Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNKI POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNKI POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1

2 KIERUNKI POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych Warszawa, 17-18 lipca 2008 r.

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 Różnice w poziomie rozwoju gospodarczego województw w 2005 roku (PKB pc Polski=100) Źródło: GUS

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 4 Wpływ funduszy unijnych na gospodarki regionalne Fundusze UE w relacji do PKB (średnia w latach 2004-2015) Źródło: Badanie wpływu NPR…., dr T. Kaczor, R. Socha (IBnGR, Prevision), kwiecień 2008 r.

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 5 Wyzwania w zakresie polityki regionalnej Tworzenie warunków rozwoju endogenicznego regionów, tak aby przyspieszyć tempo doganiania regionów europejskich Oddziaływanie na rozwój miast jako ośrodków wzrostu oraz poprawa dostępności komunikacyjnej dla obszarów otaczających Zmniejszanie zróżnicowania w poziomie życia miasto-wieś, zwłaszcza poprzez stymulowanie rozwoju usług na obszarach wiejskich Wzmocnienie współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, w tym zwłaszcza z regionami przygranicznymi Wzrost absorpcji środków unijnych w regionach biedniejszych, w tym w zakresie infrastruktury, w celu łagodzenia zróżnicowań międzyregionalnych

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 Uwarunkowania koncepcji polityki regionalnej Uwarunkowania debaty nad przyszłym kształtem polityki regionalnej państwa: –Brak kompleksowej koncepcji polityki regionalnej państwa –IV Forum Kohezyjne - początek dyskusji nt. przyszłości polityki spójności UE –Polska – największy beneficjent środków UE

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 7 Ramy formalno-prawne polityki regionalnej państwa Obecnie cele polityki regionalnej państwa ogólnie określają: -Strategia Rozwoju Kraju -Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Brak krajowego dokumentu określającego cele operacyjne, strategię ich osiągania, szczegółowe zasady i sposoby postępowania. Zastępczo regulowanie wybranych aspektów polityki regionalnej państwa na poziomie operacyjnym (np. wytyczne MRR, linia demarkacyjna ).

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 8 Polityka regionalna jako element łączący i koordynujący szereg działań sektorowych państwa z działaniami realizowanymi na poziomie regionalnym stanowi jeden z istotnych instrumentów polityki rozwoju. Horyzontalny charakter polityki regionalnej powoduje konieczność weryfikacji dotychczasowego podejścia, a w konsekwencji wypracowania oraz określenia roli i obszaru tej polityki w ramach prowadzonej przez państwo polityki rozwoju. Miejsce polityki regionalnej państwa w polityce rozwoju

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 9 Konieczne określenie kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej Polski (np. wykorzystanie potencjału endogenicznego województw, największych ośrodków miejskich i ośrodków metropolitalnych) oraz poszczególnych regionów w UE i na świecie. Znalezienie kompromisu pomiędzy polityką wyrównywania i polityką konkurencji

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 10 W kontekście wypracowania nowej jakości instrumentów polityki regionalnej należy oprzeć nową rolę kontraktów wojewódzkich na formule umowy i powiązać je z określeniem innych niż środki UE źródeł finansowania oraz wypracowaniem zasad koordynacji wydatków w ramach realizacji polityk sektorowych Refleksji wymaga określenie możliwości oraz warunków prowadzenia polityki regionalnej w innych układach niż wojewódzki (makroregionalny, obszary metropolitalne, subregiony, obszary międzywojewódzkie) Weryfikacja instrumentów polityki regionalnej

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 11 Przeniesienie wydatkowania środków finansowych na szczebel regionalny nie pociąga za sobą zmian systemowych Konieczność przeglądu wieloszczeblowego systemu rządzenia (multi-level governance) w powyższym zakresie Niepełny proces decentralizacji systemu polityki rozwojowej, w tym polityki regionalnej

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 12 Rozproszenie kompetencji Utrudniony proces planowania strategicznego na poziomie centralnym i regionalnym w związku z brakiem jasno wyznaczonych i tematycznie skoncentrowanych priorytetów oraz struktur koordynacyjnych skutecznie nadzorujących ich implementację, Potencjalne komplementarne wobec siebie kierunki zmian, tj. wzmocnienie koordynacji na poziomie krajowym oraz wzmocnienie zdolności programowania strategicznego na poziomie regionalnym. Słabość koordynacji działań podejmowanych na szczeblu centralnym i regionalnym

13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 13 Rozwój obszarów wiejskich jest jednym z pól, w których niezbędne jest zastosowanie zintegrowanego podejścia zarówno na poziomie polityki rozwoju prowadzonej w Polsce, jak i poszczególnych polityk wspólnotowych Weryfikacja podejścia do obszarów wiejskich

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 Potrzeba nowego średniookresowego dokumentu strategicznego polityki regionalnej państwa Wobec omówionych wyżej wyzwań i problemów polityki regionalnej kraju niezbędne jest: –Przygotowanie kompleksowego dokumentu zbierającego zasady polityki regionalnej państwa w odniesieniu do aktualnych celów określonych w SRK i NSRO –Przygotowanie dokumentu określającego cele i priorytety rozwoju Polski w wymiarze terytorialnym –Określenie niezbędnych zmian w systemie prawnym, finansowym i instytucjonalnym Prace nad tymi dokumentami są prowadzone przez MRR we współpracy z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz środowisk naukowych

15 Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego media@mrr.gov.pl KIERUNKI POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE Konferencja Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KIERUNKI POLITYKI REGIONALNEJ W POLSCE dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dr Hanna Jahns Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google