Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Producent stojaków motocyklowych. Firma jest producentem stalowych stojaków pod motocykle turystyczne, ś cigacze, motocykle wyczynowe motocrossowe. Firma.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Producent stojaków motocyklowych. Firma jest producentem stalowych stojaków pod motocykle turystyczne, ś cigacze, motocykle wyczynowe motocrossowe. Firma."— Zapis prezentacji:

1 Producent stojaków motocyklowych

2 Firma jest producentem stalowych stojaków pod motocykle turystyczne, ś cigacze, motocykle wyczynowe motocrossowe. Firma jest na rynku od 1999 roku i w chwili obecnej jest jedynym atestowanym producentem stojaków motocyklowych w Polsce a wzór ka ż dego stojaka jest zastrze ż ony i chroniony prawem. Firma ma charakter produkcyjny. G ł ówna sprzeda ż odbywa si ę w sklepie firmowym, hurtowo dla sta ł ych odbiorców. Wyst ę puj ą te ż hurtowi odbiorcy okazjonalni. Firma zatrudnia 17 osób w czterech dzia ł ach. Siedziba (administracja i produkcja) znajduje si ę w Skawinie (woj. Ma ł opolskie)

3 Prezes firmy Kierownik sprzeda ż y Z-ca kierownika ds. marketingu Przedstawicie l handlowy Kierownik sklepu firmowego Grafik komputerowy Kierownik produkcji Brygadzista Pracownik produkcji 1 Pracownik produkcji 2 Pracownik produkcji 3 Kierownik magazynu Pracownik magazynu surowcowego Pracownik magazynu wyrobów gotowych Kierownik zaopatrzenia Zaopatrzenio wiec produkcji Zaopatrzeniowiec wyrobów gotowych Struktura organizacyjna firmy

4 Prezes firmy Kierownik sprzeda ż y Z-ca kierownika ds. marketingu Przedstawicie l handlowy Kierownik sklepu firmowego Grafik komputerowy Kierownik produkcji Brygadzista Pracownik produkcji 1 Pracownik produkcji 2 Pracownik produkcji 3 Kierownik magazynu Pracownik magazynu surowców Pracownik magazynu wyrobów gotowych Kierownik zaopatrzenia Zaopatrzenio wiec produkcji Zaopatrzeniowiec wyrobów gotowych Schemat pogl ą dowy procesu zaopatrzenia

5 Proces zaopatrzenia linii produkcyjnej w surowce Praco wnik produ kcji Brygadz ista Kierownik produkcji Magazyn ier surowco wy Kiero wnik maga zynu Kierow nik zaopat rzenia Zaopa trzeni owiec surow cowy Dostawca potwierdzenie Pracownik produkcji informuje brygadzist ę o mo ż liwo ś ci braku surowca. Brygadzista kontaktuje si ę z magazynierem surowców i domawia surowiec z magazynu po pisemnym potwierdzeniu kierownika produkcji. W przypadku wyczerpania surowca dla zapasu magazynowego poni ż ej dwóch tygodni (ci ą g ł o ść produkcji) magazynier informuje kierownika magazynu o konieczno ś ci zaopatrzenia magazynu. Kierownik magazynu kontaktuje si ę z kierownikiem zaopatrzenia a ten na podstawie zlecenia przekazuje zamówienie do realizacji zaopatrzeniowcowi surowcowemu. Zaopatrzeniowiec finalizuje proces zaopatrzenia odbieraj ą c go od dostawcy. Dostawc ą surowcowym zak ł adu jest firma Baustal z Krakowa, która jest g ł ównym ź ród ł em dostaw firmy od pocz ą tku dzia ł alno ś ci. Wybrana zosta ł a w formie konkursu ofert, przez prezesa w porozumieniu z kierownikiem produkcji który pe ł ni w firmie równie ż role g ł ównego technologa. Firma kupuje do produkcji ceowniki, dwuteowniki, k ą towniki, rury oraz profile zamkni ę te zimnowalcowane. Dostawca wywi ą zuje si ę z terminów dostaw a jako ść produktów jest regularnie badana. Wspó ł praca przebiega bezproblemowo od lat wi ę c prezes nie widzi potrzeby prowadzenia nowych konkursów ofertowych. koordynator

6 Proces zaopatrzenia sklepu w wyrób gotowy Kierow nik sklepu Magazyn wyrobów gotowych Kierown ik magazy nu Kierow nik zaopatr zenia Zaopatrzeni owiec gotowych produktów ZAOPATRZENIE Kierownik sklepu przewiduj ą c zapotrzebowanie na gotowy wyrób kontaktuje si ę z magazynierem wyrobów gotowych sk ą d pobiera niezb ę dn ą mu ilo ść towaru. Magazynier analizuj ą c stany magazynowe informuje swojego kierownika o mo ż liwych brakach. Je ż eli kierownik magazynu zauwa ż a coraz cz ę stsze braki magazynowe konsultuje si ę z prezesem który decyduje o zmianie harmonogramu produkcji. PREZESkonsultacja PRODUKCJA koordynator

7 Pozyskiwanie nowych klientów Przedstawiciel handlowy Dyrektor ds. sprzeda ż y PREZES Pozyskanie klienta Kontakt z klientami Prezes jest decydentem je ż eli chodzi o nowych klientów. Dyrektor sprzeda ż y utrzymuje kontakt z klientem a przedstawiciel pozyskuje nowych.

8 Proponowane usprawnienia systemu zaopatrzenia: rozwa ż enie powtórnego og ł oszenia konkursu ofert dla dostawców surowcowych maj ą ce na celu sprawdzenie cen konkurencji i ofert innych dostawców (zmiany na rynku dostawców stali przez ostatnie 10 lat mog ą zaowocowa ć korzystniejszymi ofertami cenowymi i lepsz ą jako ś ci ą dostarczanych towarów. okre ś li ć w zakresie obowi ą zków osoby odpowiedzialne za koordynacje procesów zaopatrzenia. skomputeryzowanie magazynów zapewni ł oby lepsze zarz ą dzanie zapasami. Opracowanie oparte na kontakcie meilowym oraz telefonicznym z za-c. Kierownika ds. Marketingu firmy MOTOREX


Pobierz ppt "Producent stojaków motocyklowych. Firma jest producentem stalowych stojaków pod motocykle turystyczne, ś cigacze, motocykle wyczynowe motocrossowe. Firma."

Podobne prezentacje


Reklamy Google