Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ród Böhm – 700 lat ś l ą skiej historii. Ś l ą sk – Kraina Trzech Narodów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ród Böhm – 700 lat ś l ą skiej historii. Ś l ą sk – Kraina Trzech Narodów."— Zapis prezentacji:

1 Ród Böhm – 700 lat ś l ą skiej historii

2 Ś l ą sk – Kraina Trzech Narodów

3

4

5 Herbarz Johanna Siebmachera z 1605 roku

6

7

8

9 Günter Böhm Urodzi ł si ę w 1939 roku w Mieroszowie, ojciec Guntera by ł górnikiem. W 1948 roku zosta ł on wysiedlony wraz z rodzin ą do Saksonii (DDR). Jako osiemnastolatek w 1957 roku przez Berlin uciek ł na zachód. W 1958 roku wyjecha ł do Kanady gdzie podj ął pierwsz ą prac ę. W 1959 roku wyruszy ł motocyklem w podró ż przez zachodnie tereny Kanady, USA, Meksyku i gwatemalii. W 1960 roku wyjecha ł do meksyku gdzie po ś lubi ł poznan ą podczas poprzedniej podró ż y meksykank ę Bert ę. W 1963 roku powróci ł do Niemiec gdzie w latach by ł zatrudniony w dziale eksportu firmy Daimler Benz. W 1977 roku wyjecha ł wraz z ż on ą i trójk ą synów do Mexico City gdzie za ł o ż y ł w ł asn ą dzia ł alno ść gospodarcz ą

10 Kontynuowa ł j ą dalej zajmuj ą c si ę g ł ównie handlem i w 1983 roku przeniós ł si ę do USA. Od 1999 roku rozpocz ął intensywne badania nad genealogi ą swojej rodziny podró ż uj ą c wielokrotnie na Ś l ą sk. Za ł o ż y ł i do dzisiaj redaguje kronik ę rodzinn ą któr ą umie ś ci ł na stronie internetowej boehm-chronik. Aktywnie uczestniczy w ż yciu kulturalnym ś l ą ska publikuj ą c przy tym wiele artyku ł ów na temat jego historii. W 2002 roku otrzymuje medal SITG w Wa ł brzychu. W 2008 roku zasiada w komitecie II Mi ę dzynarodowego Konkursu Ś l ą skie Zamki i Pa ł ace. Podczas wielu podró ż y na Ś l ą sk pozna ł wielu polskich przyjació ł z którymi do dzisiaj wspó ł pracuje naukowo. Mówi ą c o naszym wspólnym dziedzictwie sam podkre ś la Wszyscy mamy wiele podobie ń stw i cech wspólnych. Je ś li tylko moje dzia ł anie mo ż e przyczyni ć si ę do wspó ł pracy i porozumienia mi ę dzy Polakami a Niemcami to robi ę to z jeszcze wi ę ksz ą przyjemno ś ci ą


Pobierz ppt "Ród Böhm – 700 lat ś l ą skiej historii. Ś l ą sk – Kraina Trzech Narodów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google