Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10-lecie Samorządu Województwa Podlaskiego Białystok, 7 listopada 1998 – 28 listopada 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10-lecie Samorządu Województwa Podlaskiego Białystok, 7 listopada 1998 – 28 listopada 2008."— Zapis prezentacji:

1 10-lecie Samorządu Województwa Podlaskiego Białystok, 7 listopada 1998 – 28 listopada 2008

2 Przed reformą administracyjną

3 Utworzenie Województwa Podlaskiego z Województwa Białostockiego, części województw Łomżyńskiego i Suwalskiego 1 stycznia 1999 r. Województwo Podlaskie 17 powiatów, w tym trzy miasta funkcjonujące na prawach powiatu (3 powiaty grodzkie) 13 gmin miejskich 23 gminy miejsko-wiejskie 82 gminy wiejskie w sumie 132 jednostki samorządu terytorialnego 3275 sołectw Ludność województwa – 1 224 tys.

4 7 listopada 1998 r. – odbywa się pierwsza sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego, Przewodniczącymi Sejmiku byli Krzysztof Jurgiel oraz Edmund Józef Suchodolski Listopad 1998 r. – wybór pierwszego Zarządu Województwa Podlaskiego, pierwszym Marszałkiem Województwa zostaje Sławomir Zgrzywa 10 czerwca 1999 r. – Wizyta Jana Pawła II w Drohiczynie, 27 maja 1999 r. – uchwała Sejmiku w sprawie nadania Papieżowi Honorowego Obywatelstwa Województwa Podlaskiego 28 sierpnia 2000 r. – uchwalenie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r. aktualizowana 30 stycznia 2006 r. – strategia obowiązuje do 2020 r. 22 października 2000 r. – wizyta Komisarza ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej, Guntera Verheugena Czerwiec 2001 r. – podpisanie pierwszego Kontraktu Wojewódzkiego 30 sierpnia 2002 r. – uchwała Sejmiku w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Podlaskiego Październik 2002 r. – wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego, Przewodniczącymi Sejmiku byli Zbigniew Karol Krzywicki oraz Krzysztof Jakub Putra Listopad 2002 r. – wybór Zarządu Województwa, Marszałkiem zostaje Janusz Kazimierz Krzyżewski Okruchy historii

5 1 maja 2004 r. – Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 21 marca 2005 r. – uchwała Sejmiku w sprawie nadania Ryszardowi Kaczorowskiemu Honorowego Obywatelstwa Województwa Podlaskiego 30 maja 2005 r. – uchwała Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu wzorów Insygniów Województwa Podlaskiego Listopad 2006 r. – wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego, Przewodniczącym Sejmiku zostaje Jan Chojnowski, Marszałkiem Elektem zostaje Bogusław Dębski Luty – maj 2007 r. – Osoba Pełniąca Funkcje Organów Samorządu Województwa Podlaskiego – Jarosław Schabieński Maj 2007 r. – ponowne wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego, Przewodniczącym Sejmiku zostaje Mieczysław Bagiński Maj 2007 r. – wybór Zarządu Województwa, Marszałkiem zostaje Dariusz Piontkowski Styczeń 2008 r. – wybór Zarządu Województwa, Marszalkiem zostaje Jarosław Zygmunt Dworzański 28 września 2008 r. – Beatyfikacja Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćki Okruchy historii

6 Osiągnięcia Samorządu Województwa Podlaskiego

7 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Województwo Podlaskie przez cały okres realizacji ZPORR znajdowało się w czołówce województw pod względem tempa realizacji programu oraz zakontraktowanych środków Alokacja w ramach ZPORR wynosiła około 110 mln Euro Główni beneficjenci: samorządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy wybudowano i zmodernizowano 198 km dróg w regionie ponad 140 przedsiębiorstw otrzymało dotację przygotowano 469 ha terenów pod inwestycje ze szkoleń finansowanych ze środków EFS skorzystało 26 tys. osób kolejne 10 tys. skorzystało z usług doradczych

8 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pełni rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Cel programu to: zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. budżet 636 mln Euro Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 Cel programu to: wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej. budżet 260 mln Euro Nowy okres programowania obejmujący lata 2007-2013

9 PAOW – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - edukacja (remonty i wyposażenie szkół) z pomocy skorzystało 79 gmin, łączna kwota dofinansowania 3 000 409 zł - infrastruktura wiejska (drogi, wodociągi, kanalizacje) z pomocy skorzystało 35 gmin i 11 powiatów łączna kwota dofinansowania 11 356 278 zł SPO - Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 - zrealizowano 109 projektów łączna kwota dofinansowania 73 219 741 zł PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – w trakcie wdrażania - łączna kwota dofinansowania 124 518 843 Euro Realizacja zadań związanych z wdrażaniem programów UE na obszarach wiejskich

