Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Orzechowska Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Fundusze europejskie dla przedsiębiorców! Fundusze europejskie dla przedsiębiorców! II Oś Priorytetowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Orzechowska Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Fundusze europejskie dla przedsiębiorców! Fundusze europejskie dla przedsiębiorców! II Oś Priorytetowa."— Zapis prezentacji:

1 Anna Orzechowska Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Fundusze europejskie dla przedsiębiorców! Fundusze europejskie dla przedsiębiorców! II Oś Priorytetowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata I. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. II. Gospodarka regionalnej szansy. III. Turystyka i przemysł kulturowy. IV. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. V. Krakowski Obszar Metropolitalny. VI. Spójność wewnątrzregionalna. VII. Infrastruktura ochrony środowiska. VIII. Współpraca międzyregionalna. IX. Pomoc techniczna. Uwaga! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zajmuje się wdrażaniem tylko II Osi Priorytetowej MRPO. Pozostałe Osie wdrażane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Usługi konsultacyjne w tym zakresie oferuje Centrum Informacyjne FEM w Krakowie, ul. Wielicka 72 B. Kontakt telefoniczny: lub 778 lub 779 Uwaga! Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zajmuje się wdrażaniem tylko II Osi Priorytetowej MRPO. Pozostałe Osie wdrażane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Usługi konsultacyjne w tym zakresie oferuje Centrum Informacyjne FEM w Krakowie, ul. Wielicka 72 B. Kontakt telefoniczny: lub 778 lub 779

3 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Cel operacyjny II Osi Priorytetowej Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego wsparcie komercjalizacji badań naukowych bezpośrednie wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego wsparcie komercjalizacji badań naukowych BENEFICJENCJI MŚP Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe Szkoły wyższe Jednostki naukowe

4 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! II Oś Priorytetowa MRPO - GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY BENEFICJENCI 160, 7 mln euro Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 139,7 mln euro Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 110,5 mln euro Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w ty tworzenie klastrów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące powiązania kooperacyjne szkoły wyższe. organizacje pozarządowe. instytucje otoczenia biznesu. 9,2 mln euro Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesuinstytucje otoczenia biznesu 20 mln euro Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw instytucje otoczenia biznesu Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 21 mln euro Schemat A: Projekty badawcze mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jednostki naukowe. szkoły wyższe. organizacje pozarządowe 21 mln euro Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+Rmikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

5 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

6 Czy jesteś mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą?

7 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Czy jesteś mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą? Podstawę sposobu kwalifikowania przedsiębiorstwa stanowi ostatni zamknięty rok obrachunkowy. Zmiana statusu przedsiębiorstwa następuje, gdy na ostatni dzień bilansu przekroczy lub spadnie ono poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego i zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat.

8 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wskaźnik przedsiębior r. Punktacja na podstawie wskaźnika przedsiębior. < 60% 4 pkt. 60% -75% 3 pkt. 75% - 90% 2 pkt. 90% - 105% 1 pkt. > 105% 0 pkt. 45% - mikro, małe 35% - średnie 40% - mikro, małe 30% - średnie 40% - mikro, małe 30% - średnie

9 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Dokumenty programowe MRPO Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata – aktualna wersja z dnia 11 marca 2010 roku Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata – aktualna wersja z grudnia 2009 roku Dokumenty do pobrania na stronie: -> MRPO > Pliki do pobrania (w dole strony) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata – aktualna wersja z dnia 11 marca 2010 roku Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO na lata – aktualna wersja z grudnia 2009 roku Dokumenty do pobrania na stronie: -> MRPO > Pliki do pobrania (w dole strony)

10 Wyłączenia z Działania 2.1 MRPO! Wyłączenia dla Działania 2.1: osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS; wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z EFS (warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013); projekty z branży handlu detalicznego, hurtowego oraz branży turystycznej (weryfikacja kwalifikowalności projektów na podstawie kodów PKD oraz zakresu rzeczowego projektu). Wyłączenia dla Działania 2.1: osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS; wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z EFS (warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013); projekty z branży handlu detalicznego, hurtowego oraz branży turystycznej (weryfikacja kwalifikowalności projektów na podstawie kodów PKD oraz zakresu rzeczowego projektu). Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

11 Na co można uzyskać dofinansowanie? Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Do objęcia dofinansowaniem kwalifikują się projekty polegające na: rozbudowie i nabyciu przedsiębiorstwa /wycena zakupu składników majątkowych/, działaniach mających na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego, zmianie stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP, unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmianie wyrobu i/lub usługi, w tym także zmianie w sposobie świadczenia usług, modernizacji środków produkcji. Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

