Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

2 PRZEDMIOT EWALUACJI Opracowanie: mgr M. Kwartnik (koordynator), mgr B. Buzdygan, mgr A. Czaplińska, mgr P. Wyrębak PRZEDMIOT EWALUACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Opracowanie: mgr M. Kwartnik (koordynator), mgr B. Buzdygan, mgr A. Czaplińska, mgr P. Wyrębak

3 CELE EWALUACJI 1.Zebranie informacji o funkcjonowaniu szczegółowych zasad oceniania w szkole. 2.Zaplanowanie dalszych działań, które pozwolą szybko rozwiązywać problemy związane z ocenianiem oraz zwiększą motywację uczniów i nauczycieli do wspólnej pracy.

4 PYTANIA KLUCZOWE 1.Jaka jest znajomość funkcjonujących zasad i kryteriów oceniania w szkole przez nauczycieli, uczniów i rodziców? 2.Jakie formy i sposoby stosują nauczyciele podczas sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów? 3.W jaki sposób nauczyciele przedmiotów wykorzystują skalę ocen? 4.W jaki sposób system oceniania wpływa na motywację do nauki?

5 WARUNKI I METODY ZBIERANIA DANYCH Miejsce: szkoła Czas: I – III 2011r. Metody: ankieta, analiza dokumentów, wywiad Grupy badawcze: uczniów (6 losowo wybranych klas) - 96 rodziców - 18 nauczycieli Razem 219 osób. Razem 219 osób.

6 PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ

7 UCZNIOWIE 90% zna zasady WSO 90% zna zasady oceniania zachowania 72% zna kryteria oceniania ze wszystkich przedm. 44% uzyskało informację o zasadach oceniania i kryteriach od wychowawcy 27% uzyskało informację od nauczycieli przedm. 59% rozumie kryteria oceniania 56% mobilizują do nauki wysokie oceny (4 5 6) 0,9% mobilizują niskie oceny (1 2) 67% zna sposoby poprawiania stopni szkolnych 83% poprawia oceny 17% nigdy nie poprawia ocen 100% nauczycieli odpowiedziało, że zapoznają uczniów z zasadami oceniania. 90,5% uczniów stwierdziło, że zna zasady WSO. Najlepiej znają je starsi uczniowie w kl. VI- ch (100%), najsłabiej uczniowie młodsi w kl. IV- ch (81%). 90,5% uczniów stwierdziło, że zna zasady WSO. Najlepiej znają je starsi uczniowie w kl. VI- ch (100%), najsłabiej uczniowie młodsi w kl. IV- ch (81%). W ankietach uczniowie przyznali, że informacje o zasadach oceniania otrzymali od wychowawcy (43,8%) lub nauczycieli przedmiotów (26,7%). W ankietach uczniowie przyznali, że informacje o zasadach oceniania otrzymali od wychowawcy (43,8%) lub nauczycieli przedmiotów (26,7%).

8 67% uważa oceny ze wszystkich przedmiotów za sprawiedliwe 31% nie ze wszystkich przedm. oceny są spraw. 30% nie wszystkie oceny z zach. są obiektywne 1,9% wszystkie oceny są niesprawiedliwe Najbardziej lubiane metody oceniania: -kartkówki – 66% -sprawdziany – 61% -odpowiedzi ustne – 45% -zadania domowe – 23%

9 RODZICE 97% zna zasady WSO 90% zna zasady oceniania zachowania 45% zna kryteria oceniania ze wszystkich przedm. 6% w ogóle nie zna kryteriów 54% rozumie kryteria oceniania 74% uzyskało informację o zasadach oceniania i kryteriach od wychowawcy 96% otrzymuje na bieżąco informacje o ocenach (tak 73%, raczej tak 23%) 60% uznaje, że dziecko oceniane jest systematycz. 3% uważa, że uczniowie oceniani są pod koniec semestru

10 53% zna sposoby poprawiania stopni szkolnych 73% przyznaje, że dziecko poprawia oceny 27% uważa, że dziecko nigdy nie poprawia ocen 3% zgłosiło propozycje zmian w WSO Preferowane metody oceniania: - odpowiedzi ustne – 32% -sprawdziany – 24% -kartkówki – 16% -zadania domowe – 9%

