Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

2 Główny cel Priorytetu Przyspieszenie rozwoju gospodarczego województwa poprzez tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji oraz wzrostowi zatrudnienia Szczegółowe cele Priorytetu wspieranie innowacyjnego charakteru przedsiębiorczości, wzmocnienie konkurencyjności lubuskich przedsiębiorców, aktywizacja kooperacji podmiotów o charakterze naukowo – badawczym z MŚP, wzmocnienie systemu wspierania przedsiębiorczości

3 Alokacja środków finansowych 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 27 673 164 EUR - 6,30 % (48 772 332,75 EUR) 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. 34 682 151 EUR - 7,90 % (61 125 261,79 EUR) 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych 1 997 600 EUR - 0,45 % (3 520 653,29 EUR) 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw 20 245 679 EUR - 4,61 % (35 681 824,76 EUR) 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu 15 308 854 EUR - 3,49 % (26 980 959,42 EUR)

4 Kryteria dostępności zgodność z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020 r.; zgodność z celami rozwoju oraz dokumentami planistycznymi obowiązującymi na poziomie województwa/powiatu/gminy; pozytywny (bądź neutralny) wpływ na realizację polityk horyzontalnych (ochrona środowiska, polityka zatrudnienia, równość szans, społeczeństwo informacyjne); zgodność z celem priorytetu; zgodność z prawodawstwem polskim i wspólnotowym.

5 Działania w ramach Priorytetu II 2.1. Mikroprzedsiębiorstwa 2.2. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 2.3. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz wsparcie działań marketingowych 2.4. Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw 2.5. Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu

6 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa Wsparcie udzielane w ramach tego działania powinno poprawić konkurencyjność lubuskich mikroprzedsiębiorstw przez zwiększenie ich zdolności inwestycyjnej.

7 Mikroprzedsiębiorstwo w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza dwóch (2) milionów euro (pełną definicję zawiera załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniające go rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju).

8 Dla kogo? mikroprzedsiębiorcy z wyłączeniem osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

9 Na jaki cel ? Rozbudowa przedsiębiorstwa rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację wprowadzanie nowych, dodatkowych produktów inwestycje w produkty i procesy przyjazne dla środowiska

10 Na jaki cel ? unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (w tym usługi i aplikacje dla mikroprzedsiębiorstw, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych dla mikroprzedsiębiorstw i ich wydajnemu użytkowaniu) inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know - how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.

11 Alokacja finansowa na lata 2007-2013 48 772 332,75 EUR

12 Poziom dofinansowania Maksymalny udział dofinansowania w całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu zgodny z decyzją Instytucji Zarządzającej LRPO: wydatki inwestycyjne i wydatki na prace przygotowawcze 50 %

13 Maksymalna kwota wsparcia 2.000.000 PLN

14 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich firm poprzez inwestycje, mające na celu unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej, skuteczną adaptację do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz sprostanie międzynarodowej konkurencji.

15 MŚP W kategorii MŚP przedsiębiorstwo: małe: liczba osób zatrudnionych < 50 obrót 10 mln euro bilans roczny 10 mln euro średnie: liczba osób zatrudnionych < 250 obrót 50 mln euro bilans roczny 43 mln euro

16 Dla kogo? małe i średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw

17 Na jaki cel ? rozbudowa przedsiębiorstwa rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, wprowadzanie nowych, dodatkowych produktów

18 Na jaki cel ? inwestycje w produkty i procesy przyjazne dla środowiska unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (w tym usługi i aplikacje dla MŚP, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do technik informacyjnych i komunikacyjnych dla MŚP i ich wydajnemu użytkowaniu)

19 Na jaki cel ? inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know - how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej.

20 Alokacja finansowa na lata 2007-2013 61 125 261,79 EUR

21 Poziom dofinansowania Maksymalny udział dofinansowania w całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu zgodny z decyzją Instytucji Zarządzającej LRPO: wydatki inwestycyjne i wydatki na prace przygotowawcze 50 %

22 Maksymalna kwota wsparcia 4.000.000 PLN

23 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych Działanie powinno ułatwić dostęp firm z sektora MŚP do zróżnicowanych usług doradczych, w szczególności w zakresie poprawy jakości, wdrażania systemów zarządzania, planowania strategicznego i operacyjnego, analiz ekonomicznych, finansowych i sektorowych, a także rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne poprzez targi i misje gospodarcze

