Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa perspektywa unijna na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa perspektywa unijna na lata"— Zapis prezentacji:

1 Nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020
XXI Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Chotowa, 30 września 2013 r.

2 System europejskich i krajowych dokumentów strategicznych
Europa 2020 Zalecenia Rady UE dla Polski Pakiet rozporządzeń UE na lata Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategie Zintegrowane w tym KSRR KPZK Krajowy Program Reform Umowa partnerstwa Krajowe Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności Krajowe Programy Operacyjne w ramach WPR i WP Ryby Regionalne Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności 15 RPO w regionach słabiej rozwiniętych RPO dla Mazowsza Programy EWT Kontrakt Terytorialny

3 Umowa Partnerstwa (projekt z dnia 12 lipca 2013r.)
Umowa Partnerstwa to dokument przygotowywany przez państwo członkowskie z udziałem partnerów zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym sprawowaniu rządów, który określa strategię państwa członkowskiego, jego priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

4 Projekt Umowy Partnerstwa dotyczy m.in.:
Liczby i zakresu programów operacyjnych, Ram instytucjonalnych systemu wdrażania, Kluczowych celów i kierunków interwencji finansowanych ze środków unijnych, Sposobu podziału interwencji pomiędzy programy krajowe i regionalne, Koncentracji tematycznej, Warunkowości, w tym możliwości wypełniania warunków ex-ante, wskazanych w projektach rozporządzeń a wybór kierunków interwencji, Założeń finansowych, Stopnia uzupełniania się interwencji finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, Metod zastosowania podejścia terytorialnego w programowaniu i wdrażaniu polityki spójności, Wskaźników na poziomie umowy.

5 Cel ten będzie realizowany w ramach trzech obszarów:
Celem realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej będzie … Cel ten będzie realizowany w ramach trzech obszarów: wsparcie dla zwiększania konkurencyjności gospodarki poprawa spójności społecznej i terytorialnej podnoszenie sprawności i efektywności państwa oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej i terytorialnej (przez likwidowanie istniejących barier rozwojowych) i podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. poprzez wszystkie 11 celów tematycznych wynikających z projektów rozporządzeń UE

6 Cele tematyczne wg rozporządzenia ogólnego:
Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

7 Porównanie udziału % poszczególnych CT
w alokacji polityki spójności ogółem – wg projektu UP Cele tematyczne wskazane w pakiecie legislacyjnym UE Fundusze * 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji EFRR 13,90 14,70 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych 5,30 5,31 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 3,20 6,25 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach EFRR, FS 2,10 10,29 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 1,40 0,86 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 12,20 8,38 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 39,10 31,95 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników EFRR, EFS 6,10 6,67 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 6,00 7,83 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 8,20 5,01 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej EFRR, FS, EFS 0,70 0,28 Łącznie 11 celów tematycznych 98,20 97,52 Projekty innowacyjne i współpracy międzynarodowej finansowane w PO WER EFS nd 0,93 Pomoc Techniczna 0,80 0,84 Europejska Współpraca Terytorialna 1,00 0,71 Łącznie 100,00 *po alokacji rezerwy programowej do alokacji CT zostały wliczone środki przeznaczone na PT w poszczególnych PO

8 Linia demarkacyjna

9 Cele tematyczne – linia demarkacyjna
1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Działania na poziomie krajowym: B+R (transfer technologii do przedsiębiorstw, badania i prace rozwojowe, infrastruktura naukowo-badawcza, rozwój kadry) – wsparcie kierowane do najlepszych w skali kraju jednostek naukowych i dydaktycznych oraz do przedsiębiorstw Działania na poziomie regionalnym: B+R (infrastruktura badawcza zgodna z regionalnymi specjalizacjami, prace badawczo – rozwojowe w przedsiębiorstwach, wdrażanie wyników badań naukowych i technologii) Wsparcie IOB (wsparcie usług innowacyjnych zgodnych z RSI, rozwój infrastruktury)

10 Cele tematyczne – linia demarkacyjna
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Działania na poziomie krajowym: Infrastruktura szerokopasmowego Internetu E-usługi publiczne Digitalizacja zasobów publicznych Działania systemowe w zakresie e-integracji i kompetencji cyfrowych Działania na poziomie regionalnym: TIK w przedsiębiorstwach (rozwój produktów i usług) E-usługi publiczne (e-administracja, e-kultura, e-zdrowie, e-learning, e-integracja)

