Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Fundusze unijne w latach 2007-2013 szansa dla Polski, wyzwanie dla przedsiębiorców Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Fundusze unijne w latach 2007-2013 szansa dla Polski, wyzwanie dla przedsiębiorców Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish."— Zapis prezentacji:

1 Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Fundusze unijne w latach 2007-2013 szansa dla Polski, wyzwanie dla przedsiębiorców Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish Open University Kraków, 28 marca 2007 r. Piotr Stefaniak

2 Plan wystąpienia Budżet i polityka spójności UE Budżet i polityka spójności UE Fundusze strukturalne 2007-2013 w Polsce Fundusze strukturalne 2007-2013 w Polsce Przygotowanie projektu Przygotowanie projektu

3 Sytuacja Ekonomiczna w Polsce lata 2000-2006 Malejący udział przemysłu w PKB Malejący udział przemysłu w PKB Niski potencjał badawczo – rozwojowy gospodarki Niski potencjał badawczo – rozwojowy gospodarki Niski poziom wykorzystania zasobów pracy Niski poziom wykorzystania zasobów pracy Wzrost bezrobocia Wzrost bezrobocia Słabo rozwinięta infrastruktura Słabo rozwinięta infrastruktura Niskie nakłady na środowisko i służbę zdrowia Niskie nakłady na środowisko i służbę zdrowia Wzrost skali zróżnicowania w wielkości PKB na mieszkańca w polskich regionach Wzrost skali zróżnicowania w wielkości PKB na mieszkańca w polskich regionach Rozwój lokalnych biegunów wzrostu (aglomeracje miejskie) Rozwój lokalnych biegunów wzrostu (aglomeracje miejskie) Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

4 Przezwyciężenie luki rozwojowej między Polską a UE Kreowanie warunków dla przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego Kreowanie warunków dla przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego Polepszanie jakości kapitału ludzkiego i gospodarczego Polepszanie jakości kapitału ludzkiego i gospodarczego Tworzenie warunków instytucjonalnych dla rozwoju przedsiębiorczości Tworzenie warunków instytucjonalnych dla rozwoju przedsiębiorczości Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Polski Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Polski Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

5 Szanse dla polskiej gospodarki Otwarte rynki UE Otwarte rynki UE Przyspieszenie modernizacji gospodarki poprzez usprawnienia i promocję transferu nowoczesnych technik i technologii Przyspieszenie modernizacji gospodarki poprzez usprawnienia i promocję transferu nowoczesnych technik i technologii Rozwój badań i współpracy naukowo – badawczej Rozwój badań i współpracy naukowo – badawczej Tworzenie warunków do wykorzystania aktywności społecznej Tworzenie warunków do wykorzystania aktywności społecznej Modernizacja i poprawa jakości sieci drogowej i kolejowej Modernizacja i poprawa jakości sieci drogowej i kolejowej Rozwój funkcji miejskich w największych ośrodkach miejskich, w tym na obszarach Polski wschodniej Rozwój funkcji miejskich w największych ośrodkach miejskich, w tym na obszarach Polski wschodniej Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

6 Strategia Lizbońska Przyjęta w marcu 2000 jest najważniejszym programem społeczno- gospodarczym Unii Europejskiej Przyjęta w marcu 2000 jest najważniejszym programem społeczno- gospodarczym Unii Europejskiej Składa się z trzech filarów: Składa się z trzech filarów: Ekonomiczny Ekonomiczny Społeczny Społeczny Ekologiczny Ekologiczny

7 Szczyt Rady UE w Lizbonie marzec 2000 Przesłanie Europa powinna się stać najbardziej konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarką na świecie, zdolną do utrzymywania wzrostu gospodarczego, z większą ilością i lepszymi miejscami pracy i większą społeczną spójnością.

8 Strategia Lizbońska - tło Utrzymanie silnej pozycji w gospodarce światowej Utrzymanie silnej pozycji w gospodarce światowej Konkurencja ze Stanami Zjednoczonymi i azjatyckimi tygrysami Konkurencja ze Stanami Zjednoczonymi i azjatyckimi tygrysami Drenaż mózgów, niekorzystne trendy demograficzne Drenaż mózgów, niekorzystne trendy demograficzne Globalizacja, handel międzynarodowy Globalizacja, handel międzynarodowy Utrzymanie i podniesienie poziomu życia mieszkańców Europy Utrzymanie i podniesienie poziomu życia mieszkańców Europy

9 Strategia Lizbońska - działania Gospodarka Oparta na Wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego, badań i innowacji Gospodarka Oparta na Wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego, badań i innowacji Liberalizacja i integracja rynków nie objętych wspólnym rynkiem - telekomunikacji, energetyki, transportu, poczty Liberalizacja i integracja rynków nie objętych wspólnym rynkiem - telekomunikacji, energetyki, transportu, poczty Rozwój przedsiębiorczości przede wszystkim małej i średniej Rozwój przedsiębiorczości przede wszystkim małej i średniej Wzrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego Wzrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego Środowisko naturalne i zrównoważony rozwój Środowisko naturalne i zrównoważony rozwój

