Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C HOROBY GENETYCZNE. DALTONIZM Daltonizm jest niezdolno ść lub zmniejszona zdolno ść widzenia kolorów, lub trudno ść w zobaczeniu ró ż nicy kolorów. Daltonizm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C HOROBY GENETYCZNE. DALTONIZM Daltonizm jest niezdolno ść lub zmniejszona zdolno ść widzenia kolorów, lub trudno ść w zobaczeniu ró ż nicy kolorów. Daltonizm."— Zapis prezentacji:

1 C HOROBY GENETYCZNE

2 DALTONIZM Daltonizm jest niezdolno ść lub zmniejszona zdolno ść widzenia kolorów, lub trudno ść w zobaczeniu ró ż nicy kolorów. Daltonizm jest chorob ą nieleczon ą. Objawy : nierozró ż nianie barw, najcz ęś ciej koloru czerwonego i zielonego.

3 HEMOFILIA Hemofilia to choroba polegaj ą ca na zaburzeniu krzepliwo ś ci krwi. Osoby z hemofili ą mog ą wykrwawi ć si ę nawet z powodu lekkiego skaleczenia, poniewa ż ich krew nie ma wystarczaj ą cej ilo ś ci jednego z czynników umo ż liwiaj ą cych krzepni ę cie.

4 ALBINIZM Albinizm– brak pigmentu w skórze, tworach skórnych, w ł osach i t ę czówce oka. Albinosi maj ą bardzo jasn ą skór ę, bia ł e w ł osy, rz ę sy i brwi. Dziecko z albinizmem rodzi si ę ró ż owawe, co jest spowodowane prze ś witywaniem naczy ń krwiono ś nych. Oczy ludzi z albinizmem rzadko jednak bywaj ą czerwonawe.

5 ZESPÓ Ł DOWNA Zespó ł Downa -zespó ł wad wrodzonych spowodowany obecno ś ci ą dodatkowego chromosomu 21. Wahaj ą si ę one od lekkiej do umiarkowanej niepe ł nosprawno ś ci intelektualnej. Zaburzenia rozwojowe manifestuj ą si ę g ł ównie jako sk ł onno ść do zaw ęż onego my ś lenia lub naiwno ść

6 MUKOWISCYDOZA Mukowiscydoza - wrodzona, genetycznie uwarunkowana choroba, polegaj ą ca na zaburzeniu wydzielania przez gruczo ł y zewn ą trzwydzielnicze. Schorzenie to najcz ęś ciej powoduje zmiany w: układzie oddechowym przewodzie pokarmowym

7 ANEMIA SIERPOWATA Anemia sierpowata to rodzaj wrodzonej niedokrwistości spowodowanej nieprawidłową budową hemoglobiny. Mutacja punktowa w genie łańcucha β hemoglobiny powoduje zmianę pojedynczego aminokwasu w sekwencji białka. Chorobę dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny, z allelem dominującym.

8 PL Ą SAWICA HUNTINGTONA Pląsawica Huntingtona choroba genetyczna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy. Objawami choroby są niekontrolowane ruchy oraz otępienie. Nasilenie objawów postępuje w czasie. Pląsawica Huntingtona dziedziczona jest autosomalnie dominująco.

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Karolina Kubarska


Pobierz ppt "C HOROBY GENETYCZNE. DALTONIZM Daltonizm jest niezdolno ść lub zmniejszona zdolno ść widzenia kolorów, lub trudno ść w zobaczeniu ró ż nicy kolorów. Daltonizm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google