Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 Konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 (3 konkurs na nowe technologie w ramach RPO WZ na lata 2007 -2013) Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 Konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 (3 konkurs na nowe technologie w ramach RPO WZ na lata 2007 -2013) Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 11 Konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 (3 konkurs na nowe technologie w ramach RPO WZ na lata 2007 -2013) Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Cel pomocy: Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie nowej technologii która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 4 miliony złotych. Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

2 22 W ramach konkursu priorytetowo traktowane są projekty: których realizacja jest ściśle związana z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej w sektorze MSP, związane z wdrożeniem technologii z sektora odnawialnych źródeł energii, wpływające na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zakładające wzrost zatrudnienia. Aspekty te są dodatkowo punktowane na ocenie eksperckiej. Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

3 Nowa technologia wdrażana w ramach projektu powinna stanowić główną oś projektu istotną z punktu widzenia efektywności przedsięwzięcia wokół której definiowane są inne przewidziane w projekcie wydatki służące jej uruchomieniu. Spełnienie powyższego warunku musi zostać potwierdzone Opinią o innowacyjności. 3 Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

4 Opinia o innowacyjności - najważniejszy załącznik w ramach przedmiotowego konkursu, wystawiona przez jednostkę naukową, centrum badawczo - rozwojowe, bądź stowarzyszenie naukowo - techniczne. Opinia zawiera: opis, charakterystykę i źródło technologii, stwierdzenie, że technologia ta nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat, opis sposobu wdrożenia technologii oraz niezbędnych zakupów inwestycyjnych, analizę informującą, czy wdrażana technologia jest innowacyjna względem oferty już istniejącej na rynku i na czym ta innowacyjność polega, analizę jaki jest stopień zastosowania tego rozwiązania przez przedsiębiorców w regionie/w kraju. 44 Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

5 55 Łącznie podczas oceny eksperckiej Wnioskodawca mógł uzyskać 100 punktów. Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie Kryteria ekonomiczno – finansowe punktowane Wartość dofinansowania z RPO WZ przypadająca na liczbę utworzonych miejsc pracy w ramach projektu 10 Efektywność ekonomiczna inwestycji30 Kryteria merytoryczno – techniczne punktowane Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa12 Projekt jest zgodny ze zidentyfikowanymi potrzebami Wnioskodawcy4 Innowacyjny charakter projektu24 Realizacja polityk horyzontalnych4 Wykonalność projektu4 Trwałość rezultatów projektu8 Doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć2 Posiadane certyfikaty zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego 2 100

6 6 Wyniki konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1: -W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 181 wniosków o wartości dofinansowania 255 804 493,76 zł -Na ocenę ekspercką przekazanych zostało 156 projektów na kwotę dofinansowania 218 830 182,41 zł -Ze 156 wniosków przekazanych do oceny eksperckiej dofinansowanie otrzymało 27 projektów o łącznej wartości 102 857 582,61 zł i kwocie dofinansowania 47 270 871,72 zł 6 Dzięki udzielonemu wsparciu w regionie powstanie 249,5 nowych miejsc pracy. Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie

7 Konkurs RPOWZ/1.1.3/2009/1: Łącznie w ramach konkursu do dofinansowania zostało skierowanych 67 projektów na kwotę 109 277 010,63 zł. Podpisano 57 umów na kwotę dofinansowania 96 869 398,68 zł. Konkurs RPOWZ/1.1.3/2010/1: Łącznie w ramach konkursu do dofinansowania zostało skierowanych 61 projektów na kwotę 94 385 825,15 zł. W lipcu 2012 r. Zarząd Województwa zwiększył alokację o kwotę 12 861 600 zł. Dodatkowe środki pochodzące z Krajowej Rezerwy Wykonania pozwoliły na skierowanie do dofinansowania 9 projektów. Podpisano 48 umów na kwotę dofinansowania 80 713 065,06 zł 7 Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie


Pobierz ppt "11 Konkurs nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 (3 konkurs na nowe technologie w ramach RPO WZ na lata 2007 -2013) Wnioskodawcy: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google