Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdobywanie funduszy na realizację projektów Wojciech J. Jabłoński Projekt Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdobywanie funduszy na realizację projektów Wojciech J. Jabłoński Projekt Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji jest."— Zapis prezentacji:

1 Zdobywanie funduszy na realizację projektów Wojciech J. Jabłoński Projekt Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Fundusze Europejskie - skąd się wzięły? 2 Jednym z podstawowych zadań Unii Europejskiej jest prowadzenie polityki spójności, polegającej na zmniejszaniu różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy regionami i krajami UE. Polityka ta jest realizowana za pomocą Funduszy Europejskich, w ramach których wyróżniamy Fundusze Strukturalne finansujące projekty regionalne i Fundusz Spójności dla projektów o zasięgu krajowym.

3 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: 3

4 4

5 Krajowy Program Reform Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, zagospodarowania przestrzennego, regionalne i inne) Narodowa Strategia Spójności 16 RPO PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna Strategia Rozwoju Kraju Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich SRK uwzględnia kierunki rozwoju zawarte w dokumentach strategicznych oraz politykach UE 5

6 Poziomy zarządzania funduszami Poziom strategiczny Poziom programu Poziom projektu Poziom operacyjny NSRO (NSS) PO, RPO Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Projekty Komitet Koordynacyjny (KK) Instytucja Zarządzająca (IZ) Instytucja Pośrednicząca (IP) Instytucja Wdrażająca (IW) Beneficjent Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 6

7 SWW, Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady, Rozporządzenia Komisji NSRO (NSS) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki regionalnej Wytyczne MRR Instytucja Zarządzająca Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 16 Zarządów Województwa Instytucje Pośredniczące I i II stopnia Instytucje Pośredniczące I i II stopnia Instytucja Audytowa Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej UKS Organy administracji publicznej Jednostki sektora finansów publicznych Program Operacyjny Osie programowe (priorytety) Działania Beneficjenci 7

8 Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych

9 Etapy przygotowania dokumentów o dotację unijną 9 Projekt 1 biznesplan 2 Wniosek 3 Co chcemy zrobić? Czy możemy to zrobić? Dlaczego chcemy to zrobić?

10 Dokumenty niezbędne do przygotowania projektu Dokumenty programowe Program Operacyjny Szczegółowy Opis Priorytetów Przygotowanie wniosku Wytyczne dla wnioskodawców Instrukcja wypełniania wniosku Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji Opis kryteriów wyboru projektów Przygotowanie budżetu Zasady kwalifikowalności wydatków w PO Wytyczne MRR dot. kwalifikowalności Opracowanie załączników Zasady przygotowania studium wykonalności/ biznesplanu Wytyczne dot. Oceny oddziaływania projektów na środowisko 10

11 Przygotowanie dokumentacji Analiza dostępności posiadanych środków własnych Montaż finansowy Zadania beneficjenta 11 Wybór wykonawcy Realizacja projektu Sprawozdawczość i rozliczenia Zakończenie rzeczowej realizacji projektu Zakończenie finansowej realizacji projektu Rozliczenie końcowe Faza przygotowania Faza realizacji Faza zakończenia

12 Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych ze środków Unii Europejskiej Programy centralne: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ0 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Program Rozwoju Polski Wschodniej (POPW) 16 Programów Regionalnych (RPO) 12

13 13

14 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach Programu wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

15 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Osie priorytetowe I.Badania i rozwój nowoczesnych technologii II.Infrastruktura sfery B+R III.Kapitał dla innowacji IV.Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia V.Dyfuzja Innowacji VI.Polska gospodarka na rynku międzynarodowym VII.Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji VIII.Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki IX.Pomoc techniczna 15

16 Wsparcie przedsiębiorstw w ramach PO IG Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1.4 Wsparcie projektów celowych Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Poddziałanie Wsparcie dla MSP 16

17 Wsparcie przedsiębiorstw w ramach PO IG Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 4.3 Kredyt technologiczny. 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych 17

18 Wsparcie przedsiębiorstw w ramach PO IG Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka międzynarodowym 6.1 Paszport do eksportu Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili 18

19 Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje innowacyjnych przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, przez co umożliwia szybszy rozwój i zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce. Jednocześnie program dotuje projekty zwiększające konkurencyjność polskiej nauki oraz udział polskich produktów na rynku międzynarodowym.