24 Dla kogo? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z wyłączeniem: - osób ubezpieczonych w KRUS - przedsiębiorców (inwestorów) zlokalizowanych na terenach, które zostały uzbrojone pod inwestycje w wyniku realizacji projektów w ramach działania 1.2 LRPO – tylko w przypadku projektów typu II (targi i misje), aż do całkowitego wykorzystania środków w ramach działania 1.2

25 Na jaki cel ? zakup od podmiotów zewnętrznych specjalistycznych usług doradczych związanych z procesem inwestycyjnym wsparcie udziału firm w targach i misjach gospodarczych

26 Alokacja finansowa na lata 2007-2013 3 520 653,29 EUR

27 Poziom dofinansowania Maksymalny udział dofinansowania w całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu zgodny z decyzją Instytucji Zarządzającej LRPO: wydatki inwestycyjne i wydatki na prace przygotowawcze 50 %

28 Maksymalna kwota wsparcia doradztwo (typ I): od 2,5 tys. do 30 tys. Zł kwalifikowalność rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku w odpowiedzi na właściwy konkurs targi i misje (typ II): od 2,5 tys. do 20 tys. zł kwalifikowalność rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2007

29 Projekty realizowane w ramach tego działania powinny przyczynić się do podnoszenia konkurencyjności lubuskiej gospodarki poprzez lepsze wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT (badania i rozwój technologiczny) 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw

30 Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe działające w zakresie wsparcia MŚP i posiadające odpowiedni zapis w statucie szkoły wyższe jednostki naukowe jednostki badawcze klastry. Możliwość realizacji projektów w partnerstwach zawiązywanych przez Beneficjentów w ramach priorytetu.

31 Na jaki cel ? Wsparcie uzyskane w ramach działania powinno być przeznaczone na realizację następujących typów projektów: budowa, przebudowa i rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej zakup niezbędnego wyposażenia i urządzeń do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych rozwój infrastruktury niezbędnej do komunikacji, gromadzenia i wymiany informacji związanych z transferem innowacji (np.: rozwój regionalnych systemów informatycznych o innowacjach jako część krajowego systemu informacji o innowacjach) inwestycje i inne działania mające na celu nawiązanie i rozwój powiązań kooperacyjnych w sferze B+RT.

32 W ramach Działania 2.4 realizowane są projekty zapewniające osiągnięcie celów strategicznych Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, tj: są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, służą rozwojowi strefy badawczo-rozwojowej, wpływają na wymianę doświadczeń między sferą badawczo-rozwojową a MŚP, przyczynią się do tworzenia miejsc pracy. Na jaki cel ?

33 Alokacja finansowa na lata 2007-2013 35 681 824,76 EUR

34 Poziom dofinansowania Maksymalny udział dofinansowania w całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu zgodny z decyzją Instytucji Zarządzającej LRPO: 85% 50% w przypadku projektów realizowanych przez MŚP zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

35 Maksymalna wartość projektu 400 tys. zł całkowitych wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na wsparcie zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+RT 4 mln zł całkowitych wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę B+RT.

36 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu Projekty realizowane w ramach tego działania powinny przyczynić się do rozwoju instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz wesprzeć fundusze poręczeniowe i pożyczkowe.

37 Dla kogo? instytucje otoczenia biznesu partnerstwa Beneficjentów uprawnionych w ramach działania z Beneficjentami uprawnionymi w ramach Programu (LRPO)

38 Na jaki cel ? tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu, także zrzeszonych w sieci tworzenie nowych i rozwój istniejących inkubatorów przedsiębiorczości tworzenie parków przemysłowych projekty inwestycyjne związane z tworzeniem nowych i rozwojem istniejących parków technologicznych wspieranie rozwoju oraz powstawania funduszy pożyczkowych, poręczeń kredytowych.

39 Alokacja finansowa na lata 2007-2013 26 980 959,42 EUR

40 Poziom dofinansowania Maksymalny udział dofinansowania w całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu zgodny z decyzją Instytucji Zarządzającej LRPO: 85% zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

41 Maksymalna kwota wsparcia w przypadku wszystkich typów projektów (w tym na rozwój infrastruktury funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych): od 50 tys. zł do 20 mln zł całkowitych wydatków kwalifikowanych

42 Dziękuję za uwagę Jakub Szczepaniak Więcej informacji na stronie: BIURO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 095 711 54 09 k.szczepaniak@lubuskie.pl


Pobierz ppt "Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google