12 Na co można uzyskać dofinansowanie – koszty kwalifikowane środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie, linie technologiczne wraz z instalacją, modernizacją) o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, niezbędne do realizacji projektu niezbędne i konieczne do realizacji projektu W przypadku zakupu używanych środków trwałych beneficjent musi założyć oświadczenie, że środek ten nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta. wydatki na zakup materiałów budowlanych i usług robót budowlanych wydatki na zakup materiałów i usługa budowlanych mogą max. stanowić 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nabycie nieruchomości niezabudowanej 10% lub zabudowanej 50% wydatki na nabycie nieruchomości mogą stanowić max. 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie, linie technologiczne wraz z instalacją, modernizacją) o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, niezbędne do realizacji projektu niezbędne i konieczne do realizacji projektu W przypadku zakupu używanych środków trwałych beneficjent musi założyć oświadczenie, że środek ten nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta. wydatki na zakup materiałów budowlanych i usług robót budowlanych wydatki na zakup materiałów i usługa budowlanych mogą max. stanowić 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nabycie nieruchomości niezabudowanej 10% lub zabudowanej 50% wydatki na nabycie nieruchomości mogą stanowić max. 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

13 Na co można uzyskać dofinansowanie – koszty kwalifikowane zakup wartości niematerialnych i prawnych m.in. licencje, patenty, know how a) zostanie zakupiona od strony trzeciej na warunkach rynkowych, b) zostanie ujęta w ewidencji księgowej beneficjenta, c) będzie wykorzystywana wyłącznie przez nabywcę, oraz d) podlega amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości. koszt wdrażania systemów zarządzania ISO (pomoc de minimis, do 50% wydatków kwalifikowanych) zgodność z wymaganiami normy ISO zostanie wiarygodnie zweryfikowana i potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; koszty audytu certyfikującego można uznać za kwalifikowane jedynie w przypadku pierwszej certyfikacji. Dopuszcza się uznanie za kwalifikowane kosztu recertyfikacji, ale wyłącznie w przypadku, gdy taka recertyfikacja będzie wiązała się z rozszerzeniem dotychczasowego zakresu certyfikatu o inne systemy zarządzania (np. środowiskowe, bhp). leasing usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe (do 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych) zakup środków transportu/samochody specjalne (do 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych) Zakup środków transportu/samochody specjalne jest wydatkiem kwalifikowanym dla firmy nie wykonującej usług transportowych jeśli kwalifikuję się do Klasyfikacji Środków Trwałych nr 743 i 76. zakup wartości niematerialnych i prawnych m.in. licencje, patenty, know how a) zostanie zakupiona od strony trzeciej na warunkach rynkowych, b) zostanie ujęta w ewidencji księgowej beneficjenta, c) będzie wykorzystywana wyłącznie przez nabywcę, oraz d) podlega amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości. koszt wdrażania systemów zarządzania ISO (pomoc de minimis, do 50% wydatków kwalifikowanych) zgodność z wymaganiami normy ISO zostanie wiarygodnie zweryfikowana i potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą; koszty audytu certyfikującego można uznać za kwalifikowane jedynie w przypadku pierwszej certyfikacji. Dopuszcza się uznanie za kwalifikowane kosztu recertyfikacji, ale wyłącznie w przypadku, gdy taka recertyfikacja będzie wiązała się z rozszerzeniem dotychczasowego zakresu certyfikatu o inne systemy zarządzania (np. środowiskowe, bhp). leasing usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe (do 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych) zakup środków transportu/samochody specjalne (do 30% całkowitych wydatków kwalifikowanych) Zakup środków transportu/samochody specjalne jest wydatkiem kwalifikowanym dla firmy nie wykonującej usług transportowych jeśli kwalifikuję się do Klasyfikacji Środków Trwałych nr 743 i 76. Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

