Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie
OBSZAR: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM III.4.Rodzice są partnerami szkoły

2 Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o współpracy z rodzicami uczniów
Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o współpracy z rodzicami uczniów. Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

3 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
analizy dokumentacji szkolnej, analizy ankiet skierowanych rodziców i nauczycieli, wywiadu z dyrektorem szkoły.

4 Pytania kluczowe: Czy rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania? Czy opinie pozyskane od rodziców mają wpływ na działania szkoły? Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? Czy rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci? Czy rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę? Czy rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły?

5 Ankiet skierowanych do rodziców
WYNIKI Ankiet skierowanych do rodziców Ankietowanych: 50 przedstawicieli rodziców (próba losowo wybranych rodziców uczniów z każdej klasy I, II i III) Ankiet skierowanych do nauczycieli Ankietowanych: 16 nauczycieli Wywiad z dyrektorem szkoły Analizy dokumentacji szkolnej – frekwencja z zebrań rodziców poszczególnych klas, analiza dzienników lekcyjnych

6 Wyniki ankiet skierowanych do rodziców

7 1. Czy kiedykolwiek podczas zebrania lub kontaktów z gronem pedagogicznym wyrażała Pani/Pan swoja opinię na temat pracy szkoły? Tak, często - 9 Sporadycznie - 25 Nie, nigdy – 16

8 2. Jeśli tak, to czy wyrażane opinie miały wpływ na funkcjonowanie placówki?

9 3. Czy Pani/Pana odczuciu szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci?
Tak - 46 Nie – 4

10 4. Czy uzyskuje Pani/Pan informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole?
Tak - 47 Nie – 3

11 5. Jeśli tak to w jaki sposób?
Kontakt telefoniczny - 9 Rozmowy indywidualne - 12 Zebrania z rodzicami - 40 Notatki w zeszycie do kontaktu z rodzicami - 9 Rozmowy z pedagogiem szkolnym - 2 Listy, wezwania - 2

12 6. Czy brała Pani/Pan udział w działaniach podejmowanych przez szkołę?
Tak - 13 Nie – 37

13 7. Jeśli tak, to w jakich? Święto szkoły - 5
Tworzenie dokumentów szkolnych - 5 Uroczystości szkolne - 7 Prace na rzecz szkoły - 4 Akcjach ekologicznych (zbiórka elektrośmieci, makulatury) - 7

14 8. Czy ma Pani/Pan wpływ na decyzje dotyczące działalności szkoły?
Tak - 14 Nie – 36

15 9. Czy nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami?
Zdecydowanie tak - 15 Raczej tak - 31 Raczej nie - 3 Zdecydowanie nie – 1

16 10. Jakie formy wsparcia wychowawczego oferuje szkoła?
Współpraca z wychowawcą - 40 Współpraca z nauczycielami - 28 Współpraca z dyrektorem - 20 Pomoc specjalisty pedagoga - 31 Pośrednictwo przy uzyskaniu pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 18 Opieka socjalna - 7 Rady i wsparcie w sytuacjach problemowych - 14

17 11. Czy otrzymuje Pan/Pani informacje na temat rozwoju swojego dziecka?
Tak - 45 Nie – 5

18 12. Jeśli tak to jakie są to informacje?
Ocenianie bieżące, śródroczne, roczne - 45 Rozwój dziecka - 6 Problemy dydaktyczne - 9 Problemy wychowawcze - 12

19 Wyniki ankiet skierowanych do nauczycieli

20 1. Czy podczas kontaktów z rodzicami uzyskuje Pani/Pan opinię na temat funkcjonowania szkoły?
Nie – 0

21 2. Czy opinie pozyskane od rodziców maja wpływ na działania szkoły?
Tak - 16 Nie – 0

22 3. Czy Pani/Pan podejmuje działania wspierające rodziców w wychowywaniu dzieci?
Tak - 13 Nie – 3

23 4. Jeśli tak to jakie? rozmowy indywidualne z rodzicami, rozmowy telefoniczne, kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej konsultacje z pedagogiem szkolnym, rozmowy z uczniami o wartościach i poprawnym zachowaniu, rozmowy dyscyplinujące, rozmowy z kuratorem sądowym lub społecznym, zapoznanie się z sytuacją życiową uczniów, służenie radą i wspieranie w trudnych sytuacjach.