10 SPO WKP Działanie 2.2.1 - Punktacja Kryteria oceny: Kryteria oceny: Lokalizacja: 6 pkt Lokalizacja: 6 pkt Wzrost zatrudnienia: 23 pkt Wzrost zatrudnienia: 23 pkt Innowacyjność: 26 pkt Innowacyjność: 26 pkt Kierunki sprzedaży: 7 pkt Kierunki sprzedaży: 7 pkt Zgodność z priorytetami: 8 pkt Zgodność z priorytetami: 8 pkt Potencjał wnioskodawcy: 10 pkt Potencjał wnioskodawcy: 10 pkt Efektywność ekonomiczna i finansowa: 6 pkt Efektywność ekonomiczna i finansowa: 6 pkt Wpływ inwestycji na środowisko: 4 pkt Wpływ inwestycji na środowisko: 4 pkt Zastosowanie ICT: 3 pkt Zastosowanie ICT: 3 pkt Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn: 2 pkt Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn: 2 pkt Społeczeństwo informacyjne: 1 pkt Społeczeństwo informacyjne: 1 pkt BHP: 4 pkt BHP: 4 pkt 100 pkt 100 pkt

11 SPO WKP Działanie 2.3 - Punktacja Kryteria oceny: Kryteria oceny: Trwałość projektu w czasie – utrzymanie wskaźników projektu + ocena na podstawie wskaźników płynności i zadłużenia: 20 pkt Trwałość projektu w czasie – utrzymanie wskaźników projektu + ocena na podstawie wskaźników płynności i zadłużenia: 20 pkt Doświadczenie: 3 pkt Doświadczenie: 3 pkt Zarządzanie jakością – certyfikaty i nagrody: 8 pkt Zarządzanie jakością – certyfikaty i nagrody: 8 pkt Korzyści – wzmocnienie na rynku oraz BHP: 25 pkt Korzyści – wzmocnienie na rynku oraz BHP: 25 pkt Innowacyjność: 10 pkt Innowacyjność: 10 pkt Zastosowanie ICT: 5 pkt Zastosowanie ICT: 5 pkt Wkład własny:10 pkt Wkład własny:10 pkt Lokalizacja: 6 pkt Lokalizacja: 6 pkt Wzrost zatrudnienia: 10 pkt Wzrost zatrudnienia: 10 pkt Realizacja polityk horyzontalnych: 3 pkt Realizacja polityk horyzontalnych: 3 pkt 100 pkt 100 pkt

12 Raport Wima Koka (listopad 2004) Brak istotnych zmian w obszarach założeń Strategii Lizbońskiej w krajach UE, ze względu na: Brak istotnych zmian w obszarach założeń Strategii Lizbońskiej w krajach UE, ze względu na: zbyt dużą liczbę celów zbyt dużą liczbę celów brak sprawnej koordynacji ich osiągania w instytucjach i krajach UE brak sprawnej koordynacji ich osiągania w instytucjach i krajach UE konflikt interesów wspólnotowych i narodowych konflikt interesów wspólnotowych i narodowych brak politycznej determinacji w realizacji Strategii brak politycznej determinacji w realizacji Strategii brak mechanizmów oceniania realizacji zadań brak mechanizmów oceniania realizacji zadań osłabienie koniunktury gospodarczej osłabienie koniunktury gospodarczej Rozszerzenie Unii pogorszyło jej wyniki w: Rozszerzenie Unii pogorszyło jej wyniki w: poziomie PKB na mieszkańca poziomie PKB na mieszkańca stopie zatrudnienia i bezrobocia stopie zatrudnienia i bezrobocia rozwoju regionalnym rozwoju regionalnym nakładów i wyników w dziedzinie działalności naukowo – badawczej nakładów i wyników w dziedzinie działalności naukowo – badawczej innowacyjności innowacyjności

13 Raport Wima Koka - rekomendacje Ożywienie Strategii Lizbońskiej – od Szczytu 2005 Ożywienie Strategii Lizbońskiej – od Szczytu 2005 Nacisk na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy Nacisk na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy Wypełnienie zadań wynikających ze Strategii – priorytet nowego Przewodniczącego Komisji Europejskiej Wypełnienie zadań wynikających ze Strategii – priorytet nowego Przewodniczącego Komisji Europejskiej Utworzenie stałej komisji ds. Strategii Lizbońskiej Utworzenie stałej komisji ds. Strategii Lizbońskiej Dopasowanie budżetu UE do nowych założeń Dopasowanie budżetu UE do nowych założeń

14 Odnowiona Strategia Lizbońska – luty 2005 Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Nowy początek strategii lizbońskiej

15 Odnowiona strategia lizbońska – planowane zmiany Cele główne Zapewnienie silniejszego, trwałego wzrostu Zapewnienie silniejszego, trwałego wzrostu Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy

16 Odnowiona strategia lizbońska – planowane zmiany Cele szczegółowe Bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestowania i pracy Bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestowania i pracy Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu gospodarczego Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu gospodarczego Zaangażowanie większej liczby osób w aktywną działalność zawodową oraz modernizacja Zaangażowanie większej liczby osób w aktywną działalność zawodową oraz modernizacja Systemów zabezpieczeń socjalnych Systemów zabezpieczeń socjalnych Zwiększenie zdolności dostosowawczej pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy Zwiększenie zdolności dostosowawczej pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy Wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsze systemy edukacji i zdobywanie umiejętności Wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsze systemy edukacji i zdobywanie umiejętności

17 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Poziom Krajowy Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Zintegrowany pakiet wytycznych Poziom Wspólnotowy Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa Strategiczne Wytyczne UE dla polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowy Program Reform STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

18 Regionalne Programy Operacyjne PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna Proces akceptacji programów na poziomie krajowym Proces akceptacji programów na poziomie Brukseli 1.Konsultacje społeczne 2.Komitet Rady Ministrów 3.Konsultacje międzyresortowe 4.Rada Ministrów 1.Ocena formalna – wszystkie przyjęte 2.Ocena merytoryczna – potrwa do września 2007 Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

