Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” System pomiaru jakości usług publicznych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” System pomiaru jakości usług publicznych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej."— Zapis prezentacji:

1 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” System pomiaru jakości usług publicznych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

2 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Przy opracowywaniu zestawu wskaźników, kierowano się następującymi przesłankami: prostotą i przejrzystością wskaźnika; łatwością pozyskania (dane w ewidencji Urzędów Gmin, GUS i innych podmiotów), adekwatnością wskaźnika i obszaru pomiaru do specyfiki gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (dane dotyczą przede wszystkim danych dla obszaru danej gminy), rzeczywistego wpływu jednostek samorządu terytorialnego na kształtowanie wartości wskaźnika (dotyczy to w szczególności obszaru związanego z ochroną zdrowia). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

3 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Edukacja i szkolnictwo 1/2 Dostępność do usług żłobkowych prowadzonych przez placówki publiczne, Odsetek dzieci przyjętych do przedszkola (publicznego i niepublicznego), Średnia liczebność oddziału przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę, Średnia liczebność oddziału szkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę, Średnia liczebność oddziału szkolnego w gimnazjach prowadzonych przez Gminę, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

4 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Edukacja i szkolnictwo 2/2 Odsetek dzieci objętych programami wspierającymi rozwój edukacji wśród uczniów. Odsetek nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe (udział osób dokształcających się w ogólnej liczbie nauczycieli w gminie) Wydatki na oświatę i szkolnictwo w ujęciu rocznym na 1 ucznia. Liczba komputerów z dostępem do internetu na 100 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

5 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Zdrowie Odsetek osób objętych programami profilaktycznymi, badaniami przesiewowych itp. w ogólnej liczbie mieszkańców gminy, Dostęp do gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania Dostęp do poradni specjalistycznych w miejscu zamieszkania Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

6 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Kultura Liczba domów kultury, świetlic, klubów na 10 tys. mieszkańców, Liczba placówek bibliotecznych na 10 tys. mieszkańców, Średnia liczba uczestników imprez, organizowanych w jednostkach podległych gminie zajmujących się kulturą, na 1 mieszkańca. Liczba nieodpłatnych imprez kulturalnych organizowanych w domach i ośrodkach kultury, klubach i świetlicach przypadająca na 10 tys. mieszkańców gminy. Liczba wdrożonych programów rabatowych/zniżkowych umożliwiających korzystanie z płatnej infrastruktury i imprez, udogodnień (np. bezpłatny transport). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

7 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gospodarka komunalna ½ % ogółu mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej, % ogółu mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej, % sieci wodociągowych wymagających modernizacji, % sieci kanalizacji sanitarnej wymagającej modernizacji, % ogółu mieszkańców korzystających z sieci gazowej, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

8 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gospodarka komunalna 2/2 Liczba nowo wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków mieszkalnych/lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gmin w ogólnej liczbie takich budynków/lokali. Dostępność do mieszkań komunalnych i socjalnych (mierzona procentem liczby osób, którym przyznano lokal komunalny lub socjalny do ogólnej liczby osób oczekujących na jego przyznanie). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

9 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gospodarka komunalna 2/2 Liczba nowo wybudowanych, wyremontowanych lub zmodernizowanych budynków mieszkalnych/lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gmin w ogólnej liczbie takich budynków/lokali. Dostępność do mieszkań komunalnych i socjalnych (mierzona procentem liczby osób, którym przyznano lokal komunalny lub socjalny do ogólnej liczby osób oczekujących na jego przyznanie). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

10 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona środowiska Odsetek osób korzystających z oczyszczalni ścieków, % udział osób deklarujących zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny, Powierzchnia terenów cennych przyrodniczo, parków miejski, skwerów, zieleńców i przestrzeni miejskiej przystosowanych do spędzania wolnego czasu w stosunku do ogólnej powierzchni danej gminy, Liczba inicjatyw ekologicznych, edukacyjnych, konkursów itp. związanych z promowaniem zachowań ekologicznych, Liczba gospodarstw domowych, która zmodernizowała/wymieniła źródła ciepła na ekologiczne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

11 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Ochrona środowiska Odsetek osób korzystających z oczyszczalni ścieków, % udział osób deklarujących zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny, Powierzchnia terenów cennych przyrodniczo, parków miejski, skwerów, zieleńców i przestrzeni miejskiej przystosowanych do spędzania wolnego czasu w stosunku do ogólnej powierzchni danej gminy, Liczba inicjatyw ekologicznych, edukacyjnych, konkursów itp. związanych z promowaniem zachowań ekologicznych, Liczba gospodarstw domowych, która zmodernizowała/wymieniła źródła ciepła na ekologiczne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

12 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Komunikacja ½ Długość ścieżek rowerowych w stosunku do dróg publicznych, Długość linii komunikacyjnych (autobusowych, busów) w stosunku do dróg publicznych, Średni wiek pojazdów transportu publicznego, Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

13 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Komunikacja 2/2 Odsetek pojazdów transportu zbiorowego przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, Długość zmodernizowanych / przebudowanych / wyremontowanych / nowych dróg na terenie gminy Liczba nowych/zmodernizowanych przystanków/ centrów przesiadkowych w stosunku do ogólnej liczby takich miejsc na terenie gminy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

14 "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” Komunikacja 2/2 Odsetek pojazdów transportu zbiorowego przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, Długość zmodernizowanych / przebudowanych / wyremontowanych / nowych dróg na terenie gminy Liczba nowych/zmodernizowanych przystanków/ centrów przesiadkowych w stosunku do ogólnej liczby takich miejsc na terenie gminy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.


Pobierz ppt ""Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” System pomiaru jakości usług publicznych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google