Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Projekt POIS.01.01.00-00-048/08.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Projekt POIS.01.01.00-00-048/08."— Zapis prezentacji:

1 „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Projekt POIS.01.01.00-00-048/08

2 Celem Projektu było zwiększenie niezawodności działania systemu wodociągowo – kanalizacyjnego oraz zapewnienie szerszego dostępu mieszkańcom do nowoczesnej i sprawnej infrastruktury. Cel inwestycji „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Zrealizowany Projekt był kolejnym etapem porządkowania gospodarki wodno – ściekowej w Białymstoku i stanowił element wdrażanego „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych”.

3  Dyrektywy Unijnej 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Cel inwestycji „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Projekt przyczynił się do spełnienia wymagań unijnych i krajowych:

4 Wkład Unii Europejskiej „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, który wspierał duże inwestycje w najważniejszych sektorach gospodarki o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Polski. Całkowity koszt Projektu zamknął się kwotą 102 018 630,39 zł. (brutto). Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej to prawie 60 mln zł.

5  budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych,  rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową, poprzez budowę kanałów deszczowych i montaż urządzeń zapewniających oczyszczanie wód deszczowych z substancji ropopochodnych i zawiesin,  modernizację i renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w celu usprawnienia jej funkcjonowania,  modernizację i renowację istniejącej sieci wodociągowej oraz wymianę jej części w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę i polepszenia jakości wody pitnej. Zakres rzeczowy Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Projekt obejmował następujące działania:

6  OSIEDLE DOJLIDY  CENTRUM MIASTA  OSIEDLE BOJARY I SIENKIEWICZA  OSIEDLE ZAWADY  OSIEDLE DZIESIĘCINY  OSIEDLE WYGODA  OSIEDLE PIASTA  OSIEDLE MICKIEWICZA, SKORUPY, PIASKI  OSIEDLE STAROSIELCE, NOWE MIASTO  OSIEDLE BIAŁOSTOCZEK, JAROSZÓWKA Zakres rzeczowy Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Inwestycja realizowana była w ramach 15 kontraktów na roboty w osiedlach: Roboty zostały zakończone 30.09.2013 r.

7 Efekt rzeczowy Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 38,5 km Długość przebudowanej/ wyremontowanej sieci kanalizacji sanitarnej 21,0 km Długość wybudowanej sieci wodociągowej 22,6 km Długość przebudowanej/ wyremontowanej sieci wodociągowej 17,2 km Długość budowanej/ przebudowanej/wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej 9,9 km

8 Efekt ekologiczny Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 4200 osób Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej 1370 osoby Wskaźniki ekologiczne osiągnięte na dzień 31.10.2013 r.: Projekt przewiduje osiągnięcie efektu ekologicznego do 2015 roku na poziomie:  5400 osób korzystających z podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,  1400 osób korzystających z podłączenia do nowo wybudowanej sieci wodociągowej.

9 Dziękuję za uwagę Materiał bezpłatny Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ul. Młynowa 52/1 15-950 Białystok tel. +48 85 74 58 100 fax: +48 85 74 58 113 www.wobi.pl www.wobi-projekt.eu Instytucje zaangażowane w realizację Projektu: www.mrr.gov.pl www.mos.gov.pl www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "„Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo – kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” Projekt POIS.01.01.00-00-048/08."

Podobne prezentacje


Reklamy Google