11 NAUCZYCIELE 100% zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania 94% zapoznaje z kryteriami oceniania 56% uznaje, że kryteria są zrozumiałe dla ucz. 90% na bieżąco informuje uczniów i rodziców o uzyskanych ocenach 83% potwierdza stosowanie różnych form i sposobów oceniania (raczej tak 17%) 50% uznaje, że oceny motywują do nauki 100% uważa, że uczniowie znają sposoby poprawiania stopni szkolnych 22% zgłosiło propozycje zmian w WSO

12 Najczęściej stosowane metody oceniania: Najczęściej stosowane metody oceniania: -wypowiedzi ustne -kartkówki -sprawdziany -testy -prace domowe

13 UWAGI Najlepiej znają zasady oceniania uczniowie Najlepiej znają zasady oceniania uczniowie w kl. VI – 100% (w kl. IV – 80%). w kl. VI – 100% (w kl. IV – 80%). W kl. IV kryteria oceniania zna i rozumie średnio 46%. W kl. IV kryteria oceniania zna i rozumie średnio 46%. Uczniowie preferują pisemne metody oceniania, rodzice odwrotnie – ustne. Uczniowie preferują pisemne metody oceniania, rodzice odwrotnie – ustne. Wysokie oceny (5 6) są szczególnie ważne i mobilizujące dla młodszych dzieci, co potwierdzają w ankietach rodzice. Wysokie oceny (5 6) są szczególnie ważne i mobilizujące dla młodszych dzieci, co potwierdzają w ankietach rodzice. Problem poprawiania stopni dotyczy dużej grupy uczniów – 83%. Problem poprawiania stopni dotyczy dużej grupy uczniów – 83%. Część rodziców nie wie, że ich dziecko poprawia oceny. Część rodziców nie wie, że ich dziecko poprawia oceny.

14 PROPOZYCJE ZMIAN W WSO

15 NAUCZYCIELE Zwrócono uwagę na: Zwrócono uwagę na: - kryteria oceny celującej, - kryteria oceny celującej, - potrzebę udoskonalenia punktowego - potrzebę udoskonalenia punktowego systemu oceniania zachowania, systemu oceniania zachowania, - zwiększenie indywidualizacji oceniania. - zwiększenie indywidualizacji oceniania.

16 RODZICE Zgłoszono uwagi dotyczące: Zgłoszono uwagi dotyczące: -równego traktowania uczniów, -dania uczniom możliwości wykazania się, -dania uczniom możliwości wykazania się, -oceniania ucznia w czasie zajęć na basenie.

17 UCZNIOWIE - wprowadzenie skali ocen od 3 do 6, likwidacja - wprowadzenie skali ocen od 3 do 6, likwidacja ocen niedostatecznych i dopuszczających ocen niedostatecznych i dopuszczających - wprowadzenie zasady ustalania ocen rocznych - wprowadzenie zasady ustalania ocen rocznych tylko dobrych i bardzo dobrych tylko dobrych i bardzo dobrych - poszerzenie skali ocen do 7 - poszerzenie skali ocen do 7 - możliwość poprawiania ocen pozytywnych np. - możliwość poprawiania ocen pozytywnych np. dostatecznych dostatecznych - możliwość poprawiania ocen bezterminowo - możliwość poprawiania ocen bezterminowo - zakaz stawiania ocen nagannych za bieganie - zakaz stawiania ocen nagannych za bieganie

18 WNIOSKI: Więcej czasu i uwagi poświęcić uczniom w kl. IV-ch na omówienie zasad oceniania. Więcej czasu i uwagi poświęcić uczniom w kl. IV-ch na omówienie zasad oceniania. Uzupełnić zasady i formy poprawiania osiągnięć i korygowania niepowodzeń uczniów. Uzupełnić zasady i formy poprawiania osiągnięć i korygowania niepowodzeń uczniów. Przekazać nauczycielom uwagi dotyczące szczegółowych zasad regulujących bieżące ocenianie (§3 pkt3 WSO). Przekazać nauczycielom uwagi dotyczące szczegółowych zasad regulujących bieżące ocenianie (§3 pkt3 WSO).

19 Przeanalizować na spotkaniu Rady Pedagogicznej propozycje zmian w systemie oceniania zgłoszone w ankietach przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Przeanalizować na spotkaniu Rady Pedagogicznej propozycje zmian w systemie oceniania zgłoszone w ankietach przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Wykorzystać raport w celach promocji placówki i zamieścić w skróconej wersji na stronie internetowej szkoły. Wykorzystać raport w celach promocji placówki i zamieścić w skróconej wersji na stronie internetowej szkoły.

20 DZIĘKUJEMY !


Pobierz ppt "RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google