Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W roku szkolnym 2004/2005 przystąpiliśmy do programu SUS. Na początku wzięliśmy udział w pracach dotyczących diagnozy i sporządzenia raportu. Następnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W roku szkolnym 2004/2005 przystąpiliśmy do programu SUS. Na początku wzięliśmy udział w pracach dotyczących diagnozy i sporządzenia raportu. Następnie."— Zapis prezentacji:

1

2 W roku szkolnym 2004/2005 przystąpiliśmy do programu SUS. Na początku wzięliśmy udział w pracach dotyczących diagnozy i sporządzenia raportu. Następnie na podstawie raportu i obserwacji funkcjonowania szkoły postanowiliśmy pracować nad podnoszeniem jej jakości. Zgłosiliśmy chęć pracy w dalszych szkoleniach. I tak, realizując II moduł - powołaliśmy 4 zespoły zadaniowe, które opracowały standardy. Do standardów dobrane zostały odpowiednie wskaźniki i narzędzia do pomiaru. Przy pomocy narzędzi zbadaliśmy stan początkowy i na podstawie analizy badań opracowaliśmy plany działania na rok szkolny 2005/2006.

3 I - Diagnoza i kierunki rozwoju szkoły II - Procedury szkoły uczącej się III - Przygotowanie do panelu

4 Nauczyciele samodzielnie tworzą mierzalne cele pracy szkoły (nazywane standardami). Przygotowują wskaźniki, które pomogą ocenić, w jakim stopniu udało im się osiągnąć zamierzone cele. Ustalają działania i plan realizacji standardów. Konstruują również narzędzia do monitorowania efektów własnych działań. Uczą się pracować zespołowo tworząc tzw. zespoły zadaniowe.

5 Wybrane wskaźniki Opinie uczniów i rodziców o poziomie agresji słownej w szkole. Opinie uczniów i rodziców o poziomie agresji fizycznej w szkole. Ilość interwencji pedagoga, policji, wezwania rodziców. Ilość zarejestrowanych w dziennikach zachowań agresywnych.

6 Wska ź nikWynik stanu pocz ą tkowegoWynik stanu ko ń cowego Opinie uczniów i rodziców o poziomie agresji słownej w szkole. 65% nie stosuje agresji słownej wobec innych, 70% podało, ż e nie zauwa ż a u swoich dzieci słownych zachowa ń agresywnych, 73% nie stosuje agresji słownej wobec innych, 73% podało, ż e nie zauwa ż a u swoich dzieci słownych zachowa ń agresywnych Opinie uczniów i rodziców o poziomie agresji fizycznej w szkole. 65% nie stosuje agresji fizycznej wobec innych, 70% podało, ż e ich dzieci nie stosuj ą fizycznej agresji wobec innych. 75% nie stosuje agresji fizycznej wobec innych, 75% podało, ż e ich dzieci nie stosuj ą fizycznej agresji wobec innych. Ilo ść interwencji pedagoga, policji, wezwania rodziców. Rok szkolny 2004/2005: 161 interwencji pedagoga, 15 wezwa ń rodziców bezpo ś rednio przez pedagoga, 1 interwencja policji. Rok szkolny 2005/2006: 99 interwencji pedagoga, 21 wezwa ń rodziców bezpo ś rednio przez pedagoga, 2 interwencja policji. Ilo ść zarejestrowanych w dziennikach zachowa ń agresywnych. wrzesie ń i pa ź dziernik 05/06: 98 zdarze ń agresji słownej /stanowi 100%, 41 zdarze ń agresji fizycznej /stanowi 100%/. maj i czerwiec 05/06: 87 zdarze ń agresji słownej /mniej o 10%/, 28 zdarze ń agresji fizycznej /mniej o 30%/.