20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. 20

21 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Osie priorytetowe I.Gospodarka wodno-ściekowa II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych VI.Drogowa i lotnicza sieć TEN-T VII.Transport przyjazny środowisku VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe IX.Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna X.Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii XI.Kultura i dziedzictwo kulturowe XII.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia XIII.Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIV.Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego XV.Pomoc techniczna - Fundusz Spójności 21

22 Wsparcie przedsiębiorstw PO i IŚ Oś priorytetowa 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Działanie 4.1.: Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego Działanie 4.2.: Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach Działanie 4.3.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Działanie 4.4.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Działanie 4.5.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Działanie 4.6.: Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne 22

23 Wsparcie przedsiębiorstw PO i IŚ Oś priorytetowa 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych 23

24 Wsparcie przedsiębiorstw PO i IŚ Oś priorytetowa 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego Działanie 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 24

25 25

26 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej. 26

27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Osie priorytetowe Centralne I.Zatrudnienia i integracja społeczna II.Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III.Wysoka jakość systemu oświaty IV.Szkolnictwo wyższe i nauka V.Dobre rządzenie Regionalne VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII.Promocja integracji społecznej VIII.Regionalne kadry gospodarki IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X.Pomoc techniczna 27

28 Wsparcie przedsiębiorstw w PO KL Osie priorytetowe centralne Oś priorytetowa 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach 28

29 Wsparcie przedsiębiorstw w PO KL Osie priorytetowe regionalne Oś priorytetowa 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 29

30 Wsparcie przedsiębiorstw w PO KL Oś priorytetowa 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności –projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 30

31 31

32 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej obejmuje swoim działaniem 5 województw: warmińsko- mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie, a jego głównym celem jest przyspieszenie tempa rozwoju Polski Wschodniej. Program jest wsparciem projektów dotujących przede wszystkim komunikację, gospodarkę oraz informatyzację społeczeństwa najbiedniejszych regionów Polski. 32 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

33 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – Osie priorytetowe I.Nowoczesna gospodarka II.Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego III.Wojewódzkie ośrodki wzrostu IV.Infrastruktura transportowa V.Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne VI.Pomoc techniczna 33

34 Wsparcie przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej Oś priorytetowa 1: Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Działanie 1.4 Promocja i współpraca - Komponent: współpraca (klastry) 34

35 Instrumenty inżynierii finansowej I. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 3Kapitał dla innowacji Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka II. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa INowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej 35

36 36

37 Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne są to programy stworzone odrębnie dla każdego województwa. W całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach RPO o unijne pieniądze można się starać na wiele typów inwestycji infrastrukturalnych z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i rekreacji, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki, rozwoju miast, a także przyczyniające się do lepszego rozwoju przedsiębiorstw. 37

38 Regionalne Programy Operacyjne Każde województwo posiada odrębny Regionalny Program Operacyjny. Jest ich zatem aż 16. Każde województwo ma swoją specyfikę, wiec w ramach poszczególnych RPO występują różnice. Może się okazać, że niektóre inwestycje można zrealizować z dotacji z RPO w jednym województwie, a w innym nie. Z każdego RPO finansuje się dotacje na rozwój infrastruktury i co najważniejsze są to przedsięwzięcia nie wykraczające poza zakres 1 województwa. Jeżeli chcemy sfinansować przedsięwzięcie o zasięgu większym niż 1 województwo lub są to inwestycje bardzo duże (np. 20 mln) to korzystamy z programów krajowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Przyjęcie RPO ma na celu przede wszystkim identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, po to aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna. 38

39 39 Regionalne Programy Operacyjne

40 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie: 1.2 Budowa sieci współpracy nauka - gospodarka Działanie: 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Działanie: 1.7 Promocja gospodarcza Działanie: 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Działanie: 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Działanie: 6.2 Turystyka 40

41 Główne typy projektów w zakresie e-biznesu 41 PO IG Działanie 8.2 RPO PO IG Działanie 8.1 Wartość projektu 20 tys. – 2 mln PLN Mikro i małe przedsiębiorstwa, działające dłużej niż 1 rok Wartość projektu 20 tys. – 1mln PLN Mikro i małe przedsiębiorstwa działające poniżej 1 roku B2B e-usługi MŚP Gospodarka elektroniczna

42 Przykład rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środków UE 42

43 Linia demarkacyjna Linia demarkacyjna - podział obszarów wsparcia Funduszy Europejskich W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) występują wspólne obszary interwencji obejmujące infrastrukturę transportową, społeczną, ochrony środowiska, energetyczną, sferę przedsiębiorczości, B+R, innowacje, społeczeństwo informacyjne, czy też rozwój zasobów ludzkich. P Tzw. linia demarkacyjna to zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się do zasięgu terytorialnego/ charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. 43

