Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plwww.rpo.slaskie.pl Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów

2 Plan prezentacji Celem Projektu jest Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

3 Mapa lokalizująca Projekt Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów - miejsce planowanej budowy kompostowni odpadów biodegradowalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

4 Plan prezentacji Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 V – Środowisko 5.2. - Gospodarka odpadami Program: Priorytet: Działanie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

5 Zgodność Projektu z dokumentami strategicznymi Plan prezentacji Zgodność z dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym, regionalny i lokalnym: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 - Cel 3 - Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 - poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni, Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004r oraz cele długoterminowe do roku 2015 - Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie powstających odpadów, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

6 Zgodność Projektu z dokumentami strategicznymi Plan prezentacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - Priorytet V - Środowisko - Ograniczanie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 - 2015 - III.4.3. Ochrona lokalnych zasobów środowiskowych, Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015 - Gospodarka odpadami, Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015, Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006 - 2015 - Pole ekologii - Poprawa gospodarki odpadami, Polityka Ochrony Środowiska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

7 Plan prezentacji Miasto Racibórz Miejskie Składowiska Odpadów w Raciborzu - mieszkańcy powiatu raciborskiego, - przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu raciborskiego, - instytucje publiczne z terenu powiatu raciborskiego. Beneficjent: Zarządzający: Beneficjenci pośredni: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

8 Wartość Projektu Plan prezentacji Całkowita wartość Projektu: 5 701 137,24 PLN Kwota dofinansowania: 4 502 252,30 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

9 Przedmiot Projektu Plan prezentacji Przedmiotem projektu jest budowa instalacji kompostowni dla odpadów oznaczonych kodem 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) oraz kodem 20 03 02 (odpady z targowisk). Wybudowany obiekt ma wydajność 1500 Mg (ton) odpadów przyjmowanych do kompostowania w ciągu roku. W wyniku procesu kompostowania uzyskany zostanie kompost możliwy do gospodarczego wykorzystania, np. do nawożenia pól czy wzbogacania gleby. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

10 Zdefiniowane problemy Plan prezentacji Brak odpowiedniej infrastruktury związanej z kompleksową gospodarką odpadami komunalnymi, która umożliwiałaby efektywną realizację założeń polityki ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Miasta Racibórz i powiatu oraz brak działań w zakresie segregacji odpadów biodegradowalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

11 Cel nadrzędny realizacji inwestycji Plan prezentacji Nadrzędnym celem w zakresie gospodarki odpadami jest stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dzięki budowie kompostowni Miasto Racibórz, Powiat Raciborski i Subregion Zachodni wzbogacił się o infrastrukturę umożliwiającą stworzenie i wdrożenie nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami biodegradowalnymi. Zastosowane rozwiązanie przyczyni się znacząco do ograniczenia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

12 Cele długoterminowe Plan prezentacji wyeliminowanie negatywnego wpływu na środowisko odpadów oznaczonych kodem 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) oraz kodem 20 03 02 (odpady z targowisk), uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta Racibórz i powiatu raciborskiego, ograniczenie kosztów związanych z transportem i unieszkodliwianiem odpadów biodegradowalnych, które obecnie wywożone są do odległych składowisk, osiągniecie wskaźników wskazanych w Dyrektywie Komisji Europejskiej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

13 Cele długoterminowe – cd. Plan prezentacji poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta i powiatu raciborskiego, zmiany postaw lokalnej ludności na bardziej proekologiczne, rozwój i popularyzacja w społeczeństwie selektywnego zbierania odpadów, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców powiatu raciborskiego, poprawa wizerunku gmin powiatu raciborskiego jako miejsca przyjaznego i dbającego o środowisko naturalne i miejsca ekologicznie czystego, poprawa czystości i porządku w regionie, wzrost atrakcyjności powiatu dla potencjalnych inwestorów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

14 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: 1)plac magazynowania i przygotowania materiału do kompostowania 2)plac kompostowania intensywnego 3)plac dojrzewania pośredniego 4)plac dojrzewania końcowego 5)plac obróbki końcowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

