Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Bałtów Bałtów Bałtów powiat ostrowiecki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Bałtów Bałtów Bałtów powiat ostrowiecki"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Bałtów Bałtów 32 27- 423 Bałtów powiat ostrowiecki
województwo świętokrzyskie

2 Wybrane projekty inwestycyjne realizowane przez Gminę Bałtów w latach 2010 - 2015
Obszary tematyczne: Usuwanie i oczyszczanie ścieków Magazynowanie oraz dystrybucja wody Ochrona zdrowia Drogi Rekreacja, sport

3 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Bałtów – I etap. przedmiotem projektu była budowa 27 km zbiorczych i tranzytowych rurociągów sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami do gospodarstw domowych oraz mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 200 m3/d,

4 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
przedsięwzięcie zakładało budowę 6 przepompowni ścieków, po zrealizowaniu inwestycji do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych 333 gospodarstw (233 przyłącza ciśnieniowe, 100 przyłączy grawitacyjnych) w miejscowościach Rudka Bałtowska, Bałtów, Skarbka, Pętkowice, Pętkowice Kolonia, liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 1419.

5 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Wartość projektu ,19 zł brutto, w tym: - oczyszczalnia ścieków - 4 024 982,98 zł brutto, - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami - 9 719 392,19 zł brutto. Procentowy udziału środków Unii Europejskiej - 60% kosztów kwalifikowanych tj. 6 946 427,80 zł. Wkład własny Gminy Bałtów stanowił 7 177 975,39 zł. Na część wkładu własnego samorząd pozyskał pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 4 167 856,67 zł.

6 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Budynek techniczny oczyszczalni ścieków w Skarbce

7 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Oczyszczalnia ścieków – reaktor biologiczny

8 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Oczyszczalnia ścieków – urządzenia technologiczne

9 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Budowa kanalizacji sanitarnej – system grawitacyjny

10 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Budowa kanalizacji sanitarnej – system ciśnieniowy

11 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Tytuł projektu: Zakup zestawu asenizacyjnego oraz zakup i montaż zespołów prądotwórczych do stacji ujęcia wody w Bałtowie i Wólce Bałtowskiej oraz przepompowni ścieków w Bałtowie i Rudce Bałtowskiej. przedmiotem projektu był zakup ciągnika i przyczepy asenizacyjnej oraz czterech stacjonarnych zespołów prądotwórczych.

12 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Wartość projektu ,00 zł brutto. Procentowy udziału środków Unii Europejskiej - 75% kosztów kwalifikowanych tj ,00 zł.

13 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Zespół prądotwórczy tłocznia ścieków w Bałtowie oraz SUW w Wólce Bałtowskiej

14 Usuwanie i oczyszczanie ścieków
Zestaw asenizacyjny

15 Magazynowanie oraz dystrybucja wody
Tytuł projektu: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Bałtów – V etap, oraz przebudowa z nadbudową stacji wodociągowej – budowa zbiorników wyrównawczych w Wólce Bałtowskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

16 Magazynowanie oraz dystrybucja wody
przedmiotem projektu była budowa 15,9 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do gospodarstw domowych oraz przebudowa z nadbudową stacji wodociągowej w Wólce Bałtowskiej, budowa zbiorników wyrównawczych przy ujęciu wody, po zrealizowaniu inwestycji do sieci wodociągowej zostało podłączonych 150 gospodarstw, całkowita wartość projektu wyniosła ,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE ,20 zł. = Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

17 Magazynowanie oraz dystrybucja wody
Montaż hydrantu p. poż. Budowa sieci wodociągowej z PE w Michałowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

18 Magazynowanie oraz dystrybucja wody
Zmodernizowane ujęcie wody w Wólce Bałtowskiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

19 Ochrona zdrowia Tytuł projektu:
Przebudowa i remont Ośrodka Zdrowia oraz zmiana sposobu użytkowania części pietra na pomieszczenia biblioteki gminnej,z wymianą instalacji wewnętrznych wod - kan, co. i elektrycznej.