44 Przykład linii demarkacyjnej - drogi Regionalne Programy Operacyjne PO Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Odcinki dróg krajowych w miastach na prawach powiatu Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe Drogi gminne Drogi wojewódzkie Obwodnice miast w ciągach dróg krajowych Autostrady Drogi ekspresowe Inne drogi krajowe 44

45 Przykład linii demarkacyjnej – społeczeństwo informacyjne 45 RPOPO IG Budowa sieci szerokopasmowych Publiczne Punkty Dostępu do Internetu Platformy elektroniczne E-usługi publiczne (e-zdrowie, e-praca, e-edukacja) Wsparcie wdrażania ICT w przedsiębiorstwach Geograficzne Systemy Informacji Edukacja teleinformatyczna Wsparcie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla obywateli wykluczonych cyfrowo Budowa elektronicznych platform usług publicznych Zaawansowana infrastruktura sieciowa Przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych Rozwój systemów informacji publicznej Wsparcie dla przedsiębiorstw świadczących Usługi Wspieranie e-Usług między przedsiębiorstwami (B2B)

46 Możliwości pozyskiwania środków na działania realizowane przez partnerstwa i stowarzyszenia oraz Instytucje Otoczenia Biznesu na rzecz przedsiębiorców 46

47 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych Oś priorytetowa 5. Dobre rządzenie Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego Poddziałanie Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego 47

48 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Poddziałanie Wsparcie dla IOB 48

49 Wkład własny Beneficjent musi zapewnić środki finansowe na – pokrycie różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowanymi i poziomem dotacji, – sfinansowanie wszystkich wydatków niekwalifikowanych projektu; Środki własne beneficjenta mogą pochodzić ze źródeł innych niż środki pieniężne w kasie i w banku W dokumentacji aplikacyjnej należy jednoznacznie wskazać, że środki na współfinansowanie projektu są zabezpieczone przez beneficjenta; Zabezpieczenie środków własnych powinno znaleźć odzwierciedlenie w odpowiedniej dokumentacji załączonej do Wniosku o dofinansowanie. 49

50 Montaż finansowy Montaż finansowy określa środki finansowe potrzebne do realizacji projektu i wskazuje źródła ich pozyskania. Polega na zidentyfikowaniu możliwych źródeł finansowania projektu oraz określenia ich procentowego udziału. Zgodnie z polityką UE środki finansowe pochodzące z programów mają być uzupełnieniem kwot zgromadzonych przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie 50

51 4 kroki przygotowania montażu finansowego 51 1 Oszacowanie wielkości środków własnych, które mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie projektu inwestycyjnego 2 Oszacowanie całkowitych wydatków związanych z projektem 3 Określenie różnicy między wolnymi środkami własnymi a całkowitymi wydatkami 4 W przypadku niewystarczającej ilości środków własnych należy pokryć występującą różnicę, poprzez sięgnięcie do zewnętrznych źródeł finansowania

52 Formy finansowania projektów Do najczęstszych form finansowania tych projektów zaliczamy: środki własne dotacje Pożyczki/ kredyty 52

53 POIG działania PARP dla przedsiębiorców

54 Harmonogram naboru wniosków POIG PARP

55 Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej - konkurs pilotażowy Wsparcie przeznaczone będzie dla małych i średnich przedsiębiorców. Wsparcie na pierwsze wdrożenie będzie mogło być udzielone jeżeli przedsiębiorca przedstawi dokument patentowy lub dowód dokonania zgłoszenia w celu uzyskania patentu i kopię sprawozdania o stanie techniki bądź równoważny dokument w przypadku zagranicznej procedury uzyskania patentu. W przypadku gdy przedsiębiorca nie jest twórcą wynalazku lub nie jest uprawniony do uzyskania patentu będzie musiał również przedstawić dowód prawa do wyłącznego korzystania z wynalazku. Wsparcie może być udzielone wyłącznie na pierwsze wdrożenie wynalazku co oznacza, że nie będzie można go uzyskać jeżeli na terytorium Unii Europejskiej produkt lub sposób będący przedmiotem wynalazku był wytwarzany lub używany w sposób zarobkowy lub zawodowy.

56 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.1 POIG Na co: wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: – tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, – przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, – wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania działań marketingowych powiązań kooperacyjnych. Dla kogo: grupy przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu. Celem działania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi.

57 Harmonogram naboru wniosków POIG PARP cd

58 Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej POIG Na co: projekty mające na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju. – koszty przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika; – koszty zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej; – koszty zakupu, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania; – koszty postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia. Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Celem działania jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej.

