Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAMOWE ZA Ł O Ż ENIA PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓ Ł PODSTAWOWYCH NA LATA 2010-2013 II- EDYCJA- rok szkolny 2011/2012 Ewa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAMOWE ZA Ł O Ż ENIA PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓ Ł PODSTAWOWYCH NA LATA 2010-2013 II- EDYCJA- rok szkolny 2011/2012 Ewa."— Zapis prezentacji:

1 RAMOWE ZA Ł O Ż ENIA PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓ Ł PODSTAWOWYCH NA LATA 2010-2013 II- EDYCJA- rok szkolny 2011/2012 Ewa Ł apsa O ś wiata Zdrowotna i Promocja Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu

2 Wed ł ug bada ń GATS z 2009 roku, w Polsce codziennie pali tyto ń 9 milionów ludzi - 34% m ęż czyzn (5,2 miliona) i 21% kobiet (3,5 miliona). 44% Polaków nara ż onych jest na bierne palenie we w ł asnym domu, natomiast nara ż enie na dym tytoniowy w zak ł adzie pracy deklaruje 34% doros ł ych Polaków. Niepal ą cy s ą najcz ęś ciej nara ż eni na dym tytoniowy w barach, pubach i klubach nocnych (88%), restauracjach i kawiarniach (51%) oraz w domu (28%).

3 W wi ę kszo ś ci przypadków m ęż czy ź ni i kobiety zaczynali pali ć w wieku 11-17 lat oraz 18-24 lat, przy czym 39,6% m ęż czyzn zacz ęł o pali ć w wieku 11-17 lat, a 53,9% w wieku18-24 lat. W ś ród kobiet, 28,6% zacz ęł o pali ć w wieku 11-17 lat, a 56,5% w wieku 18- 24 lat. W porównaniu z m ęż czyznami, du ż a liczba ankietowanych kobiet zacz ęł a pali ć w wieku 25 i wi ę cej lat (14,9% kobiet wobec 5,0% m ęż czyzn

4 Na ś wiecie pali ponad miliard doros ł ych, co oznacza, wed ł ug szacunków WHO, ż e oko ł o 700 milionów dzieci ( ponad po ł owa populacji dzieci), oddycha powietrzem zanieczyszczonym dymem tytoniowym. Dzieci najcz ęś ciej wdychaj ą dym tytoniowy w swoich domach. Bierne palenie w ś ród dzieci jest powa ż nym zagro ż eniem zdrowia publicznego.

5 Bierne palenie jest równie niebezpieczne jak samo palenie. Boczny strumie ń dymu tytoniowego zawiera 35 razy wi ę cej tlenku w ę gla i 4 razy wi ę cej nikotyny ni ż dym wdychany przez aktywnego palacza. Z bada ń wynika, ż e w Polsce ponad 4 mln dzieci w wieku od 0- 14 lat wzrasta w atmosferze biernego palenia.

6 Dzieci te ponad trzykrotnie cz ęś ciej zapadaj ą na choroby uk ł adu oddechowego; nie ż yt oskrzeli, zapalenie p ł uc, zapalenie migda ł ków podniebiennych, zapalenie zatok obocznych nosa, wysi ę kowe zapalenie ucha, obturacyjne zapalenie oskrzeli i astm ę oskrzelow ą. Bierne palenie w dzieci ń stwie mo ż e równie ż wp ł ywa ć na wyst ę powanie chorób uk ł adu kr ąż enia w wieku doros ł ym, tak wi ę c bierne palenie niesie za sob ą identyczne skutki zdrowotne, co aktywne palenie papierosów.

7 Zdrowotne nast ę pstwa biernego palenia tytoniu u dzieci to mi ę dzy innymi: wzrost zaka ż e ń dróg oddechowych upo ś ledzenie funkcji p ł uc ( utrudnione oddychanie) nawracaj ą ce choroby ucha ś rodkowego ataki astmy zmniejszona gotowo ść szkolna, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia zachowania dziecka, mniejsza odporno ść na infekcje. ryzyko wyst ę powania chorób uk ł adu kr ąż enia w wieku doros ł ym

8 Naukowcy podkre ś laj ą, ż e bierne palenie tytoniu w ś ród niepal ą cych kobiet w ci ąż y mo ż e by ć przyczyn ą nieprawid ł owej masy cia ł a u noworodków. Wdychanie dymu tytoniowego z otoczenia w okresie niemowl ę cym, mo ż e zwi ę kszy ć ponadto ryzyko wyst ą pienia zespo ł u nag ł ej ś mierci niemowl ę cia.

9 Ka ż de dziecko ma prawo do dorastania w ś rodowisku wolnym od dymu tytoniowego!

10 I. CEL G Ł ÓWNY PROGRAMU Zmniejszenie nara ż enia dzieci na bierne palenie tytoniu. II. CELE SZCZEGÓ Ł OWE PROGRAMU 1. Kszta ł towanie postaw odpowiedzialno ś ci za zdrowie w ł asne i swoich bliskich. 2. U ś wiadomienie dzieciom, ż e palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. 3. Usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. 4. Kszta ł towanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji, gdy nara ż one s ą na bierne palenie.

