Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPARCIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPARCIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU"— Zapis prezentacji:

1 WSPARCIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU
W PROGRAMIE OPRACYJNYM „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO”

2 Diagnoza (1) Zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych kraje członkowskie są zobowiązane do oszczędności energii na poziomie 9% do 2016 roku. Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest ok. 3 razy niższa niż efektywność energetyczna w krajach najbardziej rozwiniętych i ok. 2 razy niższa niż średnia krajów członkowskich. Zużycie energii pierwotnej w Polsce odniesione do liczebności populacji jest niemal 40% mniejsze niż w krajach UE-15.

3 Diagnoza (2) Przestarzała infrastruktura elektroenergetyczna wymaga odtworzenia - niski stopień sprawności wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Obecny poziom połączeń transgranicznych nie zapewnia efektywnego włączenia Polski w regionalny rynek energii elektrycznej.

4 Diagnoza (3) W 2005 r. uzyskano 2,6% udziału energii elektrycznej z OZE. Celem indykatywnym do osiągnięcia jest 7,5% do 2010 r. W 2005 r. uzyskano 1% udziału biokomponentów na rynku paliw w transporcie. Celem indykatywnym do osiągnięcia jest 5,75% do 2010 r.

5 Strategia (1) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007-2013
Wspierać projekty mające na celu zwiększanie efektywności energetycznej oraz rozpowszechniać modele rozwoju oparte na niskiej energochłonności. Wspierać rozwój technologii wykorzystujących odnawialne i alternatywne źródła energii W przypadkach, gdy stwierdzono istnienie nieprawidłowości na rynku, skoncentrować inwestycje w tradycyjne źródła energii w celu rozwijania sieci.

6 Strategia (2) Działania dotyczące energetyki są zgodne z założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności na lata ; przyczynią się także do osiągnięcie celów polityki energetycznej Polski m. in. w zakresie: osiągnięcia do 2010 roku 7.5 % wskaźnika udziału energii elektrycznej wytwarzanej z OZE i 5,75 % wskaźnika udziału biokomponentów i biopaliw w paliwach ciekłych, rozwoju energetyki lokalnej i rozproszonej opartej głównie na wysokosprawnym wytwarzaniu energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, zmniejszenia uzależnienia od importu ropy naftowej i gazu ziemnego.

7 Priorytet X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
Główny cel priorytetu: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania energetyki na środowisko. Działania: 10.1 Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego Cel: Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii 10.2 Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w tym biopaliw Cel: Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw

8 Działanie 10.1 – Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego Rodzaje projektów (1): rozbudowa lub modernizacja sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia mająca na celu ograniczenie strat sieciowych i ograniczenie czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/8/WE o promocji kogeneracji

9 Działanie 10.1 – Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego Rodzaje projektów (2): budowa i modernizacja elektrowni kondensacyjnych poprzez stosowanie wysokosprawnych bloków energetycznych opalanych węglem na nadkrytyczne parametry pary oraz stosowanie obiegów parowo-gazowych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana wyposażenia na energooszczędne, budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych poprzez stosowanie rur preizolowanych

10 Działanie 10.1 – Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego Rodzaje beneficjentów: przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej.

11 Działanie 10.2 – Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw
Rodzaje projektów (1): budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię wiatru oraz wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu biomasy i energii geotermalnej, budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii,

12 Działanie 10.2 – Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw
Rodzaje projektów (2): budowa instalacji do produkcji biodiesla i innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu, budowa zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE i do produkcji biokomponentów i biopaliw, budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

13 Działanie 10.2 – Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw
Rodzaje beneficjentów: przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną i ciepła, Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją biodiesla oraz innych biopaliw, z wyłączeniem bioetanolu małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją urządzeń na potrzeby OZE, w tym biokomponentów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej.

14 Razem środki publiczne
Alokacja (w mln euro) Fundusz Spójności Budżet państwa Razem środki publiczne Priorytet X 532,2 93,9 626,1 Działanie 10.1 198,0 34,9 232,9 Działanie 10.2 334,2 59,0 393,2

15 Pomoc publiczna Jeśli udzielone wsparcie będzie miało charakter pomocy publicznej, to pomoc może być udzielona w oparciu o: wytyczne Komisji w sprawie pomocy regionalnej lub wytyczne Komisji w sprawie ochrony środowiska. Poziom dofinansowania ustalany będzie zgodnie z dopuszczalnymi pułapami pomocy publicznej, po zatwierdzeniu programu pomocowego przez Komisję Europejską.

16 Linia demarkacyjna W Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wsparcie uzyskać mogą tylko projekty o wartości pow mln euro. Projekty mniejsze mogą uzyskać wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych. W Programie Operacyjnym „Innowacyjna gospodarka” przewiduje się możliwość wsparcia projektów z zakresu energetyki o charakterze innowacyjnym. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziana jest możliwość wsparcia: produkcji bioetanolu oraz modernizacji elektroenergetycznych sieci wiejskich (tylko małe projekty o znaczeniu lokalnym).

17 Plany inwestycyjne spółek
Wartość wstępnie zgłoszonych projektów: Działanie 10.1 134 projekty o łącznej wartości 8 mld euro Działanie 10.2 131 projektów o łącznej wartości 5,7 mld euro

18 Plany inwestycyjne spółek
Ilość zgłoszonych projektów (efektywność energetyczna): modernizacja sieci dystrybucji energii elektrycznej – 84 kogeneracja – 28 modernizacja konwencjonalnych jednostek wytwarzania energii – 16 modernizacja sieci ciepłowniczych – 5 termomodernizacja budynków – 1

19 Plany inwestycyjne spółek
Ilość zgłoszonych projektów (OZE): wiatr – 64 woda – 20 biopaliwa – 22 biomasa – 19 biogaz – 3 przyłączenie do sieci – 3

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WSPARCIE INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google