11 Cele tematyczne – linia demarkacyjna
3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Działania na poziomie krajowym: Internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz koordynacja instytucji otoczenia biznesu (działania systemowe) Działania na poziomie regionalnym: Tworzenie MŚP (rozwój inkubatorów przedsiębiorczości, start-up’s, przygotowanie terenów inwestycyjnych) Rozwój i internacjonalizacja przedsiębiorstw Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu (doradztwo, szkolenia, sieciowanie IOB)

12 Cele tematyczne – linia demarkacyjna
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Działania na poziomie krajowym: OZE (promocja produkcji i dystrybucji energii - podział w oparciu o moc instalowanej elektrowni/jednostki) Efektywność energetyczna w dużych przedsiębiorstwach, budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej/ budynków mieszkaniowych (powyżej 5 mln PLN/ 10 mln PLN kosztów kwalifikowalnych) Inteligentne systemy dystrybucji na średnich i niskich poziomach napięcia Strategie niskoemisyjne (sieci ciepłownicze i chłodnicze, ekologiczny transport publiczny) Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (moc zainstalowana powyżej 1MW) Działania na poziomie regionalnym: OZE (promocja produkcji i dystrybucji energii - podział w oparciu o moc instalowanej elektrowni/jednostki, dystrybucja ciepła, instalacja do produkcji biokomponentów i biopaliw, produkcja urządzeń ) Efektywność energetyczna MŚP Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej/ budynków mieszkaniowych (poniżej 5 mln PLN/ 10 mln PLN kosztów kwalifikowalnych) Strategie niskoemisyjne dla miast i ich obszarów funkcjonalnych (mobilność miejska) Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła (moc zainstalowana poniżej 1MW)

13 Cele tematyczne – linia demarkacyjna
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Działania na poziomie krajowym: Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, zmiany klimatu (mała retencja o zasięgu powyżej 1 województwa, systemy wczesnego reagowania i ratownictwa – PSP, monitoring i ocena ryzyka, utrzymanie, renaturyzacja cieków wodnych, gospodaka leśna, zarządzanie kryzysowe, przeciwdziałanie powodzi) Działania na poziomie regionalnym: Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, zmiany klimatu (mała retencja na obszarze województwa, regionalne systemy wczesnego reagowania i ratownictwa – OSP)

14 Cele tematyczne – linia demarkacyjna
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Działania na poziomie krajowym: Gospodarka odpadami (inwestycje strategiczne np. spalarnie odpadów komunalnych) Gospodarka wodno-ściekowa (wielkość aglomeracji powyżej 10 tyś. RLM) Różnorodność biologiczna i rekultywacja terenów zdegradowanych (kryterium podziału będzie przeznaczenie terenu) Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury (min. wartość 30 mln PLN kosztów kwalifikowalnych) Działania na poziomie regionalnym Gospodarka odpadami Gospodarka wodno-ściekowa (wielkość aglomeracji poniżej 10 tyś. RLM) Dziedzictwo kulturowe i zasoby kultury (max. wartość 30 mln PLN kosztów kwalifikowalnych) .

15 Cele tematyczne – linia demarkacyjna
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Działania na poziomie krajowym: Inwestycje w sieci TEN-T (drogi, koleje, lotniska) Inwestycje w drogi krajowe, w tym ekspresowe poza siecią TEN-T Drogi wyprowadzające ruch z miast na prawach powiatu w ciągu dróg krajowych (w tym obwodnice) Transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne Sieć kolejowa poza siecią TEN-T Tabor kolejowy dla połączeń międzynarodowych i międzywojewódzkich Inteligentne systemy dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej Działania na poziomie regionalnym: Drogi wojewódzkie stanowiące połączenie z siecią TEN-T Inwestycje w drogi lokalne jedynie w przypadku, gdy stanowią element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją obszarów miejskich i wiejskich, zrównoważoną mobilnością miejską, usprawniają połączenia między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego (w tym ośrodków aktywności gospodarczej, rozwijających się obszarów inwestycyjnych, centrów logistycznych, lotnisk) lub gdy zapewniają konieczne połączenie z siecią autostrad i dróg krajowych lub gdy uzupełniają luki w połączeniach transgranicznych Sieć kolejowa poza siecią TEN-T o znaczeniu regionalnym Tabor kolejowy dla połączeń wojewódzkich Transport multimodalny (w tym centra logistyczne i terminale przeładunkowe poza siecią TEN-T)

