Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych."— Zapis prezentacji:

1 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

2 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Małopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata I. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. II. Gospodarka regionalnej szansy. III. Turystyka i przemysł kulturowy. IV. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. V. Krakowski Obszar Metropolitalny. VI. Spójność wewnątrzregionalna. VII. Infrastruktura ochrony środowiska. VIII. Współpraca międzyregionalna. IX. Pomoc techniczna. I. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. II. Gospodarka regionalnej szansy. III. Turystyka i przemysł kulturowy. IV. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. V. Krakowski Obszar Metropolitalny. VI. Spójność wewnątrzregionalna. VII. Infrastruktura ochrony środowiska. VIII. Współpraca międzyregionalna. IX. Pomoc techniczna.

3 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! II Oś Priorytetowa MRPO GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY BENEFICJENCI mln euro (EFRR+BP) Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 173,14 mln euro Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 141,14 mln euro Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w ty tworzenie klastrów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące powiązania kooperacyjne szkoły wyższe. organizacje pozarządowe. instytucje otoczenia biznesu. 1,50 mln euro Schemat C: Dotacje dla Instytucji Otoczenia Biznesuinstytucje otoczenia biznesu 2,50 mln euro Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw instytucje otoczenia biznesu 28,00 mln euro Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 15,93 mln euro Schemat A: Projekty badawcze mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jednostki naukowe. szkoły wyższe. organizacje pozarządowe 11,77 mln euro Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+Rmikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 4,16 mln euro

4 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły!

5 Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być niższa niż , 00 zł

6 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi! Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat DWsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Dnia 29 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził regulamin konkursu do Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował, iż prawie 32,5 mln zł zostanie przeznaczone na fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi. Fundusze pożyczkowe dla małopolskich przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi! Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat DWsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Dnia 29 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził regulamin konkursu do Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Zarząd Województwa Małopolskiego zadecydował, iż prawie 32,5 mln zł zostanie przeznaczone na fundusze pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych klęskami żywiołowymi.

7 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Celem konkursu jest wybór projektów instytucji otoczenia biznesu, które poprzez instrument funduszy pożyczkowych będą udzielały preferencyjnych pożyczek, z możliwością częściowego umorzenia, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa małopolskiego dotkniętych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi spowodowanymi działaniem siły wyższej. Działanie 2.1 Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Celem konkursu jest wybór projektów instytucji otoczenia biznesu, które poprzez instrument funduszy pożyczkowych będą udzielały preferencyjnych pożyczek, z możliwością częściowego umorzenia, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa małopolskiego dotkniętych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi spowodowanymi działaniem siły wyższej.

8 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw PODMIOTY UBIEGAJĄCE SIĘ O WSPARCIE: 1.Podmioty na dzień złożenia wniosku muszą posiadać status instytucji otoczenia biznesu (IOB) w rozumieniu definicji zawartej w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz być jednocześnie osobami prawnymi. 2Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania, że nie działa dla zysku, lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 3Konkurs dotyczy wyłącznie dokapitalizowania nowych lub istniejących funduszy pożyczkowych. Działanie 2.1 Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw PODMIOTY UBIEGAJĄCE SIĘ O WSPARCIE: 1.Podmioty na dzień złożenia wniosku muszą posiadać status instytucji otoczenia biznesu (IOB) w rozumieniu definicji zawartej w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz być jednocześnie osobami prawnymi. 2Wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania, że nie działa dla zysku, lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 3Konkurs dotyczy wyłącznie dokapitalizowania nowych lub istniejących funduszy pożyczkowych.

