Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Regionalnego Programu Operacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej:
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej: Istotną, większą niż w obecnej perspektywie rolę, odgrywać będzie komplementarność wsparcia. Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. Uchwała KK NSRO z dn. 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia definicji „komplementarności” Projekt 1 Projekt 2 Wspólny cel Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

3 Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej:
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej: 2. Większy nacisk położony zostanie na tzw. podejście zintegrowane, w związku z czym preferowane będą przedsięwzięcia realizujące tę logikę wsparcia (np. nowy instrument – Zintegrowana Inwestycja Terytorialna). Podejście zintegrowane - to mechanizm wsparcia umożliwiający przyjęcie do realizacji i wdrożenia całego zestawu (wiązki) przedsięwzięć (projektów) przyczyniających się do koncentracji tematycznej lub terytorialnej wsparcia, a przez to do osiągnięcia wspólnego dla nich celu (rozwiązania problemu/odpowiedzi na wyzwanie rozwojowe) dzięki podjęciu i zrealizowaniu szeregu działań o różnej naturze (np. infrastrukturalnych, wspierających przedsiębiorczość, społecznych, informacyjno-promocyjnych, itp.) Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

4 potencjałów, barier i wzajemnych zależności.
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej: 3. Większy nacisk położony zostanie na terytorialny wymiar prowadzonej interwencji (tzw. podejście terytorialne). Podejście terytorialne zakłada odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów, barier i wzajemnych zależności. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

5 Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej:
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej: 4. Przy realizacji działań rozwojowych w większym stopniu realizowane powinno być partnerstwo oraz współpraca podmiotów. (Partnerstwo i wielopoziomowe sprawowanie rządów to jedna z zasad ogólnych w przyszłej perspektywie finansowej - art. 5 projektu rozporządzenia ogólnego). 5. Nastąpi wzrost wykorzystania instrumentów finansowych (IF) w programach polityki spójności. Wprowadzone zostaną nowe, dotychczas niestosowane instrumenty finansowe. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

6 Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej:
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Zagadnienia kluczowe w przyszłej perspektywie finansowej: Katalog IF finansowanych w przyszłych programach : krajowy fundusz venture capital mechanizmy pożyczkowe/poręczeniowe dla finansowania wysokobudżetowych przedsięwzięć, np. w energetyce odnawialnej i efektywności energetycznej fundusze pożyczkowe/poręczeniowe do finansowania przedsięwzięć niższej wartości w energetyce odnawialnej i efektywności energetycznej pożyczki/linie kredytowe udzielane/organizowane bezpośrednio przez IZ lub IW fundusze pożyczkowe oferujące różne linie produktów fundusze poręczeniowe, poreczenia indywidualne, poręczenia portfelowe, rożne linie produktów fundusze kapitałowe (equity), seed capital Fundusze łączące wszystkie produkty, Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich, Fundusze na OZE, ochronę środowiska, efektywność energetyczną fundusze mieszane Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

7 Układ programów operacyjnych 2014 – 2020
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Układ programów operacyjnych 2014 – 2020 program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich program pomocy technicznej program operacyjny dotyczący Polski Wschodniej programy dotyczące współpracy terytorialnej (EWT) Regionalne Programy Operacyjne Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

8 Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 marca 2013 r. zaakceptował wstępny projekt obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – (RPO WL 2014 – 2020), z jednoczesnym zachowaniem możliwości modyfikacji w zakresie konstrukcji Osi Priorytetowych Programu. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

9 Nazwa osi priorytetowej Podział wsparcia wg funduszy
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Lp. Nazwa osi priorytetowej Podział wsparcia wg funduszy EFRR EFS 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw i innowacje 38% 2. Energia przyjazna środowisku 12% 3. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 16% 4. Mobilność regionalna i ekologiczny transport 17% 5. Przedsiębiorczość i uczenie się przez całe życie 4% 90% 6. Spójność społeczna 9% 6% 7. Pomoc techniczna 8. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

10 Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Wstępny projekt obszarów wsparcia w ramach RPO WL 2014 – 2020 opracowany został w oparciu o projekt Linii Demarkacyjnej (czyli projekt podziału realizacji różnego typu działań pomiędzy poziom krajowy i regionalny oraz pomiędzy poszczególne fundusze), który cały czas podlega modyfikacjom. W związku z powyższym ostateczny kształt obszarów wsparcia Programu może ulec zmianie. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

