Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Realizowany w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorz ą du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Realizowany w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorz ą du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."— Zapis prezentacji:

1 projekt Realizowany w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorz ą du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie RAZEM PRZECIW PRZEMOCY

2 Projekt realizowany jest przez Powiat Prudnicki – Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Prudniku Autor projektu: Monika Witkowska – Kubas wieloletni koordynator Powiatowego O ś rodka Interwencji Kryzysowej, specjalista terapii uzale ż nie ń oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Termin realizacji: 01.08.2011 – 31.12.2011

3 Cel projektu Podejmowanie działa ń profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Program zakłada: - sporz ą dzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie poprzez przeprowadzenia badania dotycz ą cego ś rodowiska, w którym wyst ę puje przemoc w rodzinie, - rozwój poradnictwa specjalistycznego dla ró ż nych kategorii ofiar w tym: rodzinnego, prawnego, psychologicznego, socjalnego poprzez zatrudnienie specjalistycznej kadry - rozwój poradnictwa dla małoletnich rodziców z rodzin zagro ż onych przemoc ą ; - rozwój oddziaływa ń terapeutycznych ukierunkowanych na osoby dotkni ę te przemoc ą w rodzinie i osoby stosuj ą ce przemoc w rodzinie tj. : - spotka ń terapeutycznych; - kursów; - pogadanek; - wspierania funkcjonowania grupy wsparcia; - utworzenia grupy terapeutycznej; - zaj ęć socjoterapeutycznych; - Treningu interpersonalnego.

4 ADRESACI PROJEKTU Adresatami bezpo ś rednimi projektu s ą rodziny zagro ż one zjawiskiem przemocy, a tak ż e osoby dotkni ę te przemoc ą w rodzinie w tym: - dzieci - osoby dorosłe: współmał ż onkowie lub partnerzy w zwi ą zkach nieformalnych, osoby starsze, osoby niepełnosprawne oraz ś wiadkowie przemocy w rodzinie

5 NIEBIESKIE KARTY NA PRZESTRZENI LAT 2003 – 2010 W POWIECIE PRUDNICKIM W latach 2003-2006 liczba Niebieskich Kart wahała si ę, przy czym najni ż sz ą warto ść uzyskała w roku 2003 a najwy ż sz ą w rok pó ź niej czyli w 2004 roku. W kolejne dwóch latach liczba ta utrzymywała si ę na równym poziomie, po ś rednim mi ę dzy rokiem 2003 a 2004. Od 2007 roku mamy tendencje zwy ż kow ą czyli ju ż po trzech latach nast ą pił prawie dwukrotny wzrost liczby Niebieskich Kart.

6 ODSETEK NIEBIESKICH KART PRZYPADAJ Ą CYCH NA LICZB Ę MIESZKA Ń CÓW POSZCZEGÓLNYCH GMIN W 2010 Najwi ę cej Niebieskich Kart przypadaj ą cych na jednego mieszka ń ca jest w gminie Lubrza. Zbli ż ony poziom, cho ć nie tak wysoki, zarejestrowanej przemocy w rodzinie wyst ę puje w gminie Prudnik. Za ś najni ż szy odsetek Niebieskich Kart na mieszka ń ca ma miejsce w gminie Biała.

7 Schemat udzielnej pomocy

8 AKADEMI AKTYWNEGO RODZICA – zajęcia warsztatowe dla małoletnich rodziców z rodzin zagrożonych przemocą oraz małoletnich przyszłych rodziców, z elementami podstawy pielęgnacji i profilaktyki

9

10 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI DAŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE LUB BĘDĄCYCH ŚWIADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE

11

12 TRENING INTERPERSONALNY - dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, które ukończyły minimum program podstawowy, lub uczestniczą w programie pomocy terapeutycznej pogłębionej i uzyskały pozytywną opinię do uczestnictwa w projekcie od terapeuty prowadzącego

13

14 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Realizowany w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorz ą du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google