16 Cele tematyczne – linia demarkacyjna
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Działania na poziomie krajowym: Wsparcie instytucji rynku pracy oraz usprawnianie systemów zarządzania (modernizacja struktur, podnoszenie kwalifikacji) Instrumenty szybkiego reagowania i radzenia sobie przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych, w tym zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie Inicjatywa dla młodych (wsparcie młodzieży NEET w wieku lata) Działania systemowe na rzecz równości kobiet i mężczyzn i ograniczenia segregacji Ogólnopolskie programy edukacji zdrowotnej Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych Działania na poziomie regionalnym: Wsparcie indywidualne osób na rynku pracy (identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości rozwoju zawodowego; wspieranie mobilności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo) Wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia (dotacje, pożyczki, szkolenia, doradztwo) Równouprawnienie płci (opieka nad dziećmi do lat 3, elastyczne formy zatrudnienia) Wspieranie przedsiębiorstw i ich pracowników (szkolenia pracowników, usługi doradcze, zarządzanie strategiczne, outplacement, zapobieganie sytuacjom kryzysowym) Aktywne i zdrowe starzenie się (programy profilaktyczne, rehabilitacja zawodowa, programy przekwalifikowania pracowników)

17 Cele tematyczne – linia demarkacyjna
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania na poziomie krajowym: Infrastruktura ochrony zdrowia (Państwowe Ratownictwo Medyczne, Centra Urazowe, szpitale ponadregionalne) Pomoc i integracja społeczna (zmiana systemów i struktur, podnoszenie kwalifikacji pracowników) Zwalczanie dyskryminacji (działania systemowe, monitoring i badania dot. równości płci, promocja i edukacja) Usługi społeczne (rozwiązania systemowe w zakresie zwiększenia jakości usług, bezpieczeństwa i efektywności systemu opieki zdrowotnej) Gospodarka społeczna (wsparcie ekonomii społecznej) Działania na poziomie regionalnym: Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Kompleksowa rewitalizacja Wsparcie i infrastruktura przedsiębiorstw społecznych Aktywna integracja (aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych) Wsparcie na rzecz społeczności marginalizowanych (integracja społeczności marginalizowanych obejmująca działania z zakresu edukacji, zdrowia, zatrudnienia) Usługi społeczne i zdrowotne (pomoc społeczna, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej) Lokalne strategie rozwoju (rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS)

18 Cele tematyczne – linia demarkacyjna
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Działania na poziomie krajowym: Wsparcie ram funkcjonowania polityki w obszarze edukacji (działania systemowe) Szkolnictwo wyższe (poprawa jakości programów kształcenia, kierunki zamawiane, staże dla studentów i doktorantów, rozwój potencjału dydaktycznego uczelni) Rozwój krajowego systemu kwalifikacji System jakości usług rozwojowych Wsparcie kadr systemu ochrony zdrowia Działania na poziomie regionalnym: wsparcie placówek przedszkolnych i szkół (wsparcie nauczycieli, przeciwdziałanie rozwarstwieniu w edukacji, upowszechnienie edukacji przedszkolnej, doposażenia bazy dydaktycznej szkół, kontynuacja programu Cyfrowa szkoła) Szkolnictwo zawodowe Wsparcie indywidualnych osób dorosłych (zdobycie lub zmiana kwalifikacji w zakresie kształcenia formalnego lub pozaformalnego) Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa (infrastruktura szkolnictwa zawodowego, PWSZ, przedszkolna, infrastruktura służąca do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie,)

19 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego na lata (wstępny projekt)

20 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
– (Integrated Territorial Investemnt) Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego, przyczyniającym się do realizacji zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych. Za pomocą tego instrumentu partnerstwa reprezentujące miasta i ich obszary funkcjonalne mogą realizować zintegrowane projekty, łączące działania finansowane z EFRR i EFS. Cele zastosowania ZIT: zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami strukturalnymi UE, realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych, sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast.

21 Obszar realizacji ZIT Biorąc pod uwagę cele polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie, sformułowane wobec miast w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, ZIT będą realizowane: na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich. Miasta te wraz z obszarami funkcjonalnymi stanowią jeden z kluczowych OSI, ZIT w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Finansowanie z rezerwy programowej oraz z podstawowej alokacji RPO. 2. na obszarach funkcjonalnych innych miast o charakterze regionalnym i subregionalnym oraz innych obszarach wymagających zintegrowanego podejścia i potrzebujących zachęt do współpracy. Realizacja ZIT w tych miastach będzie zależała od decyzji samorządów wojewódzkich, ZIT w ramach 8 regionalnych biegunów wzrostu województwa podkarpackiego, stanowiących następujące MOF lub pary MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola Finansowanie z podstawowej alokacji RPO (ewentualnie w ramach OSI).

