Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla
gospodarki 2007 – 2013 Andrzej Łączak

2 Programy operacyjne 2007 - 2013 PO Innowacyjna Gospodarka
PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki Lubuski Regionalny Program Operacyjny Andrzej Łączak

3 Rodzaje projektów Projekty badawczo – rozwojowe Projekty inwestycyjne
Ochrona środowiska Inwestycje w kapitał ludzki Andrzej Łączak

4 Projekty badawczo - rozwojowe 2007 - 2013
Działanie 3.2. Badania i rozwój nowoczesnych technologii (PO Innowacyjna Gospodarka) Rodzaje projektów dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty badawcze rozwojowe); dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne, realizowanych przez podmioty mające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe – badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysłowe i przedkonkurencjne); wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R dofinansowanych z budżetu nauki; Andrzej Łączak

5 Projekty badawczo - rozwojowe 2007 - 2013
Działanie 3.3.Infrastruktura sfery B+R (PO Innowacyjna gospodarka) rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjów naukowych, poprzez dofinansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej (m.in. w Centrach Zaawansowanych Technologii oraz laboratoriach świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców, Europejskim Instytucie Technologicznym) Andrzej Łączak

6 Projekty badawczo - rozwojowe 2007 - 2013
DZIAŁANIE 3.4 PROMOWANIE TRANSFERU BADAN, NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I INNOWACJI ZE SWIATA NAUKI DO PRZEDSIEBIORSTW KWALIFIKUJACE SIE PROJEKTY Projekty transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji – urynkowienie wyników prac naukowych, Inwestycje w budowie i rozwój infrastruktury B+R, Inwestycje i rozwój infrastruktury związanej z komunikowaniem się, gromadzeniem i wymiana informacji związanych z transferem innowacji. Wielkość wsparcia na realizacje indywidualnego projektu: nie może być niższa niż PLN nie może być wyższa niż PLN Andrzej Łączak

7 Projekty inwestycyjne 2007 - 2013
Działanie 3.5. Kapitał dla innowacji (PO Innowacyjna gospodarka) W ramach priorytetu wspierane będą m.in. następujące działania: dofinansowanie prac przygotowawczych oraz poszukiwania, oceny i wyboru pomysłów innowacyjnych; wsparcie inwestycji kapitałowych instytucji otoczenia biznesu w nowopowstałe przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym; dokapitalizowanie funduszy podwyższonego ryzyka inwestujących w fazy seed i start-up (obejmujące również refundację części kosztów zarządzania funduszem); projekty o charakterze doradczym i promocyjnym w zakresie aktywizacji rynku inwestorów kapitałowych Andrzej Łączak

8 Projekty inwestycyjne 2007 - 2013
Priorytet 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (PO Innowacyjna gospodarka) W ramach priorytetu wspierane będą m.in. następujące działania: Inwestycje związane z opracowaniem i wdrożeniem wyników prac B+R; Tworzenie miejsc pracy niezbędnych do prowadzenia własnej działalności badawczo-rozwojowej; Realizacja nowych inwestycji; Dofinansowanie Funduszu Kredytu Technologicznego; Projekty inwestycyjne związane z nabyciem i zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych i procesowych; Projekty doradcze i inwestycyjne związane z przekształceniem przedsiębiorcy w CBR; Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne do realizacji projektów inwestycyjnych, Innowacyjne inwestycje związane z usługami turystycznymi o znaczeniu ponadregionalnym Andrzej Łączak

