Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPARCIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU W PROGRAMIE OPRACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPARCIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU W PROGRAMIE OPRACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO."— Zapis prezentacji:

1 WSPARCIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU W PROGRAMIE OPRACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

2 2 Diagnoza (1) Zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych kraje członkowskie są zobowiązane do oszczędności energii na poziomie 9% do 2016 roku. Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest ok. 3 razy niższa niż efektywność energetyczna w krajach najbardziej rozwiniętych i ok. 2 razy niższa niż średnia krajów członkowskich. Zużycie energii pierwotnej w Polsce odniesione do liczebności populacji jest niemal 40% mniejsze niż w krajach UE-15.

3 3 Diagnoza (2) Przestarzała infrastruktura elektroenergetyczna wymaga odtworzenia - niski stopień sprawności wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Obecny poziom połączeń transgranicznych nie zapewnia efektywnego włączenia Polski w regionalny rynek energii elektrycznej.

4 4 Diagnoza (3) W 2005 r. uzyskano 2,6% udziału energii elektrycznej z OZE. Celem indykatywnym do osiągnięcia jest 7,5% do 2010 r. W 2005 r. uzyskano 1% udziału biokomponentów na rynku paliw w transporcie. Celem indykatywnym do osiągnięcia jest 5,75% do 2010 r.

5 5 Strategia (1) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007- 2013 Wspierać projekty mające na celu zwiększanie efektywności energetycznej oraz rozpowszechniać modele rozwoju oparte na niskiej energochłonności. Wspierać rozwój technologii wykorzystujących odnawialne i alternatywne źródła energii W przypadkach, gdy stwierdzono istnienie nieprawidłowości na rynku, skoncentrować inwestycje w tradycyjne źródła energii w celu rozwijania sieci.

6 6 Strategia (2) Działania dotyczące energetyki są zgodne z założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013; przyczynią się także do osiągnięcie celów polityki energetycznej Polski m. in. w zakresie: osiągnięcia do 2010 roku 7.5 % wskaźnika udziału energii elektrycznej wytwarzanej z OZE i 5,75 % wskaźnika udziału biokomponentów i biopaliw w paliwach ciekłych, rozwoju energetyki lokalnej i rozproszonej opartej głównie na wysokosprawnym wytwarzaniu energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, zmniejszenia uzależnienia od importu ropy naftowej i gazu ziemnego.

7 7 Priorytet X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Główny cel priorytetu: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania energetyki na środowisko. Działania: 10.1 Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego Cel: Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii 10.2 Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w tym biopaliw Cel: Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw

8 8 Działanie 10.1 – Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego Rodzaje projektów (1): rozbudowa lub modernizacja sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia mająca na celu ograniczenie strat sieciowych i ograniczenie czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/8/WE o promocji kogeneracji

9 9 Działanie 10.1 – Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego Rodzaje projektów (2): budowa i modernizacja elektrowni kondensacyjnych poprzez stosowanie wysokosprawnych bloków energetycznych opalanych węglem na nadkrytyczne parametry pary oraz stosowanie obiegów parowo- gazowych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana wyposażenia na energooszczędne, budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych poprzez stosowanie rur preizolowanych

10 10 Działanie 10.1 – Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego Rodzaje beneficjentów: przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej.

11 11 Działanie 10.2 – Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw Rodzaje projektów (1): budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię wiatru oraz wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu biomasy i energii geotermalnej, budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii,

12 12 Działanie 10.2 – Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw Rodzaje projektów (2): budowa instalacji do produkcji biodiesla i innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu, budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE i do produkcji biokomponentów i biopaliw, budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

13 13 Działanie 10.2 – Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw Rodzaje beneficjentów: przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną i ciepła, Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją biodiesla oraz innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją urządzeń na potrzeby OZE, w tym biokomponentów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej.

14 14 Alokacja (w mln euro) Fundusz Spójności Budżet państwa Razem środki publiczne Priorytet X532,293,9626,1 Działanie 10.1 198,034,9232,9 Działanie 10.2 334,259,0393,2

15 15 Pomoc publiczna Jeśli udzielone wsparcie będzie miało charakter pomocy publicznej, to pomoc może być udzielona w oparciu o: wytyczne Komisji w sprawie pomocy regionalnej lub wytyczne Komisji w sprawie ochrony środowiska. Poziom dofinansowania ustalany będzie zgodnie z dopuszczalnymi pułapami pomocy publicznej, po zatwierdzeniu programu pomocowego przez Komisję Europejską.

16 16 Linia demarkacyjna W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko wsparcie uzyskać mogą tylko projekty o wartości pow. 5 mln euro. Projekty mniejsze mogą uzyskać wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych. W Programie Operacyjnym Innowacyjna gospodarka przewiduje się możliwość wsparcia projektów z zakresu energetyki o charakterze innowacyjnym. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziana jest możliwość wsparcia: –produkcji bioetanolu oraz –modernizacji elektroenergetycznych sieci wiejskich (tylko małe projekty o znaczeniu lokalnym).

17 17 Plany inwestycyjne spółek Wartość wstępnie zgłoszonych projektów: Działanie 10.1 134 projekty o łącznej wartości 8 mld euro Działanie 10.2 131 projektów o łącznej wartości 5,7 mld euro

18 18 Plany inwestycyjne spółek Ilość zgłoszonych projektów (efektywność energetyczna): modernizacja sieci dystrybucji energii elektrycznej – 84 kogeneracja – 28 modernizacja konwencjonalnych jednostek wytwarzania energii – 16 modernizacja sieci ciepłowniczych – 5 termomodernizacja budynków – 1

19 19 Plany inwestycyjne spółek Ilość zgłoszonych projektów (OZE): wiatr – 64 woda – 20 biopaliwa – 22 biomasa – 19 biogaz – 3 przyłączenie do sieci – 3

20 20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WSPARCIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU W PROGRAMIE OPRACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google