Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych 4. Relacyjny model baz danych P. F. Góra semestr letni 2004/05.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych 4. Relacyjny model baz danych P. F. Góra semestr letni 2004/05."— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych 4. Relacyjny model baz danych P. F. Góra semestr letni 2004/05

2 Bazy danych - wykład 42 Tylko jeden sposób reprezentowania danych: dwuwymiarowa tabela (Ullman i Widom nazywaj ą j ą relacj ą ) Nazwa tabeli Nazwy kolumn (atrybuty) Krotka Sk ł adowa krotki

3 Bazy danych - wykład 43 Intuicja, jak ą niesie s ł owo tabela, mo ż e by ć myl ą ca: W modelu relacyjnym tabela nie jest list ą, ale zbiorem W jednej tabeli nie mog ą wyst ą pi ć dwie takie same krotki Kolejno ść, w jakiej wyst ę puj ą krotki, nie ma znaczenia Na pewno istnieje klucz! (zbiór wszystkich sk ł adowych krotki)

4 Bazy danych - wykład 44 Dane a metadane Tabela (realcja) to obiekt abstrakcyjny. Ma swoje atrybuty i wi ę zy. Zbiór wszystkich takich projektów tabel nazywa si ę schematem bazy danych. Schemat wraz z informacjami o u ż ytkownikach i ich uprawnieniach stanowi metadane (dane o danych). Schemat tabeli w zasadzie w czasie normalnego u ż ytkowania nie zmienia si ę w czasie. Zbiór wszystkich krotek danej tabeli (zawarto ść tabeli) mo ż e si ę zmienia ć w czasie. Zbiór taki nazywa si ę instancj ą tabeli (relacji). Instancj ę istniej ą c ą teraz nazywa si ę instancj ą bie żą c ą.

5 Bazy danych - wykład 45 Nie ka ż dy pomys ł na projekt tabeli jest dobry Jak w tej tabeli wyszuka ć imiona? DBMS tego nie zrobi, trzebaby to robi ć po stronie aplikacji… Na ogó ł DBMS-y maj ą wbudowane funkcje operuj ą ce na ł a ń cuchach, ale nie nale ż y tego żą da ć ani oczekiwa ć nie to jest funkcj ą DBMS!

6 Bazy danych - wykład 46 Problem: Jednemu numerowi zamówienia odpowiada zbiór identyfikatorów cz ęś ci

7 Bazy danych - wykład 47 Pierwsza postać normalna: Tabele zawieraj ą wy łą cznie dane atomowe.

8 Bazy danych - wykład 48 Poprzedni przyk ł ad sprowadzony do pierwszej postaci normalnej

9 Bazy danych - wykład 49 Dwana ś cie zasad Codda dla RDBMS 1.Informacje s ą reprezentowane logicznie w tabelach. 2.Dane s ą logicznie dost ę pne przez podanie nazwy tabeli, warto ś ci klucza podstawowego i nazwy kolumny. 3.Warto ś ci null s ą traktowane w jednolity sposób jako brakuj ą ce informacje. Nie mog ą by ć traktowane jako puste ł a ń cuchy czy zera.

10 Bazy danych - wykład 410 Dwana ś cie zasad Codda dla RDBMS (cd) 4.Metadane s ą umieszczone w bazie danych tak, jak zwyk ł e dane. 5.J ę zyk obs ł ugi danych ma mo ż liwo ść definiowania danych i perspektyw, wi ę zów integralno ś ci, przeprowadzania autoryzacji, obs ł ugi transakcji i manipulacji danymi. 6.Perspektywy reaguj ą na zmiany swoich tabel bazowych. Zmiana w perspektywie powoduje zmian ę w tabeli bazowej.

11 Bazy danych - wykład 411 Dwana ś cie zasad Codda dla RDBMS (cd) 7.Istniej ą pojedyncze operacje pozwalaj ą ce na wyszukanie, wstawienie, uaktualnienie i usuni ę cie danych. 8.Operacje u ż ytkownika s ą logicznie oddzielone od fizycznych danych i metod dost ę pu. 9.Operacje u ż ytkownika pozwalaj ą na zmian ę schematu bazy danych bez konieczno ś ci tworzenia bazy od nowa. W praktyce w systemach komercyjnych robi si ę to bardzo rzadko. Z ca łą pewno ś ci ą nie jest to operacja, jak ą rutynowo przeprowadza zwyk ł y u ż ytkownik!

12 Bazy danych - wykład 412 Dwana ś cie zasad Codda dla RDBMS (cd) 10.Wi ę zy integralno ś ci s ą umieszczone w metadanych, nie w zewn ę trznej aplikacji. 11.J ę zyk manipulacji danymi powinien dzia ł a ć bez wzgl ę du na to jak i gdzie s ą rozmieszczone fizyczne dane oraz nie powinien wymaga ć zmian, gdy fizyczne dane s ą centralizowane lub rozpraszane.

13 Bazy danych - wykład 413 Dwana ś cie zasad Codda dla RDBMS (cd) 12.Operacje na pojedynczych rekordach przeprowadzane w systemie podlegaj ą tym samym zasadom i wi ę zom, co operacje na zbiorach danych. Ró ż nica wobec programowania proceduralnego, gdzie zawsze trzeba powiedzie ć jak manipulowa ć danymi.

14 Bazy danych - wykład 414 Caveat emptor! Bazy danych s ą cenne i trzeba je chroni ć. Bazy danych wymagaj ą konserwacji i administracji. DBMS jest potencjalnym kana ł em, przez który cracker mo ż e w ł ama ć si ę do systemu. Bazy danych wymagaj ą regularnego sporz ą dzania kopii zapasowych (backup).


Pobierz ppt "Bazy danych 4. Relacyjny model baz danych P. F. Góra semestr letni 2004/05."

Podobne prezentacje


Reklamy Google