10 Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 2005 r. – władze Województwa Podlaskiego podjęły decyzję o budowie gmachu; widownia na ponad 800 miejsc, jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce Inwestycja finansowana jest z budżetu województwa przy udziale środków z budżetu państwa i budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków UE. Planowane zakończenie inwestycji - listopad 2011 r. Najważniejsze inwestycje Województwa Podlaskiego

11 Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment Październik 2006 r. – rozpoczęcie budowy pierwszego ośrodka sportów zimowych w województwie podlaskim na Górze Jesionowej nad jeziorem Szelment Wielki 4 sztucznie naśnieżane trasy zjazdowe o długości od 280 do 450 m Zaplecze hotelowo-gastronomiczne Inwestycja finansowana jest z budżetu województwa przy udziale środków UE Planowane otwarcie – 5 grudnia 2008 r. Najważniejsze inwestycje Województwa Podlaskiego

12 Najważniejsze inwestycje Województwa Podlaskiego Lotnisko regionalne wybudowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Inwestycja została wpisana na listę projektów kluczowych. Orientacyjny koszt całkowity – 171 mln zł Przy lokalizacji lotniska branych jest pod uwagę 7 wariantów Obecnie przygotowywane są: -Koncepcja budowy lotniska -Analiza wielokryterialna i Raport oddziaływania na środowisko Ostateczna lokalizacja lotniska zostanie wskazana po przygotowaniu ww. dokumentów – wrzesień 2009 r. Parametry przyszłego lotniska: -kod referencyjny: 4D -długość pasa startowego: 2450 m -docelowe natężenie ruchu: 10 startów i 10 lądowań na dobę

13 Edukacja Realizacja Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego na lata 2002 – 2007. Powołanie: –Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – 1 lipca 2004 r. –Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach – 15 lipca 2005 r. Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli –Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce –105 stypendystów

14 Geodezja i kartografia Utworzenie i budowa bazy Podlaskiego Systemu Gospodarki Przestrzennej Utworzenie i budowa bazy Zintegrowanego Systemu Informacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej

15 Infrastruktura Poprawa zaplecza taborowego dla kolejowych przewozów pasażerskich – samorząd województwa obecnie dysponuje 5 autobusami szynowymi, które obsługują przewozy na liniach regionalnych: Białystok – Suwałki, Czeremcha – Białystok, Białystok – Kuźnica Białostocka, Hajnówka – Siedlce, Białystok – Małkinia, Białystok – Ełk. Rocznie przewożonych jest 3,4 mln pasażerów Drogi wojewódzkie stanowią uzupełniającą sieć połączeń drogowych w województwie podlaskim o znaczeniu regionalnym Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku administruje siecią drogową o łącznej długości 1188,68 km, w skład której wchodzi 160 obiektów mostowych o łącznej długości ponad 2,9 km oraz 1 034 przepusty pod koroną drogi Od 1999 r. zostało przebudowanych ponad 62 km dróg wojewódzkich, 31 mostów oraz 38 przepustów w ciągu dróg wojewódzkich

16 Kultura Powołanie nowej instytucji kultury – Teatr Wierszalin – 21 grudnia 2005 r.; laureat licznych nagród krajowych i zagranicznych np. Fringe First na Światowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu Ośrodek Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, poprzez swoją działalność tworzy mosty porozumienia ponad podziałami narodowymi i kulturowymi Mecenat samorządu województwa nad twórczością artystyczną: -Nagrody Marszałka – 30 osób nagrodzonych -stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury 46 stypendystów -stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie 90 stypendystów

17 Podlaska Marka Roku – konkurs organizowany od 2004 r., którego celem jest wyłonienie i wypromowanie kulinariów, miejsc, przedsięwzięć oraz produktów i usług, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem podlaskim, reprezentują nieprzeciętny poziom, budując pozytywny wizerunek regionu 50 laureatów Przyznano 4 tytuły Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego Urodziny Województwa – impreza plenerowa organizowana od 6 lat, której celem jest budowanie tożsamości regionalnej; obchodzono w: Białymstoku, Drohiczynie, Tykocinie, Sejnach, Choroszczy, Nowogrodzie Promocja