15 Zakres rzeczowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

16 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: Plac przygotowania i magazynowania materiału do kompostu (1950m²) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

17 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: Plac kompostowania intensywnego (1250m² - 4 pryzmy o podstawie szerokości 5 m i długości 35m) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

18 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: Plac dojrzewania pośredniego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

19 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: Plac dojrzewania końcowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

20 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji składającej się z 5 obiektów funkcjonalnych placów: Plac obróbki końcowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

21 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa infrastruktury technicznej dla obsługi kompostowni sieć kanalizacji technologicznej i deszczowej z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika retencyjnego przepompownia wód odciekowych wraz z instalacją do zraszania pryzm Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

22 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa infrastruktury technicznej dla obsługi kompostowni kontener biurowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

23 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa infrastruktury technicznej dla obsługi kompostowni boksy do magazynowania kompostu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

24 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa infrastruktury technicznej dla obsługi kompostowni wiata na sprzęt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

25 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Budowa infrastruktury technicznej dla obsługi kompostowni droga dojazdowa do kompostowni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

26 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Maszyny i urządzenia Przerzucarka kompostu - typ BACKHUS Przerzuca i układa pryzmy o przekroju trójkąta ser. podstawy 5,0 m i wys. 2,4 m. Podwozie na gąsienicach podgumowanych pozwalają na obrót maszyny w miejscu. Dodatkowo posiada zgarniacze przednie spod powierzchni jezdnej oraz listwę zdzierająca z tyłu. Napęd poprzez silnik Cummins QSC 8.30- C280 o mocy 209 kW. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

27 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Maszyny i urządzenia Ładowarka samojezdna teleskopowa -typ JCB TH 536-60 AG plus Posiada napęd na cztery koła oraz obie osie skrętne. Wysokość podnoszenia 6,2 m, udzwig na maksymalnej wysokości 3,6 Mg. Dodatkowo wyposażona w łyżkę ładowarkową 2 m3, chwytak do gałęzi, szczeki boczne do bel oraz lemiesz spycharki. Wszystko podpinane przez szybkozłącze mechaniczne. Napęd traktora poprzez silnik JCB Dieselmax TAE o mocy 97 kW/ 2200 min-1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

28 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Maszyny i urządzenia Mieszarko – rozdrabniarka SEKO -typ SAM 5 GC MD ST Rozdrabnia gałęzie o śred. do 200 mm oraz miesza wsad roslinny w komorze o pojemności 15 m3, wyposażonej w dwa ślimaki o śred. 500 mm. Posiada metalowy przenośnik o długości 3m. Urządzenie posiada rewers wału rozdrabniajacego zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji hydraulicznej. Napęd silnikiem Perkinsona 2952/220 o mocy 129 kW. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

29 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Maszyny i urządzenia Sito mobilne - bębnowe -typ SOP – 1835 – 2D Na podwoziu kołowym o napędzie własnym posiada następujące parametry techniczne: - pojemność komory zasypowej powyżej 3,0 m3, - wydajność przesiewania do 40 m3/h, - średnica bębna 1800 mm, - średnica otworów sitowych 20 mm, - dwa przenośniki frakcji o dł. 3,2 m. Urządzenie napędzane poprzez silnik John Deere 3029 DF 128 o mocy 31 kW /2200 min-1 posiada szczotkę obrotową do czyszczenia bębna, pomosty operacyjne, oświetlenie i hamulce pneumatyczne do jazdy oraz podpory stabilizujące do pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

30 Zakres rzeczowy Plan prezentacji Maszyny i urządzenia Rębak tarczowy -typ SCORPION 250 SDT Urządzenie mobilne napedzane silnikiem Lombardini LDW 2204/T o mocy 47 kW, rozdrabnia gałęzie o średnicy do 250 mm. Posiada obrotową rurę wylotową zrębków z możliwością regulacji obrotu oraz wysokości wyrzutu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