9 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! SCHEMAT PRZYZNAWANIA POMOCY FUNDUSZE POŻYCZKOWE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU FUNDUSZE POŻYCZKOWE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU PRZEDSIĘBIORCY- POŻYCZKOBIORCY MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Fundusze pożyczkowe Kryteria dla funduszy pożyczkowych ubiegających się o wsparcie: nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe; uchwałą właściwego organu utworzą wyodrębniony księgowo fundusz; będą udzielały pożyczek w sposób ciągły; będą udzielały pożyczek na przedsięwzięcia potencjalnie gospodarczo rentowne, po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacania zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, zgodnie z przyjętą w danej instytucji metodologią wyznaczania współczynnika ryzyka; będą miały charakter samofinansujący (wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu powiększają kapitał funduszu); dysponują doświadczeniem w zakresie udzielania pożyczek lub potencjałem kadrowym uwiarygodniającym takie doświadczenie; Kryteria dla funduszy pożyczkowych ubiegających się o wsparcie: nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe; uchwałą właściwego organu utworzą wyodrębniony księgowo fundusz; będą udzielały pożyczek w sposób ciągły; będą udzielały pożyczek na przedsięwzięcia potencjalnie gospodarczo rentowne, po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacania zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania, zgodnie z przyjętą w danej instytucji metodologią wyznaczania współczynnika ryzyka; będą miały charakter samofinansujący (wszelkie przychody osiągnięte dzięki gospodarowaniu środkami funduszu powiększają kapitał funduszu); dysponują doświadczeniem w zakresie udzielania pożyczek lub potencjałem kadrowym uwiarygodniającym takie doświadczenie;

11 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów: Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi ,00 PLN. Poziom dofinansowania projektów: Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych dla pojedynczego projektu wynosi 100%. Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jeden projekt: minimalna kwota wsparcia wynosi ,00 PLN maksymalna kwota wsparcia wynosi ,00 PLN Działanie 2.1 Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów: Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja), na dzień ogłoszenia konkursu wynosi ,00 PLN. Poziom dofinansowania projektów: Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych dla pojedynczego projektu wynosi 100%. Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jeden projekt: minimalna kwota wsparcia wynosi ,00 PLN maksymalna kwota wsparcia wynosi ,00 PLN

12 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! NABÓR WNIOSKÓW Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 21 lipca 2010 r. od godziny 8.00 Wnioski należy składać w terminie do 20 sierpnia 2010 r. do godziny Termin ogłoszenia konkursu przypada na dzień 30 czerwca 2010 r.

13 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych W Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych: w okresie realizacji projektu maksymalny poziom oprocentowania udzielonej pożyczki nie może przekroczyć progu 4% w skali roku; w okresie realizacji projektu fundusze pożyczkowe nie będą pobierały od podmiotów żadnych opłat związanych z przyznaniem i udzieleniem pożyczki typu prowizja, marża, ubezpieczenie itp.; w okresie trwałości projektu maksymalny poziom oprocentowania udzielonej pożyczki nie może przekroczyć wysokości stopy redyskontowej określonej w danym okresie przez NBP. Maksymalny poziom opłat związanych z przyznaniem i udzieleniem pożyczki (np. prowizja) w okresie trwałości projektu nie może przekroczyć 2% wartości pożyczki; Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych: w okresie realizacji projektu maksymalny poziom oprocentowania udzielonej pożyczki nie może przekroczyć progu 4% w skali roku; w okresie realizacji projektu fundusze pożyczkowe nie będą pobierały od podmiotów żadnych opłat związanych z przyznaniem i udzieleniem pożyczki typu prowizja, marża, ubezpieczenie itp.; w okresie trwałości projektu maksymalny poziom oprocentowania udzielonej pożyczki nie może przekroczyć wysokości stopy redyskontowej określonej w danym okresie przez NBP. Maksymalny poziom opłat związanych z przyznaniem i udzieleniem pożyczki (np. prowizja) w okresie trwałości projektu nie może przekroczyć 2% wartości pożyczki;