19 Strategia UE na lata 2007-2013 Większy wzrost gospodarczy i zatrudnienie we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej – główna idea określająca politykę spójności i jej instrumenty na lata 2007-2013. Podstawa prawna instrumentów służących tym celom: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 ustanawiające Fundusz Spójności Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 ustanawiające Fundusz Spójności Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

20 Struktura budżetu UE na lata 2007-2013 Budżet ogółem: 864 316 mln EUR Żródło: http://ec.europa.eu/budget/ Nakłady na politykę spójności: Unia Europejska – 307,6 mld EUR Polska – 67,3 mld EUR

21 Polityka spójności - cele – perspektywa finansowa 2000-06 Cel 1 Cel 1 Rozwój i strukturalne dostosowanie regionów słabiej rozwiniętych Rozwój i strukturalne dostosowanie regionów słabiej rozwiniętych Cel 2 Cel 2 Restrukturyzacja społeczna i gospodarcza regionów z problemami strukturalnymi Restrukturyzacja społeczna i gospodarcza regionów z problemami strukturalnymi Cel 3 Cel 3 Adaptacja i modernizacja polityki i systemów edukacji, szkoleń i zatrudnienia Adaptacja i modernizacja polityki i systemów edukacji, szkoleń i zatrudnienia

22 Polityka spójności - cele – nowa perspektywa finansowa 2007-13 Cel 1 Cel 1 Konwergencja i konkurencyjność (78%) Konwergencja i konkurencyjność (78%) Cel 2 Cel 2 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (18%) Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (18%) Cel 3 Cel 3 Europejska współpraca terytorialna (4%) Europejska współpraca terytorialna (4%)

23 Obszary Celu Konwergencji Regiony o PKB/mieszkańca <75% średniej dla UE-25 Regiony o PKB/mieszkańca 75% dla UE-25 Regiony objęte Celem 1 w latach 2000-06 i nie objęte Celem Konwergencja Pozostałe regiony Przestrzenny wymiar polityki spójności w latach 2007-2013 Źródło: Prognoza KE w oparciu o dane Eurostatu z kwietnia 2005 r.

24 Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Cel strategiczny

25 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Programy Operacyjne Programy Operacyjne Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

26 Podział środków UE na programy operacyjne 2007-2013 Bez uwzględnienia środków na rezerwę wykonania (3%) Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

27 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Podział środków UE na programy operacyjne Rezerwa wykonania – 1 331,3 mln EUR 0,8% 516,7 PO Pomoc techniczna 12,5% 8 254,9 PO Innowacyjna gospodarka 14,7% 9 707,2 PO Kapitał ludzki 43,2% 28 483,8 PO Infrastruktura i środowisko 1,1% 731,0 PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 3,4% 2 273,8 PO Rozwoju Polski Wschodniej 24,2% 15 985,5 Regionalne Programy Operacyjne Procentowa wielkość alokacji Wielkość alokacji (mln EUR) Program operacyjny Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

28 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Cele szczegółowe Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich Rozwój obszarów wiejskich

29 WPŁYW NSRO Środki w latach 2007-2015 Wyszczególnienie mln euro % PKB Wyszczególnienie mln euro % PKB Razem wkład publiczny 78 308 2,21% Razem wkład publiczny 78 308 2,21% Razem wkład publiczny UE 65 318 1,84% Razem wkład publiczny UE 65 318 1,84% Infrastruktura 40 010 1,12% Infrastruktura 40 010 1,12% Zasoby ludzkie 13 890 0,40% Zasoby ludzkie 13 890 0,40% Wsparcie dla firm 11 418 0,32% Wsparcie dla firm 11 418 0,32% Razem wkład publiczny krajowy 12 990 0,37% Razem wkład publiczny krajowy 12 990 0,37% Infrastruktura 8 868 0,25% Infrastruktura 8 868 0,25% Zasoby ludzkie 2 373 0,07% Zasoby ludzkie 2 373 0,07% Wsparcie dla firm 1 749 0,05% Wsparcie dla firm 1 749 0,05% Źródło: Tomasz Kaczor – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

30 Relacja celów szczegółowych NSRO do celów Strategii Lizbońskiej oraz wytycznych SWW Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego Większa liczba lepszych miejsc pracy Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji Tworzenie większej ilości i lepszych miejsc pracy Wiedza i innowacyjność na rzecz wzrostu Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Wymiar terytorialny polityki spójności Rozwój obszarów wiejskich Strategia Lizbońska SWW NSRO Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

31 Fundusze strukturalne 2000-06 a fundusze strukturalne 2007-13

32 Dużo więcej środków na wsparcie Dużo więcej środków na wsparcie Silniejszy nacisk na innowacyjność Silniejszy nacisk na innowacyjność Wzmacnianie kapitału ludzkiego Wzmacnianie kapitału ludzkiego Silniejszy nacisk na ochronę środowiska Silniejszy nacisk na ochronę środowiska

33 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

34 PO IG PriorytetNazwa Łączne środki 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1 314 2 Infrastruktura sfery B+R 1 314 3 Kapitał dla innowacji 340 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 3 310 5 Dyfuzja innowacji 399 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 410 7 Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw 2294 8 Pomoc techniczna 330 9 711

35 WPŁYW PO IG Środki w latach 2007-2015 Wyszczególnienie mln euro % PKB Wyszczególnienie mln euro % PKB Razem wkład publiczny 9 770 0,28 Razem wkład publiczny 9 770 0,28 Razem wkład publiczny UE 8 305 0,24 Razem wkład publiczny UE 8 305 0,24 Infrastruktura 1 219 0,03 Infrastruktura 1 219 0,03 Zasoby ludzkie 1 936 0,06 Zasoby ludzkie 1 936 0,06 Wsparcie dla firm 5 150 0,15 Wsparcie dla firm 5 150 0,15 Razem wkład publiczny krajowy 1 466 0,04 Razem wkład publiczny krajowy 1 466 0,04 Infrastruktura 215 0,01 Infrastruktura 215 0,01 Zasoby ludzkie 3420,01 Zasoby ludzkie 3420,01 Wsparcie dla firm 909 0,03 Wsparcie dla firm 909 0,03 Źródło: Tomasz Kaczor – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

