Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUP w LE Ż AJSKU Pi ęć kroków do pracy Działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUP w LE Ż AJSKU Pi ęć kroków do pracy Działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich."— Zapis prezentacji:

1 PUP w LE Ż AJSKU Pi ęć kroków do pracy Działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Okres realizacji projektu 1 marca 2005 r. do 31 grudnia 2006 r.

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przeciwdzia ł anie d ł ugotrwa ł emu bezrobociu i zapobieganie izolacji spo ł ecznej Cel strategiczny

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Zwi ę kszenie umiej ę tno ś ci osób bezrobotnych w zakresie samodzielnego rozwi ą zywania problemu braku pracy, Dostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy, Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez przywrócenie kontaktu z prac ą, Zwi ę kszenie zainteresowania prowadzeniem w ł asnej dzia ł alno ś ci gospodarczej. Cele po ś rednie

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Ostatecznymi beneficjentami projektu s ą osoby bezrobotne wed ł ug poni ż szych kryteriów: Osoby powy ż ej 25 roku ż ycia z wy łą czeniem bezrobotnych absolwentów; Okres przebywania na bezrobociu: 0-24 miesi ę cy (od daty ostatniej rejestracji do momentu przyst ą pienia do projektu); Klienci doradcy zawodowego. Adresaci projektu

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Dzia ł ania w projekcie Szkolenia Przygotowanie zawodowe Jednorazowe ś rodki Zatrudnienie subsydiowane Doradztwo i po ś rednictwo

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Struktura bud ż etu Ca ł kowity bud ż et projektu: 1 288 691 z ł.

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Realizacja bud ż etu

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Uczestnicy

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Zarz ą dzanie projektem Zespó ł realizuj ą cy projekt: koordynator projektu, doradca zawodowy, po ś rednik pracy, pracownik do spraw rozlicze ń. Konsultacje - pracownicy do spraw: szkole ń, przygotowania zawodowego, zatrudnienia subsydiowanego, dotacji na rozpocz ę cie dzia ł alno ś ci. Dyrektor PUP Koordynator projektu Zespół realizujący projekt

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Trudno ś ci Niew ł a ś ciwie okre ś lona rola doradcy zawodowego w procesie rekrutacji, Problemy z dotarciem do beneficjentów ostatecznych, Niech ęć pracodawców do zatrudniania osób d ł ugotrwale bezrobotnych i osób powy ż ej 50 roku ż ycia, Pomoc publiczna – prace interwencyjne, Cz ę ste zmiany przepisów i wytycznych oraz ich interpretacji,

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Korzy ś ci Mo ż liwo ść obj ę cia wsparciem znacznie wi ę kszej grupy osób bezrobotnych, Lepsza wiedza nt. osób bezrobotnych, ich potrzeb i oczekiwa ń, Szersza oferta skierowana do pracodawców, Zdobycie nowych do ś wiadcze ń w zakresie ubiegania si ę o dodatkowe ś rodki oraz zarz ą dzania projektem, Wspólny cel - lepsza wspó ł praca komórek organizacyjnych urz ę du, Wzrost znaczenia PUP w Le ż ajsku na rynku pracy – lepszy wizerunek urz ę du.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Projekty PUP w Le ż ajsku - dzia ł anie 1.3 638 500,00 110 osób 1 288 691,00 265 osób 881 250,00 191 osób 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Dobry start w powiecie leżajskim Pięć kroków do pracy Kolejny krok do pracy 2004 20052006

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – Aktywny powrót w powiecie le ż ajskim Efektywno ść projektu

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Losy beneficjentów 2004 – projekt posi ł kowy Stan na: 30.09.2005r. 2005 – Pi ęć kroków do pracy Stan na: 31.03.2006r. bezrobotny32106 zatrudnienie6372 samozatrudnienie435 wyjazd za granicę20 zmiana miejsca zamieszkania21 podjęcie dalszej nauki10 wyrejestrowanie na własną prośbę1- nie zgłoszenie się45 razem109219/265 Monitoring i ewaluacja

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Do ś wiadczenia i wnioski na przysz ł o ść Usprawnienia w rekrutacji beneficjentów ostatecznych, Lepszy dobór form wsparcia zgodnie z indywidualnymi potrzebami beneficjentów, Wdro ż enie i rozwój metody zarz ą dzania projektem, Podbudowana wiara we w ł asne mo ż liwo ś ci,

17 PUP w LE Ż AJSKU Dzi ę kujemy za uwag ę


Pobierz ppt "PUP w LE Ż AJSKU Pi ęć kroków do pracy Działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google