Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bałtów 32 27- 423 Bałtów powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bałtów 32 27- 423 Bałtów powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie"— Zapis prezentacji:

1 Bałtów 32 27- 423 Bałtów powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie www.gminabaltow.pl e-mail: gmina@gminabaltow.pl

2 Obszary tematyczne: Usuwanie i oczyszczanie ścieków Magazynowanie oraz dystrybucja wody Ochrona zdrowia Drogi Rekreacja, sport

3 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap. przedmiotem projektu była budowa 27 km zbiorczych i tranzytowych rurociągów sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami do gospodarstw domowych oraz mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 200 m 3 /d,

4 Usuwanie i oczyszczanie ścieków przedsięwzięcie zakładało budowę 6 przepompowni ścieków, po zrealizowaniu inwestycji do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych 333 gospodarstw (233 przyłącza ciśnieniowe, 100 przyłączy grawitacyjnych) w miejscowościach Rudka Bałtowska, Bałtów, Skarbka, Pętkowice, Pętkowice Kolonia, liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 1419.

5 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Wartość projektu - 14 124 403,19 zł brutto, w tym: - oczyszczalnia ścieków - 4 024 982,98 zł brutto, - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami - 9 719 392,19 zł brutto. Procentowy udziału środków Unii Europejskiej - 60% kosztów kwalifikowanych tj. 6 946 427,80 zł. Wkład własny Gminy Bałtów stanowił 7 177 975,39 zł. Na część wkładu własnego samorząd pozyskał pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 4 167 856,67 zł.

6 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Budynek techniczny oczyszczalni ścieków w Skarbce

7 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Oczyszczalnia ścieków – reaktor biologiczny

8 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Oczyszczalnia ścieków – urządzenia technologiczne

9 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Budowa kanalizacji sanitarnej – system grawitacyjny

10 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Budowa kanalizacji sanitarnej – system ciśnieniowy

11 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Tytuł projektu: Zakup zestawu asenizacyjnego oraz zakup i montaż zespołów prądotwórczych do stacji ujęcia wody w Bałtowie i Wólce Bałtowskiej oraz przepompowni ścieków w Bałtowie i Rudce Bałtowskiej. przedmiotem projektu był zakup ciągnika i przyczepy asenizacyjnej oraz czterech stacjonarnych zespołów prądotwórczych.

12 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Wartość projektu - 497 535,00 zł brutto. Procentowy udziału środków Unii Europejskiej - 75% kosztów kwalifikowanych tj. 303 375,00 zł.

13 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Zespół prądotwórczy tłocznia ścieków w Bałtowie oraz SUW w Wólce Bałtowskiej

14 Usuwanie i oczyszczanie ścieków Zestaw asenizacyjny

15 Magazynowanie oraz dystrybucja wody Tytuł projektu: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Bałtów – V etap, oraz przebudowa z nadbudową stacji wodociągowej – budowa zbiorników wyrównawczych w Wólce Bałtowskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

16 Magazynowanie oraz dystrybucja wody przedmiotem projektu była budowa 15,9 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do gospodarstw domowych oraz przebudowa z nadbudową stacji wodociągowej w Wólce Bałtowskiej, budowa zbiorników wyrównawczych przy ujęciu wody, po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej zostało podłączonych 150 gospodarstw, całkowita wartość projektu wyniosła 3 513 280,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 1 804 736,20 zł. = Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

17 Magazynowanie oraz dystrybucja wody Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Budowa sieci wodociągowej z PE w Michałowie Montaż hydrantu p. poż.

18 Magazynowanie oraz dystrybucja wody Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zmodernizowane ujęcie wody w Wólce Bałtowskiej

19 Ochrona zdrowia Tytuł projektu: Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia oraz zmiana sposobu użytkowania części pietra na pomieszczenia biblioteki gminnej,z wymianą instalacji wewnętrznych wod - kan, co. i elektrycznej.

20 Ochrona zdrowia Zakres przebudowy i remontu obejmował: wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem stropu, ocieplenie elewacji i ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku, rozbiórkę wewnętrznych ścianek działowych, wykonanie nowych posadzek, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie wszystkich pomieszczeń, licowanie ścian i podłóg płytkami, wymianę instalacji wod – kan, co, elektrycznej, wymianę kotłów co, wykonanie odwodnienia budynku (kanalizacja deszczowa).

21 Ochrona zdrowia Wartość robót budowlanych - 993 613,22 zł, w tym wsparcie ze środków PFRON - 211 120,70 zł oraz WFOŚiGW w Kielcach 125 052,00 zł. Ośrodek zdrowia po przebudowie i remoncie

22 Drogi Tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej Nr 306001T Ulów – Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi w km 0+000,00 oraz 2+216,61.

23 Drogi przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi gminnej o dł. 2,21 km wraz z 2 skrzyżowaniami (z drogami powiatowymi i gminnymi), nawierzchnia jezdni – asfaltobeton, od zabudowań do skrzyżowania, po lewej stronie jezdni wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej szer. 2,0 m, zjazdy do gospodarstw rolnych zaprojektowane zostały z kostki brukowej, a na drogi boczne i do pól z kruszywa kamiennego.

24 Drogi Wartość projektu - 3 182 756,79 zł brutto. Procentowy udziału środków Unii Europejskiej - 60% kosztów kwalifikowanych tj. 1 909 654,07 zł. Wkład własny Gminy Bałtów stanowi kwotę 1 273 102,72 zł.