22 Miejskie Obszary Funkcjonalne (MOF)
Miejskie obszary funkcjonalne są układem osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek, składającym się ze zwartego obszaru miejskiego oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy zurbanizowanej. Prowadzenie polityki rozwoju wobec MOF: przeciwdziała nierównościom w poziomie ich zagospodarowania, pozwala na trafniejsze definiowanie ich potencjałów rozwojowych oraz na kompleksowe rozwiązywanie problemów występujących na ich terenie. Dla identyfikacji MOF zasadnicze znaczenie ma określenie ich granic W ramach prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie dokonano delimitacji obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego – Rzeszowa oraz ośrodków subregionalnych – Przemyśla, Krosna, Tarnobrzega, Mielca i Stalowej Woli (zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030).

23 Regionalne bieguny wzrostu dla programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020

24 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Na realizację ZIT przeznaczone będą: środki z podstawowej alokacji RPO – na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich (warunek obligatoryjny) a także regionalnych i subregionalnych i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz na innych obszarach na których realizowane będą ZIT (zgodnie z wolą IZ RPO), środki pochodzące z tzw. rezerwy programowej w wysokości 4,5% funduszy strukturalnych – na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich, środki PO IiŚ oraz PO PW - jako źródło wsparcia wybranych projektów komplementarnych wynikających ze Strategii ZIT - na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich.

25 Warunki realizacji ZIT
Aby otrzymać środki na realizację ZIT konieczne jest spełnienie poniższych warunków. Niżej wymienione warunki są obligatoryjne zarówno dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych, ośrodków regionalnych i subregionalnych oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, jak również innych obszarów wymagających zintegrowanego podejścia, na których realizowane będą ZIT. Warunki obligatoryjne Przygotowanie Strategii ZIT - dokument określający najważniejsze przedsięwzięcia konieczne do realizacji na danym MOF, objętym ZIT Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (powołanie Związku ZIT) – w zależności od stopnia delegacji zadań, np. porozumienie, stowarzyszenie, związek międzygminny Posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej Podpisanie porozumienia do realizacji ZIT w województwie pomiędzy Związkiem ZIT a IZ Przeznaczenie na realizację „ZIT wojewódzkiego” środków z podstawowej alokacji RPO (jako uzupełnienie środków pochodzących z rezerwy programowej) Posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej lub odpowiednich jej elementów w Strategii ZIT – w przypadku, gdy Strategia ZIT przewiduje jako projekty komplementarne, projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (PI 4.3, PI 4.5)

26 Strategia ZIT Strategia ZIT powinna uwzględniać wspólne, strategiczne wybory uzgodnione przez jednostki wchodzące w skład Związku ZIT. Ich efektem powinny być pakiety przedsięwzięć z różnych obszarów tematycznych, służące wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących dany obszar. Podstawa udzielenia wsparcia z oznaczonych działań/poddziałań RPO Określa wizję terytorialną i wskazuje cele, najważniejsze działania/przedsięwzięcia do realizacji Jest narzędziem dla realizacji polityki w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale obejmuje obszarowo te JST, które wyraziły wolę współpracy (powinien uwzględniać cele SRW) Wskazuje stopień realizacji celów RPO (interwencja programowania oczekiwana przez KE, w tym przypisanie priorytetów inwestycyjnych, wskaźników i ich monitorowanie) Określa system realizacji (m.in. struktura organizacyjna ZIT, procedury wyboru projektów, zakres zadań Związku ZIT, opis procedur sprawozdawczych i monitoringowych) Dokumentuje proces przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru, którego dotyczy Zawiera zasady wyboru projektów dla działań/poddziałań ZIT w RPO Wskazuje listę przedsięwzięć (do realizacji w ramach ZIT + komplementarne) Wymaga pozytywnego zaopiniowania Instytucji Zarządzającej RPO oraz Ministra Rozwoju Regionalnego