7 Kryteria sukcesu zwi ę kszy ć do 75% ilo ść uczniów, którzy nie stosuj ą agresji s ł ownej i fizycznej, zmniejszy ć o po ł ow ę ilo ść interwencji pedagoga, wezwa ń rodziców i wyeliminowa ć interwencje policji w sprawach dotycz ą cych zachowa ń agresywnych, zmniejszy ć o 10% ilo ść zarejestrowanych w dzien- nikach s ł ownych zachowa ń agresywnych i o 30% ilo ść przejawów agresji fizycznej. Wnioski z bada ń : Wyniki bada ń wykaza ł y, ż e ł atwiej jest zmniejszy ć przejawy agresji fizycznej nad s ł own ą. Szeroko zakrojone dzia ł ania wychowawcze i rozmowy z rodzica-mi raczej przynosz ą oczekiwane rezultaty. Uczniowie zauwa ż aj ą problemy i potrafi ą c je nazwa ć w ł a ś ciwie reaguj ą. Mimo wszystko, realizowane dzia ł ania okaza ł y si ę skuteczne. Kierunki dzia ł a ń w przysz ł o ś ci: Podejmowane dotychczas dzia ł ania b ę d ą kontynuowane ustawicznie, bowiem problem agresji jest wszechobecny. Wynika to z tego, ż e ka ż dego roku jedne dzieci odchodz ą ze szko ł y a inne, z ró ż nych ś rodowisk, do niej trafiaj ą. Z tego wzgl ę du wymaga to od nauczycieli ci ą g ł ego podejmowania oddzia ł ywa ń wychowawczych zmniejszaj ą cych przejawy agresji. W nast ę pnych latach postaramy si ę bardziej rozpowszechni ć nasze oddzia ł ywa-nia na zaj ę ciach przedmiotowych przeznaczaj ą c na nie 5 minut raz w miesi ą cu na ka ż dym przedmiocie. Oprócz tego zwi ę kszona zostanie ilo ść spotka ń ze specjalistami dotycz ą ca przeciwdzia ł aniu agresji. I tak w X – rozmowy z dzielnicowym, w XI – zaj ę cia z zakresu profilak-tyki uzale ż nie ń pt. Jak ż y ć z lud ź mi – Rozwój umiej ę tno ś ci interdyscyplinarnych drog ą do unikni ę cia na ł ogu oraz spektakl pt. Nowy Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA, XII – spotkanie z policjantem nt. agresywnego zachowania i jego konsekwencji.

8 Wybrane wskaźniki Opinie uczniów o stopniu trudności zadawanych prac domowych. Opinie rodziców dotyczące stopnia trudności prac domowych. Opinie nauczycieli dotyczące zadawanych przez nich prac domowych. Ocena prac domowych.

9 Wska ź nikWynik stanu pocz ą tkowegoWynik stanu ko ń cowego Opinie uczniów o stopniu trudno ś ci zadawanych prac domowych. 11% uczniów nigdy nie potrzebuje pomocy. 23% uczniów nigdy nie potrzebuje pomocy Opinie rodziców dotycz ą ce stopnia trudno ś ci prac domowych. 100% rodziców twierdzi, ż e prace domowe s ą dostosowane do mo ż liwo ś ci dziecka 40% rodziców twierdzi, ż e dzieci nigdy nie maj ą mo ż liwo ś ci wyboru prac domowych 100% rodziców twierdzi, ż e prace domowe s ą dostosowane do mo ż liwo ś ci dziecka 38% rodziców twierdzi, ż e dzieci nigdy nie maj ą mo ż liwo ś ci wyboru prac domowych Opinia nauczycieli dotycz ą ce zadawanych przez nich prac domowych 93% nauczycieli stosuje w zada-dawanych pracach domowych zasad ę indywidualizacji 100% nauczycieli stosuje w zadawanych pracach domowych zasad ę indywidualizacji Ocena prac domowych6% ocen z prac domowych to oceny najwy ż sze 46% ocen z prac domowych to oceny najni ż sze 85% uczniów z opiniami z PPP nie dostaje za prace domowe ocen wy ż szych ni ż dostateczny 7% ocen z prac domowych to oceny najwy ż sze 44% ocen z prac domowych to oceny najni ż sze 83% uczniów z opiniami z PPP nie dostaje za prace domowe ocen wy ż szych ni ż dostateczny

