Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane fragmenty. Do analizy wyników egzaminów nauczyciele wykorzystują różnorodne metody analizy wyników: a) EWD, dane w tabelach, wykresy, prezentacje,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane fragmenty. Do analizy wyników egzaminów nauczyciele wykorzystują różnorodne metody analizy wyników: a) EWD, dane w tabelach, wykresy, prezentacje,"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane fragmenty

2

3

4 Do analizy wyników egzaminów nauczyciele wykorzystują różnorodne metody analizy wyników: a) EWD, dane w tabelach, wykresy, prezentacje, b) stanin szkoły, c) mediana, dane ilościowe, jakościowe, d) treści zadań o dużej i małej łatwości z poszczególnych przedmiotów

5 Nauczyciele wdrażają wnioski z analizy wyników egzaminów. Wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

6 Nauczyciele prowadzą badania wyników nauczania i analizują osiągnięcia uczniów. Nauczyciele formułują i wdrażają wnioski z analizy osiągnięć uczniów. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.

7 1) Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły: samodzielnie odrabiają prace domowe, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w konkursach, biorą udział w imprezach szkolnych, środowiskowych, są zaangażowani w zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne, występują do szkoły lub Samorządu Uczniowskiego z inicjatywami, angażują się w pracę Samorządu Uczniowskiego, aktywnie uczestniczą w pracy Młodzieżowej Rady Gminy 2) Samorząd Uczniowski i szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczniów

8 Nauczyciele modyfikują i wzbogacają ofertę edukacyjną. Rozwijane są zainteresowania uczniów. Nauczyciele realizują nowatorskie rozwiązania programowe.

9 Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Nauczyciele prowadzą działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację.

10

11 Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Relacje między nimi i w całej społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice prezentują właściwe zachowania.

12 Nauczyciele precyzują normy zachowań uczniów, zapoznają uczniów z kryteriami oceniania zachowania. Nauczyciele analizują podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Nauczyciele oceniają skuteczność podejmowanych działań. We współpracy z uczniami i rodzicami podejmowane są różnorodne działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacniające właściwe zachowania. Nauczyciele modyfikują oddziaływania wychowawcze w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów i rodziców.

13 Działania wychowawcze podejmowane przez nauczycieli są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Nauczyciele analizują działania wychowawcze i wdrażają wnioski z tych analiz.

14 Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami pracowni, sali gimnastycznej, obiektów sportowych, boisk, świetlicy, biblioteki, zachowania się podczas przerw. W ww. pomieszczeniach, na boisku znajdują się regulaminy instruujące. Pomieszczenia, do których wstęp uczniów jest zabroniony są odpowiednio oznakowane. Przeglądy stanu technicznego budynku, obiektów są wykonywane z należyta dokładnością. Nauczyciele są zobligowani do przestrzegania zasad Regulaminu pełnienia dyżurów. Z tym Regulaminem wychowawcy zapoznają uczniów na pierwszych zajęciach/godzinach wychowawczych każdego roku.

15

16 Nauczyciele działają zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy. Nauczyciele analizują i modyfikują koncepcję pracy szkoły w razie potrzeb. Wychowawcy zapoznają oraz angażują uczniów oraz ich rodziców do realizacji zadań z koncepcji pracy szkoły.

17 Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się, wspierają uczniów w podejmowaniu różnych form aktywności. Nauczyciele udzielają informacji o postępach w nauce, wspierając ucznia w planowaniu jego rozwoju i w indywidualnym procesie uczenia się. Nauczyciele analizują wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdrażają wnioski z tych analiz.

18 Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.

19 Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole lub placówce. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

20 Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia, Zajęcia pozalekcyjne realizują rozwijanie uzdolnień, pomoc psychologiczno- pedagogiczną, specjalistyczną, rewalidacyjną adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb ucznia. Prowadzona indywidualizacja nauczania odnosi się do potrzeb każdego ucznia Nauczyciele współpracują z PPP w zakresie potrzeb każdego ucznia

21

22


Pobierz ppt "Wybrane fragmenty. Do analizy wyników egzaminów nauczyciele wykorzystują różnorodne metody analizy wyników: a) EWD, dane w tabelach, wykresy, prezentacje,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google