59 Działanie 6.1 Paszport do eksportu POIG Na co: projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych. Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Działanie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP planujących rozpoczęcie działalności eksportowej lub początkujących eksporterów prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

60 Harmonogram naboru wniosków POIG PARP cd

61 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie 8.1 POIG Na co: projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. Dla kogo: mikro i mali przedsiębiorcy. Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) poprzez wsparcie mikro- i małych przedsiębiorców, którzy złożą wniosek o udzielenie wsparcia nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego. Poprzez e-usługę rozumie się usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

62 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Działanie 8.2 POIG Na co: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Dla kogo: przedsiębiorcy sektora MSP Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Wdrażanie ICT w przedsiębiorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw oraz między przedsiębiorstwami (tzw. Business–to- Business - B2B) jest w coraz większym stopniu stosowane zarówno na europejskim, jak i globalnym rynku. Szerokie wprowadzenie go wśród polskich przedsiębiorstw jest niezbędne, jeśli mają one efektywnie współpracować z europejskimi partnerami. Szczególnie istotne jest stymulowanie tej formy współpracy z partnerami biznesowymi wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którym stwarza ona szansę udziału w rynkach o zasięgu ponadregionalnym, jednocześnie znacząco zmniejszając koszty produkcji i dystrybucji.

63 PO KL działania PARP dla przedsiębiorców projekty konkursowe

64 Harmonogram naboru wniosków PARP POKL

65 Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe POKL Na co? wsparcie przedsiębiorców w obszarze diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz doboru właściwej formy szkoleń do specyfiki i sposobu działania przedsiębiorstwa wdrażanie planowania strategicznego, realizacji strategii innowacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem otwarte i zamknięte szkolenia, doradztwo oraz studia podyplomowe dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z określonych umiejętności w ramach poniższych obszarów tematycznych: – zarządzanie kryzysowe; zarządzanie zrównoważonym rozwojem, zarządzanie wiekiem – zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne; zarządzanie jakością, – zarządzanie zmianą, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem. Dla kogo? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, pracownicy MMS przedsiębiorstw.

66 Poddziałanie Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych POKL Na co? opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowych rozwiązań, które zwiększają zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorstw w szczególności w zakresie form i metod organizacji pracy (w tym pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej oraz telepracy), zarządzania zmianą gospodarczą oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych opracowanie i upowszechnienie mechanizmów udziału partnerów społecznych w procesie diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników i przedsiębiorstw oraz współzarządzania Funduszami Szkoleniowymi przedsiębiorstw wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych Dla kogo? partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe) Grupy docelowe Mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym wykonujący pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej), przedstawiciele związków pracodawców, przedstawiciele związków zawodowych

67 POKL w 2012 r. w województwie mazowieckim, działania dla przedsiębiorców

68 Harmonogram ogłaszania konkursów POKL w województwie mazowieckim PriorytetTryb konkursuTermin naboru wniosków Przewidywany termin posiedzenia KOP

69 Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Na co? pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących łącznie szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne, itp. Dla kogo? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

70 Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Na co? staże i szkolenia praktyczne dla: – pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, – pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach; tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu; promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej; szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą; wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym; stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI). Dla kogo? Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych

71 RPO WM w 2012 r. działania dla przedsiębiorców W chwili obecnej konkursy zostały zakończone

72 72 Ul. Mycielskiego 20, Warszawa, tel , fax adres Biuro czynne w godzinach Poręczenie jest jedną z najdogodniejszych, najprostszych, nisko kosztowych form zabezpieczenia transakcji kredytowej. Zasady udzielania poręczeń opierają się o ścisłą kooperację Funduszu z Bankami współpracującymi w zakresie szybkiej obsługi beneficjenta.

73 73 Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ul. Hoża 86, Warszawa Aktualne oprocentowanie pożyczek od r. 6,76% – 8,76% U nas nie ma ukrytych kosztów,

74 KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM DLA MŁODYCH FIRM Z PORĘCZENIEM EFI Ma charakter finansowania celowego. Przeznaczony jest na zakup majątku obrotowego (zapasów, środków do produkcji itp.) i uruchamiany po przedstawieniu faktury. Dzięki poręczeniu EFI kredyt udzielany jest wyłącznie firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą, czyli mikroprzedsiębiorstwom, które wystawiły co najmniej 1 fakturę/ 1 rachunek zapłacony przez kontrahenta /odbiorcę/ i które działają przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Kredyt jest nieodnawialny i udzielany w PLN, na okres do 1 roku, z harmonogramem spłat w ratach miesięcznych. 74