18 Rolnictwo Zarejestrowano 12 Grup Producentów Rolnych, jako podmiotów dostosowanych do konkurencyjności produktu polskiego w UE Zarejestrowano 37 produktów na Liście Produktów Tradycyjnych; 9 produktów znalazło uznanie w ogólnopolskim finale konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Zwiększono plonowanie poprzez właściwe utrzymanie urządzeń melioracji wodnych: - zmeliorowano 6 326 ha użytków rolnych - zdrenowano 5 822 ha użytków rolnych Dokonano regulacji lub modernizacji rzek na łącznym odcinku 19 301 m z wykonaniem 29 szt. budowli piętrzących Zmniejszono występujący w województwie deficyt wodny: - wykonanie 12 zbiorników wodnych o łącznej pojemności 813 050 m 3 i powierzchni 48,57 ha - przebudowa 4 pompowni i 3 przepustów wałowych

19 Społeczeństwo informacyjne 12 stycznia 2004 r. uruchomiono Regionalny Portal Informacyjny Wrota Podlasia - Od 12 stycznia 2004 r. – do listopada 2008 r. Portal zanotował 34 451 589 odwiedzin W 2008 r. rozbudowano Wrota Podlasia o wortal tematyczny – Serwis Turystyczny Województwa Podlaskiego Turystyczne Wrota Projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim w ramach projektu: - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, przeprowadzono instalację i konfigurację infrastruktury technicznej w 98 jst, wdrożono jednolity system elektronicznego obiegu dokumentów, uruchomiono platformy sprzętowo- systemowe do obsługi portalu internetowego Wrota Podlasia, Cyfrowego Urzędu i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego

20 Sport Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego Kwotą 77 mln 75 tys. zł pochodzącą ze środków Ministerstwa Sportu wsparto budowę: -70 hal sportowych i gimnastycznych -7 krytych pływalni Moje Boisko Orlik 2012 -10 boisk oddano do użytku -10 inwestycji w trakcie Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego: przyznawane zawodnikom osiągającym znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym reprezentującym województwo podlaskie – 85 stypendystów Stypendia Olimpijskie przyznane podlaskim olimpijczykom reprezentującym województwo podlaskie na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie 2008 22 stypendystów

21 Turystyka Zwiększenie rozpoznawalności Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą: –prestiżowe nagrody Międzynarodowych Targów Poznańskich Acanthus Aureus, złoty medal Międzynarodowych Targów Katowickich –wzrost liczby turystów zagranicznych odwiedzających centra informacji turystycznej w regionie Powołanie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 22 października 2002 r. –15 członków założycieli, obecnie organizacja skupia 44 członków

22 Współpraca z zagranicą Nawiązanie ścisłej współpracy z 13 regionami z UE i spoza niej: –Austria: Land Dolna Austria –Białoruś : Obwód Grodzieński –Finlandia: Region Häme –Francja: Burgundia ( Departament Saône-et-Loire) –Litwa: Obwód Wileński, Alytuski, Mariampolski –Niemcy: Land Brandenburgia –Rosja: Obwód Kaliningradzki –Szwecja : Region Värmland –Ukraina: Autonomiczna Republika Krym –Włochy: Lombardia i Górna Adyga (Autonomiczna Prowincja Bolzano i Autonomiczna Prowincja Trydentu) Realizacja projektu budowy krytej ujeżdżalni koni w Supraślu we współpracy z Departamentem Saône-et-Loire (Francja) Wspólne przedstawicielstwo województwa podlaskiego i lubelskiego w Brukseli, czerwiec 1999 r. – marzec 2003 r. Powołanie samodzielnego Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli – listopad 2004 r. Kampania promocyjna Czas na Podlaskie w Parlamencie Europejskim – czerwiec 2006 r.

23 Zdrowie Uruchomienie zintegrowanej linii radioterapeutycznej w Zakładzie Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku Budowa hospicjum przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach Współfinansowanie sprzętu medycznego w innych placówkach, dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców

24 Parlamentarzystami Wojewodą oraz organami administracji rządowej Jednostkami samorządu terytorialnego Kościołami i związkami wyznaniowymi Służbami mundurowymi Samorząd Województwa sprawuje nadzór nad 42 jednostkami organizacyjnymi: –edukacyjnymi –kulturalnymi –społecznymi –ochrony zdrowia –sportowymi Samorząd Województwa Podlaskiego współpracuje z:

25 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa. Bolesław Prus Białystok, 7 listopada 1998 – 28 listopada 2008


Pobierz ppt "10-lecie Samorządu Województwa Podlaskiego Białystok, 7 listopada 1998 – 28 listopada 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google