27 Delegacja zadań w ramach ZIT
MRR rekomenduje minimalny zakres zadań Związku ZIT (wybór projektów w formule ZIT) Minimalne powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie: przygotowanie i akceptacja kryteriów wyboru projektów poprzez udział w komitecie monitorującym, preselekcja wniosków, opracowanie listy rankingowej projektów. Instytucja Zarządzająca odpowiada za ogłoszenie naborów, ocenę formalną, negocjowanie i podpisanie umowy z beneficjentem, rozliczanie projektów. 2.Częściowe powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie: opracowanie kryteriów wyboru projektów, ocena formalna i merytoryczna wniosków, opracowanie listy rankingowej projektów, wybór projektów. Instytucja Zarządzająca odpowiada za ogłoszenie naboru, negocjowanie i podpisanie umowy z beneficjentem, rozliczanie projektów. 3. Pełne powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie: Całość procesu związanego z wyborem oraz rozliczaniem projektów wykonuje Związek ZIT. Odbywa się to na zasadzie grantu globalnego.

28 (przy minimalnej delegacji zadań)
Zadania Związku ZIT (przy minimalnej delegacji zadań) przygotowanie Strategii ZIT, w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne, przedkładanie Strategii ZIT do pozytywnego zaopiniowania IZ RPO (w kontekście możliwości finansowania z RPO) oraz Ministrowi Rozwoju Regionalnego (w kontekście zgodności z UP. MRR opiniuje również propozycje projektów) , udział w programowaniu RPO (w zakresie ZIT) oraz przygotowanie/aktualizacja kryteriów wyboru projektów dla działań realizowanych w formule ZIT i uzgadnianie ich z IZ RPO, wybór projektów do dofinansowania, w tym opracowanie listy rankingowej projektów, uzgadnianie jej z IZ RPO, sprawozdawczość względem IZ – przygotowanie rocznego raportu monitoringowego nt. wdrażania Strategii ZIT, a następnie przekazywanie tego dokumentu do oceny i zatwierdzenia KM RPO, udział w pracach/posiedzeniach Komitetu Monitorującego. Delegacja zadań z poziomu RPO na poziom Związku ZIT wymaga posiadania przez Związek ZIT odpowiedniej zdolności instytucjonalnej do udziału w zarządzaniu częścią programu operacyjnego oraz zapewnienie współfinansowania realizowanych projektów.

29 Zakres tematyczny ZIT Wsparcie ZIT z wykorzystaniem środków WRS w ramach RPO skoncentrowane będzie na niżej określonych kierunkach interwencji: Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (cele tematyczne nr 4 i 7) – realizacja przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych strategii organizacji transportu publicznego wspólnych dla całego obszaru funkcjonalnego, Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego (cele tematyczne nr 6, 8, 9, 10) – realizacja wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego planu rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne powinny być realizowane w sposób zintegrowany, uwzględniając aspekty infrastrukturalne, gospodarcze, społeczne i środowiskowe, Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (cel tematyczny nr 6). Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych (cel tematyczny nr 4).

30 Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (cele tematyczne nr 2, 6, 8, 9) - Projekty powinny wykorzystywać wspólne cechy/potencjał obszaru funkcjonalnego i przyczyniać się do umocnienia jego charakteru oraz do dostosowania i rozszerzenia oferty usług w całej przestrzeni funkcjonalnej miasta. Realizacja podejścia zintegrowanego – główne kryterium realizacji projektów w formule ZIT Realizacja wiązki zintegrowanych projektów realizowanych na całym obszarze ZIT Ścisła koordynacja działań w ramach ZIT z komplementarnymi działaniami realizowanymi w programach krajowych i RPO nie objętymi ZIT – poprzez realizację kontraktu terytorialnego

31 ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
wskazanie przewidywanego obszaru/ obszarów realizacji ZIT, indykatywna wartość środków UE (EFRR oraz EFS), pochodzących z poszczególnych działań/poddziałań, przeznaczonych na realizację ZIT, wskazanie zakresu zadań przekazywanych do poszczególnych Związków ZIT. Korelacja w czasie z harmonogramem prac nad perspektywą Prace nad Strategią ZIT jako równoległy i powiązany proces z pracami nad RPO – zakłada się, że proces przygotowania Strategii ZIT zakończy się przed oficjalnym przekazaniem RPO do KE, Uwzględnienie propozycji projektów w mandacie strony samorządowej na potrzeby negocjacji kontraktu terytorialnego, Uwzględnienie uzgodnień wynikających z kontraktu w programach operacyjnych, które będą negocjowane z KE, Zatwierdzenie KT i przyjęcie programów operacyjnych przez KE.