36 Beneficjenci PO IG Przedsiębiorcy - 45,80% środków Przedsiębiorcy - 45,80% środków Jednostki naukowo-badawcze – 23,05% Jednostki naukowo-badawcze – 23,05% Jednostki administracji publicznej – 16,96% Jednostki administracji publicznej – 16,96% Instytucje otoczenia biznesu i ich sieci – 10,80% Instytucje otoczenia biznesu i ich sieci – 10,80% Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

37 Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości Dotacje dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w zakresie nowych inwestycji oraz projektów doradczych i szkoleniowych (nabycie rozwiązań technologicznych / organizacyjnych Dotacje dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w zakresie nowych inwestycji oraz projektów doradczych i szkoleniowych (nabycie rozwiązań technologicznych / organizacyjnych Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym i usługowym, a zwłaszcza w badawczo - rozwojowym Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym i usługowym, a zwłaszcza w badawczo - rozwojowym Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców Projekty dotyczące przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, prowadzone przez przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub z jednostkami naukowymi) Projekty dotyczące przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, prowadzone przez przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub z jednostkami naukowymi) Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

38 Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym I etap: projekty z zakresu preinkubacji (poszukiwanie i ocena innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, prace przygotowawcze do utworzenia nowego przedsiębiorstwa) I etap: projekty z zakresu preinkubacji (poszukiwanie i ocena innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, prace przygotowawcze do utworzenia nowego przedsiębiorstwa) II etap: dofinansowanie nowopowstałych przedsiębiorstw II etap: dofinansowanie nowopowstałych przedsiębiorstw Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców Wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców (łatwiejszy transfer wiedzy, zmniejszenie kosztów działalności, dostęp do usług Wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców (łatwiejszy transfer wiedzy, zmniejszenie kosztów działalności, dostęp do usług ) Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

39 Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE - wsparcie dla nawiązywania kontaktów handlowych przez promocję sprzedaży na JRE i eksportu Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE - wsparcie dla nawiązywania kontaktów handlowych przez promocję sprzedaży na JRE i eksportu Doradztwo (do 30 h nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy) Doradztwo (do 30 h nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy) Instrumenty do wyboru - min. 3 z następujących: doradztwo w zakresie eksportu i sprzedaży na JRE, badanie rynków zagranicznych, udział w targach i wystawach, wyszukiwanie partnerów, przygotowywanie ofert handlowych) Instrumenty do wyboru - min. 3 z następujących: doradztwo w zakresie eksportu i sprzedaży na JRE, badanie rynków zagranicznych, udział w targach i wystawach, wyszukiwanie partnerów, przygotowywanie ofert handlowych) Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

40 Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG Wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach Wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach Wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business - B2B) Wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business - B2B) Wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym nowo powstających, nastawionej na tworzenie i oferowanie usług elektronicznych Wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym nowo powstających, nastawionej na tworzenie i oferowanie usług elektronicznych dotacja na realizację konkretnego projektu polegającego na utworzeniu i udostępnieniu przez Internet określonych treści cyfrowych dotacja na realizację konkretnego projektu polegającego na utworzeniu i udostępnieniu przez Internet określonych treści cyfrowych wsparciem będą objęte inicjatywy na poziomie lokalnym, o charakterze społecznym lub gospodarczym, tj. takie, które są potrzebne i celowe z punktu widzenia pewnej społeczności mającej wspólne problemy i potrzeby wsparciem będą objęte inicjatywy na poziomie lokalnym, o charakterze społecznym lub gospodarczym, tj. takie, które są potrzebne i celowe z punktu widzenia pewnej społeczności mającej wspólne problemy i potrzeby Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

41 Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu w PO IG Wsparcie dla instytucji wspierających powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, akceleratorów technologii, inkubator ó w technologicznych, centr ó w transferu technologii i innowacji Wsparcie dla instytucji wspierających powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, akceleratorów technologii, inkubator ó w technologicznych, centr ó w transferu technologii i innowacji Dokapitalizowanie instytucji finansujących przedsiębiorstwa (m.in. funduszy zalążkowych i podwyższonego ryzyka, sieci aniołów biznesu) Dokapitalizowanie instytucji finansujących przedsiębiorstwa (m.in. funduszy zalążkowych i podwyższonego ryzyka, sieci aniołów biznesu) Budowa i rozwój ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorc ó w Budowa i rozwój ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorc ó w Wsparcie dla instytucji zarządzających prawami własności intelektualnej w celu usprawnienia procesu transferu technologii Wsparcie dla instytucji zarządzających prawami własności intelektualnej w celu usprawnienia procesu transferu technologii Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

42 Wsparcie dla sektora naukowo- badawczego w PO IG Multidyscyplinarne projekty badawcze w priorytetowych obszarach nauki technologii Multidyscyplinarne projekty badawcze w priorytetowych obszarach nauki technologii Współpraca badawcza i rozwojowa polskich podmiotów prowadzących działalność B+R w ramach europejskich programów ramowych Współpraca badawcza i rozwojowa polskich podmiotów prowadzących działalność B+R w ramach europejskich programów ramowych Projekty celowe, badania przemysłowe i przedkonkurencyjne oraz badania prowadzone przez MSP Projekty celowe, badania przemysłowe i przedkonkurencyjne oraz badania prowadzone przez MSP Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach oraz tworzenie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach oraz tworzenie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Ochrona własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych Ochrona własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