14 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Konkursy ogłoszone przez MCP w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 3 konkursy ogłoszone w 2008 r. Konkurs dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu Badania + Rozwój w ramach Działania 2.2 B MRPO 5 konkursów ogłoszonych w 2009 r. Konkurs dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla projektów inwestycyjnych w ramach Działania 2.1 D MRPO - Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu Badania + Rozwój w ramach Działania 2.2 B MRPO 4 konkursy ogłoszone w 2010 r. Konkurs dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO (nabór od 19 kwietnia do 19 maja 2010) Konkurs dla instytucji otoczenia biznesu na projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 2.1 C MRPO (konkurs otwarty - nabór od 19 kwietnia 2010) Konkurs dla przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne z zakresu B+R (konkurs otwarty –nabór od 27 maja 2010) Konkurs w ramach Działania 2.1 Schemat B - Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów (konkurs otwarty - nabór od 21 czerwca 2010 r.) 3 konkursy ogłoszone w 2008 r. Konkurs dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu Badania + Rozwój w ramach Działania 2.2 B MRPO 5 konkursów ogłoszonych w 2009 r. Konkurs dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla średnich przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla projektów inwestycyjnych w ramach Działania 2.1 D MRPO - Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO Konkurs dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw z zakresu Badania + Rozwój w ramach Działania 2.2 B MRPO 4 konkursy ogłoszone w 2010 r. Konkurs dla małych przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 A MRPO (nabór od 19 kwietnia do 19 maja 2010) Konkurs dla instytucji otoczenia biznesu na projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 2.1 C MRPO (konkurs otwarty - nabór od 19 kwietnia 2010) Konkurs dla przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne z zakresu B+R (konkurs otwarty –nabór od 27 maja 2010) Konkurs w ramach Działania 2.1 Schemat B - Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów (konkurs otwarty - nabór od 21 czerwca 2010 r.)

15 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Harmonogram naborów Działanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów w ramach konkursów ogłoszonych w danym roku* Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w EURO (BP + EFRR) % alokacji** Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A Małe przedsiębiorstwa %29 marca kwietnia maja 2010 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat C Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu %29 marca kwietnia grudnia 2010 Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B +R %6 maja maja grudnia 2012 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów %28 maja czerwca października 2010 Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A Mikroprzedsiębiorstwa %sierpień 2010wrzesień 2010październik 2010 Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze %wrzesień 2010październik 2010listopad 2010

16 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Liczba ogłoszonych konkursów: 12 Liczba ogłoszonych konkursów: 12 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 1766 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 1766 Liczba zakończonych konkursów: 8 Liczba zakończonych konkursów: 8 Liczba wybranych projektów w ramach zakończonych konkursów: 903 Liczba wybranych projektów w ramach zakończonych konkursów: 903 Łączna kwota dofinansowania projektów: ,06 zł Łączna kwota dofinansowania projektów: ,06 zł Liczba podpisanych umów: 717 Liczba podpisanych umów: 717 Wartość dofinansowania podpisanych umów: ,60 zł Wartość dofinansowania podpisanych umów: ,60 zł Liczba zrefundowanych wniosków o płatność: 349 Liczba zrefundowanych wniosków o płatność: 349 Wartość wypłaconych środków: ,65 zł Wartość wypłaconych środków: ,65 zł Liczba ogłoszonych konkursów: 12 Liczba ogłoszonych konkursów: 12 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 1766 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 1766 Liczba zakończonych konkursów: 8 Liczba zakończonych konkursów: 8 Liczba wybranych projektów w ramach zakończonych konkursów: 903 Liczba wybranych projektów w ramach zakończonych konkursów: 903 Łączna kwota dofinansowania projektów: ,06 zł Łączna kwota dofinansowania projektów: ,06 zł Liczba podpisanych umów: 717 Liczba podpisanych umów: 717 Wartość dofinansowania podpisanych umów: ,60 zł Wartość dofinansowania podpisanych umów: ,60 zł Liczba zrefundowanych wniosków o płatność: 349 Liczba zrefundowanych wniosków o płatność: 349 Wartość wypłaconych środków: ,65 zł Wartość wypłaconych środków: ,65 zł Podsumowanie wdrażania II Osi Priorytetowej MRPO na dzień 11 czerwca 2010 r. Podsumowanie wdrażania II Osi Priorytetowej MRPO na dzień 11 czerwca 2010 r.