10 Kryteria sukcesu 93% nauczycieli (wed ł ug ich opinii) stosuje w zadawanych pracach domowych zasad ę indywidualizacji – chcemy, ż eby ich liczba wzros ł a do 100%, 11% uczniów nigdy nie potrzebuje pomocy przy odrabianiu – chcemy, ż eby ich liczba wzros ł a do 21 %, 40% rodziców uwa ż a, ż e dzieci nigdy nie maj ą mo ż liwo ś ci wyboru pracy domowej – chcemy by twierdzi ł o tak 30% zwi ę kszy ć do 10% ilo ść najwy ż szych ocen z prac domowych, zmniejszy ć o 10% ilo ść wy ż szych ocen za prace domowe u uczniów z opinia-mi z PPP. Wnioski z bada ń : Ze wzgl ę du na rozbie ż no ś ci w wynikach bada ń dzieci dotycz ą cych trudno ś ci w odrabianiu prac domowych z poszczególnych przedmiotów, w przysz ł o ś ci nale ż a ł oby przeprowadzi ć badania stanu pocz ą tkowego i ko ń cowego w analogicz- nym okresie roku szkolnego, np. po pierwszym semestrze Kierunki dzia ł a ń w przysz ł o ś ci: W przysz ł o ś ci nale ż a ł oby obj ąć badaniem rep- rezentacyjn ą grup ę lub ograniczy ć do jednego standardu. Tworz ą c narz ę dzia, nale ż y skupi ć si ę na najistotniejszych zagadnieniach i ograniczy ć ilo ść pyta ń.

11 Wybrane wskaźniki Liczba pomieszczeń dydaktycznych dostosowanych do rozwoju zainteresowań. % uczniów mających okazje do prezentowania swych zainteresowań w toku codziennego kształcenia. Liczba kół zainteresowań. % uczniów wysoko oceniających atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych. Ilość konkursów i imprez służących eksponowaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów. % nauczycieli zawsze wspierających uczniów w rozwoju ich zainteresowań.

12 Wska ź nikWynik stanu pocz ą tkowegoWynik stanu ko ń cowego Liczba pomieszcze ń dydaktycznych dostosowa - nych do rozwoju zainteresowa ń. 2 pracownie komputerowe4 pracownie komputerowe w tym jedna czyteln i czo - medialna % uczniów maj ą cych okazje do prezentowania swych zainteresowa ń w toku codziennego kszta ł cenia. 39,2%49% Liczba kó ł zainteresowa ń 3350 /przekroczy ł o kryterium sukcesu/ % uczniów wysoko ocenia- j ą cych atrakcyjno ść zaj ęć pozalekcyjnych. 68,3%80% Ilo ść konkursów i imprez s ł u żą cych eksponowaniu zainteresowa ń, uzdolnie ń uczniów. Łą cznie 201 form Łą cznie 215 form. % nauczycieli zawsze wspieraj ą cych uczniów w rozwoju ich zainteresowa ń. 61%80% /ponad kryterium sukcesu/

13 Kryteria sukcesu Liczba pomieszcze ń dydaktycznych dostosowanych do rozwoju zainteresowa ń wzro ś nie o 2 (zgodnie z zainteresowaniami rozpoznanymi w toku analizy sonda ż u i arkusza diagnozy wst ę pnej). Do 60 wzro ś nie % uczniów maj ą cych okazje do prezentowania swych zainteresowa ń w toku codziennego kszta ł cenia. Do 40 wzro ś nie liczba kó ł zainteresowa ń (zgodnie z potrzebami wykazanymi w sonda ż u i arkuszu diagnozy wst ę pnej). Do 80 zwi ę kszy si ę % uczniów wysoko oceniaj ą cych atrakcyjno ść zaj ęć pozalekcyjnych. O 10 wzro ś nie ilo ść konkursów i imprez s ł u żą cych eksponowaniu zainteresowa ń uczniów. Do 70 wzro ś nie % nauczycieli zawsze wspieraj ą cych uczniów w rozwoju ich zainteresowa ń. Wnioski z bada ń : Podj ę te dzia ł ania naprawcze da ł y po żą dane efekty; pozwoli ł y w wi ę kszo ś ci uzyska ć zamierzone na pocz ą tku kryteria suk- cesu. Wzros ł a liczba pomieszcze ń dostosowanych do rozwoju zainteresowa ń, kó ł oraz konkursów i imprez s ł u żą cych ekspo- nowaniu zainteresowa ń. Zwi ę kszy ł si ę % uczniów wysoko oceniaj ą cych atrakcyjno ść zaj ęć pozalekcyjnych oraz % nau- czycieli wspieraj ą cych uczniów w rozwoju ich zainteresowa ń. Zastanawiaj ą ce jest, ż e nie uda ł o si ę uzyska ć zaplanowanego % uczniów maj ą cych okazje do prezentowania swych zainte- resowa ń w toku codziennego kszta ł cenia. Wynik sk ł oni ł do refleksji nad wprowadzeniem takich dzia ł a ń, które umo ż liwi ą spe ł nienie pocz ą tkowego kryterium sukcesu w tym aspekcie. Kierunki dzia ł a ń w przysz ł o ś ci: Poniewa ż zadaniem szko ł y jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia we wszystkich jego sferach, zamierzamy kontynuowa ć realizacj ę standardu. W zwi ą zku z du żą liczb ą uczniów wykazuj ą cych zainteresowania sportowe, planujemy (w miar ę mo ż liwo ś ci finansowych) wzbogacenie terenów sportowych. Doprecyzowania wymagaj ą dzia ł ania obejmuj ą ce indywidualne prezentacje uczniowskie. Nale ż y umo ż liwia ć, zach ę ca ć, mobilizowa ć do prezentacji nie tylko w ramach kr ę gów i godzin wychowawczych, ale podczas wszystkich zaj ęć, w toku codzien-nego kszta ł cenia.

