Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój miast w polityce spójności UE Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Sopot, 20.06.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój miast w polityce spójności UE Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Sopot, 20.06.2008."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój miast w polityce spójności UE Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Sopot, 20.06.2008

2 Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013 Włączenie wymiaru miejskiego do głównego nurtu programowania (mainstreaming) NSRO Programy Operacyjne Miasta – partnerzy przy realizacji celów Strategii Lizbońskiej Rozszerzenie dotychczasowego programu URBACT Regiony na rzecz zmian gospodarczych (Regions for Economic Change) Innowacyjne instrumenty finansowania (JESSICA, JEREMIE)

3 Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013 EFRR wspiera zintegrowany rozwój obszarów miejskich poprzez finansowanie: Infrastruktury miejskiej (transport, gospodarka wodna i odpadami, społeczeństwo informacyjne, rekultywacja środowiska naturalnego, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, turystyka, infrastruktura społeczna…) Inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju i tworzenia miejsc pracy Wymiany doświadczeń Mieszkalnictwa (art.. 7.2) Wspólnych, zrównoważonych strategii rozwoju obszarów miejskich (art.. 8) Fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich (inżynieria finansowa; art.. 44 Rozporządzenie ogólne)

4 Polityka miejska w polityce spójności 2007-2013 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (punkt 5.1) Promowanie miast jako siły napędowej rozwoju regionu Promowanie wewnętrznej spójności na obszarach miejskich Promowanie zrównoważonego i policentrycznego rozwoju Średnio- i długoterminowe plany zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Governance Komunikat Komisji - Polityka spójności a miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach Ok. 60 wytycznych dla miast

5 Alokacja Funduszu Spójności i EFRR w poszczególnych dziedzinach – UE 27 Źródło: opracowanie KE, 01.2008

6 Alokacja Funduszu Spójności i EFRR w poszczególnych dziedzinach – PL Źródło: opracowanie KE, 01.2008

7 Alokacja EFS w poszczególnych dziedzinach 2007-2013 – UE 27 Źródło: opracowanie KE, 01.2008

8 Alokacja EFS w poszczególnych dziedzinach 2007-2013 – PL Źródło: opracowanie KE, 01.2008

9 Narzędzia planowania i zarządzania (governance)* *Na podstawie informacji z Komisji Europejskiej, DG REGIO, Urban Actions

10 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich Zrównoważony rozwój obszarów miejskich wymaga: Planowania opartego na przyszłościowej wizji Efektywnego zarządzania angażującego partnerów publicznych i prywatnych Uwzględnienia problemów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych Planowania przestrzennego Multilevel governance Opracowania master planu

11 Strategiczny master plan dla całego obszaru miejskiego lub metropolitarnego Opisuje słabe i mocne strony miasta i jego otoczenia Definiuje cele rozwoju w oparciu o wizję strategiczną Koordynuje różne sektorowe i techniczne programy z sąsiadujących obszarów Koordynuje zastosowanie poszczególnych instrumentów przez partnerów publicznych i prywatnych Stanowi ramy dla koordynacji inwestycji współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych na obszarach miejskich

12 Strategiczny master plan dla całego obszaru miejskiego lub metropolitarnego Jest realizowany poprzez: Działania sektorowe w zakresie transportu, gospodarki wodnej i odpadami, energii, zdrowia, edukacji… Działania nakierowane na poprawę potencjału innowacyjnego Działania nakierowane na rekultywację/rewitalizację wybranych obszarów miejskich w celu wzmocnienia rozwoju gospodarczego, zwalczania wyłączenia społecznego, poprawy stanu mieszkalnictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju kultury…

13 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich - narzędzia planistyczne Master plan i plany poszczególnych działań powinny być/uwzględniać: Zintegrowane:pomiędzy sektorami, komplementarne i skoordynowane Partnerstwo:sektor publiczny, sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie Bottom-up:bliskie obywatelom, działające z dołu w górę Skierowany interaktywne za zewnątrz:

14 Zrównoważony plan rozwoju obszarów miejskich i polityki sektorowe Strategie rozwoju obszarów miejskich Polityki narodowe/strategie Polityki sektorowe … Transport Środowisko MiŚP Badania Dziedzictwo Umiejętności

15 Planowanie Średnio- i długookresowe plany rozwoju obszarów miejskich Plany uwzględniające całe funkcjonalne obszary miejskie/metropolitarne i specyficzne działania miejskie (regionalne czy tematyczne) Zapewnienie zintegrowanego i spójnego podejścia Partnerstwo Delegacja odpowiedzialności na rzecz władz miejskich Zaangażowanie obywateli Wzmacnianie zdolności administracyjnych poprzez szkolenia

16 Przyszłość polityki spójności po roku 2013

17 Dzisiejszy kontekst przyszłej polityki spójności Kwestie ustrojowe (konstytucja, zakres działań wspólnotowych współpraca) Debata n/t przyszłych poszerzeń (Turcja, Chorwacja, Bałkany Południowe) Tempo wzrostu gospodarczego UE i poszczególnych regionów Procesy demograficzne (przyrost naturalny, migracja)

18 Kroki przygotowawcze IV Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej Rewizja budżetu wspólnotowego 2008/2009 V Sprawozdanie okresowe na temat spójności 2008 V Raport na temat spójności gospodarczej i społecznej 2010

19 Dylematy Polityka UE czy polityki narodowe? Polityka traktatowa stałego wyrównywania dysproporcji czy polityka pomocy dla najsłabszych (ewentualne stopniowe wygaszanie polityki spójności) Polityka spójności dla wszystkich czy dla niektórych? (ewentualna rezygnacja z celu II) Polityka spójności czy/lub polityka wzrostu? (zmiana charakteru polityki spójności)

20 Dylematy Polityka spójności = polityka regionalna? (jaki poziom interwencji? państwo, region, miasto?) Polityka spójności wobec jednostek administracyjnych czy wobec obszarów? (zmiany w klasyfikacji NUTS) Polityka oparta na wytycznych czy polityka programów proponowanych przez UE?

21 Dylematy Redystrybucja środków czy kierowane dotacje obarczone wymogami? Polityka oparta na dotacjach czy na rozbudowanej inżynierii finansowej? (kredyty, pożyczki) Polityka spójności oparta na sztywnych regułach czy polityka elastyczna? (phasing-out, phasing-in) Spójność: cel czy środek?

22 Dziękuję za uwagę! Jan Olbrycht jan.olbrycht@europarl.europa.eu


Pobierz ppt "Rozwój miast w polityce spójności UE Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Sopot, 20.06.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google