Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM SPOŁECZNE MTE W MILANÓWKU `. REGULAMIN SZKOLNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM SPOŁECZNE MTE W MILANÓWKU `. REGULAMIN SZKOLNY."— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM SPOŁECZNE MTE W MILANÓWKU `

2 REGULAMIN SZKOLNY

3 1. ORGANIZACJA SZKOŁY

4 Lekcje odbywaj ą si ę zgodnie z tygodniowym planem zaj ęć Godziny prowadzenia zaj ęć dodatkowych oraz pracy sekretariatu ustala Dyrektor szkoły.

5 Rodzice maj ą pełn ą kontrol ę : W internecie jest dziennik ze wszystkimi ocenami Zebrania odbywaj ą si ę co półtora miesi ą ca Rodzice zawsze mog ą zadzwoni ć do szkoły, telefon jest czynny wiele godzin...

6 2. PRAWA I OBOWI Ą ZKI UCZNIA

7 by ć punktualnym przebywa ć na terenie szkolnym zmienia ć buty przynosi ć zwolnienia Trzeba:

8 Zasady: Szacunek dla nauczycieli Utrzymywanie porz ą dku Nie wolno przeklina ć

9 Prawa uczniów: Rozwijanie siebie Godno ść i prywatno ść Tworzenie organizacji młodzie ż owych Wypoczynek (ferie) Znajomo ść swoich ocen Nieprzygotowania

10 Wygl ą d i strój Stosowny Odpada: bi ż uteria, malowanie włosów, makija ż, odzie ż wydekoltowana i z obra ź liwymi napisami Podczas uroczysto ś ci: na galowo

11 ! Pami ę taj, ż e zawsze mo ż na ze szkoły wylecie ć

12 3. PRAWA I OBOWI Ą ZKI NAUCZYCIELI

13 wykonywania swojej pracy organizowania wraz z uczniami zaj ęć pozalekcyjnych, wieczorków kulturalnych, dyskotek oraz wycieczek. dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie zaj ęć dodatkowych. Nauczyciele maj ą prawo do:

14 Nauczyciele maj ą obowi ą zek: –przedstawi ć uczniom swoj ą koncepcj ę nauczania –informowa ć ucznia o post ę pach w nauce –udzieli ć indywidualnej pomocy uczniowi zgłaszaj ą cemu trudno ś ci w opanowaniu materiału –uczestniczy ć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zebraniach z rodzicami –sprecyzowa ć kryteria oceniania i poprawiania ocen; –udost ę pnia ć uczniom i rodzicom prace pisemne uczniów na okre ś lonych przez siebie zasadach; –prowadzi ć dokumentacj ę w dzienniku lekcyjnym, zarówno tradycyjnym, jak i elektronicznym dotycz ą c ą ocen uczniowskich –pełni ć dy ż ury w czasie przerw mi ę dzy lekcjami

15 4. PRZEPISY KO Ń COWE

16 Ka ż da zmiana Regulaminu jest uchwalana przez Rad ę Szkoln ą. W cz ęś ci po ś wi ę conej prawom i obowi ą zkom ucznia wymagana jest konsultacja z przedstawicielami uczniów – członkami Samorz ą du Szkolnego. Regulamin obowi ą zuje od chwili uchwalenia. Regulamin jest podany do wiadomo ś ci członkom społeczno ś ci szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłosze ń. Regulamin szkoły powinien mie ć akceptacj ę zarz ą du organu prowadz ą cego.

17 Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 marca 2001 r.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM SPOŁECZNE MTE W MILANÓWKU `. REGULAMIN SZKOLNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google