Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów

2 Plan prezentacji Celem Projektu jest Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

3 Mapa lokalizująca Projekt Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - miejsce planowanej budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

4 Plan prezentacji Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 V – Środowisko Gospodarka odpadami Program: Priorytet: Działanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

5 Zgodność Projektu z dokumentami strategicznymi Plan prezentacji Zgodność z dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym, regionalny i lokalnym: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Cel 3 - Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni, Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004r oraz cele długoterminowe do roku Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie powstających odpadów, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

6 Zgodność Projektu z dokumentami strategicznymi Plan prezentacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet V - Środowisko - Ograniczanie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata III.4.3. Ochrona lokalnych zasobów środowiskowych, Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata z perspektywą do roku Gospodarka odpadami, Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata z perspektywą do roku 2015, Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata Pole ekologii - Poprawa gospodarki odpadami, Polityka Ochrony Środowiska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

7 Plan prezentacji Miasto Racibórz Miejskie Składowiska Odpadów w Raciborzu - mieszkańcy powiatu raciborskiego, - przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu raciborskiego, - instytucje publiczne z terenu powiatu raciborskiego. Beneficjent: Zarządzający: Beneficjenci pośredni: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

8 Wartość Projektu Plan prezentacji Całkowita wartość Projektu: ,24 PLN Kwota dofinansowania: ,30 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

9 Przedmiot Projektu Plan prezentacji Przedmiotem projektu jest budowa instalacji kompostowni dla odpadów oznaczonych kodem (odpady ulegające biodegradacji) oraz kodem (odpady z targowisk). Wybudowany obiekt ma wydajność 1500 Mg (ton) odpadów przyjmowanych do kompostowania w ciągu roku. W wyniku procesu kompostowania uzyskany zostanie kompost możliwy do gospodarczego wykorzystania, np. do nawożenia pól czy wzbogacania gleby. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

10 Zdefiniowane problemy Plan prezentacji Brak odpowiedniej infrastruktury związanej z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi, która umożliwiałaby efektywną realizację założeń polityki ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Miasta Racibórz i powiatu oraz brak działań w zakresie segregacji odpadów biodegradowalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

11 Cel nadrzędny realizacji inwestycji Plan prezentacji Nadrzędnym celem w zakresie gospodarki odpadami jest stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dzięki budowie kompostowni Miasto Racibórz, Powiat Raciborski i Subregion Zachodni wzbogacił się o infrastrukturę umożliwiającą stworzenie i wdrożenie nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami biodegradowalnymi. Zastosowane rozwiązanie przyczyni się znacząco do ograniczenia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

12 Cele długoterminowe Plan prezentacji wyeliminowanie negatywnego wpływu na środowisko odpadów oznaczonych kodem (odpady ulegające biodegradacji) oraz kodem (odpady z targowisk), uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta Racibórz i powiatu raciborskiego, ograniczenie kosztów związanych z transportem i unieszkodliwianiem odpadów biodegradowalnych, które obecnie wywożone są do odległych składowisk, osiągniecie wskaźników wskazanych w Dyrektywie Komisji Europejskiej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

13 Cele długoterminowe – cd. Plan prezentacji poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta i powiatu raciborskiego, zmiany postaw lokalnej ludności na bardziej proekologiczne, rozwój i popularyzacja w społeczeństwie selektywnego zbierania odpadów, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców powiatu raciborskiego, poprawa wizerunku gmin powiatu raciborskiego jako miejsca przyjaznego i dbającego o środowisko naturalne i miejsca ekologicznie czystego, poprawa czystości i porządku w regionie, wzrost atrakcyjności powiatu dla potencjalnych inwestorów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

14 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: 1)plac magazynowania i przygotowania materiału do kompostowania 2)plac kompostowania intensywnego 3)plac dojrzewania pośredniego 4)plac dojrzewania końcowego 5)plac obróbki końcowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

15 Zakres rzeczowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

16 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: Plac przygotowania i magazynowania materiału do kompostu (1950m²) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

17 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: Plac kompostowania intensywnego (1250m² - 4 pryzmy o podstawie szerokości 5 m i długości 35m) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

18 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: Plac dojrzewania pośredniego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

19 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: Plac dojrzewania końcowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

20 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: Plac obróbki końcowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

21 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa infrastruktury technicznej dla obsługi kompostowni sieć kanalizacji technologicznej i deszczowej z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika retencyjnego przepompownia wód odciekowych wraz z instalacją do zraszania pryzm Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

22 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa infrastruktury technicznej dla obsługi kompostowni kontener biurowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

23 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa infrastruktury technicznej dla obsługi kompostowni boksy do magazynowania kompostu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

24 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa infrastruktury technicznej dla obsługi kompostowni wiata na sprzęt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

25 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa infrastruktury technicznej dla obsługi kompostowni droga dojazdowa do kompostowni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

26 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Maszyny i urządzenia Przerzucarka kompostu - typ BACKHUS Przerzuca i układa pryzmy o przekroju trójkąta ser. podstawy 5,0 m i wys. 2,4 m. Podwozie na gąsienicach podgumowanych pozwalają na obrót maszyny w miejscu. Dodatkowo posiada zgarniacze przednie spod powierzchni jezdnej oraz listwę zdzierająca z tyłu. Napęd poprzez silnik Cummins QSC C280 o mocy 209 kW. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