43 PO IG – Instrumenty na rzecz obywateli Wsparcie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej Wsparcie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów ponoszonych przez potencjalnie wykluczone ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstwa domowe Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów ponoszonych przez potencjalnie wykluczone ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstwa domowe Możliwość wypożyczania lub zakupu sprzętu komputerowego Możliwość wypożyczania lub zakupu sprzętu komputerowego Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

44 PO IG – Instrumenty na rzecz administracji Wsparcie w zakresie budowy elektronicznej administracji Wsparcie w zakresie budowy elektronicznej administracji przebudowa zaplecza administracji publicznej przebudowa zaplecza administracji publicznej budowa współpracujących e-platform usług publicznych budowa współpracujących e-platform usług publicznych przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych tworzenie e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców tworzenie e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

45 PO IG – struktura zarządzania Instytucja Zarządzająca: Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucje Pośredniczące: Instytucje Pośredniczące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

46 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Cel główny: Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Obszary wsparcia: Obszary wsparcia: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, administracja publiczna, postawy zdrowotne pracowników. Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

47 WPŁYW PO KL Środki w latach 2007-2015 Wyszczególnienie mln euro % PKB Wyszczególnienie mln euro % PKB Razem wkład publiczny 11 065 0,31 Razem wkład publiczny 11 065 0,31 Razem wkład publiczny UE 9 405 0,27 Razem wkład publiczny UE 9 405 0,27 Infrastruktura 213 0,01 Infrastruktura 213 0,01 Zasoby ludzkie 8 963 0,25 Zasoby ludzkie 8 963 0,25 Wsparcie dla firm 229 0,01 Wsparcie dla firm 229 0,01 Razem wkład publiczny krajowy 1 660 0,05 Razem wkład publiczny krajowy 1 660 0,05 Infrastruktura 38 0,00 Infrastruktura 38 0,00 Zasoby ludzkie 1 582 0,04 Zasoby ludzkie 1 582 0,04 Wsparcie dla firm 40 0,00 Wsparcie dla firm 40 0,00 Źródło: Tomasz Kaczor – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

48 Finansowanie PO KL Priorytet Kwota (w Euro) Udział procentowy I. Zatrudnienie i integracja społeczna 506 189 358 4,43 % II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 672 298 727 5,89 % III. Wysoka jakość systemu oświaty 1 456 236 268 12,75 % IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 960 366 839 8,41 % V. Dobre rządzenie 610 854 094 5,35 % VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 105 713 179 0,92 % VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 3 699 705 119 32,40 % VIII. Regionalne kadry gospodarki 1 588 479 612 13,91 % IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1 103 425 446 9,66 % X. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 260 130 135 2,28 % XI. Pomoc techniczna 456 808 282 4 % OGÓŁEM: 11 420 207 059 100% Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

49 Zakres wsparcia: rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości, wsparcie systemu adaptacyjności kadr wsparcie systemu adaptacyjności kadr Wielkość dofinansowania: 672,3 mln EUR Wielkość dofinansowania: 672,3 mln EUR PO KL Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

50 PO KL Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Zakres wsparcia: badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy, badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, realizacja programów rozwojowych uczelni, realizacja programów rozwojowych uczelni, podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych. podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych. Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

51 Zakres wsparcia: wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie (ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo), wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie (ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo), zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc szkoleniowa dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację), zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc szkoleniowa dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację), transfer wiedzy (budowa sieci współpracy między światem nauki i światem przedsiębiorstw). transfer wiedzy (budowa sieci współpracy między światem nauki i światem przedsiębiorstw). Łączna wysokość dofinansowania: 3 699,7 mln EUR Łączna wysokość dofinansowania: 3 699,7 mln EUR Instytucje Pośredniczące: samorząd województwa PO KL Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

52 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) Podstawowe cele: podnoszenie konkurencyjności regionów, podnoszenie konkurencyjności regionów, promowanie zrównoważonego rozwoju, promowanie zrównoważonego rozwoju, podnoszenie jakości życia mieszkańców. podnoszenie jakości życia mieszkańców.

53 Alokacja środków UE na RPO w ramach NSRO/NSS 2007-2013 Środki na 1 mieszkańca (EUR) 542 do 726 EUR 542 do 726 EUR 435 do 542 EUR 435 do 542 EUR 357 do 435 EUR 357 do 435 EUR 332 do 357 EUR 332 do 357 EUR Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

54 Lista priorytetów 1.Badania i rozwój technologiczny (BRT), innowacje i przedsiębiorczość 2.Społeczeństwo informacyjne 3.Inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcie dla struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy 4.Środowisko 5.Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyrodniczych i technologicznych 6.Turystyka 7.Inwestycje w kulturę 8.Inwestycje w transport 9.Inwestycje energetyczne 10.Inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe) 11.Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczne 12.Wsparcie obszarów problemowych wybranych miast

