Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORÓD PRAWID Ł OWY - PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y i PORODU WIES Ł AW MARKWITZ Katedra i Klinika Perinatologii i Ginekologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORÓD PRAWID Ł OWY - PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y i PORODU WIES Ł AW MARKWITZ Katedra i Klinika Perinatologii i Ginekologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 PORÓD PRAWID Ł OWY - PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y i PORODU WIES Ł AW MARKWITZ Katedra i Klinika Perinatologii i Ginekologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

2 PORÓD a CZAS TRWANIA CI ĄŻ Y do 22 tygodnia ci ąż y – poronienie 23 – 36 tydzie ń ci ąż y – poród przedwczesny 37 – 42 tydzie ń ci ąż y – poród o czasie po 42 tygodniu - ci ąż a i poród przenoszony

3 PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y W ORGANI Ź MIE KOBIETY CI ĘŻ ARNEJ ZACHODZ Ą LICZNE ZMIANY NATURY: 1.mechanicznej 2.immunologicznej 3.biochemicznej 4.hemodynamicznej

4 PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y ZMIANY ZACHODZ Ą CE W CI ĄŻ Y CHRONI Ą P Ł ÓD ALE RÓWNIE Ż ZWI Ę KSZAJ Ą PODATNO ŚĆ CI ĘŻ ARNEJ NA: 1.Zaka ż enia 2.Rozwój choroby zakrzepowo-zatorowej 3.Zaostrzenie chorób immunologicznych 4.Niewydolno ść serca

5 PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y Respiratory complication of pregnancy Obstet.Gynecol.Survey,2001;579(1):39-46 POWI Ę KSZAJ Ą CA SI Ę MACICA ZABURZA MECHANIK Ę ODDYCHANIA CI ĘŻ ARNEJ : 1.Uniesienie przepony o 4 cm, 2.Zwi ę kszenie wymiaru poprzecznego klatki piersiowej o 2 cm, 3.K ą t pod ż ebrowy zwi ę ksza si ę z 68,5 o we wczesnej ci ąż y do 103,5 o pod koniec ci ąż y,

6 PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y Respiratory complication of pregnancy Obstet.Gynecol.Survey,2001;579(1):39- 46 4.Zmniejszenie zapasowej obj ę to ś ci oddechowej i obj ę to ś ci zalegaj ą cej prowadzi do obni ż enia czynno ś ciowej pojemno ś ci zalegaj ą cej o 9,5-25% 5.Przed porodem zmniejsza si ę nieznacznie ca ł kowita pojemno ść p ł uc

7 PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y Respiratory complication of pregnancy Obstet.Gynecol.Survey,2001;579(1):39- 46 ZMIANY BIOCHEMICZNE INDUKOWANE CI ĄŻĄ WP Ł YWAJ Ą NA UPO Ś LEDZENIE MECHANIKI ODDYCHANIA : 1.Wzrost st ęż enia progesteronu w surowicy stymuluje o ś rodek oddechowy w mózgu co staje si ę przyczyn ą hiperwentylacji i uczucie duszno ś ci 2.Powszechnie u ci ężą rnych wyst ę puje zasadowica z pCO 2 obni ż onym do 30 mmHg

8 PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y Respiratory complication of pregnancy Obstet.Gynecol.Survey,2001;579(1):39- 46 TRIADA ZMIAN OBSERWOWANYCH U KOBIET W CI ĄŻ Y: 1.spadek napi ę cia dolnego zwieracza prze ł yku, 2.opó ź nione opró ż nianie ż o łą dkowe, 3.wzrost ci ś nienia wewn ą trzbrzusznego (znacznie zwi ę ksza ryzyko zach ł ystowego zapalenia p ł uc)

9 PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y FIZJOLOGICZNE ZMIANY ZACHODZ Ą CE W OKRESIE CI ĄŻ Y W UK Ł ADZIE KR ĄŻ ENIA: 1.zwi ę kszenie obj ę to ś ci krwi kr ążą cej, 2.zwi ę kszenie obj ę to ś ci wyrzutowej i minutowej serca, 3.przyspieszenie czynno ś ci serca, 4.zmniejszenie oporu obwodowego, 5.zmniejszenie warto ś ci Htc(33-38%) i Hgb(11-12g/dl)


Pobierz ppt "PORÓD PRAWID Ł OWY - PATOFIZJOLOGIA CI ĄŻ Y i PORODU WIES Ł AW MARKWITZ Katedra i Klinika Perinatologii i Ginekologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google