11 Oś Priorytetowa 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw i innowacje
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw i innowacje Wsparcie tworzenia infrastruktury i działalności B+R w przedsiębiorstwach Wsparcie innowacyjnych MŚP Wsparcie współpracy nauki i biznesu, Finansowanie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw Profesjonalizacja usług IOB Rozwój klastrów regionalnych Wsparcie funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i kapitałowych Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie Technologii Informacyjno Komunikacyjnych Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

12 Oś Priorytetowa 2. Energia przyjazna środowisku
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2. Energia przyjazna środowisku Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Budowa oraz modernizacja sieci dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia. Biokomponenty i biopaliwa, zakłady do produkcji urządzeń OZE Wsparcie MŚP w zakresie efektywności energetycznej MŚP (zmniejszenie strat energii, ciepła, wody) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne Wsparcie wynikające z planów niskoemisyjnych dla poszczególnych typów obszarów, stanowiące uzupełnienie projektów realizowanych z poziomu krajowego Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

13 Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Rozwój form małej retencji. Organizacja systemów wczesnego reagowania i ratownictwa Kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami. Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych, promocja kultury Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody Wsparcie dla ochrony różnorodności biologicznej Wsparcie dla wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją Wsparcie inwestycji dotyczących poprawy jakości powietrza i hałasu Rekultywacja terenów poprzemysłowych Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

14 Oś Priorytetowa 4. Mobilność regionalna i ekologiczny transport
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4. Mobilność regionalna i ekologiczny transport Wsparcie wynikające z planów niskoemisyjnych Zrównoważona mobilność miejska Budowa, przebudowa dróg wojewódzkich (ewentualnie powiatowych i gminnych) w sieci kompleksowej TEN-T oraz stanowiących połączenie do sieci TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (ITS) Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu Budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T, zakup i modernizacja taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

15 Oś Priorytetowa 5. Przedsiębiorczość i uczenie się przez całe życie
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5. Przedsiębiorczość i uczenie się przez całe życie Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, wspieranie mobilności zawodowej Wspieranie usług opieki osobami zależnymi oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych. Wdrożenie elastycznych form zatrudnienia Wspieranie aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy. Programy na rzecz integracji osób i rodzin z dysfunkcjami ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP Programy outplacement. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

16 Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Programy przekwalifikowania pracowników Programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej służące wspieraniu aktywności zawodowej. Dotacje inwestycyjne dla firm, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej ze środków EFS Preferencyjne pożyczki/dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gosp. Dotacje na spłatę pożyczki (do 20% wartości pożyczki) Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Wzrost jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe. Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych Infrastruktura edukacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

17 Oś Priorytetowa 6. Spójność społeczna
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6. Spójność społeczna Infrastruktura ochrony zdrowia powiązana ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym obszarami deficytów oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne Infrastruktura usług społecznych, w tym ośrodki wsparcia, placówki opiekuńczo-wychowawcze, mieszkania chronione i zdrowotnych, w tym podmiotów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, psychiatrycznej, długoterminowej, ZOL Spersonalizowane i zintegrowane usługi pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, usługi opiekuńcze i zdrowotne, w celu zwiększenia ich dostępności Wsparcie organizacji opieki nad osobami zależnymi Kompleksowa rewitalizacja (tylko działania inwestycyjne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych) Programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych Działania na rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności marginalizowanych Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

18 Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Zatwierdzony przez ZWL materiał opracowany został w wyniku dotychczasowych prac nad RPO WL 2014 – 2020, które determinowane są szeregiem uwarunkowań, wynikających przede wszystkim z faktu, iż programowanie przyszłej perspektywy finansowej odbywa się równocześnie na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym, a w związku z powyższym – nie jest możliwe ostateczne określenie zakresu wparcia w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

19 Uwarunkowania na poziomie wspólnotowym:
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Uwarunkowania na poziomie wspólnotowym: Zobowiązania wynikające ze Strategii Europa 2020 Konieczność zapewnienia zgodności z projektami rozporządzeń dla nowej perspektywy finansowej , które w dalszym ciągu podlegają negocjacjom Konieczność spełnienia tzw. ring-fencingów tzn. wyznaczonych przez KE minimalnych pul środków dedykowanych na poszczególne obszary wsparcia Konieczność zapewnienia zgodności wsparcia udzielanego w ramach RPO WL 2014 – 2020 z wymogami dyrektyw UE, przyjmowanych na poziomie unijnym Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

