Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eugleniny. Do protistów zaliczamy typ Eugleniny (Euglenophyta) zwany inaczej klejnotkami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eugleniny. Do protistów zaliczamy typ Eugleniny (Euglenophyta) zwany inaczej klejnotkami."— Zapis prezentacji:

1 Eugleniny

2 Do protistów zaliczamy typ Eugleniny (Euglenophyta) zwany inaczej klejnotkami.

3 Eugleniny charakteryzuje: Jednokomórkowa budowa Brak ś ciany komórkowej Pokrycie elastyczn ą pellikul ą Zaopatrzenie w jedn ą lub dwie wici Zdolno ść do przeprowadzania fotosyntezy, lecz w trudnych warunkach przechodz ą na tryb od ż ywiania cudzo ż ywny *Pellikula – białkowo- lipidowa błona komórkowa otaczająca cytoplazmę protista, podścielona utworami błoniastymi wzmacniającymi całą konstrukcję komórki. Zależnie od jej grubości komórki mogą lub nie zmieniać swój kształt.

4 Cia ł o eugleny zielonej pokrywa pow ł oka zwana pellikul ą. Na jego przednim ko ń cu znajduje si ę pojedyncza wi ć, b ę d ą ca organell ą ruchu. Obok wici zlokalizowana jest plamka ś wiat ł oczu ł a (stigma), dzi ę ki której euglena reaguje na ś wiat ł o (fototaksja). Wewn ą trz komórki eugleny znajduj ą si ę chromatofory zawieraj ą ce chlorofil, dzi ę ki którym euglena mo ż e w warunkach ś wietlnych przeprowadza ć proces fotosyntezy. Materia ł em zapasowym jest paramylon. Euglena mo ż e równie ż pobiera ć pokarm na drodze osmozy lub wpuklenia na przodzie cia ł a (cudzo ż ywno ść ).

5 (1) jądro komórkowe (2) chloroplasty (3) ziarna paramylonu (4) wodniczka tetniąca (5) ciałko podstawowe (6) ampułka (7) wić krótka (8) fotoreceptor (9) plamka oczna (10) wić długa

6 Za regulacj ę ci ś nienia osmotycznego w komórce oraz wydalanie produktów przemiany materii odpowiadaj ą wodniczki t ę tni ą ce. Wodniczka t ę tni ą ca to organellum komórkowe pierwotniaków s ł odkowodnych o funkcji osmoregulacyjnej; ob ł oniony p ę cherzyk, który kurczy si ę regularnie i usuwa na zewn ą trz komórki nadmiar wody.

7 Euglena rozmna ż a si ę bezp ł ciowo przez podzia ł, który (poprzedzony podzia ł em j ą dra) zaczyna si ę od cia ł ka podstawowego i wici.

8 Ruch eugleny Budowa

9 Od ż ywianie euglenin Eugleniny s ą zdolne do fotosyntezy, a wi ę c s ą samo ż ywne (chloroplasty euglenin s ą najprawdopodobniej potomkami dawnych zielenic) Mog ą by ć miksotrofami. Sposób od ż ywiania zale ż y od warunków miksotrofy [gr. míxos mieszany, trophe ż ywienie, karmienie], ekol. organizmy zachowuj ą ce si ę zale ż nie od warunków raz jak samo ż ywne (autotrofy), innym razem jak cudzo ż ywne (heterotrofy)

10

11 Do euglenin nale ż y euglena. Euglena zielona (Euglena viridis) - organizm jednokomórkowy uwa ż any za przedstawiciela euglenin stoj ą cego na pograniczu ś wiata ro ś linnego i zwierz ę cego. W zale ż no ś ci od warunków ś rodowiska mo ż e od ż ywia ć si ę w sposób samo ż ywny (autotroficzny), charakterystyczny dla ro ś lin, lub cudzo ż ywny (heterotrofczny), w jaki od ż ywiaj ą si ę zwierz ę ta.

12

13 Eugleniny s ą cz ę sto wska ź nikami zanieczyszczenia zbiorników wodnych. Im jest ich wi ę cej w jeziorze tym jest ono prawdopodobnie bardziej zanieczyszczone.


Pobierz ppt "Eugleniny. Do protistów zaliczamy typ Eugleniny (Euglenophyta) zwany inaczej klejnotkami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google