Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo ł ecznych Terra. Raport WIO Ś Roczna ocena jako ś ci powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2010r. Istotnym problemem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Inicjatyw Spo ł ecznych Terra. Raport WIO Ś Roczna ocena jako ś ci powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2010r. Istotnym problemem."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Inicjatyw Spo ł ecznych Terra

2 Raport WIO Ś Roczna ocena jako ś ci powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2010r. Istotnym problemem na terenie Szczecinka s ą wysokie st ęż enia py ł u zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu i formaldehydu.

3 Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 podlega rocznym ocenom jako ś ci od 2007 roku. Ju ż w 2007 roku notowali ś my przekroczenia B(a)P (norma 1ng/m 3 ) -3,7 ng/m 3, w 2008 roku 4,8ng/m 3, w 2009 roku to ju ż 8,2 ng/m 3 i rok 2010 – 7,6 ng/m 3.

4 Ś rednioroczne st ęż enie b(a)p w pyle zawieszonym PM10 w latach 2007-2010.

5 Pikieta TERRY przed siedzib ą Sejmiku Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W imieniu Stowarzyszenia g ł os zabra ł a vice-prezes Ma ł gorzta Sobczyk odno ś nie POP dla benzo(a)pirenu.

6 Przekroczenia py ł zawieszonego PM10 w Szczecinku. Jako przyczyn ę tego zanieczyszczenia WIO Ś podaje emisje powierzchniow ą zwi ą zan ą z indywidualnym ogrzewaniem mieszka ń. Jednak na podstawie szczegó ł owej analizy dobowych st ęż e ń PM10, uwzgl ę dniaj ą cej wyst ę puj ą ce w danym dniu warunki meteorologiczne (kierunek i pr ę dko ść wiatru), w niektórych przypadkach, stanowi ą cych w sumie oko ł o 35% dni z przekroczeniami, za g ł ówn ą przyczyn ę tych przekrocze ń uznana zosta ł a emisja py ł u z zak ł adów nale żą cych do Grupy Krono. Obszar przekrocze ń obejmuje centrum miasta oraz teren po ł o ż ony wzgl ę dem niego na pó ł nocny-zachód i po ł udnie, który zamieszkuje oko ł o 30 ty ś ludno ś ci, czyli obszar g ę sto zaludniony.

7 Na terenie Szczecinka zanotowano przekroczenia py ł u zawieszonego PM10 przy ulicy Artyleryjskiej, gdzie jest zlokalizowany punkt pomiarowy. W 2010 roku by ł o to 76 dni z przekroczeniami (mo ż e by ć tylko 35), natomiast zaledwie jeszcze rok temu- 39 dni, a w roku 2008 -22 dni. W przypadku tego zanieczyszczenia równie ż obserwujemy tendencj ę wzrostow ą i obecnie najwy ż sz ą w województwie zachodniopomorskim. Obecnie opracowywany jest ju ż kolejny Program Ochrony Powietrza zwi ą zany z przekroczeniami py ł u PM10.

8 Pył PM10- liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego przez stężenia 24-godzinne na stanowiskach pomiarowych w latach 2007-2010.

9 Aktualnie opracowywany jest kolejny POP dla Szczecinka tym razem dla pyłu zawieszonego PM10

10 Formaldehyd Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinku prowadzi pomiary st ęż enia formaldehydu w powietrzu. W roku 2010 wyst ę puj ą przekroczenia tego zanieczyszczenia w szczecineckim powietrzu.

11 4 µg/m3

12

13 Amoniak List otwarty do Marsza ł ka pod którym podpisa ł o si ę oko ł o 3000 mieszka ń ców Szczecinka, Apel przedstawicieli ró ż nych grup spo ł ecznych naszego miasta, Wiec STOP dla AMONIAKU, który si ę odby ł w maju 2010 r, Interpelacja Poselska Pos ł a Czes ł awa Hoca Spotkanie z GIO Ś w Warszawie z Ministrem Andrzejem Jagusiewiczem, Spotkanie z marsza ł kiem województwa,

14 STOP dla AMONIAKU

15 Decyzja została wydana przez marszałka na emisję amoniaku w ilości po 8kg dla dwóch emitorów Bez monitoringu ci ą g ł ego na emitorach nie mo ż na zweryfikowa ć emitowanej ilo ś ci amoniaku. Jaka jest rzeczywista emisja amoniaku pozostaje zagadk ą !!!!! Decyzja jest kontrowersyjna, gdy ż sole amonowe mog ą by ć sk ł adnikiem zarówno py ł u zawieszonego PM10 i PM2,5, co spowoduje zwi ę kszenie tego zanieczyszczenia w powietrzu.