20 Ochrona zdrowia Zakres przebudowy i remontu obejmował:
wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem stropu, ocieplenie elewacji i ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku, rozbiórkę wewnętrznych ścianek działowych, wykonanie nowych posadzek, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie wszystkich pomieszczeń, licowanie ścian i podłóg płytkami, wymianę instalacji wod – kan, co, elektrycznej, wymianę kotłów co, wykonanie odwodnienia budynku (kanalizacja deszczowa).

21 Ochrona zdrowia Wartość robót budowlanych - 993 613,22 zł, w tym wsparcie ze środków PFRON ,70 zł oraz WFOŚiGW w Kielcach ,00 zł. Ośrodek zdrowia po przebudowie i remoncie

22 Drogi Tytuł projektu: Rozbudowa drogi gminnej Nr T Ulów – Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi w km 0+000,00 oraz 2+216,61.

23 Drogi przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi gminnej o dł. 2,21 km wraz z 2 skrzyżowaniami (z drogami powiatowymi i gminnymi), nawierzchnia jezdni – asfaltobeton, od zabudowań do skrzyżowania, po lewej stronie jezdni wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej szer. 2,0 m, zjazdy do gospodarstw rolnych zaprojektowane zostały z kostki brukowej, a na drogi boczne i do pól z kruszywa kamiennego .

24 Drogi Wartość projektu - 3 182 756,79 zł brutto.
Procentowy udziału środków Unii Europejskiej - 60% kosztów kwalifikowanych tj. 1 909 654,07 zł. Wkład własny Gminy Bałtów stanowi kwotę 1 273 102,72 zł.

25 Drogi Droga Ulów – Wólka Pętkowska

26 Rekreacja, sport Tytuł projektu:
Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w miejscowości Okół. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

27 Rekreacja, sport w ramach inwestycji wykonano: plac zabaw, skatepark, skwer z klombem, miejsce do grillowania i konsumpcji, urządzenia zręcznościowo – gimnastyczne, chodnik z kostki betonowej w ciągu spacerowym oraz w części południowej terenu, odwodnienie, parking na 8 miejsc postojowych, boisko z trawy naturalnej, utwardzenie mini sceny, monitoring, oświetlenie terenu wraz z zasileniem sceny. całkowita wartość projektu wyniosła 646 508,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 398 660,00 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

28 Rekreacja, sport Plac wiejski w Okole
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

29 Rekreacja, sport Tytuł projektu:
Remont budynku remizy strażackiej w Lemierzach, remont świetlicy wiejskiej w Rudce Bałtowskiej oraz zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego w Wólce Bałtowskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

30 Rekreacja, sport zakres rzeczowy obejmował między innymi docieplenie i malowanie elewacji (Lemierze), wymianę uszkodzonej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie pomieszczeń, wyłożenie ścian i podłóg płytkami, wymianę instalacji wod. – kan., elektrycznej, wydzielenie sanitariatów i kuchni, montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych całkowita wartość projektu wyniosła ,81 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE ,00 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

31 Rekreacja, sport Plac wiejski w Wólce Bałtowskiej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

32 Wybrane projekty realizowane przez Gminę Bałtów w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi w latach Przebudowa drogi gminnej nr T w Bałtowie – I etap, Przebudowa drogi gminnej „Zarzecze” do Zwierzyńca w Bałtowie, Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku o dł. 0,34 km w Bałtowie,

33 Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start,
Przebudowa i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie, Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów, Nieodpłatna dystrybucja gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „PEAD”.

34 Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie – I etap.
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr T w Bałtowie – I etap. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Delta”, długość przebudowanej drogi – 780,00 m, w ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni, nową nawierzchnię, chodniki, parking, oświetlenie oraz kanalizację deszczową. .

