Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Asystent Gabinet Lekarski. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Asystent Gabinet Lekarski. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5."— Zapis prezentacji:

1 Asystent Gabinet Lekarski

2 Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5. Dostrajanie programu 6. Wprowadzanie danych 7. Narz ę dzia administracyjne 8. Sesja pyta ń i odpowiedzi

3 O programie Asystent Gabinet Lekarski 2012 to program dedykowany dla prywatnych gabinetów lekarskich, przychodni medycznych i innych placówek z bran ż y medycznej. Program przeznaczony do zapisywania danych o pacjencie, jego historii choroby czy datach kolejnych wizyt. W module danych kontaktowych mo ż emy zanotowa ć informacje o przebiegu badania, informacje o diagnozie czy inne informacje dotycz ą ce badania. Po wprowadzeniu danych o pacjencie i jego chorobie mo ż emy na bie żą co opisywa ć poszczególne warianty leczenia, spostrze ż enia czy uwagi. Program umo ż liwia prac ę wielostanowiskow ą co oznacza, ż e inni lekarze mog ą w tym samym czasie wykonywa ć inne czynno ś ci. Praca w programie umo ż liwia wprowadzenie du ż ej ilo ś ci danych oraz ich skatalogowanie a co za tym idzie ekspresowe przeszukiwanie rekordów. Przypomnienie o terminach wizyt, historia leczenia daj ą du ż o szersze mo ż liwo ś ci diagnozy przyczyn choroby u pacjenta.

4 Licencjonowanie Licencja Asystent Gabinet Lekarski w wersji PRO jest uzale ż niona od ilo ś ci stanowisk, jedna wykupiona licencja na jedno stanowisko na, którym jest zainstalowanym. Natomiast Asystent Gabinet Lekarski BIZNES i MAX nie maj ą ogranicze ń na ilo ść stanowisk, tylko na ilo ść aktywnych po łą cze ń do bazy. Jedna licencja pozwala na jedno aktywne po łą czenie do bazy danych.

5 Interfejs programu

6 Modu ł y i funkcje Historia pacjentów –modu ł pozwalaj ą cy na archiwizowanie wizyt, bada ń i zabiegów pacjentów. Ponadto daje mo ż liwo ść prowadzenia finansów danego kontaktu. Zaplanowane zadania – pozwala na planowanie zadania, przypominaniu o nim, prowadzeniu jego finansów oraz przypisywaniu wykonawców do zada ń. Baza leków – pozwala na tworzenie ewidencji leków, wraz i ich szczegó ł ow ą specyfikacj ą. Dane kontaktowe – modu ł pozwala na gromadzenie szczegó ł owych danych o pacjentach i firmach wspó ł pracuj ą cych. Ksi ąż ka korespondencji – system do ksi ę gowania poczty elektronicznej i zwyk ł ej, wraz z kosztami wysy ł ki i za łą cznikami.

7 Dostrajanie programu Okno Ustawie ń programu

8 Dostrajanie programu Okno otwierania bazy danych

9 Wprowadzanie danych Przycisk dodawania nowego rekordu Przycisk edycji rekordu Przycisk usuwania rekordu

10 Wprowadzanie danych Tworzenie Historii pacjentów.

11 Wprowadzanie danych Dodawanie nowego pacjenta.

12 Narz ę dzia administracyjne 1. Tworzenie baz danych – wymagania sieciowe 2. Zarz ą dzanie u ż ytkownikami (i ich uprawnieniami), oddzia ł ami, itp. 3. Tworzenie i odtwarzanie z kopii bezpiecze ń stwa bazy danych 4. Eksport i import danych 5. Edytor SQL 6. Narz ę dzia specjalne 7. Zarz ą dzanie konfiguracjami 8. Ustawienia szczegó ł owe

13 Pytania i odpowiedzi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

14 Koniec


Pobierz ppt "Asystent Gabinet Lekarski. Plan prezentacji 1. Krótka ogólna informacja o programie 2. Licencjonowanie 3. Interfejs programu 4. Modu ł y i funkcje 5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google