16 W wyniku badań i obserwacji stwierdzono, że niektóre choroby lub dolegliwości mogą być związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza Choroby uk ł adu oddechowego: zapalenie b ł ony ś luzowej jamy nosowej, gard ł a, oskrzeli, nowotwory p ł uc Zaburzenia centralnego uk ł adu nerwowego: bezsenno ść, bóle g ł owy, z ł e samopoczucie Choroby oczu, zapalenie spojówek oka Reakcje alergiczne ustroju Zaburzenia w uk ł adzie kr ąż enia, choroby serca

17 Czy powietrze ma wpływ na nasze zdrowie? Py ł zawieszony- bezpo ś rednie oddzia ł ywanie py ł ów zale ż y od wielko ś ci cz ą steczek. Niebezpieczne s ą py ł y najdrobniejsze o wielko ś ci cz ą steczek do 5µm, które z ł atwo ś ci ą przenikaj ą do wi ę kszo ś ci organizmów. U ludzi osiadaj ą na p ę cherzykach p ł ucnych i utrudniaj ą wymian ę gazow ą. Powoduj ą podra ż nienie naskórka i ś luzówki, zapalenia górnych dróg oddechowych ; wywo ł uj ą choroby oczu, choroby alergiczne, astm ę a tak ż e ci ęż kie schorzenia, jak nowotwory p ł uc, gard ł a i krtani. Niektóre z wymienionych chorób mog ą by ć powodowane obecno ś ci ą w py ł ach metali ci ęż kich i w ę glowodorów.

18 Amoniak-dzia ł a dra ż ni ą co na b ł ony ś luzowe dróg oddechowych, oczu i na skór ę. Wywo ł uje przykre pieczenie w gardle, kaszel, nudno ś ci, ł zawienie, bóle g ł owy. Jest szczególnie szkodliwy dla rogówki oka.

19 Formaldehyd Formaldehyd dzia ł a na ludzi w ró ż ny sposób. Niektórzy s ą bardzo wra ż liwi, podczas gdy inni wcale nie zauwa żą jego dzia ł ania. Badania przeprowadzone w laboratoriach na zwierz ę tach wykaza ł y, ż e formaldehyd by ł przyczyn ą wyst ą pienia nowotworów i mo ż e powodowa ć je tak ż e u ludzi. Nikt nie okre ś li ł jednak minimalnego st ęż enia formaldehydu, które mo ż na uzna ć za ca ł kowicie nieszkodliwe.

20 NOx – tlenki azotu Toksyczno ść tlenków azotu jest ro ż na, np. NO2 jest czterokrotnie bardziej toksyczny ni ż NO. Toksyczne dzia ł anie dwutlenku azotu polega na ograniczaniu dotlenienia organizmu; obni ż a on zdolno ś ci obronne ustroju na infekcje bakteryjne. NO2 dzia ł a dra ż ni ą co na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyn ą zaburze ń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astm ę – szczególnie w miastach nara ż onych na smog. Zarówno NO, jak i NO2 s ą prekursorami powstaj ą cych w glebie rakotwórczych i mutagennych nitrozoamin.

21 WWA –wielopier ś cieniowe w ę glowodory aromatyczne, wywo ł uj ą ostre i przewlek ł e zatrucia. W grupie w ę glowodorów aromatycznych du ż e zagro ż enie stanowi benzo(a)piren, ze wzgl ę du na w ł a ś ciwo ś ci rakotwórcze. Cz ł owiek jest nara ż ony na oddzia ł ywanie b(a)p przez drogi oddechowe i przewód pokarmowy, który przemieszcza si ę wraz z py ł em, ulega biotransformacji, a tak ż e przemianom pod wp ł ywem ś wiat ł a, temperatury i tlenu.

22 Co jeszcze jest w naszym szczecineckim powietrzu ? Dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, izo-butanol, izo-propanol, glikole, w ę glowodory, metale ci ęż kie……….dioksyny i furany!!!!!!

23 30, 31 maja 2011roku- Szczecinek zadymiony przy wiatrach południowo- wschodnich. Do Stowarzyszenia TERRA z pro ś b ą o interwencj ę dzwoni ą mieszka ń cy Szczecinka. Uskar ż aj ą si ę na pieczenie oczu, kaszel, duszno ś ci i brak ś liny w ustach. Stowarzyszenie wysy ł a informacj ę o zaistnia ł ej sytuacji do Prezydenta RP, Premiera RP, Ministra Ś rodowiska, GIO Ś, WIO Ś, Marsza ł ka i wszystkich mediów.

24

25

26 3 czerwca 2010roku Kierunek wiatru korzystny dla mieszka ń ców wschodniej cz ęś ci miasta. Na stacji on-line zlokalizowanej przy ul. Przemys ł owej brak przekrocze ń py ł u zawieszonego PM10.

27

28 6 czerwca 2011rok. Wiatr po ł udniowo-wschodni, zadymienie miasta, uci ąż liwo ś ci odorowe przy temperaturze 30 na zewn ą trz s ą utrapieniem szczególnie dla dzieci, chorych i osób starszych. Na stacji on-line wyst ę puj ą przekroczenia py ł u PM10.

29

30 Szczecineckie powietrze w 2011roku Szczecinek 38 dni Szczecin 29 dni Szczecin 10 dni

31 Dzi ę kuj ę za uwag ę !!!!!!


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Inicjatyw Spo ł ecznych Terra. Raport WIO Ś Roczna ocena jako ś ci powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2010r. Istotnym problemem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google