9 Projekty inwestycyjne 2007 - 2013
Priorytet 5: Dyfuzja Innowacji (PO Innowacyjna gospodarka) W ramach priorytetu wspierane będą m.in. następujące działania: Inwestycje związane z pokryciem kosztów zainicjowania lub prowadzenia działalności kooperacyjnej; Projekty inwestycyjne realizowane przez innowacyjne sieci otoczenia biznesu; Projekty inwestycyjne realizowane przez proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu (m. in. parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologii, centra transferu technologii); Projekty doradcze, szkoleniowe i promocyjne wynikające ze strategii realizowanej przez innowacyjne sieci otoczenia biznesu; Projekty doradcze, szkoleniowe i promocyjne wynikające ze strategii realizowanej przez proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu; Projekty doradcze, szkoleniowe, promocyjne oraz inwestycyjne związane ze wsparciem wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych. Andrzej Łączak

10 Projekty inwestycyjne 2007 - 2013
Priorytet 5: Dyfuzja Innowacji (PO Innowacyjna gospodarka) W ramach priorytetu udzielane będzie bezzwrotne wsparcie następującym grupom beneficjentów: grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe) reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność do występowania w ich imieniu; platformy technologiczne; sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności (podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności oraz innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców), przedsiębiorcy; Andrzej Łączak

11 Projekty inwestycyjne 2007 - 2013
Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (PO Innowacyjna gospodarka) W ramach priorytetu wspierane będą m.in. następujące działania: Projekty inwestycyjne; Projekty doradcze i promocyjne. Andrzej Łączak

12 Projekty inwestycyjne 2007 - 2013
Priorytet 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (PO Innowacyjna gospodarka) wspierane będą działania polegające na: silniejszym powiązaniu gospodarki polskiej z gospodarką międzynarodową poprzez promocję polskiej marki narodowej z wykorzystaniem instrumentów takich jak: promocja sprzedaży na JRE i promocja eksportu, budowa i rozwój systemu obsługi inwestora uzupełnione promocją turystycznych walorów Polski. Duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie instrumentów informatycznych. W ramach tego priorytetu mogą być również wspierane inicjatywy istotne dla promocji Polski, np. organizowanie dużych przedsięwzięć o międzynarodowym charakterze, takich jak Wystawa Światowa EXPO. Andrzej Łączak

13 Projekty inwestycyjne 2007 - 2013
Priorytet III. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) Działanie 3.1.: Mikroprzedsiębiorstw Typ I: małe dotacje inwestycyjne: maksymalna wysokość dotacji: ,00 PLN, maksymalna wysokość dofinansowania: do 65% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie może zostać udzielone na projekty związane z : pierwszymi inwestycjami w przedsiębiorstwie. Andrzej Łączak

14 Projekty inwestycyjne 2007 - 2013
Priorytet III. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) Działanie 3.1.: Mikroprzedsiębiorstw Typ II: duże dotacje inwestycyjne: od ,00 PLN do ,00 PLN, maksymalna wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie może zostać udzielone na projekty związane z: rozbudowa przedsiębiorstwa, tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu działalności przedsiębiorstwa, rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa lub zaangażowaniem w działalność wymagająca zasadniczej zmiany w wytwarzanym produkcie lub procesie produkcyjnym istniejącego przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez racjonalizacje, dywersyfikacje lub modernizacje, zmianę wyrobu lub usługi, w tym także zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług, unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Andrzej Łączak

15 Projekty inwestycyjne 2007 - 2013
Priorytet III. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) Działanie 3.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Typ I: małe dotacje inwestycyjne: maksymalna wysokość dotacji: ,00 PLN, maksymalna wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie może zostać udzielone na projekty związane z : rozbudowa lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmiana wyrobu lub usługi, w tym także zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług, modernizacja wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy, unowocześnianie oferty produktowej, usługowej i technologicznej przedsiębiorstwa, inwestycjami mającymi na celu dostosowanie zakładów pracy do obowiązujących norm Andrzej Łączak

16 Projekty inwestycyjne 2007 - 2013
Priorytet III. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) Działanie 3.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje • Typ II: duże dotacje inwestycyjne: od PLN do PLN, maksymalna wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie może zostać udzielone na projekty związane z: rozbudowa lub nabyciem przedsiębiorstwa, rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej, rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmiana wyrobu lub usługi, w tym także zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług, modernizacja wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy, unowocześnianie oferty produktowej, usługowej i technologicznej przedsiębiorstwa, inwestycjami mającymi na celu dostosowanie zakładów pracy do obowiązujących norm prawnych w zakresie środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Andrzej Łączak