31 Trwałość Projektu Plan prezentacji Zgodnie z obowiązującymi zasadami Projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od daty finansowego zakończenia projektu nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej Projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia i wykorzystania. Żadne wartości nabyte podczas realizacji Projektu nie zostaną zbyte, a kontynuacja Projektu będzie odbywała się zgodnie z zapisami wniosku i umowy o dofinansowanie. Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie Miasto Racibórz, a powstałą infrastrukturą będą zarządzały Miejskie Składowiska Odpadów – miasto deleguje obowiązki w zakresie prowadzenia eksploatacji kompostowni na własną jednostkę organizacyjną, która jest wyspecjalizowana w realizacji tego typu zadań Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

32 Powiązanie projektu z innymi projektami realizowanymi przez Miasto Racibórz Plan prezentacji Projekt Nr 1 Tytuł projektuGospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu Źródło finansowania Fundusz Spójności Wartość20 503 914 euro Uzasadnienie powiązaniaProjekt jest komplementarny z przedmiotową inwestycją w zakresie ochrony środowiska Projekt Nr 2 Tytuł projektu Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 Źródło finansowaniaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wartość3 750 971,45 PLN Uzasadnienie powiązaniaProjekt obejmował wykonanie kwatery składowiska wraz z instalacją ujmowania biogazu. Działania podejmowane w ramach tego zadania mają na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

33 Promocja Projektu Plan prezentacji Celem działań informacyjnych i promocyjnych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Działania informacyjno - promocyjne prowadzone są zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007 - 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. Konferencja prasowa jest jednym z elementów przedmiotowych działań. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

34 Wskaźniki produktu - Bezpośrednie, materialne efekty realizacji projektu. Plan prezentacji Wskaźnik kluczowy Wskaźnikjednostka Źródło weryfikacji wskaźnika Rok bazowy 2009 2011 N Liczba wybudowanych zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów szt. Protokoły zdawczo- odbiorcze 01 TLiczba wybudowanych kompostowniszt. Protokoły zdawczo- odbiorcze 01 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

35 Wskaźniki rezultatu Rezultaty definiowane są jako bezpośredni wpływ uzyskanego produktu na otoczenie społeczno - ekonomiczne oraz jako korzyści dla beneficjentów wynikające bezpośrednio po zakończeniu projektu. Plan prezentacji Wskaźnik kluczowy WskaźnikJednostka Źródło weryfikacji wskaźnika Rok bazowy 2009 2012 N Ilość przetworzonych odpadów Mg/rok Dokumentacja techniczna, dokumentacja MSO 0 400 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

36 Monitoring wskaźników Plan prezentacji Rezultaty projektu będą monitorowane za pomocą wskaźnika rezultatu. Wybrany wskaźnik rezultatu dla przedmiotowego projektu jest zgodny z listą zawartą w załączniku do Uszczegółowienia RPO WSL. Informacje o wskaźniku rezultatu będą mierzone i zapisywane przez pracowników operatora – Miejskie Składowisko Odpadów, a następnie przekazywane kwartalnie, w formie raportu do Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Racibórz, jako wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za monitorowanie wskaźnika rezultatu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

37 Proces kompostowania Plan prezentacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

38 Analiza oddziaływania na środowisko Plan prezentacji Dla inwestycji p.t. Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów zlokalizowanego na działkach nr 320/18; 322/18; 281; 673; obręb Brzezie Inwestor w dniu 10.06.2009 otrzymał prawomocną Decyzję nr 57/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: OS II. 76240- 7/09. W dniu 28.10.2009 Inwestor otrzymał Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Sieci Natura 2000- Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, nr. pisma RDOŚ-24- PN/6640/1433/09/id z dnia 28.10.2009 r. Organ stwierdził, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar NATURA2000 i uznał, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust.3 Dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

40 Dziękujemy za uwagę! ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz e-mail: boi@um.raciborz.pl Tel. 32 75 50 600, Fax. 32 75 50 725 www.raciborz.pl Miasto Racibórz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google