32 Harmonogram dalszych prac związanych z przygotowaniem ZIT
Zawiązanie Związków ZIT wrzesień 2013r. Przygotowanie Strategii ZIT wrzesień – listopad 2013r. Uzgodnienie Strategii ZIT z IZ RPO oraz MRR Akceptacja Strategii ZIT przez IZ RPO/MRR oraz zawarcie stosownych porozumień pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO grudzień 2013r.

33 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (projekt)

34 Harmonogram prac nad RPO WP 2014-2020
Proces 2012 r. 2013 r. 2014 r. II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał Wykonanie I etapu ewaluacji ex-ante RPO WP Przygotowanie, przyjęcie i przekazanie do MRR wstępnego projektu RPO WP Rozpoczęcie procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu RPO WP Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko projektu RPO WP Przyjęcie wstępnego projektu RPO WP po uwagach MRR Nieformalne konsultacje wstępnego projektu RPO WP z Komisją Europejską Przyjęcie projektu RPO WP Konsultacje społeczne wstępnego projektu RPO WP Przyjęcie projektu RPO WP po konsultacjach społecznych Przedłożenie projektu RPO WP do akceptacji Rady Ministrów Negocjacje RPO WP z Komisją Europejską, z udziałem ewaluatora (II etap ewaluacji ex-ante) Przyjęcie RPO WP

35 Struktura projektu RPO WP 2014-2020 (wrzesień 2013r.)
Lp. Nazwa osi priorytetowej Fundusz Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR CT 1 - Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3 - Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 2 Cyfrowe Podkarpackie CT 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych 2.2, 2.3 3 Czysta energia CT 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego CT 5 - Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem CT 6 - Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 5 Infrastruktura komunikacyjna CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 7.2, 7.3, 7.4 6 Regionalny rynek pracy EFS CT 8 - Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 7 Integracja społeczna EFS, EFRR CT 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 (EFRR), 9.2 (EFRR) 9.3 (EFRR) 9.4, 9.5, 9.7, 9.8 8 Jakość edukacji i kompetencji w regionie CT Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 10.1, 10.3, 10.4 (EFRR) 9 Pomoc techniczna (EFRR) - 10 Pomoc techniczna (EFS)

36 I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (EFRR)
Cele tematyczne i Priorytety Inwestycyjne w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPO WP I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka (EFRR) 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1.1 Wzmacnianie infrastruktury B+R (…) i możliwości rozwoju sektora B+I oraz promowanie centrów kompetencji, w szczególności tych o znaczeniu europejskim 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...) 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji 3.3 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 3.4 Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji

37 II. Cyfrowe Podkarpackie (EFRR) III. Czysta energia (EFRR)
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 2.2 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK 2.3 Wzmacnianie zastosowania TIK dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia III. Czysta energia (EFRR) 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 4.1 Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym (PI realizowany również w formule ZIT) 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych (PI realizowany również w formule ZIT) 4.7 Promowanie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o popyt na ciepło użytkowe

38 IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (EFRR)
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 5.2 Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 6.1 Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego (PI realizowany również w formule ZIT) 6.2 Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego 6.3 Ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego (PI realizowany również w formule ZIT) 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej , ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury 6.5 Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza (PI realizowany również w formule ZIT)

39 V. Infrastruktura komunikacyjna (EFRR)
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T (PI realizowany również w formule ZIT) 7.3 Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne 7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego VI. Regionalny rynek pracy (EFS) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 8.5 Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (PI realizowany również w formule ZIT) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się

40 VII. Integracja społeczna (EFS, EFRR)
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych (EFRR) 9.2 Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (EFRR) (PI realizowany również w formule ZIT) 9.3 Wspieranie przedsiębiorstw społecznych (EFRR) 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności (EFS) (PI realizowany również w formule ZIT) 9.5 Integracja społeczności marginalizowanych takich jak Romowie (EFS) 9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (EFS) 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych (EFS)

41 VIII. Jakość edukacji i kompetencji w regionie (EFS, EFRR)
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 10.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 10.4 Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (EFRR) IX. Pomoc techniczna (EFRR) X. Pomoc techniczna (EFS)

