacyjnego) w budowie SYSTEMY ZBP

33 BANKOWY REJESTR baza danych – ok. 1 mln klientów, których należności zostały zakwalifikowane do kategorii wątpliwych i straconych, roszczenia dochodzone są w procesie windykacji, stwierdzono posłużenie się fałszywym dokumentem lub złożenie nieprawdziwego oświadczenia ponad 20 tys. nowych wpisów, ok. 6 tys. usunięć miesięcznie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE baza danych – ponad 1,8 mln zastrzeżeń, w tym ok. 700 tys. dokumentów tożsamości miesięcznie ponad 10 tys. nowych zastrzeżeń, ok. 2,8 tys. usunięć nowa usługa dla osób nie będących klientami Banków 1,3 mld sprawdzeń rocznie

34 Akcjonariusze: 1.Bank Gospodarki Żywnościowej SA 2.Bank Handlowy w Warszawie SA 3.Bank Millennium SA 4.Bank Pekao SA 5.Bank Polskiej Spółdzielczości SA 6.Bank Zachodni WBK SA 7.BRE Bank SA 8.ING Bank Śląski SA 9.Kredyt Bank SA 10.Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 11.PKO Bank Polska SA 12.Narodowy Bank Polski 13.Związek Banków Polskich KIR S.A. – firma infrastrukturalna do obsługi systemu płatniczego w Polsce. Sprawnie i bezpiecznie realizuje międzybankowe, bezgotówkowe transakcje płatnicze. W 2007 r. KIR S.A. rozliczyła ponad 1 mld transakcji płatniczych. Jest jedną z największych izb rozliczeniowych w Europie 34 D z i a ł a l n o ś ć Prowadzenie systemów rozliczeniowych ELIXIR oraz EuroELIXIR zawierających mechanizm obliczenia wzajemnych należności i zobowiązań oraz gwarancji rozrachunku Standaryzacja w zakresie transakcji płatniczych Prowadzenie usług odczytu optycznego – zamiana papierowych dokumentów na postać plików elektronicznych z automatycznym rozpoznawaniem zapisanych informacji Świadczenie usług podpisu elektronicznego Prowadzenie Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków (EBPP) - transfer faktur, rachunków lub informacji o płatnościach w postaci dokumentów elektronicznych Prowadzenie systemu rozliczeń transakcji internetowych PayByNet

35 Cele: –Wymiana poglądów przedstawicieli środowisk gospodarczych i administracji rządowej oraz samorządów na temat stanu i kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce –Dostarczenie wiedzy o znaczeniu gospodarki elektronicznej dla rozwoju kraju, firm i obywateli –Promocja nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa gospodarki elektronicznej –Przedstawienie rekomendacji dotyczącej regulacji, standardów i dobrych praktyk III KONGRES GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

36 Cele: KOALICJA NA RZECZ OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO I MIKROPŁATNOŚCI Elektronizacja obrotu gospodarczego (e-faktura, e-podatki, e-gospodarka przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego) Upowszechnienie pieniądza elektronicznego Upowszechnienie polecenia zapłaty Upowszechnienie polecenia przelewu Upowszechnienie płatności kartowych

37 KOALICJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I TRANSPARENTNOŚCI OBROTU GOSPODARCZEGO Cele: 1. Wsparcie dla utrzymania wysokiego tempa rozwoju usług finansowych oraz rozwoju gospodarczego kraju poprzez: ograniczanie ryzyk działalności gospodarczej wykorzystanie nowoczesnych technik zarządzania ryzykiem utrwalanie nawyku terminowego regulowania zobowiązań lepsza ochrona praw wierzycieli zabezpieczenie przed oszustwami z użyciem cudzej tożsamości 2. Potrzeba podjęcia wysiłków do budowania systemów wymiany informacji - wiarygodnych - kompatybilnych - bezpiecznych - efektywnych 3.Nauka korzystania z zasobów danych rzecz uczestników obrotu 4. Dobre praktyki jako standardy współpracy uczestników obrotu

38 NOWE MOŻLIWOŚCI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 1. Elektroniczne instrumenty płatnicze: Karty płatnicze Pieniądz elektroniczny Centra obsługi telefonicznej Telewizja cyfrowa Telefon komórkowy 2. Konta internetowe

39 ROZWIĄZANIA MIEJSKIE PŁATNICZE: Karta Miejska: –płatności za usługi miejskie i komunalne –transport publiczny –płatny parking –płatność za dostęp do obiekt ó w publicznych, kultury, sportu i rekreacji –Karta Socjalna –Karta Turysty –Aplikacja pieniądza elektronicznego

40 PROPOZYCJE SZCZEGÓŁOWE: Zbudowanie jednolitego/kompatybilnego systemu mikropłatności Korzystanie z informacji gospodarczej i współpraca w ramach systemów wymiany informacji: –System AMRON –System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –Produkty InfoMonitora –ESOR - raport BIK o kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców –Elektroniczna Prezentacja i Płatność Rachunków (EBPP) –Systemu rozliczeń transakcji internetowych PayByNet Współpraca w ramach SEPA (single euro payments area) - jednolitego rynku usług płatniczych Kształtowanie rynku płatności socjalnych 40

41 PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne –zwiększanie informacyjności gospodarki Działanie 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej – 390 mln Euro Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – 460 mln Euro Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnego – eInclusion – 364 mln Euro Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili – 200 mln Euro

42 ZAGROŻENIA Spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce, inflacja, wzrost stóp procentowych; Zaburzenia na rynkach finansowych i spadek zaufania do sektora finansowego; malejąca płynność sektora; Opóźnienia w uruchamianiu środków UE; Nowe, surowsze wymogi kapitałowe i ostrożnościowe dla banków; Brak zmian podatkowych pożądanych dla rozwoju rynku instrumentów finansowych w Polsce; Powolny wzrost w 2007r. wartości należności poniżej standardu; Wartość zobowiązań wobec sektora niefinansowego wyższa niż należności od tego sektora; Brak rąk do pracy i rotacja kadr; Brak realnych- dialogu i współpracy sektora publicznego i prywatnego Otoczenie prawne beneficjenta (np. PZP, ochrony środowiska) Polski sektor bankowy jest za mały do zaspokojenia potrzeb beneficjentów środków UE lat (ok.80 mld EUR popytu- łączne fundusze własne sektora- 60 mld PLN)


Pobierz ppt "Polski Sektor Bankowy Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Łódź 27.05.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google