25 Drogi Droga Ulów – Wólka Pętkowska

26 Rekreacja, sport Tytuł projektu: Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w miejscowości Okół. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

27 Rekreacja, sport w ramach inwestycji wykonano: plac zabaw, skatepark, skwer z klombem, miejsce do grillowania i konsumpcji, urządzenia zręcznościowo – gimnastyczne, chodnik z kostki betonowej w ciągu spacerowym oraz w części południowej terenu, odwodnienie, parking na 8 miejsc postojowych, boisko z trawy naturalnej, utwardzenie mini sceny, monitoring, oświetlenie terenu wraz z zasileniem sceny. całkowita wartość projektu wyniosła 646 508,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 398 660,00 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

28 Rekreacja, sport Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plac wiejski w Okole

29 Rekreacja, sport Tytuł projektu: Remont budynku remizy strażackiej w Lemierzach, remont świetlicy wiejskiej w Rudce Bałtowskiej oraz zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w Wólce Bałtowskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

30 Rekreacja, sport zakres rzeczowy obejmował między innymi docieplenie i malowanie elewacji (Lemierze), wymianę uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie pomieszczeń, wyłożenie ścian i podłóg płytkami, wymianę instalacji wod. – kan., elektrycznej, wydzielenie sanitariatów i kuchni, montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych całkowita wartość projektu wyniosła 317 895,81 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 208 098,00 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

31 Rekreacja, sport Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plac wiejski w Wólce Bałtowskiej

32 Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie – I etap, Przebudowa drogi gminnej „Zarzecze” do Zwierzyńca w Bałtowie, Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku o dł. 0,34 km w Bałtowie,

33 Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start, Przebudowa i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie, Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów, Nieodpłatna dystrybucja gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „PEAD”.

34 Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie – I etap. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Delta”, długość przebudowanej drogi – 780,00 m, w ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni, nową nawierzchnię, chodniki, parking, oświetlenie oraz kanalizację deszczową..

35 Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie – I etap. Wartość zadania 1 136 260,16 zł, w tym: - 471 200,00 zł środki z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, - 429 410,16 zł - środki Partnera Projektu (Stowarzyszenie „Delta”), - 235 650,00 zł wkład Lidera Projektu (Gmina Bałtów).

36 Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie – I etap. Fragment drogi w Bałtowie - Zarzecze

37 Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej „Zarzecze” do Zwierzyńca w Bałtowie. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Delta”, całkowita wartość projektu 149 519,46 zł, dofinansowanie ze środków wojewody 64 572,00 zł, wkład Stowarzyszenia „Delta” 68 804,40 zł, udział Gminy Bałtów 16 143,06 zł

38 Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej „Zarzecze” do Zwierzyńca w Bałtowie. Fragment drogi do Zwierzyńca

39 Tytuł projektu: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku o dł. 0,34 km w Bałtowie. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Delta”, wkład Gminy Bałtów 32 176,80 zł, Stowarzyszenie „Delta” wykonało podbudowę drogi na remontowanym odcinku.

40 Tytuł projektu: Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw”, prowadzenie punktu przedszkolnego w Bałtowie i Okole, kompleksowe wyposażenie przedszkoli, zajęcia dodatkowe, wyżywienie, wsparcie logopedy, psychologa, grupa docelowa - 71 dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu Gminy Bałtów.

41 Tytuł projektu: Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start. Wartość projektu 1 008 000,00 zł, w tym: - 856 800,00 zł środki z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - 151 200,00 zł - wkład Gminy Bałtów.

42 Tytuł projektu: Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start Przedszkolaki na stoku narciarskim oraz Mikołajki w punkcie przedszkolnym w Bałtowie

43 Tytuł projektu: Przebudowa i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalno - sportowych mieszkańców Gminy Bałtów poprzez przebudowę i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie, budowa garażu na potrzeby OSP w Bałtowie.

44 Tytuł projektu: Przebudowa i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie. Wartość projektu 933 250,57 zł, w tym: - 500 000,00 zł środki z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, - 276 450,42 zł - wkład Stowarzyszenia „Bałt”, - 156 800,15 zł – środki Gminy Bałtów.

45 Tytuł projektu: Przebudowa i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie. Klub „Bałtek” w Bałtowie

46 Tytuł projektu: Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Delta”, cel operacji - likwidacja barier architektonicznych oraz poprawa estetyki miejcowości Bałtów poprzez budowę kładki dla pieszych.

47 Tytuł projektu: Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów. Wartość projektu 207 161,90 zł, w tym: - 126 789,45 zł środki z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, - 50 000,00 zł - wkład Stowarzyszenia „Delta”, - 30 372,45 zł – środki Gminy Bałtów.

48 Tytuł projektu: Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów. Kładka w trakcie budowy

49 Tytuł projektu: Nieodpłatna dystrybucja gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „PEAD” projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw”, pomoc najuboższym mieszkańcom gminy poprzez dystrybucję gotowych artykułów spożywczych, przekazano ogółem ok. 90 ton żywności dla 700 osób.

50 Dziękuję za uwagę: Tomasz Mroczek – Urząd Gminy w Bałtowie Bałtów, 10.09.2015r.


Pobierz ppt "Bałtów 32 27- 423 Bałtów powiat ostrowiecki województwo świętokrzyskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google