20 Koncentracja tematyczna i ring-fencingi (pułapy finansowe)
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Koncentracja tematyczna i ring-fencingi (pułapy finansowe) dla regionów słabiej rozwiniętych W projektach rozporządzeń wprowadzono ograniczenia swobody dysponowania środkami dostępnymi w ramach kopert krajowych. 1. Nałożony został (na poziomie krajowym) ring-fencing w wysokości 20 – 25% środków funduszy strukturalnych na 3 cele tematyczne: zatrudnienie i mobilność pracowników (8) włączenie społeczne i walki z ubóstwem (9) edukacja, umiejętności i uczenie się przez całe życie (10) 2. Ponadto co najmniej 20% całkowitych zasobów EFS w państwie członkowskim zostanie przypisana do celu tematycznego 9. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

21 Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Ponadto: 3. co najmniej 50% środków EFRR na szczeblu krajowym przydziela się na 1 lub więcej spośród następujących 4 celów tematycznych: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (cel tematyczny 1); wzmacnianie dostępu i wykorzystania oraz jakości informacyjnych i komunikacyjnych technologii (cel tematyczny 2); podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (cel tematyczny nr 3) wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (cel tematyczny nr 4). 4. co najmniej 10% środków EFRR na szczeblu krajowym ma być przeznaczone na wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (cel tematyczny nr 4) 5. co najmniej 5% środków EFRR na szczeblu krajowym zostaje przydzielonych na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

22 Uwarunkowania na poziomie krajowym:
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Uwarunkowania na poziomie krajowym: Konieczność realizacji celów rozwojowych wskazanych w krajowych dokumentach strategicznych Długotrwały proces przygotowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu pn. Założenia Umowy Partnerstwa (ZUP) Prace trwające w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nad tzw. linią demarkacyjną określającą kryteria podziału wsparcia między programy krajowe i regionalne Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

23 Uwarunkowania na poziomie regionalnym:
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Uwarunkowania na poziomie regionalnym: Równolegle toczące się prace nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego Równolegle toczące się prace nad Kontraktem Terytorialnym Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

24 Brak działań na poziomie regionalnym
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne Wspieranie infrastruktury B+R i możliwości rozwoju sektora B+I (również w kontekście inteligentnych specjalizacji) Poziom krajowy Poziom regionalny Wsparcie infrastruktury sfery B+R oraz badań w jednostkach naukowych wynikające ze specjalizacji krajowych i regionalnych Brak działań na poziomie regionalnym Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

25 Program Operacyjny Polska Wschodnia
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne Inwestycje przedsiębiorstw w obszar B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi Poziom krajowy Program Operacyjny Polska Wschodnia Poziom regionalny wzrost innowacyjności przedsiębiorstw (MŚP i duże firmy), wspieranie działalności B+R przedsiębiorstw, rozwój powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi uczestnikami systemu innowacji 1) wdrażanie innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach 2) tworzenie warunków dla prowadzenia badań w przedsiębiorstwach; w tym wsparcie tworzenia infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach     wzrost innowacyjności przedsiębiorstw - wdrożenie dostępnych wyników prac B+R/technologii; projekty o małej skali w  zakresie działalności B+R realizowanej przez przedsiębiorstwa   Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

26 Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne Wsparcie rozwoju MŚP Poziom krajowy Program Operacyjny Polska Wschodnia Poziom regionalny Brak działań 1) tworzenie lub modernizacja produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym i działania uzupełniając e 2) przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz nadanie nowych funkcji gospodarczych terenom zdegradowanym Wsparcie rozwoju firm – projekty zwiększające aktywność inwestycyjną MŚP oraz skutkujące zwiększeniem zatrudnienia i trwałym rozwojem firmy Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

27 Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu Poziom krajowy Program Operacyjny Polska Wschodnia Poziom regionalny Profesjonalizacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu dla inteligentnego rozwoju w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami 1) Profesjonalizacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu, w szczególności parków naukowo –technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości dla inteligentnego rozwoju w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami jako uzupełnienie wsparcia z perspektywy ; 2) wsparcie klastrów i inicjatyw klastrowych o znaczeniu ponadregionalnym    Profesjonalizacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu dla inteligentnego rozwoju w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami – działania powiązane z systemowymi realizowanymi na poziomie krajowym Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

28 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną Poziom krajowy Poziom regionalny Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne  Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

29 Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Projekt Linii Demarkacyjnej – wybrane kwestie problematyczne Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami Poziom krajowy Poziom regionalny  Kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi - podział inwestycji ze względu na liczbę obsługiwanej ludności – od 150 tys. mieszkańców Kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi - podział inwestycji ze względu na liczbę obsługiwanej ludności – poniżej 150 tys. mieszkańców Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

30 Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
Wstępny zarys obszarów wsparcia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Dziękuję za uwagę. Izabela Byzdra Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie


Pobierz ppt "Departament Regionalnego Programu Operacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google