17 Ochrona środowiska Priorytet 3: Bezpieczeństwo ekologiczne (PO Infrastruktura i środowisko) DZIAŁANIE 3.1. : RETENCJONOWANIE WODY I POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ WODNYCH ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA WÓD POWODZIOWYCH I LODÓW Rodzaje projektów: realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, modernizacja i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych, renaturyzację cieków wodnych, budowę ponadregionalnych systemów małej retencji, utrzymanie rzek nizinnych, rzek i potoków górskich oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie, budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki), zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia (w tym studium wykonalności, dokumentacja techniczna dla projektów, dokumentacja przetargowa). Andrzej Łączak

18 Rodzaje beneficjentów:
Ochrona środowiska Priorytet 3: Bezpieczeństwo ekologiczne (PO Infrastruktura i środowisko) DZIAŁANIE 3.1. : RETENCJONOWANIE WODY I POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ WODNYCH ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA WÓD POWODZIOWYCH I LODÓW Rodzaje beneficjentów: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Urządzeń i Melioracji Wodnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, Inne podmioty Andrzej Łączak

19 Ochrona środowiska Priorytet 3: Bezpieczeństwo ekologiczne (PO Infrastruktura i środowisko) DZIAŁANIE 3.1. : RETENCJONOWANIE WODY I POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ WODNYCH ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA WÓD POWODZIOWYCH I LODÓW Wartość projektu: Zbiorniki retencyjne powyżej 10 mln3 lub ponadregionalne, działania z zakresu wód powodziowych powyżej 10 mln euro. Poziom dofinansowania: Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków. Andrzej Łączak

20 Ochrona środowiska Priorytet 4: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (PO Infrastruktura i środowisko) DZIAŁANIE 4.1. : WSPARCIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Rodzaje projektów: publikacja materiałów uzasadniających wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego, wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu, projekty dostosowawcze dla przedsiębiorstw, warunkujące uzyskanie certyfikatu, projekty dla uzyskania eko-znaków dla produktów, projekty związane z wprowadzeniem eko-etykiet. Andrzej Łączak

21 Ochrona środowiska Priorytet 4: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (PO Infrastruktura i środowisko) DZIAŁANIE 4.2. : RACJONALIZACJA GOSPODARKI ZASOBAMI I ODPADAMI Opis Działania: Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami dokonywana będzie poprzez wsparcie dla wdrożenia nowych technologii w zakresie ograniczania materiałochłonności i ilości wytwarzanych odpadów. Wspierana będzie rozbudowa i modernizacja istniejących instalacji przemysłowych prowadząca do zmniejszenia zużycia surowców, materiałów oraz wytwarzanych ilości odpadów oraz ich wpływu na środowisko, zgodnie ze standardami unijnymi. Andrzej Łączak

22 Ochrona środowiska Priorytet 4: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (PO Infrastruktura i środowisko) DZIAŁANIE 4.3: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych praktyk (BAT) Opis Działania: W ramach działania wspierane będą inwestycje pozwalające przedsiębiorcy wdrożyć najlepsze dostępne techniki, umożliwiające dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego (dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń), co jest często niezbędne do ich funkcjonowania w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Instalacja, której ma dotyczyć inwestycja, powinna podlegać przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Andrzej Łączak

23 Ochrona środowiska Priorytet 4: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (PO Infrastruktura i środowisko) DZIAŁANIE 4.4. : WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Rodzaje projektów: inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami, budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych. Andrzej Łączak

