Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanica wodna KIETLICE nad mamrami. Stanica Wodna Kietlice n/Mamrami mie ś ci sie na terenie by ł ego folwarku sztynorckiego, na zachodnim brzegu jeziora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanica wodna KIETLICE nad mamrami. Stanica Wodna Kietlice n/Mamrami mie ś ci sie na terenie by ł ego folwarku sztynorckiego, na zachodnim brzegu jeziora."— Zapis prezentacji:

1 Stanica wodna KIETLICE nad mamrami

2 Stanica Wodna Kietlice n/Mamrami mie ś ci sie na terenie by ł ego folwarku sztynorckiego, na zachodnim brzegu jeziora Mamry. Maj ą tek ten zakupiono w 1983 r. od Pa ń stwowego Funduszu Ziemi. W latach 80-tych g ł ównym rodzajem dzia ł alno ś ci by ł a produkcja rolnicza, z czasem zacz ę to rozbudowywa ć funkcje turystyczne w ramach tzw. agroturystyki.

3 We wrze ś niu 1990 r. zosta ł a oficjalnie zarejestrowana firma pn. Pensjonat Kietlice n/Mamrami, posiadaj ą ca wówczas 10 pokoi go ś cninnych i malutk ą gastronomi ę oraz niedu ż y port jachtowy.

4 W 1994 r. nast ą pi ł a znaczna rozbudowa bazy turystycznej i gastronomicznej poprze adaptacj ę by ł ej, ponad stuletniej stodo ł y, na bar, restauracj ę i kolejne pokoje go ś cinne. Zbudowano tak ż e drugi pomost dla jachtów w zwi ą zku z ż ywio ł owo rozwijaj ą cym si ę mazurskim ż eglarstwem.

5 Zrezygnowano równie ż w tym roku ostateczne z dzia ł alno ś ci rolniczej jako kompletnie nieop ł acalnej. W drugiej po ł owie lat 90-tych do klasycznego pakietu nocleg/wy ż ywienie zacz ę to coraz cz ęś ciej dodawa ć ofert ę programow ą, dotycz ą c ą aktywnego sp ę dzania czasu na Mazurach.

6 Klientami Kietlic sta ł y si ę znane i markowe firmy, pragn ą ce zrealizowa ć program typu team building dla top menagmentu. By ł y to m.in. /i cz ę sto s ą dalej/: Polkomtel SA, Orlen SA, Candy Polska, Reebok, Novartis, GlaxoSmithKline, Finlandia Polska, IKEA Polska, Cargo PKP, Moeller Electric, Michelin Polska, ConocoPhilips, E-com.

7 Praktycznie imprezy firmowe to na dzisiaj ok. 60% naszych obrotów i jest to tendencja rosn ą ca.. Zwi ę ksza si ę tak ż e ilo ść klientów z wody. St ą d konieczno ść kolejnej inwestycji.

8 Mieszkamy w samym sercu Mazur, nad jeziorem Mamry. Wokó ł cisza i natura- raj dla ż eglarzy, w ę dkarzy, mi ł o ś ników przyrody. Mamy pensjonat, camping, przysta ń.

9 Proponujemy: - pokoje 1-, 2-, 3-, osobowe z ł azienkami - pe ł ne wy ż ywienie, bar, restauracj ę - organizacj ę szkole ń, konferencji, spotka ń towarzyskich, imprez rodzinnych

10 Gwarantujemy: - znakomit ą domow ą kuchni ę - serdeczn ą atmosfer ę - doborowe towarzystwo - plac zabaw dla dzieci - grill - sprz ę t wodny, rowery

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 SERDECZNIEZAPRASZAMY Stanica Wodna Kietlice Zbigniew Sawicki Kietlice, W ę gorzewo sprzedam.kietlice.pl


Pobierz ppt "Stanica wodna KIETLICE nad mamrami. Stanica Wodna Kietlice n/Mamrami mie ś ci sie na terenie by ł ego folwarku sztynorckiego, na zachodnim brzegu jeziora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google