42 Alokacja z polityki spójności na poziomie regionalnym
Całkowita alokacja dla regionalnego programu operacyjnego składa się z następujących składowych: A – część alokacji podzielona algorytmem opartym na metodologii berlińskiej. Mechanizm podziału środków na RPO jest jednolity dla wszystkich regionów słabiej rozwiniętych. Wyliczenia alokacji na poszczególne regionalne programy operacyjne bazują na danych statystycznych dotyczących liczby ludności, poziomu PKB per capita w PPS oraz liczby bezrobotnych na poziomie NUTS-2, których źródłem jest Eurostat, za lata (uwzględnia się średnioroczny poziom danych w tym okresie); B1 – część alokacji przeznaczona na wsparcie realizacji zintegrowanych działań na obszarze funkcjonalnych miast wojewódzkich w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT), podzielona algorytmem uwzględniającym ludność zamieszkującą funkcjonalne obszary miejskie miast wojewódzkich (FOM) wskazane w KPZK 2030; B2 – część alokacji na pozostałe obszary strategicznej interwencji (OSI), podzielona w procesie konsultacji Ministra Rozwoju Regionalnego przeprowadzanych z marszałkami województw, z uwzględnieniem potrzeb regionów i ich potencjałów. C – środki alokowane do programu regionalnego w wyniku podziału rezerwy wykonania (zostanie ona przypisana do konkretnych programów na podstawie danych za rok 2018).

43 Podział alokacji z polityki spójności na poziomie regionalnym (mln euro)
Województwo Podkarpackie Alokacja wyjściowa na RPO i komponent regionalny POKL w cenach bieżących Alokacja funduszy strukturalnych na RPO w części A+B+C (1) (2) alokacja funduszy strukturalnych w tym EFRR w tym EFS Całkowita alokacja funduszy strukturalnych Rezerwa programowa (B) z prealokacją 7% rezerwy wykonania (C) Część (A) dzielona algorytmem, z prealokacją 7% rezerwy wykonania (C) 1 503,8 1 136,3 367,5 1 895,4 83,5 1 811,8 1 344,0 EFRR 551,4 EFS w tym alokacja B1 (ZIT) 63,5 w tym alokacja B2 (OSI) 20 Alokacja na RPO WP w perspektywie (wg wersji programów zatwierdzonych przez KE w 2007r., bez rezerwy wykonania, dostosowania technicznego i realokacji, w cenach bieżących). Alokacja na RPO WP w perspektywie podawana jest w cenach stałych z 2011r., a ostateczne jej przeliczenie na ceny bieżące nastąpi po zakończeniu negocjacji nad pakietem rozporządzeń polityki spójności

44 Ring–fencing zasada koncentracji tematycznej środków w ramach RPO WP
Fundusz RPO WP Ring-fencing poziom koncentracji przyjęty w UP % w jakim ring-fencing będzie wypełniany na poziomie krajowym % w jakim ring-fencing będzie wypełniany na poziomie regionalnym EFRR 41% cel 1, 2, 3, 4 59% 49% 51% min. 50% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskoemisyjna) EFRR i FS 13% w tym: cel 4 19% 46% 54% min. 15% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 4, do wyliczenia poziomu ring-fencingu została też wprowadzona możliwość wykorzystania środków FS alokowanych na CT4 EFS 31,8% w tym: cel 9 21% 5% 95% min. 20% środków EFS musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 9

45 Wstępny podział środków w ramach RPO WP 2014-2020 (propozycja skierowana pod obrady ZWP)
Oś priorytetowa CT Fundusz Udział OP w alokacji RPO WP ogółem Udział CT w alokacji RPO WP ogółem I. Konkurencyjna i nowoczesna gospodarka 1 EFRR 17,01% 8,15% 3 8,86% II. Cyfrowe Podkarpackie 2 2,84% III. Czysta energia 4 9,11% IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 5 11,35% 2,13% 6 9,22% V. Infrastruktura komunikacyjna 7 19,95% VI. Regionalny rynek pracy 8 EFS 12,74% VII. Integracja społeczna 9 14,34% 8,65% 5,69% VIII. Jakość edukacji w regionie 10 9,67% 6,83% IX. Pomoc techniczna (EFRR) X. Pomoc techniczna (EFS) 0,87% Suma 100,00%