24 Ochrona środowiska Priorytet 4: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (PO Infrastruktura i środowisko) DZIAŁANIE 4.5. : WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA Opis Działania Pomoc dla przedsiębiorców będzie ukierunkowana na inwestycje w zakresie ochrony powietrza i dostosowanie istniejących obiektów do wymaga wynikających z dyrektywy 80/01/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania. Wspierane będą inwestycje w istniejących obiektach spalania o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie większej niż 50 MW, w szczególności obiekty wymienione na liście odstępstw od wymagań dyrektywy 2001/80/WE, umieszczonej w załączniku XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Andrzej Łączak

25 Ochrona środowiska Priorytet 4: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (PO Infrastruktura i środowisko) DZIAŁANIE 4.6. : WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW POUŻYTKOWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH Rodzaje projektów: budowa, rozbudowa lub modernizacje instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów, budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania, budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych. Andrzej Łączak

26 Ochrona środowiska Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (PO Infrastruktura i środowisko) DZIAŁANIE 8.3. : ROZWÓJ INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Rodzaje projektów: Cel realizowany będzie poprzez wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych w transporcie drogowym, morskim i miejskim oraz w transporcie intermodalnym i logistyce. W zakresie transportu drogowego, morskiego, intermodalnego realizowane będą projekty związane z: · zarządzaniem ruchem, · obsługą podróżnych, · poborem opłat, · zarządzaniem flotą pojazdów, · zarządzaniem kryzysowym w transporcie, · bezpieczeństwem ruchu, · informacją dla podróżnych, · logistyką, · zbieraniem i przetwarzaniem danych. W zakresie transportu miejskiego będą realizowane projekty obejmujące zakup oraz montaż urządzeń z zakres systemów zarządzania ruchem, w tym: · systemy centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem, · systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej. Andrzej Łączak

27 Ochrona środowiska Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (PO infrastruktura i ochrona środowiska) DZIAŁANIE 10.1: ZWIĘKSZENIE STOPNIA WYKORZYSTANIA ENERGII PIERWOTNEJ W SEKTORZE ENERGETYCZNYM I OBNIŻENIE ENERGOCHŁONNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO Rodzaje projektów : rozbudowa lub modernizacja sieci średniego i niskiego napięcia mająca na celu ograniczenie strat sieciowych i ograniczenie czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców, głównie na terenach wiejskich i w małych społecznościach lokalnych, budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/8/WE o promocji kogeneracji, budowa i modernizacja elektrowni kondensacyjnych poprzez stosowanie wysokosprawnych bloków energetycznych opalanych węglem na nadkrytyczne parametry pary oraz stosowanie obiegów parowo-gazowych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana wyposażenia na energooszczędne, budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych poprzez stosowanie rur preizolowanych, Andrzej Łączak

28 Rodzaje beneficjentów:
Ochrona środowiska Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (PO infrastruktura i ochrona środowiska) DZIAŁANIE 10.1: ZWIĘKSZENIE STOPNIA WYKORZYSTANIA ENERGII PIERWOTNEJ W SEKTORZE ENERGETYCZNYM I OBNIŻENIE ENERGOCHŁONNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO Rodzaje beneficjentów: przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej. Andrzej Łączak

29 Ochrona środowiska 2007 - 2013 Wartość projektu:
Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (PO infrastruktura i ochrona środowiska) DZIAŁANIE 10.1: ZWIĘKSZENIE STOPNIA WYKORZYSTANIA ENERGII PIERWOTNEJ W SEKTORZE ENERGETYCZNYM I OBNIŻENIE ENERGOCHŁONNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO Wartość projektu: Minimalna wartość projektu 5 mln euro. Andrzej Łączak

30 Ochrona środowiska Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (PO infrastruktura i ochrona środowiska) DZIAŁANIE 10.2: ZWIĘKSZENIE WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, W TYM BIOPALIW Rodzaje projektów: budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię wiatru oraz wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu biomasy i energii geotermalnej, budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii, budowa instalacji do produkcji biokomponentów, biopaliw i innych paliw odnawialnych dla transportu, inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie produkcji: energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii, ciepła z wykorzystaniem odnawialnych zasobów energii, biopaliw drugiej generacji, budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE i do produkcji biokomponentów i biopaliw, budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Andrzej Łączak