55 Limity RP Działania w sferze produkcyjnej (badania i rozwój technologiczny, w tym infrastruktura szkolnictwa wyższego wspierająca działalność naukowo-badawczą, innowacje, bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców i działalność instytucji otoczenia biznesu, społeczeństwo informacyjne; odnawialne źródła energii, turystyka, w zakresie wsparcia usług świadczonych przez przedsiębiorców) – min. 40 % całkowitej przyznanej alokacji, Działania w sferze produkcyjnej (badania i rozwój technologiczny, w tym infrastruktura szkolnictwa wyższego wspierająca działalność naukowo-badawczą, innowacje, bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców i działalność instytucji otoczenia biznesu, społeczeństwo informacyjne; odnawialne źródła energii, turystyka, w zakresie wsparcia usług świadczonych przez przedsiębiorców) – min. 40 % całkowitej przyznanej alokacji, Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia – max. 7% całkowitej przyznanej alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem), Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia – max. 7% całkowitej przyznanej alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem), Małe projekty infrastrukturalne (niesieciowe, niekompleksowe) – max. 20% całkowitej przyznanej alokacji, Małe projekty infrastrukturalne (niesieciowe, niekompleksowe) – max. 20% całkowitej przyznanej alokacji, Współpraca międzyregionalna – max. 2% całkowitej przyznanej alokacji. Współpraca międzyregionalna – max. 2% całkowitej przyznanej alokacji. Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

56 Wsparcie przedsiębiorczości: bezpośrednie inwestycje w MŚP bezpośrednie inwestycje w MŚP działania ułatwiające dostęp MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. poprzez tworzenie funduszy pożyczkowych, inwestycyjnych, gwarancyjnych) działania ułatwiające dostęp MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania (m.in. poprzez tworzenie funduszy pożyczkowych, inwestycyjnych, gwarancyjnych) wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu wsparcie w zakresie rozwoju rynków MŚP wsparcie w zakresie rozwoju rynków MŚP RPO - przykładowe działania

57 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu: tworzenie i rozwój parków przemysłowych tworzenie i rozwój parków przemysłowych tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości tworzenie spójnego systemu informacyjnego i doradczego obsługującego przedsiębiorców (one-stop shop) tworzenie spójnego systemu informacyjnego i doradczego obsługującego przedsiębiorców (one-stop shop) budowa, modernizacja i wyposażenie laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców i inne usługi komercyjne o charakterze badawczo-rozwojowym budowa, modernizacja i wyposażenie laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców i inne usługi komercyjne o charakterze badawczo-rozwojowym powstawanie lokalnych i regionalnych klastrów, sieci, powiązań kooperacyjnych powstawanie lokalnych i regionalnych klastrów, sieci, powiązań kooperacyjnych dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych wsparcie projektów doradczych dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. wsparcie projektów doradczych dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

58 Beneficjenci RPO jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, administracja rządowa, parki narodowe i krajobrazowe, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki naukowe, jednostki naukowe, instytucje kultury, instytucje kultury, uczelnie wyższe, uczelnie wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), organizacje pozarządowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, instytucje otoczenia biznesu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółki wodne, spółki wodne, przedsiębiorcy/MSP przedsiębiorcy/MSP Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

59 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) Cel główny: Podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej regionów Polski Wschodniej w układzie krajowym i europejskim oraz zwiększenie ich spójności terytorialnej w wymiarze ponadregionalnym

60 PO Rozwój Polski Wschodniej obejmuje województwa: lubelskie lubelskie podkarpackie podkarpackie podlaskie podlaskie świętokrzyskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie warmińsko-mazurskie

61 Projekty mające na celu wspieranie innowacji z zakresu budowy i rozbudowy parków przemysłowych, naukowo - technologicznych, ośrodków innowacji, inkubatorów, centrów doskonałości i transferu technologii itp. oraz wyposażenie w sprzęt i niezbędną infrastrukturę dla ośrodków badawczo - rozwojowych wyższych uczelni, które prowadzą badania i wdrożenia na potrzeby innowacyjnych sektorów gospodarki; PO Rozwój Polski Wschodniej

62 Struktura PO Rozwój Polski Wschodniej - propozycja układu Priorytetów i Działań I. Nowoczesna gospodarka Infrastruktura uczelni wyższych. Infrastruktura uczelni wyższych. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Wspieranie innowacji. Wspieranie innowacji. Promocja i współpraca. Promocja i współpraca. II. Miejskie ośrodki wzrostu Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Systemy miejskiego transportu zbiorowego. Infrastruktura wspierająca funkcje metropolitalne. Infrastruktura wspierająca funkcje metropolitalne. III. Infrastruktura drogowa IV. Pomoc Techniczna Działania informacyjne i promocyjne. Działania informacyjne i promocyjne. Wsparcie procesu wdrażania programu. Wsparcie procesu wdrażania programu.

63 Cel główny: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IS) Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

64 WPŁYW PO IS Środki w latach 2007-2015 Wyszczególnienie mln euro % PKB Wyszczególnienie mln euro % PKB Razem wkład publiczny 36 385 0,94 Razem wkład publiczny 36 385 0,94 Razem wkład publiczny UE 27.848 0,76 Razem wkład publiczny UE 27.848 0,76 Infrastruktura 26.508 0,74 Infrastruktura 26.508 0,74 Zasoby ludzkie 210 0,01 Zasoby ludzkie 210 0,01 Wsparcie dla firm 480 0,01 Wsparcie dla firm 480 0,01 Razem wkład publiczny krajowy 6.616 0,18 Razem wkład publiczny krajowy 6.616 0,18 Infrastruktura 6.310 0,18 Infrastruktura 6.310 0,18 Zasoby ludzkie 37 0,00 Zasoby ludzkie 37 0,00 Wsparcie dla firm 85 0,00 Wsparcie dla firm 85 0,00 Źródło: Tomasz Kaczor – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

