Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VI BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZE 20 - 23 kwietnia 2010 POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA Pana PIOTRA KOJA 1960 – 2010 50.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VI BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZE 20 - 23 kwietnia 2010 POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA Pana PIOTRA KOJA 1960 – 2010 50."— Zapis prezentacji:

1 VI BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZE kwietnia 2010 POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA Pana PIOTRA KOJA 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu

2 VI BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE kwietnia 2010 pod tytu ł em Przesz ł o ść, tera ź niejszo ść i przysz ł o ść pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Bytomiu 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu

3 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu PROGRAM KONFERENCJI W DNIU 20 KWIETNIA 2010 r. godz Otwarcie konferencji, powitanie zaproszonych go ś ci. mgr Wojciech Ż ywczok – Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu godz Psychologiczna pomoc rodzinie z dzieckiem w sytuacji szkolnej. Wybrane refleksje z pracy psychoterapeuty. dr Bernardeta Izydorczyk – Instytut Psychologii Uniwersytetu Ś l ą skiego w Katowicach godz Ewolucja form pomocy oferowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. mgr Wojciech Ż ywczok- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu

4 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu c.d. programu konferencji w dniu 20 kwietnia 2010 r. godz Przerwa godz Wspó ł praca rodziny i szko ł y w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mgr Krystyna Wiatrz – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bytomiu, doradca metodyczny pedagogów szkolnych miasta Bytomia godz Model opieki nad dzieckiem niepe ł nosprawnym oraz jego rodzin ą na przyk ł adzie PPP w Bytomiu mgr Ilona Nitychoruk-Piekarz – Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bytomiu, tyflo/syrdopedagog godz Zako ń czenie konferencji - dyskusja

5 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu PROGRAM WARSZTATÓW w ramach VI Bytomskich Spotka ń Edukacyjno - Wychowawczych pt. Przesz ł o ść, tera ź niejszo ść i przysz ł o ść pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Bytomiu

6 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu W A R S Z T A T Y O T W A R T E dla nauczycieli, rodziców

7 21. IV r. ( ś roda) godz Dziecko w kryzysie - mgr I. Mrowiec, mgr I. P ł oska ZSO nr 5, Bytom ul. Nickla 19 adresaci warsztatów - nauczyciele i rodzice godz Zaburzenia wieku dzieci ę cego i adolescencji mgr Z. Krz ą ka ł a, mgr A. Jaro ń Szko ł a Podstawowa nr 3, Bytom ul. Stra ż acka 2 adresaci warsztatów – nauczyciele godz Kreatywno ść w procesie rozwi ą zywania sytuacji trudnych mgr K. Czwiertnia, mgr J. Szurgacz Gimnazjum nr 8, Bytom ul. Worpie 14/16 adresaci warsztatów - nauczyciele 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu

8 c.d. 21. IV r. ( ś roda) godz Jak pomóc dziecku przygotowa ć si ę do egzaminu ko ń cowego w gimnazjum - mgr A. Bobrowska Gimnazjum nr 2 w ZSO nr 6, Bytom Plac Klasztorny 2 adresaci warsztatów - rodzice godz Osobowo ść Plus- zachowanie dziecka a skuteczne oddzia ł ywania nauczyciela mgr A. Szyszka, mgr S. Tymi ń ska Przedszkole nr 2, Bytom ul. S ą dowa 5 nauczyciele przedszkoli 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu

9 22. IV r. (czwartek) 22. IV r. (czwartek) godz Dostosowanie tre ś ci nauczania do mo ż liwo ś ci ucznia niepe ł - - nosprawnego mgr I. Nitychoruk-Piekarz, mgr I. Sagolla Gimnazjum nr 1 z Oddzia ł ami Integracyjnymi, Bytom, ul. Tarnogórska 2 adresaci warsztatów – nauczyciele szkó ł godz Prezentacja i ć wiczenia praktycznej terapii Biofeedback mgr J. Szurgacz, mgr K. Czwiertnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Bytom ul. Rostka 16 adresaci warsztatów - nauczyciele godz Zabawy fundamentalne dla dzieci do 6 roku ż ycia mgr E. J ę drzejczyk, mgr S. Tymi ń ska Przedszkole nr 21, Bytom, ul. Olimpijska 1a adresaci warsztatów - rodzice 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu

10 23. IV r. (pi ą tek) godz Gotowo ść szkolna –pomy ś lny start dziecka 6-cio letniego w nowej rzeczywisto ś ci szkolnej mgr A. Lepich, mgr A. Szyszka Przedszkole nr 10, Bytom ul. Strzelców Bytomskich 152 adresaci warsztatów - nauczyciele przedszkoli godz Sposoby pracy z uczniem dyslektycznym mgr J. Doma ń ska, mgr A. Ni ż nik-Golda ZSO nr 5, Bytom ul. Nickla 19 adresaci warsztatów – rodzice 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu

11 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu W A R S Z T A T Y Z A M K N I Ę T E dla dzieci i ich rodziców

12 21. IV r. ( ś roda) godz Jak lepiej si ę uczy ć - mgr J. Berek Szko ł a Podstawowa nr 51 z Oddzia ł ami Integracyjnymi, Bytom ul. Ł u ż ycka 12 adresaci warsztatów – uczniowie klasy IV d 22. IV r. (czwartek) godz Obowi ą zki w rodzinie – wzajemnie sobie pomagamy mgr A. Lepich Filia Przedszkola Miejskiego Nr 25 Bytom, ul. Kolejowa 27 adresaci warsztatów – dzieci z grupy 5-cio, 6-cio latków wraz z rodzicami adresaci warsztatów – dzieci z grupy 5-cio, 6-cio latków wraz z rodzicami 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu

13 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Bytom ul. Dr Józefa Rostka 16 Bytom ul. Dr Józefa Rostka 16 Tel Tel Tel./Fax Godziny pracy Godziny pracy poniedzia ł ek, wtorek, ś roda 8.00 – poniedzia ł ek, wtorek, ś roda 8.00 – czwartek – pi ą tek 8.00 – czwartek – pi ą tek 8.00 – 15.30

14 1960 – – lecie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu Zapraszamy na stron ę internetow ą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiu Zapraszamy na stron ę internetow ą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytomiuwww.ppp.bytom.pl


Pobierz ppt "VI BYTOMSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZE 20 - 23 kwietnia 2010 POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA Pana PIOTRA KOJA 1960 – 2010 50."

Podobne prezentacje


Reklamy Google