31 Rodzaje beneficjentów:
Ochrona środowiska Priorytet X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (PO infrastruktura i ochrona środowiska) DZIAŁANIE 10.2: ZWIĘKSZENIE WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, W TYM BIOPALIW Rodzaje beneficjentów: przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną i ciepłem, małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją urządzeń na potrzeby OZE, w tym biokomponentów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej. Andrzej Łączak

32 Ochrona środowiska Priorytet XI: Bezpieczeństwo energetyczne (PO infrastruktura i ochrona środowiska) DZIAŁANIE 11.1: ROZWÓJ SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ ORAZ BUDOWA I ROZBUDOWA MAGAZYNÓW GAZU ZIEMNEGO Rodzaje projektów: budowy i modernizacji sieci przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz urządzeń technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów przesyłowych, budowy podziemnych magazynów gazu ziemnego, budowy infrastruktury zapewniającej dywersyfikację źródeł dostaw nośników energii do kraju. Andrzej Łączak

33 Ochrona środowiska 2007 - 2013 Wartość projektu
Priorytet XI: Bezpieczeństwo energetyczne (PO infrastruktura i ochrona środowiska) DZIAŁANIE 11.1: ROZWÓJ SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ZIEMNEGO I ROPY NAFTOWEJ ORAZ BUDOWA I ROZBUDOWA MAGAZYNÓW GAZU ZIEMNEGO Wartość projektu Minimalna wartość projektu 5 mln euro. Andrzej Łączak

34 Ochrona środowiska Priorytet II. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) PODDZIAŁANIE REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Rodzaje projektów Budowa i modernizacja sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, deszczowych, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, zbiorników umożliwiających pozyskiwanie wody pitnej. Organizacja i wdrażanie rozwiązań selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m .in. Budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno – chemicznej i mechanicznej utylizacji odpadów; modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja „dzikich” składowisk. Rekultywacja skażonych terenów. Budowa i modernizacja instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów medycznych i weterynaryjnych. Andrzej Łączak

35 Ochrona środowiska Priorytet II. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) PODDZIAŁANIE REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Rodzaje projektów Regulacja cieków wodnych. Tworzenie polderów oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych. Budowa i modernizacja: wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi, małych zbiorników retencyjnych, odbudowa, remont, rekonstrukcja rzek i kanałów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, stacji pomp, budowli piętrzących, upustowych oraz obiektów służących do ujmowania wód. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami leśnymi ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego. Rozwój infrastruktury oraz unowocześnienie technik i technologii gospodarki leśnej i drzewnej. Andrzej Łączak

36 Ochrona środowiska Priorytet II. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) PODDZIAŁANIE REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Wykonawcy Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadnia jednostek samorządu terytorialnego. Związki, porozumienia i stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostka samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo. Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostka samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska. Instytucje sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe utworzone w sposób prawny i działające w interesie publicznym. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Partnerstwa publiczno-prywatne. Andrzej Łączak

37 KWALIFIKUJACE SIE PROJEKTY
Ochrona środowiska Priorytet II. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) Działanie 2.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii KWALIFIKUJACE SIE PROJEKTY Rozbudowa i modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych wraz z infrastruktura towarzysząca. Budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej infrastruktury służącej do wytwarzania i przesyłu energii odnawialnej. Budowa, rozbudowa i modernizacja źródeł wytwarzania i przesyłu energii w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń. Działania dotyczące poprawy funkcjonowania oraz modernizacji lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej, gazowniczej oraz ciepłowniczej. Budowa, przebudowa i remont instalacji, urządzeń i obiektów służących do produkcji i przesyłu skojarzonego wytwarzania energii i ciepła. Budowa, przebudowa i remont instalacji, urządzeń i obiektów (w tym infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej), mające na celu ograniczenie energochłonności. Tworzenie strategii energetycznych przez samorządy, zharmonizowane z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Edukacja, promocja rozwoju rozwiązań energetycznych. Andrzej Łączak