65 PO IS - PRIORYTETY I.Gospodarka wodno - ściekowa – (FS) II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – (FS) III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - (FS) IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – (EFRR) V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – (EFRR) VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – (FS) VII.Transport przyjazny środowisku – (FS) VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – (EFRR) IX.Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej – (FS) X.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – (FS) XI.Bezpieczeństwo energetyczne – (EFRR) XII.Kultura i dziedzictwo kulturowe – (EFRR) XIII.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – (EFRR) XIV.Infrastruktura szkolnictwa wyższego – (EFRR) XV.Pomoc techniczna – (EFRR) XVI.Pomoc techniczna – (FS) XVII.Konkurencyjność regionów – (EFRR) – priorytet zlikwidowany, środki do RPO (599,9 mln EUR)

66 Cel – ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego Działania w ramach priorytetu: Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów specyficznych lub niebezpiecznych Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów specyficznych lub niebezpiecznych PO IS Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorców do wymogów ochrony środowiska Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

67 Przedsiębiorstwa w nowej perspektywie finansowej Korzyści bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw innowacyjnych wsparcie dla przedsiębiorstw innowacyjnych dotacje inwestycyjne dotacje inwestycyjne rozwój kadr nowoczesnej gospodarki rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Korzyści pośrednie znaczne powiększenie rynku zamówień publicznych znaczne powiększenie rynku zamówień publicznych

68 Programy i inicjatywy wewnętrzne UE Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji – wspieranie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii i różnorodności energetycznej Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji – wspieranie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii i różnorodności energetycznej VII Program Ramowy – badania i rozwój VII Program Ramowy – badania i rozwój

69 ETAP I Jaki projekt powinniśmy przygotować jakie są nasze potrzeby, aby nasza firma była firmą marzeń: jakie są nasze potrzeby, aby nasza firma była firmą marzeń: potrzeby inwestycyjne, potrzeby inwestycyjne, potrzeby szkoleniowe, potrzeby szkoleniowe, potrzeby doradcze, potrzeby doradcze, zakup technologii, zakup technologii, ochrona środowiska, ochrona środowiska, etc etc jakie osiągniemy efekty, jakie osiągniemy efekty, co zmieni się u nas i naszych partnerów co zmieni się u nas i naszych partnerów

70 ETAP II Jak przygotować projekt co mamy co mamy co musimy zrobić co musimy zrobić co możemy zrobić co możemy zrobić więcej nie zrobimy, bo nie udźwigniemy inwestycji więcej nie zrobimy, bo nie udźwigniemy inwestycji pomysł na projekt

71 Koncepcja projektu Pomysł na projekt – zidentyfikowane potrzeby dopasowane do możliwości Pomysł na projekt – zidentyfikowane potrzeby dopasowane do możliwości Stworzenie zespołu przygotowującego: Stworzenie zespołu przygotowującego: technologia technologia sprzedaż i marketing sprzedaż i marketing finanse finanse Inni (doradcy zewnętrzni) Inni (doradcy zewnętrzni) Stworzenie koncepcji projektu Stworzenie koncepcji projektu Weryfikacja koncepcji przez zespół Weryfikacja koncepcji przez zespół

72 TO CO CHCEMY I MOŻEMY Od koncepcji do wniosku Pracownicy firmy PROJEKT Doradcy zewnętrzni PROJEKT OSTATECZNY WNIOSEK + załączniki Kierownictwo firmy Technolog Dział sprzedaży i marketingu Finanse i księgowość Biznes plan Kierownik Projektu

73 Business Plan podstawa wszelkich działań (!!!) podstawa wszelkich działań (!!!) maksymalnie szczegółowy – służy jako źródło informacji do wniosku maksymalnie szczegółowy – służy jako źródło informacji do wniosku czytelny czytelny przemawiający do adresata przemawiający do adresata wiarygodny wiarygodny precyzyjny precyzyjny => Ma przekonać do projektu (!!!) – podstawa oceny projektu

74 Finansowanie projektu Zdolność sfinansowania inwestycji w 100% !!! – potwierdzenie zewnętrznego finansowania Zdolność sfinansowania inwestycji w 100% !!! – potwierdzenie zewnętrznego finansowania Wysokość możliwego wsparcia (MŚP, duże przedsiębiorstwo; miejsce inwestycji) Wysokość możliwego wsparcia (MŚP, duże przedsiębiorstwo; miejsce inwestycji) Realna ocena własnej kondycji finansowej – ocena wkładu własnego Realna ocena własnej kondycji finansowej – ocena wkładu własnego Ryzyko finansowe inwestycji Ryzyko finansowe inwestycji Efektywność ekonomiczna projektu – oparta na wiarygodnych danych Efektywność ekonomiczna projektu – oparta na wiarygodnych danych rentowność rentowność Płynność Płynność IRR IRR NPV NPV

75 Projekcje finansowe Założenia Założenia precyzyjne precyzyjne szczegółowe szczegółowe Projekcje dla przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wszystkich wniosków Projekcje dla przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wszystkich wniosków Wszystkie aspekty finansowe projektu Wszystkie aspekty finansowe projektu Efektywność ekonomiczna projektu Efektywność ekonomiczna projektu rentowność rentowność płynność płynność NPV i IRR NPV i IRR WIARYGODNE (!!!)