17 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości podpisało 30 grudnia 2009r. umowy z 6 Instytucjami Otoczenia Biznesu działającymi na terenie Województwa Małopolskiego. Będą one prowadziły 7 funduszy pożyczkowych, dzięki którym poszerzony zostanie katalog źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez małopolskich przedsiębiorców. Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości podpisało 30 grudnia 2009r. umowy z 6 Instytucjami Otoczenia Biznesu działającymi na terenie Województwa Małopolskiego. Będą one prowadziły 7 funduszy pożyczkowych, dzięki którym poszerzony zostanie katalog źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez małopolskich przedsiębiorców. Instytucje, które będą udzielały pożyczek zostały wybrane w konkursie ogłoszonym w ramach działania 2.1 D (Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw) Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

18 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

19 PODSUMOWANIE WDRAŻANIA II OSI PRIORYTETOWEJ DZIAŁANIA OGÓŁEM 2.1 Schemat A B STATYSTYKA POWIATAMI Liczba wybranych wniosków % wybranych (w odniesieniu do całego regionu) Wartość dofinansowania (zł) % dofin. wniosków wybranych (w odniesieniu do całego regionu) m. Kraków ,91% ,15 27,70% krakowski 75 8,37% ,74 7,94% tarnowski 52 5,80% ,94 7,11% wadowicki 51 5,69% ,20 6,14% m. Tarnów 47 5,25% ,57 4,91% nowotarski 42 4,69% ,00 3,94% nowosądecki 38 4,24% ,43 4,33% oświęcimski 35 3,90% ,32 3,77% wielicki 33 3,68% ,57 4,34% m. Nowy Sącz 33 3,68% ,01 2,83% myślenicki 30 3,35% ,56 3,10% bocheński 30 3,35% ,85 3,02% brzeski 29 3,24% ,05 2,54% limanowski 28 3,12% ,59 3,56% chrzanowski 26 2,90% ,97 2,76% gorlicki 24 2,68% ,31 3,33% olkuski 21 2,34% ,84 3,12% suski 15 1,67% ,27 2,77% proszowicki 10 1,12% ,50 1,01% dąbrowski 8 0,89% ,64 0,93% miechowski 6 0,67% ,71 0,59% tatrzański 4 0,45% ,03 0,26% RAZEM896100% ,25 100,00%

20

21

22 - firmy produkcyjne (produkcja pokryć dachowych, opakowań, parkietów, elementów z metalu i betonu) - usługi mechaniczne (stacje diagnostyki pojazdów, myjnie bezdotykowe, urządzenia do malowania proszkowego) - usługi budowlane (urządzenia do budowy sieci sanitarnych, urządzenia do wyburzania budynków) - usługi medyczne (np. stomatologia, optyka, radiologia) - usługi poligraficzne (drukarnie, branża reklamowa) - usługi gastronomiczne (cukiernie, piekarnie, kawiarnie, domy weselne) - technologie internetowe - usługi geodezyjne inne (np. obróbka kamienia, usługi kosmetyczne, gospodarka odpadami, usługi telekomunikacyjne) - firmy produkcyjne (produkcja pokryć dachowych, opakowań, parkietów, elementów z metalu i betonu) - usługi mechaniczne (stacje diagnostyki pojazdów, myjnie bezdotykowe, urządzenia do malowania proszkowego) - usługi budowlane (urządzenia do budowy sieci sanitarnych, urządzenia do wyburzania budynków) - usługi medyczne (np. stomatologia, optyka, radiologia) - usługi poligraficzne (drukarnie, branża reklamowa) - usługi gastronomiczne (cukiernie, piekarnie, kawiarnie, domy weselne) - technologie internetowe - usługi geodezyjne inne (np. obróbka kamienia, usługi kosmetyczne, gospodarka odpadami, usługi telekomunikacyjne) Najczęściej dofinansowywane branże w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim:

23 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! PROCEDURA WYBORU PROJEKTU W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ MRPO PROCEDURA WYBORU PROJEKTU W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ MRPO 30 dni Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami BENEFICJENT 45 dni Ocena formalna wniosku o dofinansowanie ZESPÓŁ WYBORU PROJEKTÓW MCP 45 dni Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 14 dni Wybór projektów do dofinansowania (lista podstawowa i rezerwowa) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 30 dni Podpisywanie umów o dofinansowanieDYREKTOR MCP

24 Powrót do strony głównej Wyniki konkursów i rozliczanie projektów Aktualne konkursy Bieżące szkolenia Harmonogram naborów Wejście do RSI Definicja MŚP Punkt Konsultacyjny Wyniki konkursów i rozliczanie projektów Aktualne konkursy Bieżące szkolenia Harmonogram naborów Wejście do RSI Definicja MŚP Punkt Konsultacyjny Newsletter

25 Dziękuję za uwagę Anna Orzechowska Zespół Informacji i Promocji


Pobierz ppt "Anna Orzechowska Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Fundusze europejskie dla przedsiębiorców! Fundusze europejskie dla przedsiębiorców! II Oś Priorytetowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google