35 Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie – I etap.
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr T w Bałtowie – I etap. Wartość zadania 1 136 260,16 zł, w tym: - 471 200,00 zł środki z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ”, - 429 410,16 zł - środki Partnera Projektu (Stowarzyszenie „Delta”), - 235 650,00 zł wkład Lidera Projektu (Gmina Bałtów).

36 Przebudowa drogi gminnej nr 000061T w Bałtowie – I etap.
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr T w Bałtowie – I etap. Fragment drogi w Bałtowie - Zarzecze

37 Przebudowa drogi gminnej „Zarzecze” do Zwierzyńca w Bałtowie.
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej „Zarzecze” do Zwierzyńca w Bałtowie. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Delta”, całkowita wartość projektu ,46 zł , dofinansowanie ze środków wojewody ,00 zł, wkład Stowarzyszenia „Delta” ,40 zł, udział Gminy Bałtów ,06 zł

38 Przebudowa drogi gminnej „Zarzecze” do Zwierzyńca w Bałtowie.
Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej „Zarzecze” do Zwierzyńca w Bałtowie. Fragment drogi do Zwierzyńca

39 projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Delta”,
Tytuł projektu: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku o dł. 0,34 km w Bałtowie. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Delta”, wkład Gminy Bałtów ,80 zł, Stowarzyszenie „Delta” wykonało podbudowę drogi na remontowanym odcinku.

40 Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start.
Tytuł projektu: Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw”, prowadzenie punktu przedszkolnego w Bałtowie i Okole, kompleksowe wyposażenie przedszkoli, zajęcia dodatkowe, wyżywienie, wsparcie logopedy, psychologa, grupa docelowa - 71 dzieci w wieku lat z terenu Gminy Bałtów.

41 Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start.
Tytuł projektu: Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start. Wartość projektu 1  ,00 zł, w tym: - 856 800,00 zł środki z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - 151 200,00 zł - wkład Gminy Bałtów.

42 Tytuł projektu: Przedszkola w Gminie Bałtów szansą na równy start
Przedszkolaki na stoku narciarskim oraz Mikołajki w punkcie przedszkolnym w Bałtowie

43 Przebudowa i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie.
Tytuł projektu: Przebudowa i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalno - sportowych mieszkańców Gminy Bałtów poprzez przebudowę i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie, budowa garażu na potrzeby OSP w Bałtowie.

44 Przebudowa i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie.
Tytuł projektu: Przebudowa i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie. Wartość projektu ,57 zł, w tym: ,00 zł środki z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , ,42 zł - wkład Stowarzyszenia „Bałt”, ,15 zł – środki Gminy Bałtów.

45 Tytuł projektu: Przebudowa i remont budynku Klubu "Bałtek" w Bałtowie.
Klub „Bałtek” w Bałtowie

46 Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów.
Tytuł projektu: Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów. projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Delta”, cel operacji - likwidacja barier architektonicznych oraz poprawa estetyki miejcowości Bałtów poprzez budowę kładki dla pieszych.

47 Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów.
Tytuł projektu: Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów. Wartość projektu ,90 zł, w tym: ,45 zł środki z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , ,00 zł - wkład Stowarzyszenia „Delta”, ,45 zł – środki Gminy Bałtów.

48 Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów.
Tytuł projektu: Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienną w ms. Bałtów. Kładka w trakcie budowy

49 Tytuł projektu: Nieodpłatna dystrybucja gotowych artykułów spożywczych w ramach programu „PEAD” projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej „Motyw”, pomoc najuboższym mieszkańcom gminy poprzez dystrybucję gotowych artykułów spożywczych, przekazano ogółem ok. 90 ton żywności dla 700 osób.

50 Tomasz Mroczek – Urząd Gminy w Bałtowie
Dziękuję za uwagę: Tomasz Mroczek – Urząd Gminy w Bałtowie Bałtów, r.


Pobierz ppt "Gmina Bałtów Bałtów Bałtów powiat ostrowiecki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google