14 Wybrane wskaźniki Liczba działań podjętych przez szkołę we współpracy z rodzicami. Liczba zaangażowanych rodziców w działania wychowawcze szkoły. Ilość opinii rodziców, uczniów i nauczycieli o przepływie informacji szkolnych o charakterze wychowawczym.

15 Wska ź nikWynik stanu pocz ą tkowegoWynik stanu ko ń cowego Liczba dzia ł a ń podj ę tych przez szko łę we wspó ł pracy z rodzicami. 33% rodziców podejmuje dzia ł ania wspó ł pracy ze szko łą. 57% rodziców podejmuje dziania wspó ł - pracy ze szko łą. /ponad kryterium sukcesu/ Stopie ń zaanga ż owania rodziców w dzia ł ania wychowawcze szko ł y. 80 % rodziców wspó ł pracuje ze szko łą w sferze wychowawczej. 90 % rodziców wspó ł pracuje ze szko łą w sferze wychowawczej. Opinie rodziców, ucz- niów i nauczycieli o przep ł ywie informacji szkolnych o charakterze wychowawczym 80 % rodziców jest zadowolona z prze- p ł ywu informacji. 83 % uczniów twierdzi, ż e rodzice s ą zorientowani w wydarzeniach z ż ycia szko ł y. 46 % nauczycieli twierdzi, ż e przep ł yw informacji mi ę dzy szko łą a do - mem jest sprawny i rzetelny. 86 % rodziców jest zadowolona z przep ł y - wu informacji. 87 % uczniów twierdzi, ż e rodzice s ą zorientowani w wydarzeniach z ż ycia szko ł y. 69 % nauczycieli twierdzi, ż e przep ł yw informacji mi ę dzy szko łą a domem jest sprawny i rze- telny./ponad kryterium sukcesu/

16 Kryteria sukcesu Wzrost do 10 % liczby dzia ł a ń podj ę tych przez szko łę we wspó ł - pracy z rodzicami. Wzrost o 10% liczby rodziców zaanga ż owanych w dzia ł ania wychowawcze szko ł y. Wzrost o 8 % rodziców zadowo- lonych z przep ł ywu informacji. Wzrost o 7 % uczniów twierdz ą - cych i ż rodzice s ą zorientowani w wydarzeniach z ż ycia szko ł y. Wzrost o 10 % nauczycieli twierdz ą cych, ż e przep ł yw informacji jest rzetelny i sprawny. Wnioski z bada ń : Wzros ł a ilo ść i jako ść ró ż norodnych dzia ł a ń podejmowanych przez szko łę we wspó ł pracy z rodzicami. System komunikacji jest rzetelny i sprawny ale musi by ć ci ą gle doskonalony i wzbogacany o nowe elementy. Kierunki dzia ł a ń w przysz ł o ś ci: W przysz ł o ś ci badaniami nale ż y obejmowa ć rodziców uczniów przychodz ą cych do klas pierwszych. Nadal pracowa ć nad anga ż owaniem rodziców w wy- chowawcze ż ycie szko ł y.

17 W bie żą cym roku szkolnym oczekujemy panelu, który /mamy nadziej ę / przyczyni si ę do uzyskania tytu ł u Szko ł a ucz ą ca si ę


Pobierz ppt "W roku szkolnym 2004/2005 przystąpiliśmy do programu SUS. Na początku wzięliśmy udział w pracach dotyczących diagnozy i sporządzenia raportu. Następnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google