Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZE Ś CIOLATEK W SZKOLE. Senat RP przyj ą ł 1 lutego nowelizacj ę ustawy o systemie o ś wiaty, która o dwa lata ­ z 2012 r. na 2014 r. ­ przesuwa wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZE Ś CIOLATEK W SZKOLE. Senat RP przyj ą ł 1 lutego nowelizacj ę ustawy o systemie o ś wiaty, która o dwa lata ­ z 2012 r. na 2014 r. ­ przesuwa wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 SZE Ś CIOLATEK W SZKOLE

2 Senat RP przyj ą ł 1 lutego nowelizacj ę ustawy o systemie o ś wiaty, która o dwa lata ­ z 2012 r. na 2014 r. ­ przesuwa wprowadzenie obowi ą zku szkolnego dla sze ś cioletnich dzieci

3 W latach 2012 i 2013 decyzja o rozpocz ę ciu nauki w szkole przez dziecko 6 letnie nadal b ę dzie nale ż ała do Rodziców Obj ę cie obowi ą zkiem szkolnym wszystkich dzieci sze ś cioletnich nast ą pi od dnia 1 wrze ś nia 2014 roku.

4 Dzieci urodzone w roku 2006 i 2007, które zgodnie z decyzj ą rodziców nie rozpoczn ą nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej odpowiednio do dnia 1 wrze ś nia 2012 r. i 2013 r., b ę d ą miały obowi ą zek kontynuowania edukacji przedszkolnej.

5 W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 dla dzieci sze ś cioletnich które – zgodnie z wol ą rodziców b ę d ą kontynuowa ć wychowanie przedszkolne, nauczyciele wychowania przedszkolnego opracuj ą lub dostosuj ą programy wychowania przedszkolnego rozszerzaj ą ce wcze ś niej zdobyt ą przez dzieci wiedz ę i umiej ę tno ś ci oraz ich potrzeby rozwojowe

6 SZKOŁA ZAPEWNI : przyjazny klimat umo ż liwiaj ą cy adaptacj ę do warunków funkcjonowania szkoły, opiek ę przyjaznych, dobrze przygotowanych nauczycieli, opiek ę w ś wietlicy, dobór programów nauczania dostosowanych do mo ż liwo ś ci uczniów, warunków społecznych bazy.

7 DZIECKO GOTOWE DO PODJ Ę CIA NAUKI SZKOLNEJ: Potrafi wyobrazi ć sobie co było wcze ś niej i co b ę dzie pó ź niej zna poj ę cia czasowe wczoraj, jutro, Posiada orientacj ę w schemacie ciała i w przestrzeni potrafi wskaza ć praw ą, lew ą r ę k ę, rozumie tre ść polece ń typu: zaznacz w lewym górnym rogu, Okre ś la poło ż enie przedmiotów nad, pod, na,

8 Jest samodzielne w czynno ś ciach samoobsługowych: ubieranie, rozbieranie, mycie, Potrzeby fizjologiczne, wła ś ciwe zachowanie przy stole podczas posiłków, oraz w sytuacji zadaniowej wykazuje inicjatyw ę, Podejmuje próby poradzenia sobie z trudno ś ci ą, jest zainteresowane osi ą gni ę ciem celu, stara si ę doko ń czy ć prac ę,

9 Dba o bezpiecze ń stwo własne i innych, bezpiecznie porusza si ę po drodze, rozumie jak zachowa ć si ę w sytuacji zagro ż enia, wie gdzie mo ż na otrzyma ć pomoc i umie o ni ą poprosi ć, Jest sprawne pod wzgl ę dem ruchowym i manualnym: łapie piłk ę, buduje z drobnych klocków, lepi z plasteliny, poprawnie trzyma ołówek, posługuje si ę no ż yczkami.

10 DLACZEGO WARTO, BY SZE Ś CIOLATEK ROZPOCZ Ą Ł NAUK Ę W SZKOLE?

11 Jak najwcze ś niejsze obj ę cie dziecka zorganizowan ą edukacj ą zapewnia mu szybszy rozwój, wcze ś niejsze odkrywanie jego talentów i korygowanie ewentualnych deficytów.

12 W krajach europejskich dzieci rozpoczynaj ą nauk ę : od 4 roku ż ycia w Irlandii Północnej i Luksemburgu; od 5 roku ż ycia w Wielkiej Brytanii, Holandii, na Łotwie, na W ę grzech; od 6. roku ż ycia w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Niemczech, na Litwie i we Włoszech

13 SZKOŁA DAJE : Szans ę na nowe przyja ź nie. Wykorzystuje naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiej ę tno ś ci. Rozwija samodzielno ść, odpowiedzialno ść.

14 RODZICE ! do Was nale ż y decyzja czy dziecko rozpocznie nauk ę w szkole czy pozostanie jeszcze przedszkolakiem, jednak ż e jak najwcze ś niejsze obj ę cie dziecka zorganizowan ą edukacj ą zapewnia mu: szybszy rozwój, wcze ś niejsze odkrywanie jego talentów, korygowanie ewentualnych deficytów


Pobierz ppt "SZE Ś CIOLATEK W SZKOLE. Senat RP przyj ą ł 1 lutego nowelizacj ę ustawy o systemie o ś wiaty, która o dwa lata ­ z 2012 r. na 2014 r. ­ przesuwa wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google