24 5. Czy informuje Pani/Pan rodziców o rozwoju ich dziecka?
Tak - 16 Nie – 0

25 6. Jeśli tak to w jaki sposób?
Kontakt telefoniczny - 10 Rozmowy indywidualne - 15 Zebrania z rodzicami - 15 Notatki w zeszycie do kontaktu z rodzicami - 8 Rozmowy z pedagogiem szkolnym - 15 Listy, wezwania - 11

26 7. Czy rodzice są wystarczająco informowani przez Panią/Pana o sukcesach ich dzieci?
Raczej wystarczająco - 16 Raczej niewystarczająco – 0

27 8. Czy rodzice są wystarczająco informowani przez Panią/Pana o trudnościach jakie mają ich dzieci?
Raczej wystarczająco - 16 Raczej niewystarczająco – 0

28 9. Czy angażuje Pani/Pan rodziców w działania podejmowane przez szkołę?
Tak - 11 Nie – 5

29 10. Jeśli tak, to do jakich działań?
dbanie o sale lekcyjną, udział w uroczystościach szkolnych i klasowych, opieka na dyskotekach, dowóz dzieci na zawody, kiermasze, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, praca na rzecz szkoły, klasy, pomoc w organizacji wycieczek.

30 Wywiad z dyrektorem

31 1. Czy rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania? Jeśli tak to w jaki sposób? Rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania poprzez ankiety, rozmowy na zebraniach Rady Rodziców czy zebraniach klasowych, indywidualne rozmowy.

32 2. Czy opinie pozyskane od rodziców maja wpływ na działania szkoły
2. Czy opinie pozyskane od rodziców maja wpływ na działania szkoły? Jeśli tak, to jakie są to działania? Opinie pozyskane przez rodziców mają wpływ na działania szkoły, chociażby Program Profilaktyczny i Wychowawczy, organizację uroczystości szkolnych, organizację zajęć dodatkowych, wycieczek itp.

33 3. Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci
3. Czy szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci? Jeśli tak to w jaki sposób? Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez spotkania i rozmowy indywidualne ze specjalistami, nauczyciele służą pomocą i poradą. 4. Czy rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci? Jeśli tak to w jaki sposób? Rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci na spotkaniach klasowych bądź indywidualnie, jeśli jest taka potrzeba.

34 5. Czy rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę
5. Czy rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę? Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę. 6. Czy rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły? Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły.

35 Analiza dokumentacji szkolnej

36 – frekwencja z zebrań rodziców poszczególnych klas.
Rok szkolny Ilość zebrań Klasa 1 a Klasa 1b Klasa 1c Klasa 2a Klasa 2b klasa 2c Klasa 3a Klasa 3b Klasa 3c Średnia szkoły 2010/2011 4 81% 72,5% 82% 60,3% 76% - 66,5% 49% 70% 2011/2012 67% 77% 75% 69% 56% 78% 70,1% 2012/2013 3 64% 53% 68% 60% 62% 63,1% Z tabeli wynika, że frekwencja rodziców na zebraniach w roku 2012/2013 była niższa w stosunku do lat poprzednich, to jednak analiza dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych) wskazuje, że duża grupa rodziców w bieżącym roku kontaktuje się z wychowawcami w innych terminach niż zebrania. Jest to spowodowane sytuacją rodzinną (zmianowy system pracy, choroby itp.)

37 - analiza dzienników lekcyjnych pod kątem kontaktów z rodzicami Analizując dokumentację szkolną można stwierdzić, że wszyscy wychowawcy systematycznie informują rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów. Dodatkowo istnieją wpisy, które świadczą o wspieraniu rodziców w procesie wychowawczym i rozwoju dziecka.

38 ANALIZA WYNIKÓW 1. Na postawie analizy ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców oraz wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania. 2. Wyniki ankiet wskazują, że opinie pozyskane przez rodziców mają wpływ na działania szkoły. 3. Analiza ankiet skierowanych do rodziców i nauczycieli wskazuje, że rodzice uczniów są wspierani w wychowywaniu dzieci. 4. Z dokumentacji szkolnej wynika, że rodzice są systematycznie informowani o osiągnięciach dzieci a także wspierani w procesie wychowawczym. 5. Z analizy ankiet do rodziców, nauczycieli wynika, że rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci. 6. Z ankiet wynika, że grupa rodziców aktywnie uczestniczy w działaniach organizowanych przez szkołę. 7. Na podstawie analizy ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców oraz wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że grupa rodziców bierze udział w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły.

39 WYNIKI WYMAGAJACE POPRAWY Należy zachęcić i zmobilizować rodziców do większej aktywności w życiu szkoły.

40 WNIOSKI I REKOMENDACJE
Rodzice angażują się w funkcjonowanie placówki i są jej partnerami.

41 Sposoby prezentacji wyników:
Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami Skład Zespołu: mgr Dorota Czachurska mgr Ewa Siek


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google