27 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Maszyny i urządzenia Ładowarka samojezdna teleskopowa -typ JCB TH AG plus Posiada napęd na cztery koła oraz obie osie skrętne. Wysokość podnoszenia 6,2 m, udzwig na maksymalnej wysokości 3,6 Mg. Dodatkowo wyposażona w łyżkę ładowarkową 2 m3, chwytak do gałęzi, szczeki boczne do bel oraz lemiesz spycharki. Wszystko podpinane przez szybkozłącze mechaniczne. Napęd traktora poprzez silnik JCB Dieselmax TAE o mocy 97 kW/ 2200 min-1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

28 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Maszyny i urządzenia Mieszarko – rozdrabniarka SEKO -typ SAM 5 GC MD ST Rozdrabnia gałęzie o śred. do 200 mm oraz miesza wsad roslinny w komorze o pojemności 15 m3, wyposażonej w dwa ślimaki o śred. 500 mm. Posiada metalowy przenośnik o długości 3m. Urządzenie posiada rewers wału rozdrabniajacego zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji hydraulicznej. Napęd silnikiem Perkinsona 2952/220 o mocy 129 kW. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

29 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Maszyny i urządzenia Sito mobilne - bębnowe -typ SOP – 1835 – 2D Na podwoziu kołowym o napędzie własnym posiada następujące parametry techniczne: - pojemność komory zasypowej powyżej 3,0 m3, - wydajność przesiewania do 40 m3/h, - średnica bębna 1800 mm, - średnica otworów sitowych 20 mm, - dwa przenośniki frakcji o dł. 3,2 m. Urządzenie napędzane poprzez silnik John Deere 3029 DF 128 o mocy 31 kW /2200 min-1 posiada szczotkę obrotową do czyszczenia bębna, pomosty operacyjne, oświetlenie i hamulce pneumatyczne do jazdy oraz podpory stabilizujące do pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

30 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Maszyny i urządzenia Rębak tarczowy -typ SCORPION 250 SDT Urządzenie mobilne napedzane silnikiem Lombardini LDW 2204/T o mocy 47 kW, rozdrabnia gałęzie o średnicy do 250 mm. Posiada obrotową rurę wylotową zrębków z możliwością regulacji obrotu oraz wysokości wyrzutu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

31 Trwałość Projektu Plan prezentacji Zgodnie z obowiązującymi zasadami Projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od daty finansowego zakończenia projektu nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej Projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas realizacji Projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja Projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie Miasto Racibórz, a powstałą infrastrukturą będą zarządzały Miejskie Składowiska Odpadów – miasto deleguje obowiązki w zakresie prowadzenia eksploatacji kompostowni na własną jednostkę organizacyjną, która jest wyspecjalizowana w realizacji tego typu zadań Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

32 Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi przez Miasto Racibórz Plan prezentacji Projekt Nr 1 Tytuł projektuGospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu Źródło finansowania Fundusz Spójności Wartość euro Uzasadnienie powiązaniaProjekt jest komplementarny z przedmiotową inwestycją w zakresie ochrony środowiska Projekt Nr 2 Tytuł projektu Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 Źródło finansowaniaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wartość ,45 PLN Uzasadnienie powiązaniaProjekt obejmował wykonanie kwatery składowiska wraz z instalacją ujmowania biogazu. Działania podejmowane w ramach tego zadania mają na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

33 Promocja Projektu Plan prezentacji Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Działania informacyjno - promocyjne prowadzone są zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Konferencja prasowa jest jednym z elementów przedmiotowych działań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

34 Wskaźniki produktu - Bezpośrednie, materialne efekty realizacji projektu. Plan prezentacji Wskaźnik kluczowy Wskaźnikjednostka Źródło weryfikacji wskaźnika Rok bazowy N Liczba wybudowanych zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów szt. Protokoły zdawczo- odbiorcze 01 TLiczba wybudowanych kompostowniszt. Protokoły zdawczo- odbiorcze 01 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

35 Wskaźniki rezultatu Rezultaty definiowane są jako bezpośredni wpływ uzyskanego produktu na otoczenie społeczno - ekonomiczne oraz jako korzyści dla beneficjentów wynikające bezpośrednio po zakończeniu projektu. Plan prezentacji Wskaźnik kluczowy WskaźnikJednostka Źródło weryfikacji wskaźnika Rok bazowy N Ilość przetworzonych odpadów Mg/rok Dokumentacja techniczna, dokumentacja MSO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

36 Monitoring wskaźników Plan prezentacji Rezultaty projektu będą monitorowane za pomocą wskaźnika rezultatu. Wybrany wskaźnik rezultatu dla przedmiotowego projektu jest zgodny z listą zawartą w załączniku do Uszczegółowienia RPO WSL. Informacje o wskaźniku rezultatu będą mierzone i zapisywane przez pracowników operatora – Miejskie Składowisko Odpadów, a następnie przekazywane kwartalnie, w formie raportu do Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Racibórz, jako wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za monitorowanie wskaźnika rezultatu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

37 Proces kompostowania Plan prezentacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

38 Analiza oddziaływania na środowisko Plan prezentacji Dla inwestycji p.t. Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów zlokalizowanego na działkach nr 320/18; 322/18; 281; 673; obręb Brzezie Inwestor w dniu otrzymał prawomocną Decyzję nr 57/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: OS II /09. W dniu Inwestor otrzymał Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Sieci Natura Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, nr. pisma RDOŚ-24- PN/6640/1433/09/id z dnia r. Organ stwierdził, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA2000 i uznał, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust.3 Dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

40 Dziękujemy za uwagę! ul. Stefana Batorego 6, Racibórz Tel , Fax Miasto Racibórz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google