11 III. ADRESACI PROGRAMU Uczniowie klas I – III szkó ł podstawowych IV. CZAS TRWANIA PROGRAMU Lata 2010 – 2013 I- Edycja: IX 2010 – VI 2011 II- Edycja IX 2011 – VI 2012 III- Edycja IX 2012 – VI 2013

12 V. REALIZATORZY PROGRAMU Nauczyciele Inni przedstawiciele ś rodowiska szkolnego min. piel ę gniarki szkolne, psycholodzy, pedagodzy VI. KOORDYNATORZY PROGRAMU Poziom krajowy – GIS Poziom wojewódzki – WSSE (16) Poziom lokalny – PSSE (318)

13 VII. PARTNERZY PROGRAMU Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ń stwa Wolnego od Tytoniu Inni – na poziomie wojewódzkim i lokalnym VIII. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkó ł podstawowych w kraju: I-Edycja – 24% szkó ł podstawowych II- Edycja – 40% szkó ł podstawowych III- Edycja – 60 % szkó ł podstawowych

14 METODYKA REALIZACJI PROGRAMU cd. Przeszkolenie i przygotowanie koordynatorów Programu: - koordynatorów wojewódzkich: GIS - koordynatorów powiatowych: WSSE - realizatorów szkolnych: PSSE

15 IX. REALIZACJA II - EDYCJI PROGRAMU W SZKO Ł ACH ZadanieOdpowiedzialny 1. Poinformowanie realizatorów programu w szkołach o sposobie jego realizacji. powiatowy koordynator programu (PSSE) 2. Poinformowanie rodziców dzieci o realizacji programu w szkole. Współpraca z rodzicami/opiekunami: - spotkanie z rodzicami - list do rodziców - inne formy realizatorzy programu w szkole

16 ZadanieOdpowiedzialny 3. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z uczniami wg zaproponowanych scenariuszy zajęć: - Zajęcia 1. Co to jest zdrowie? -Zajęcia 2. Od czego zależy nasze zdrowie? - Zajęcia 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? -Zajęcia 4. Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone? - Zajęcia 5. Nie pal przy mnie, proszę. realizatorzy programu w szkole

17 ZadanieOdpowiedzialny 4. Przeprowadzenie zajęć z rodzicami uczniów według autorskich projektów w szkołach. realizatorzy programu w szkole 5. Podsumowanie programu. realizatorzy programu w szkole/ koordynator PSSE/WSSE/GIS

18 Proponowane metody i formy realizacji programu: 1. metody aktywizuj ą ce, np.: - burza mózgów, inscenizacja, warsztaty dydaktyczne, analiza przypadków 2. metody podaj ą ce, np. : - pogadanka, wyk ł ad, prelekcja, referat, instrukta ż 3. Metody praktyczne: - zaj ę cia praktyczne, ć wiczenia

19 Proponowane metody i formy realizacji programu cd.: 4. Metody eksponuj ą ce: - plakat, pokaz, wystawa, gazetka 5. Metody audiowizualne: - telewizja, film, internet 6. Inne: np. rozmowy indywidualne, rozdawnictwo materia ł ów edukacyjnych, wycieczka, konkursy wiedzy, plastyczne

20 X. NADZOROWANIE I MONITOROWANIE REALIZACJI PROGRAMU Odpowiedzialni: GIS, WSSE, PSSE XI. PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI I-EDYCJI PROGRAMU Dokonanie podsumowania i oceny z uwzględnieniem następujących wskaźników: liczba szkół, które zrealizowały program/odsetek szkół, które zrealizowały program; liczba dzieci, które uczestniczyły w programie/odsetek dzieci, które uczestniczyły w programie;

21 liczba rodziców, którzy uczestniczyli w programie; liczba przeszkolonych koordynatorów/realizatorów programu: na poziomie wojewódzkim (dla koordynatorów powiatowych) na poziomie powiatowym (dla realizatorów programu w szkołach) zakres dodatkowej działalności, dobre praktyki w realizacji programu; wnioski z realizacji programu. Odpowiedzialni: GIS/WSSE/PSSE/realizatorzy programu w szkołach

22 XII. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI II - EDYCJI PROGRAMU Odpowiedzialni: GIS/WSSE/PSSE/ realizatorzy programu w szkołach- do 10 czerwca 2012r. XIII. PRZYGOTOWANIE I UDOSKONALENIE KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU Odpowiedzialni: GIS


Pobierz ppt "RAMOWE ZA Ł O Ż ENIA PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓ Ł PODSTAWOWYCH NA LATA 2010-2013 II- EDYCJA- rok szkolny 2011/2012 Ewa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google