14 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych W Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych: pożyczkobiorca otrzyma umorzenie maksymalnie do 50% wartości udzielonego przez fundusz kapitału (przy uwzględnieniu limitów wynikających z pomocy de minimis) przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych: pożyczkobiorca otrzyma umorzenie maksymalnie do 50% wartości udzielonego przez fundusz kapitału (przy uwzględnieniu limitów wynikających z pomocy de minimis) przy łącznym spełnieniu poniższych warunków: pożyczkobiorca spłaci 50% pożyczonego kapitału pożyczkobiorca zrealizuje inwestycję, na którą otrzymał pożyczkę w terminie i zgodnie z umową

15 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Zasady funkcjonowania funduszy pożyczkowych W Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych: Szczegółowe zasady dotyczące warunków i form udzielania pożyczek, trybu postępowania w zakresie umorzeń, wielkości oprocentowania, podmiotów uprawnionych do wsparcia, przedkładanych dokumentów, będą określone w Regulaminie funduszu pożyczkowego. Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych: Szczegółowe zasady dotyczące warunków i form udzielania pożyczek, trybu postępowania w zakresie umorzeń, wielkości oprocentowania, podmiotów uprawnionych do wsparcia, przedkładanych dokumentów, będą określone w Regulaminie funduszu pożyczkowego.

16 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO W Regulamin funduszu pożyczkowego musi być dokumentem ogólnie dostępnym, stanowiącym rodzaj przewodnika dla pożyczkobiorców, dlatego też podmiot zarządzający funduszem powinien zadbać o zamieszczenie w nim wszystkich informacji niezbędnych w procesie starania się o pożyczkę i jej późniejszej spłaty, jak również o promocję źródeł finansowania funduszu pożyczkowego.

17 Przedsiębiorcze Tradycje Małopolski PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ OTRZYMAĆ PREFERENCYJNĄ POŻYCZKĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ CZĘŚCIOWEGO UMORZENIA: 1.Prowadziły faktycznie działalność gospodarczą w dniu wystąpienia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia nadzwyczajnego spowodowanego działaniem siły wyższej; 2.Prowadzą działalność gospodarczą oraz należą do kategorii mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorstwa; 3.Realizują projekty na terenie województwa małopolskiego; 4.Poniosły bezpośrednie, materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku; 5.Wystąpią z wnioskiem o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia szkody; 6.Udokumentują straty przedkładając np. (stosowne zaświadczenie z urzędu gminy, wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wycenę komisji powołanej przez fundusz pożyczkowy, oszacowanie strat dokonane przez ubezpieczyciela, inne wiarygodne dokumenty); 7.Przeznaczą pożyczkę na finansowanie inwestycji rozwojowych; 1.Prowadziły faktycznie działalność gospodarczą w dniu wystąpienia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia nadzwyczajnego spowodowanego działaniem siły wyższej; 2.Prowadzą działalność gospodarczą oraz należą do kategorii mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorstwa; 3.Realizują projekty na terenie województwa małopolskiego; 4.Poniosły bezpośrednie, materialne straty w miejscu faktycznego wykonywania działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych działaniem siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku; 5.Wystąpią z wnioskiem o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia szkody; 6.Udokumentują straty przedkładając np. (stosowne zaświadczenie z urzędu gminy, wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wycenę komisji powołanej przez fundusz pożyczkowy, oszacowanie strat dokonane przez ubezpieczyciela, inne wiarygodne dokumenty); 7.Przeznaczą pożyczkę na finansowanie inwestycji rozwojowych;

18 Przedsiębiorcze Tradycje Małopolski POZIOM ZADŁUŻENIA POŻYCZKOBIORCY Maksymalne zadłużenie jednego przedsiębiorstwa oraz podmiotów z nim związanych, rozumiane jako bieżące zadłużenie przedsiębiorstwa wynikające z wcześniej udzielonych pożyczek wraz z kwotą wnioskowanej pożyczki, nie może przekroczyć 5% aktualnej wartości kapitału funduszu pożyczkowego. Wnioskodawca w ramach regulacji wewnętrznych ustali zasady i metody weryfikacji tego warunku.

19 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google