38 Ochrona środowiska Priorytet II. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) Działanie 2.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie alternatywnych źródeł energii Wykonawcy Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadnia jednostek samorządu terytorialnego. Związki, porozumienia i stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostka samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo. • Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostka samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska. • Instytucje sektora publicznego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe utworzone w sposób prawny i działające w interesie publicznym. • Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. • Partnerstwa publiczno-prywatne. Andrzej Łączak

39 KWALIFIKUJACE SIE PROJEKTY
Doradztwo Priorytet III. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego (Lubuski Regionalny Program Operacyjny) DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA KONKURENCYJNOSCI MIKROPRZEDSIEBIORSTW, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIEBIORSTW POPRZEZ DORADZTWO I WSPARCIE DZIAŁAN MARKETINGOWYCH KWALIFIKUJACE SIE PROJEKTY prowadzenia działalności gospodarczej na jednolitym rynku europejskim, wdrażania systemów zarządzania jakością, w tym koszty uzyskania certyfikatu, wdrażania systemów zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzania na rynek nowego produktu, usługi, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, łączenia sie przedsiębiorstw, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój przedsiębiorstwa. Wielkość wsparcia w zakresie doradztwa na realizacje indywidualnego projektu: nie może być niższa niż PLN oraz, nie może być wyższa niż PLN oraz, nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących Sie do objęcia wsparciem, Andrzej Łączak

40 Inwestycje w kapitał ludzki
Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw (PO Kapitał Ludzki) rozwój kadr nowoczesnej gospodarki otwarte i zamknięte szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorstw o charakterze ponadregionalnym, szkolenia i doradztwo dla wsparcia procesów restrukturyzacji na poziomie Ponadregionalnym, prognozowanie kierunków rozwoju, kwalifikacji i zawodów, promowanie nowych form i metod organizacji pracy, planowania strategicznego i zarządzania oraz outsourcingu, opracowywanie standardów działań zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, podnoszenie jakości usług szkoleniowych i doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw przez instytucje szkoleniowe oraz instytucje wspierania przedsiębiorczości, profesjonalizacja funkcji zarządzającego zasobami ludzkimi oraz promowanie doskonalenia zawodowego, popularyzowanie działań badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz mobilności międzysektorowej o charakterze ponadregionalnym, popularyzowanie powiązań kooperacyjnych wśród przedsiębiorstw celem transferu wiedzy, w tym wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu w zakresie promowania działalności kooperacyjnej (np. mapowanie klastrów, popularyzacja i wymiana najlepszych praktyk),wspieranie współpracy przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, Andrzej Łączak

41 Inwestycje w kapitał ludzki
4.7 Priorytet VII: Regionalne kadry gospodarki (PO Kapitał Ludzki) a) wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie, ogólne i specjalistyczne szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie, wsparcie w zakresie zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP oraz uelastycznienia form świadczenia pracy, podwyższanie kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy, b) zarządzanie zmianą gospodarczą, pomoc w podniesieniu lub nabyciu nowych kwalifikacji przez pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw, szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań, pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych wspomagających pracodawców przechodzących restrukturyzację, wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację w realizacji programów zwolnień monitorowanych, c) transfer wiedzy, sieci współpracy między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami, stypendia dla doktorantów na kierunkach wynikających z obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu, współpraca pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych w celu transferu wiedzy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, wsparcie dla studentów i pracowników szkół wyższych zamierzający podjąć działalność gospodarczą. Andrzej Łączak


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla"

Podobne prezentacje


Reklamy Google