76 Przypadek I / 1 Mały przedsiębiorca, SPO WKP 2.3 Mały przedsiębiorca, SPO WKP 2.3 Projekt: linia produkcyjna z budową infrastruktury Projekt: linia produkcyjna z budową infrastruktury Wydatki projektu: Wydatki projektu: 2 700 000 zł 2 700 000 zł Montaż finansowy Montaż finansowy Zdeterminowany, ponieważ wnioskowane dofinansowanie > 125 tys. zł i środki trwałe nie były nabywane w leasingu Zdeterminowany, ponieważ wnioskowane dofinansowanie > 125 tys. zł i środki trwałe nie były nabywane w leasingu

77 Przypadek I / 2 Całkowity wydatek projektu 2 700 000 wydatkikwalifikowane 2 400 000 wydatkiniekwalifikowane 300 000 dofinansowanie 30% z funduszu strukturalnego 720 000 wkład własny beneficjanta 1 980 000 środki własne beneficjanta 2 100 000 kredyt bankowy 600 000 (pomostowy) 1 680 000 120 000

78 Przypadek II / 1 Mały przedsiębiorca, SPO WKP 2.3 Mały przedsiębiorca, SPO WKP 2.3 Projekt: nowoczesna maszyna, środek trwały Projekt: nowoczesna maszyna, środek trwały Wartość projektu: Wartość projektu: ok. 2 350 000 zł ok. 2 350 000 zł Montaż finansowy Montaż finansowy zdeterminowany, ponieważ wnioskowane dofinansowanie > 125 tys. zł zdeterminowany, ponieważ wnioskowane dofinansowanie > 125 tys. zł środki trwałe nabyto w leasingu środki trwałe nabyto w leasingu

79 Przypadek II / 2 Całkowity wydatek projektu 2 350 000 wydatkikwalifikowane 2 070 000 wydatkiniekwalifikowane 280 000 dofinansowanie 30% z funduszu strukturalnego 621 000 środki własne beneficjanta 280 000 wkład własny beneficjanta 1 449 000 Koszty kapitałowe leasingu 2 070 000

80 Wysokość wsparcia Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca Mikro, Mały, Średni Przedsiębiorca Lokalizacja Lokalizacja Jedno miejsce Jedno miejsce Wiele miejsc realizacji projektu Wiele miejsc realizacji projektu Polska (!) Polska (!) Sektor transportowy Sektor transportowy Sektory wykluczone Sektory wykluczone Przetwórstwo rolno-spożywcze Przetwórstwo rolno-spożywcze

81 Wniosek Generator Wniosków Generator Wniosków Bazujący na biznes planie (!!!) koszty Bazujący na biznes planie (!!!) koszty Instrukcja Instrukcja Wskaźniki Wskaźniki precyzyjne precyzyjne powiązane z Biznes Planem powiązane z Biznes Planem wiążące (!!!) wiążące (!!!) Terminy Terminy Zwrócić uwagę na formalości Zwrócić uwagę na formalości ilość kopii ilość kopii parafowane parafowane pieczątki pieczątki

82 Lista Sektorów Wykluczonych Transport (nie w np. 2.2.1) Transport (nie w np. 2.2.1) Hutnictwo żelaza i stali Hutnictwo żelaza i stali Górnictwo węgla Górnictwo węgla Budownictwo okrętowe Budownictwo okrętowe Włókna syntetyczne Włókna syntetyczne Motoryzacja (nie w np. 2.2.1) Motoryzacja (nie w np. 2.2.1) Żegluga morska Żegluga morska Działalność rolnicza obejmująca produkty, o których mowa w Załączniku 1 do Traktatu WE Działalność rolnicza obejmująca produkty, o których mowa w Załączniku 1 do Traktatu WE

83 Co potem... Zamierzone efekty Zrealizowane obietnice Realizowane efekty podstawa oceny i przyznanie finansowania podstawa wypłaty finansowania kontrola i monitoring, kara - zwrot z odsetkami

84 Zobowiązanie beneficjenta Realizacja zgodnie z wnioskiem i biznes planem Realizacja zgodnie z wnioskiem i biznes planem Osiągnięcie wskaźników Osiągnięcie wskaźników Utrzymania inwestycji w tym samym województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego Utrzymania inwestycji w tym samym województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego Zapewnienia finansowania inwestycji ze środków własnych w części nieobjętej wsparciem ani inną pomocą publiczną Zapewnienia finansowania inwestycji ze środków własnych w części nieobjętej wsparciem ani inną pomocą publiczną

85 O czym pamiętać Projekt musi: zamykać się biznesowo, zamykać się biznesowo, przynieść określone korzyści ekonomiczne przynieść określone korzyści ekonomiczneoraz uwzględniać efekty pozaekonomiczne: uwzględniać efekty pozaekonomiczne: Innowacyjność (!!!) Innowacyjność (!!!) zatrudnienie (regiony o dużym bezrobociu) zatrudnienie (regiony o dużym bezrobociu) ochrona środowiska ochrona środowiska BHP BHP równość szans równość szans

86 Podsumowanie Duża część wniosków jest odrzucana z przyczyn formalnych Duża część wniosków jest odrzucana z przyczyn formalnych Bardzo duża konkurencja w ubieganiu się o finansowanie ze środków unijnych Bardzo duża konkurencja w ubieganiu się o finansowanie ze środków unijnych Tylko wydatki poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku lub po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe są refundowane Tylko wydatki poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku lub po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe są refundowane Uważajmy na zasady pomocy publicznej, szczególnie zasadę de minimis Uważajmy na zasady pomocy publicznej, szczególnie zasadę de minimis

87 Podsumowanie Czas do oficjalnego ogłoszenia terminów i zasad składania wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw w latach 2007-2013 nie powinien być czasem niewykorzystanym!!!

88 ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa tel.: (22) 826-37-00, tel./faks: (22) 826-35-33, kom.: (0) 693-151-865 email: eucp@eucp.pl internet: www.eucp.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Fundusze unijne w latach 2007-2013 szansa dla Polski, wyzwanie dla przedsiębiorców Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish."

Podobne prezentacje


Reklamy Google