75 KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM DLA MŁODYCH FIRM Z PORĘCZENIEM EFI Maksymalna kwota kredytu PLN Zabezpieczenie kredytu poniżej PLN - bezpłatne poręczenie EFI, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. Zabezpieczenie kredytu pomiędzy PLN - bezpłatne poręczenie EFI, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym i inne zabezpieczenie akceptowane przez Bank. Korzyści: – możliwość finansowania potrzeb firm rozpoczynających działalność gospodarczą – bezpłatne poręczenie EFI – możliwość budowania historii kredytowej po rozpoczęciu działalności gospodarczej. 75

76 KREDYT NA START DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ Dla kogo: firmy rozpoczynające lub prowadzące działalność (od 0 do 12 miesięcy) Maksymalna kwota kredytu: do 30 tys. zł Okres kredytowania: od 3 do 24 miesięcy Ubezpieczenie: dobrowolne Warunki: – przedstawienie uproszczonego biznesplanu (szacowany przychód, krótki opis działalności, czy posiada własne środki) – prognozowane średniomiesięczne przychody (wynikające z biznesplanu) – produkt dostępny dla klientów, którzy nie korzystają z innych produktów kredytowych FM Banku 76

77 KREDYT NA START DLA FRANCZYZOBIORCÓW Dla kogo: franczyzobiorcy (firmy rozpoczynające lub prowadzące działalność od 0 do 12 miesięcy) Maksymalna kwota kredytu: do 25 tys. euro Okres kredytowania: do 24 miesięcy Ubezpieczenie: dobrowolne Warunki: – podpisana umowa z franczyzodawcą – sieć franczyzowa, do której przystępuje kredytobiorca musi działać od co najmniej 24 miesięcy – przedstawienie uproszczonego biznesplanu (szacowany przychód, krótki opis działalności, nieruchomość/lokal - dzierżawiony, własny, czy posiada własne środki) – prognozowane średniomiesięczne przychody (wynikające z biznesplanu) – produkt dostępny dla klientów, którzy nie korzystają z innych produktów kredytowych FM Banku 77 Dzięki poręczeniom EFI, klient nie musi przedstawiać żadnych zabezpieczeń

78 Instrumenty leasingowe CIP w EFL Podstawowe warunki objęcia poręczeniem – KLIENT Spełniający unijną definicję MŚP tj.: Średnioroczne zatrudnienie poniżej 250 pracowników Roczne obroty poniżej 50 mln EUR lub suma bilansowa poniżej 43 mln EUR Branże preferowane: Służba zdrowia Architekci Prawnicy I Doradcy Podatkowi Wykluczenia: Rolnictwo i rybołówstwo Górnictwo, wydobycie i obrót paliwami Firmy prowadzące działalność w sektorze transportu drogowego na zakup środków transportu

79 Instrumenty leasingowe CIP w EFL Podstawowe warunki objęcia poręczeniem – TRANSAKCJA Przedmiot finansowania: pojazdy osobowe i lekkie ciężarowe do 3,5 t wyposażenie biur (sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe, klimatyzacja, meble) specjalistyczny sprzęt medyczny pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t. (dla firm spoza branży transportowej – np. dla branży budowlanej na własne potrzeby) Waluta PLN Wpłata własna od 0% Okres umowy: miesięcy w leasingu operacyjnym miesięcy w leasingu kapitałowym Limit udzielonego kredytu: minimalny próg: 80 tys. PLN na sprzęt komputerowy maksymalnie: 350 tys. PLN na samochody dla branż preferowanych

80 Instrumenty leasingowe CIP w EFL Korzyści dla klienta Szybka decyzja leasingowa Obniżony wkład własny kredytobiorcy (w większości przypadków nawet 0%) Unikalny produkt dla start-upów - rzadko oferowany na rynku Brak opłaty za korzystanie z zabezpieczenia w postaci poręczenia EIF Obniżona cena leasingu w stosunku do oferty bez poręczenia (poręczenie pozwala obniżyć marżę na ryzyko)

81 linki pbV8&feature=relmfu pbV8&feature=relmfu 6Rco&feature=related 6Rco&feature=related ReU&feature=related ReU&feature=related qCHg&feature=relmfu qCHg&feature=relmfu

82 Dziękuję za uwagę Projekt Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Zdobywanie funduszy na realizację projektów Wojciech J. Jabłoński Projekt Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google