Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Jedna z wi ę kszych fundacji w Polsce pomagaj ą ca dzieciom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Jedna z wi ę kszych fundacji w Polsce pomagaj ą ca dzieciom."— Zapis prezentacji:

1

2 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Jedna z wi ę kszych fundacji w Polsce pomagaj ą ca dzieciom.

3 Fundacja Wielka Orkiestra Ś wi ą tecznej Pomocy zosta ł a zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej za ł o ż ycielami s ą Jerzy Owsiak, Lidia Nied ź wiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczy ń ski, Pawe ł Januszewicz, Walter Che ł stowski, Beata Bethke.

4 Pierwsza zbiórka pieni ę dzy by ł a organizowana w oparciu o potrzeby kardiochirurgii dzieci ę cej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - istnia ł a tam fundacja, która ju ż od pewnego czasu zbiera ł a pieni ą dze na zakup specjalistycznego sprz ę tu medycznego. Mia ł a swoje konto w Big Banku i to w ł a ś nie rozmowa Bohdana i Piotra w telewizyjnej Dwójce z Alicj ą Resich-Modli ń sk ą by ł a pierwszym impulsem do mówienia o zbieraniu pieni ę dzy na ten cel. Kiedy og ł oszono w telewizyjnym programie "Róbta co chceta" zaproszenie do pierwszego Fina ł u, my ś lano o jednorazowym happeningu i wielkiej zabawie, która mia ł a przynie ść wymierne korzy ś ci. Ale jakie - tego nikt nawet nie przewidywa ł.Róbta co chceta

5 Sukces pierwszego Fina ł u pozwoli ł na podzia ł zebranych pieni ę dzy pomi ę dzy wszystkie o ś rodki kardiochirurgii dzieci ę cej w Polsce. Tym samym akcja nabra ł a znaczenia ogólnopolskiego, a nasze pierwsze zakupy w sposób istotny wp ł yn ęł y na popraw ę pracy kardiochirurgów dzieci ę cych. Zakupów sprz ę tu medycznego dokona ł o Centrum Zdrowia Dziecka jako w ł a ś ciciel konta, na którym by ł y pieni ą dze. Wszystkie pozosta ł e "przetargi" do dnia dzisiejszego prowadzi ju ż Fundacja.

6 Sukces I Fina ł u spowodowa ł, ż e postanowiono powo ł a ć do ż ycia Fundacj ę, która podj ęł aby si ę zorganizowania nast ę pnego Fina ł u. Okaza ł o si ę, ż e nie jednego, ale co roku kolejnych Fina ł ów, które po ś wi ę cone s ą ró ż nym celom.Fina ł ów

7 Dzia ł alno ść w zakresie ochrony zdrowia polegaj ą ca na ratowaniu ż ycia chorych osób, w szczególno ś ci dzieci, i dzia ł anie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak równie ż na dzia ł aniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Promocja i profilaktyka zdrowotna znalaz ł a si ę w statucie pod koniec zesz ł ego roku z racji zaanga ż owania w te problemy. zaanga ż owania

8 W ci ą gu roku Fundacja zakupuje sprz ę t na organizowanych przez ni ą "przetargach". Dotychczas kupuj ą c sprz ę t zagraniczny zwolnieni z VAT-u, op ł at celnych i podatku granicznego. Na dzie ń dzisiejszy, z tych zwolnie ń korzystaj ą na podstawie specjalnej zgody wydanej przez Ministra Finansów. Tak jak wszystkie instytucje pozarz ą dowe, z niecierpliwo ś ci ą oczekuj ą na nowelizacj ę przepisów o instytucjach pozarz ą dowych.przetargach

9 Ka ż dorazowa zbiórka pieni ę dzy musi by ć rozliczona w Ministerstwie Spraw Wewn ę trznych. Rozliczenie takie jest podstaw ą do uzyskania pozwole ń na przeprowadzenie kolejnych Fina ł ów. W 2001 roku Fundacja podj ęł a si ę realizacji programu powszechnych przesiewowych bada ń s ł uchu u noworodków. Jest to pierwsze na tak powa ż n ą skal ę przedsi ę wzi ę cie prowadzone przez Orkiestr ę. Oprócz tego Fundacja na sta ł e prowadzi tak ż e 4 inne programy medyczne.programu powszechnych przesiewowych bada ń s ł uchu u noworodków programy medyczne

10 Na dzie ń dzisiejszy czynny udzia ł w pracach Fundacji bior ą 4 osoby. Fundacja w 2002 r. postanowi ł a, ż e funkcja Prezesa Fundacji jest funkcj ą kadencyjn ą na okres 2 lat. Funkcja ta mo ż e by ć pe ł niona przez dwie kolejne kadencje z obowi ą zkow ą przerw ą 1 kadencji i mo ż liwo ś ci ą ponownego wyboru. Aktualnym Prezesem Fundacji jest Bohdan Maruszewski. Pozosta ł e funkcje Fundacji: Jerzy Owsiak - Prezes Zarz ą du, Lidia Nied ź wiedzka-Owsiak - cz ł onek Zarz ą du, Piotr Burczy ń ski - V-ce Prezes Zarz ą du.

11


Pobierz ppt "WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Jedna z wi ę kszych fundacji w Polsce pomagaj ą ca dzieciom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google