46 Porównanie udziałów w alokacji EFRR i EFS w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
Oś priorytetowa CT Fundusz Udział w alokacji Udział w alokacji I. Konkurencyjna i nowoczesna gospodarka 1 EFRR 25,6% 24,0% 3 II. Cyfrowe Podkarpackie 2 5,7% 4,0% III. Czysta energia 4 5,8% 12,9% IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 5 17,3% 16,0% 6 V. Infrastruktura komunikacyjna 7 25,8% 28,1% VI. Regionalny rynek pracy 8 EFS 57,3% 43,8% VII. Integracja społeczna 9 19,5% 29,7% 12,2% 8,0% VIII. Jakość edukacji w regionie 10 23,2% 23,5% 5,0% IX. Pomoc techniczna (EFRR) 2,6% 3,0% X. Pomoc techniczna (EFS) bd Suma 200,0%

47 Kontrakt terytorialny 2014-2020
Programowy instrument koordynacji służący poprawie efektywności działań rozwojowych (głównie inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie, realizowanych przez różne podmioty publiczne i ustalonych w procesie negocjacji pomiędzy nimi. Stanowi instrument uzgadniania między stroną rządową i samorządową przedsięwzięć służących realizacji celów polityki regionalnej zapisanych w KSRR, w sytuacji, gdy korespondują z celami rozwojowymi danego województwa. Umożliwia koordynację działań realizowanych w ramach ZIT służących rozwojowi obszarów funkcjonalnych z komplementarnymi działaniami realizowanymi w programach krajowych i RPO nie objętymi ZIT a wpisującymi się w Strategię ZIT.

48 Podmioty zaangażowane w realizację Kontraktu Terytorialnego
Pierwsza edycja kontraktów terytorialnych obejmie jedynie kontrakty pomiędzy rządem i samorządem wojewódzkim. W negocjacje zostaną jednak włączone w szczególności te podmioty, do których adresowane będą działania w ramach kontraktów terytorialnych. W przypadku miast i ich obszarów funkcjonalnych będą to np. jednostki samorządu terytorialnego objęte zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi.

49 Przygotowanie i negocjacje kontraktów terytorialnych
Proces formułowania stanowisk na szczeblu rządowym i samorządowym Obejmuje opracowanie mandatu negocjacyjnego po stronie rządowej i po stronie samorządowej. W wyniku negocjacji powstaje wspólna wizja rozwoju dotycząca danego terytorium, lista przedsięwzięć priorytetowych niezbędnych dla jej realizacji oraz zobowiązania umawiających się stron. Przygotowanie mandatów negocjacyjnych rządu i samorządu Procedura negocjacji - po stronie rządowej odpowiada minister właściwy ds. rozwoju regionalnego - po stronie samorządowej odpowiada marszałek województwa (koordynator procesu negocjacji – wyznaczony przez marszałka województwa) Zatwierdzenie kontraktów i rozpoczęcie ich realizacji – po akceptacji przez Radę Ministrów i Zarząd Województwa strony podpisują kontrakt.

50 Nabór przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie Termin naboru: 17 lipca – 21 sierpnia 2013r. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie województwa podkarpackiego, klastry, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe, grupy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, Typy inwestycji: przedsięwzięcia infrastrukturalne z zakresu transportu, środowiska, energetyki, przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, w tym realizowane przez inicjatywy klastrowe oraz przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia z zakresu rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu, przedsięwzięcia zintegrowane, Kryteria: co najmniej regionalna skala oddziaływania, wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność województwa, wpływ na sytuację społeczno – gospodarczą, zgodność z dokumentami strategicznymi/programowymi, minimalna wartość przedsięwzięcia infrastrukturalnego 50 mln PLN, natomiast pozostałych 10 mln PLN

51 Wstępna lista przedsięwzięć priorytetowych
Przyjęcie wstępnej listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu Terytorialnego na lata projekty na łączną wartość ponad 26 mld zł (uchwała Nr 269/6528/13 ZWP z dnia 13 września 2013 r. z późn. zm.). Przekazanie wstępnej listy przedsięwzięć do MRR – wrzesień 2013 r. Uzupełniające analizy i korekta listy – październik 2013 r. Dyskusja nad projektem finalnej wersji listy przedsięwzięć priorytetowych w ramach Regionalnego Forum Terytorialnego – październik 2013 r. Przyjęcie przez Zarząd Województwa ostatecznej wersji listy przedsięwzięć priorytetowych – październik 2013 r. Przygotowanie mandatu negocjacyjnego samorządu województwa do Kontraktu Terytorialnego – październik/listopad 2013 r.

52 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów tel. 017/ mail: Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Nowa perspektywa unijna na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google